Vaš pravni kompas 

  • Nedostatak nezavisne istrage

  • Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
 #1006  by matrix
 
Nedostatak nezavisne istrage.
Chong and Others v. the United Kingdom,
br. 29753/16
(dec.)Aplikanti su rođaci britanskog vojnika koji je ubijen 1948. godine u Malaji (sadašnja Malezija), a koja je tada bila u sastavu Ujedinjenog kraljevstva (Malezija je dobila nezavisnost 1957. godine). Određene istažne radnje su obavljene u Ujedinjenom kraljevstvu (1940-te i 1970-te), te Maleziji (1990-tih). Aplikanti su se žalili na povredu člana 2. Konvencije zbog nedostatka nezavisne istrage.
Primjena člana 35. stav 3. Konvencije: Sudska nadležnost ratione temporis:
- Da li je “kritični datum” bio kada je Konvencija stupila na snagu za UK i kada je primjena proširena i na teritoriju Malezije (1953), ili kada je UK priznala pravo na pojedinačnu peticiju ( 1966) ;
- Ubistvo se desilo (1948), dakle prije usvajanja Konvencije (1950). Rekapitulacija relevantne sudske prakse data je u paragrafu 88-89 odluke. Aplikacija je odbačena kao nedopuštena.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum