Vaš pravni kompas 

  • Odluka 65 0 P 725696 19 Spp

  • Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
 #844  by AntunHun
 
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
GRAĐANSKO ODJELJENJE
Broj: 65 0 P 725696 19 Spp
Sarajevo, 10.07.2019. godineVrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, odlučujući o zahtjevu Opštinskog suda u Sarajevu za rješavanje spornog pravnog pitanja od 28.05.2019. godine, na osnovu odredbi člana 61. Zakona o parničnom postupku („Službene novine F BiH“ broj 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15, u daljem tekstu ZPP), te odredbe člana 18. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta („Službeni glasnik BiH“ broj 66/12 i 40/14), na sjednici Građanskog odjeljenja održanoj dana 10.07.2019. godine donio je


O D L U K U

Odbacuje se zahtjev Opštinskog suda u Sarajevu za rješavanje spornog pravnog pitanja u predmetu tog suda broj 65 0 P 725696 18 P koji glasi:

„Da li pravno lice nad kojim je otvoren likvidacioni postupka iz formalno pravnih razloga, a koje nije ispunio striktno određene uslove da dobije identifikacioni poreski broj, ili privremeni poreski broj, odnosno nema materijalno pravne uslove da se nad njim otvara bilo kakav postupak , može biti stranka u bilo kakvom postupku, samo iz razloga što je nad njim formalno pravno otvoren likvidacioni postupak, a ne može zbog neispunjenja materijalno-pravnih uslova kao što su oblik, firme, sjedište, pitanje osnovnog kapitala i usklađenost statuta sa ZOPD, nije uskladio djelatnost sa Odlukom o standardnoj klasifikaciji djelatnosti, naveo promjenu lica ovlaštenog za zastupanje uspješno okončati likvidacioni postupak odnosno da li se prema takvim subjektima može uopšte pokrenuti likvidacioni ili drugi postupak, kao što je stečajni postupak, redovna likvidacija ili pak prodaja firme drugom subjektu, posebno ako pravno lice se ne vodi više kao pravni subjekat u registru nadležnog suda“.


O b r a z l o ž e n j e

Dopisom od 23.05.2019. godine, koji je zaprimljen u ovom sudu dana 28.05.2019. godine, Opštinski sud u Sarajevu, dostavio je ovom sudu zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja u smislu odredbe člana 61. a) Zakona o parničnom postupku. U zahtjevu navodi sljedeće:

U predmetu, poslovni broj 65 0 P 725696 18 P, tužitelj Moto Turs d.o.o. Sarajevo, ulica Muje Šejte broj 7, Sarajevo, protiv tuženih: 1. Muniba Alića, selo Gora - Semizovac, iz Vogošće i 2. UNIS - PSC, ulica Fra Anđela Zvizdovića broj 7 ili ulica Muje Šejte broj 7, Vogošća, traži da se provede postupak radi utvrđenja rješenja o izvršenju nedopuštenim i obustave izvršenja.

Tužitelj predlaže u tužbenom zahtjevu da sud nakon provedenog postupka donese odluku kojom se utvrđuje da je tužitelj Moto Turs d.o.o. Sarajevo temeljem presude Općinskog suda u Sarajevu broj: 65 0 Ps 317434 13 Ps od 27.09.2013. godine postao vlasnik nekretnina k.č. 1125/1 u naravi privredni objekat 4008 m2 i ekonomsko dvorište 432 m2 upisano u zk ul. 566, K.O. SP Gornja Vogošća, što se po novom premjeru odnosi na k.č. 1710 i k.č. 1713 K.O. Vogošća, te da se izvršenje broj: 65 0 I 111004 08 I proglasi nedopuštenim na nekretninama označenim kao k.č. 1125/1 u naravi privredni objekat 4008 m2 i ekonomsko dvorište 432 m2 upisano u zk ul. 566, K.O. SP Gornja Vogošća, pa se dosljedno tome utvrdi da je nedopušteno izvršenje na navedenim nekretninama i da se obustavi izvršenje na nekretninama označenim kao k.č. 1125/1 u naravi privredni objekat 4008 m2 i ekonomsko dvorište 432 m2 upisano u zk ul. 566, K.O. SP Gornja Vogošća, što se po novom premjeru odnosi na k.č. 1710 i k.č. 1713 K.O. Vogošća.

U odgovoru na tužbu od 19.10.2018. godine punomoćnica prvotuženog u predmetnom sporu je osporila navode tužitelja, te između ostalog dostavila dva dokaza u spis predmeta naslovljeni kao uvjerenje o činjenicama iz službene evidencije, poslovni broj tog suda: 065-0-RegZ-09-003719 u kojoj se između ostalog navodi da je predlagatelj UNIS-PSC, dioničko društvo Sarajevo dana 03.03.2004. godine podnio Kantonalnom sudu u Sarajevu prijavu radi usklađivanja oblika, firme, sjedišta, osnovnog kapitala i statuta sa ZOPD, usklađivanje djelatnosti sa Odlukom o standardnoj klasifikaciji djelatnosti, promjenu lica ovlaštenog za zastupanje. Rješenjem Opštinskog suda u Sarajevu broj: UF/533/04 od 06.03.2008. godine navedena prijava je odbačena jer predlagatelj nije postupio u ostavljenom roku po zaključku suda. Slijedom ovog uvjerenja prvostepeni sud je donio rješenje broj: 065-0-Reg-18-003562 od 28.11.2018 kojim se „Odbija zahtjev za dostavu nadležnom poreznom organu naloga za dodjeljivanje identifikacionog broja za subjekat UNIS-PSC Dioničarsko društvo u mješovitoj svojini sa P.O. u kikvidaciji MBS: 1-6309 i 3. Rješenje broj 65 0 L 681866 16 L od 10.07.2018. godine kojim je odlučeno da će se:’ Provest likvidacioni postupak nad pravnim licem UNIS-PSC Dioničko društvo u mješovitoj svojini sa P.O., ulica Fra Anđela Zvizdovića broj 7, Sarajevo“.

Dana 11.04.2019. godine održano je ročište pred tim sudom na kome se raspravljalo da li UNIS-PSC dioničko društvo Sarajevo može biti stranka u postupku, bez obzira što je nad istim otvoren likvidacioni postupak što je nesporno prema rješenju broj: 65 0 L 681866 16 L od 10.07.2018. godine.

Prvostepeni sud definiše sporno pravno pitanje na način kako je to navedeno u izreci ove odluke.

Prvostepeni sud daje i sopstveno tumačenje spornog pravnog pitanja, ali navodi da se samo u konkretnom predmetu ta pitanja pojavljuju kao sporna, te da postoji mogućnost da se pojave i u eventualno drugim sporovima.

Odredbom člana 61. a) Zakona o parničnom postupku („Službene novine F BiH“ broj 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15, u daljem tekstu: ZPP) je propisano da ako u postupku pred prvostepenim sudom u većem broju predmeta postoji potreba da se zauzme stav o spornom pravnom pitanju koje je od značaja za odlučivanje o predmetu postupka pred prvostepenim sudovima, prvostepeni sud će po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke zahtjevom pokrenuti postupak pred Vrhovnim sudom F BiH za rješavanje spornog pravnog pitanja. Iz ove zakonske odredbe proizilazi da bi se radilo o spornom pravnom pitanju ono treba da se pojavljuje kao sporno u većem broju predmeta pred prvostepenim sudom (po prihvaćenoj praksi ovog suda to mogu biti i dva predmeta), a u konkretnom slučaju radi se o pitanju koje je sporno samo u jednom predmetu. Dakle, zahtjevom za rješavanje spornog pravnog pitanja prvostepeni sud traži da se riješi konkretni predmet pa je takav zahtjev u skladu sa odredbom člana 61. d) stav 2. ZPP valjalo odbaciti.Predsjednica Građanskog odjeljenja
Zdravka Grebo – Jevtić

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum