Vaš pravni kompas 

  • Nepostojanje poreskih olaksica kod placanja poreza na oruzje koje se drzi radi licne bezbjednosti

  • Porezi, vrijednosni papiri, carine....
Porezi, vrijednosni papiri, carine....
 #668  by comodore
 
NEPOSTOJANjE PORESKIH OLAKŠICA KOD PLAĆANjA POREZA NA ORUŽJE KOJE SE DRŽI/NOSI RADI LIČNE BEZBJEDNOSTI
Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara

čl. 24 i 25

Svako pravno ili fizičko lice na koje glasi oružni list za držanje oružja za ličnu bezbjednost, odnosno dozvola za nošenje oružja za ličnu bezbjednost, plaća porez u godišnjem iznosu od 10 KM ili 15 KM, s tim da za taj krug lica i navedenu namjenu nisu predviđena poreska oslobađanja.

"Članom 21. Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara ("Sl. glasnik RS", br. 37/2001, 35/2007, 52/2014, 110/2015, 44/2016 i 66/2018 - dalje: Zakon) propisano je da se na registrovano oružje plaća porez.

U članu 22. Zakona navedeno je da obaveza plaćanja poreza na registrovano oružje nastaje u momentu izdavanja oružnog lista za držanje oružja, za ličnu bezbjednost, oružnog lista za držanje i nošenje oružja, odnosno dozvole za nošenje oružja za ličnu bezbjednost.

U stavu 1. člana 23. Zakona propisano je da je obveznik poreza na registrovano oružje pravno i fizičko lice na koje glasi oružni list za držanje oružja za ličnu bezbjednost, oružni list za držanje i nošenje oružja, odnosno dozvola za nošenje oružja za ličnu bezbjednost.

U članu 24. stav 2. Zakona propisano je da se porez na oružje za koje je izdat oružni list za držanje oružja za ličnu bezbjednost, odnosno dozvola za nošenje oružja za ličnu bezbjednost plaća se u godišnjem iznosu i to :

1) oružje za koje je izdat oružni list za držanje oružja za ličnu bezbjednost 15 KM,

2) oružje za koje je izdata dozvolaza nošenje oružja za ličnu bezbjednost 10 KM.

U skladu sa navedenim, proizilazi da svako pravno ili fizičko lice na koje glasi oružni list za držanje oružja za ličnu bezbjednost, odnosno dozvolu za nošenje oružja za ličnu bezbjednost plaća porez u godišnjem iznosu 10 KM ili 15 KM kako je to propisano članom 24. Zakona. Za ta lica i navedenu namjenu nije predviđeno poresko oslobađanje."(Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srpske, br. 06.05/020-632/19 od 23.4.2019. godine)

https://advokat-prnjavorac.com/porezno-pravo-BiH.html

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum