Vaš pravni kompas 

  • Odabir kandidata koji nije prvi na rang listi

  • Tenderi, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade i doprinosi u Bosni i Hercegovini
Tenderi, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade i doprinosi u Bosni i Hercegovini
 #544  by comodore
 
ODABIR KANDIDATA KOJI NIJE PRVI NA RANG-LISTI
Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske

član 1 stav 2 i član 12 st. 2 i 3

Odabir i imenovanje kandidata koji je od nadležne Komisije dobio najmanji broj bodova je u direktnoj suprotnosti sa odredbama člana 12. st. 2. i 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima.

Obrazloženje:

"Tužiteljica ne pobija sadržaj rang-liste od 25.03.2014. godine i činjenicu da se ona nalazi na četvrtom mjestu iste sa najmanjim brojem bodova (20), ali suštinski tvrdi da taj redosljed ne obavezuje tuženu SO F. koja je u skladu sa svojim Poslovnikom dužna da glasa za svakog kandidata posebno, na koji način najviše glasova može dobiti i četvrtoplasirani kandidat sa rang-liste koji je od strane nadležne Komisije dobio najmanji broj bodova. Ovo suštinsko tumačenje tužiteljice nije ispravno, a kad bi se primijenilo u praksi obesmislilo bi ovlašćenja i nadležnost Komisije koja odluku o kandidatima uobličenu u rang-listu donosi nakon objavljenog javnog konkursa te ulaznog intervjua uz kontrolu ispunjenosti uslova, kako to propisuju odredbe članova 148b. i 148v. Zakona o lokalnoj samoupravi, te bi bilo suprotno odredbama člana 8. do 12. Zakona koji se primjenjuje u konkretnom slučaju, što je pravilno zaključio nižestepeni sud. Ovo stoga što odredba člana 1. stav 2. Zakona propisuje da se isti primjenjuje na svim nivoima vlasti u Republici Srpskoj, uključujući opštine i gradove, pri čemu proces imenovanja članova Odbora za žalbe nije naveden u okviru člana 4. Zakona koji je propisao izuzeća u njegovoj primjeni.

Konačno, ta suštinska tvrdnja tužiteljice da za oglašenu poziciju teoretski glasovima odbornika može biti izabrano i lice koje je od nadležne Komisije dobilo najmanji broj bodova je u direktnoj suprotnosti sa odredbama člana 12. stav 2. i 3. Zakona, koji propisuje da se smatra da je kandidat koji je prvi na rang-listi i kojeg je preporučila većina članova Komisije za izbor najuspješnije prošao otvoren konkurenciju, te da je dužnost nadležnost organa da obezbjedi da se izvrši izbor onog kandidata koji je prvi na rang-listi u skladu sa postojećim zakonima, pravilima i propisima, što je sve pravilno zaključio i nižestepeni sud ukazujući na tačnu okolnost da je tužiteljica imala manji broj bodova od ostalih izabranih kandidata."(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, 15 0 U 002136 16 Uvp 2 od 8.5.2018. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum