Vaš pravni kompas 

  • Nezakonitost dokaza pribavljenih na osnovu naredbe za pretresanje

  • Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
 #1405  by AntunHun
 
NEZAKONITOST DOKAZA PRIBAVLjENIH NA OSNOVU NAREDBE ZA PRETRESANjE
Zakon o krivičnom postupku Republike Srpske

član 122 stav 1 tač. v) i d)

Naredba o pretresu u kojoj nije navedena svrha pretresanja, niti je konkretizovana kako u odnosu na krivično djelo tako i odnosu na stvari koje su predmet pretresa, nije izdata u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku Republike Srpske, pa su dokazi pribavljeni na osnovu nje nezakoniti.

Obrazloženje:

"Prije svega uvidom u navedeni dokaz, ovaj sud nalazi da je pravilan zaključak prvostepenog suda da zbog toga što u naredbi o pretresu Osnovnog suda u M. od 10. 11.2017. godine nije navedena svrha pretresanja, te da predmetna naredba nije izdata u skladu sa zakonskom odredbom odnosno sa članom 122. stav 1. tačka v) i d) ZKP RS, gdje je propisano da naredba između ostalog treba sadržavati svrhu pretresanja kao i opis lica koje treba pronaći ili opis stvari koje su predmet pretresanja, pa shodno tome, sud smatra da predmetna naredba o pretresu nije konkretizovana, pa kako u odnosu na krivično djelo tako i odnosu na stvari koje su predmet pretresa, te pravilno sud smatra da predmetni telefon nije oduzet u skladu sa odredbama ZKP RS, odnosno da se radi o nezakonitom dokazu, tako da i određene radnje i prikupljeni dokazi na koje se poziva prvostepeni sud (strana 4. obrazloženja), shodno tome, pravilno ukazuje na nezakonitost tih dokaza.

Kako iz obrazloženja pobijane presude slijedi da je prvostepeni sud dao razloge o tome da u naredbi o pretresu nije navedena svrha pretresanja i da se osnovano ukazuje na nezakonitost tog dokaza, ovaj sud nalazi da neosnovanim se ukazuju žalbeni navodi tužioca da su ovlaštena službena lica postupila po naredbi Osnovnog suda u M. broj … od 10. 11.201 7. godine i da su u izvještaju o izvršenom pretresu naveli da je pretres izvršen radi pronalaska predmeta i stvari koje su važne za krivični postupak, pa shodno tome pravilan je zaključak prvostepenog suda da pobijana naredba ne sadrži sve ono što je propisano odredbom člana 122. stav 1 tačka v) ZKP RS."(Presuda Okružnog suda u Doboju, 86 0 K 048965 19 Kž od 17.12.2019. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum