Vaš pravni kompas 

  • Odgovnornost za stetu lica koje vrsi poslove od opsteg interesa

  • Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
 #795  by AntunHun
 
ODGOVORNOST ZA ŠTETU LICA KOJE VRŠI POSLOVE OD OPŠTEG INTERESA
Zakon o obligacionim odnosima

član 184

Kako isporuka električne energije predstavlja djelatnost od opšteg interesa, tuženi koji obavlja tu djelatnost odgovara za štetu ukoliko je isporuka električne energije tužitelju bila obustavljena bez opravdanog razloga.

Obrazloženje:

"U ovom parničnom postupku tužitelj zahtjev za naknadu štete temelji na tvrdnji da tužena strana nije imala opravdan razlog za isključenje tužitelja sa elektro-distributivne mreže i na odredbama člana 184. ZOO, prema kom organizacije koje vrše komunalnu ili drugu sličnu djelatnost od opšteg interesa odgovaraju za štetu ako bez opravdanog razloga obustave ili neuredno vrše svoje usluge.

U konkretnoj situaciji, tokom postupka nije bilo ni sporno da isporuka električne energije predstavlja djelatnost od opšteg interesa koju obavlja tuženi, te da je isporuka električne energije tužitelju bila obustavljena u periodu od 13.10. 2010. godine do 10.02.2011. godine, ali je sporno da li je postojao opravdan razlog u smislu citirane odredbe člana 184. ZOO za obustavu isporuke električne energije tužitelju od strane tuženog u navedenom periodu.

Dakle, za uspjeh u ovoj parnici tužitelj je morao dokazati da tuženi nije imao opravdan razlog za obustavu isporuke električne energije u smislu odredbe člana 184. ZOO."(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, 57 0 Ps 095694 17 Rev od 8.2.2018. godine)

https://epravo.ba/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum