Vaš pravni kompas 

  • Odgovornost skladistara za stetu

  • Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
 #739  by AntunHun
 
ODGOVORNOST SKLADIŠTARA ZA ŠTETU
Zakon o obligacionim odnosima

čl. 731 i 733

Prigovor tuženog da ugovorom nije predviđeno da će on kao skladištar biti u obavezi da tužiocu isplati uskladištenu robu ukoliko je ne isporuči, neosnovan je jer se odgovornost za štetu u ovom slučaju zasniva na zakonu.

Obrazloženje:

"Pravilan je stav nižestepenih sudova da se sporni odnos među strankama treba razriješiti primjenom odredba člana 731. i 733. ZOO. U konkretnom slučaju tužilac ne zahtjeva ispunjenje ugovorne obaveze, niti se radi o alternativnoj obavezi, kako to smatra revident. Ovdje se radi o odgovornosti tuženog za štetu zbog propasti, umanjenja ili oštećenja merkatilne pšenioce za vrijeme od njenog prijema do predaje, pa nema mjesta primjeni člana 355. stav 1. i 403. ZOO, na koje se tuženi poziva. Nije osnovan ni prigovor tuženog da ugovorom nije predviđeno da će tuženi kao skladištar biti u obavezi da tužiocu isplati uskladištenu robu, ukoliko je ne isporuči, jer se odgovornost za štetu u ovom slučaju zasniva na zakonu, a jasno proizlazi i iz odredbe člana 6. ugovora.

Prema odredbi člana 731. ZOO skladištar odgovara ostavodavcu za štetu osim ako dokaže da je šteta nastala usljed okolnosti koje se nisu mogle izbjeći ili otkloniti ili je prouzrokovana krivicom ostavodavca, manama ili prirodnim svojstvima robe ili neispravnom ambalažom. Naknada štete koju je skladištar dužan platiti zbog propasti, umanjenja ili oštećenja robe, prema odredbi člana 733. ZOO ne može preći stvarnu vrijednost robe, osim ako je šteta prouzrokovana namjerno ili krajnjom nepažnjom. Kao stvarna vrijednost robe uzima se ona vrijednost koju je ostavodavac prijavio skladištaru prilikom predaje robe. U konkretnom slučaju nižestepeni sudovi su utvrdili da je nastala šteta u ukupnom iznosu od 206.567,98 KM.

Prigovor revidenta da tužilc nije dokazao da je tuženom platio troškove uskladištenja pšenice nije od značaja za odluku u ovom sporu, jer zahtjev za isplatu ugovorene naknade tuženi nije postavio u toku postupka."(Rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, 57 0 Ps 097918 16 Rev od 3.4.2018. godine)


https://epravo.ba/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum