Vaš pravni kompas 

  • Naknadno odobreni rabat

  • Porezi, vrijednosni papiri, carine....
Porezi, vrijednosni papiri, carine....
 #908  by comodore
 
NAKNADNO ODOBRENI RABAT
Zakon o porezu na dobit

član 19

Naknadno odobreni rabat, ukoliko je ranije ugovoren, potvrđen neophodnom dokumentacijom i ukoliko se odnosi na tekuću godinu, može da bude osnov za umanjenje osnovice poreza na dobit kod davaoca popusta.

"Privredno društvo traži mišljenje po pitanju evidentiranja naknadno odobrenog rabata za tekuću godinu od strane dobavljača na klasi 5 umanjivanjem nabavne vrijednosti prodate robe. Naime, rabat je ugovoren i odnosi se na tekuću godinu, te se postavlja pitanje prava umanjenja osnovice poreza na dobit, ukoliko bi se knjižna odobrenja evidentirala na klasi 5 kao umanjenje nabavne vrijednosti prodate robe kako i nalažu standardi.

Prema Međunarodnom računovodstvenom standardu 2-Zalihe paragraf 11-Troškovi nabavke zaliha obuhvataju nabavnu cijenu, uvozne carine i druge dažbine (osim onih koje entitet može kasnije da povrati od poreskih vlasti) i troškove prevoza, manipulativne i druge troškove koje se mogu direktno pripisati sticanju gotovih proizvoda, materijala i usluga. Trgovački popusti, rabati i druge slične stavke se oduzimaju pri određivanju troškova nabavke.

Prema tome, naknadno odobreni rabat za tekući obračunski period od strane dobavljača kod primaoca rabata priznaje se kao umanjenje nabavne vrijednosti prodate robe na klasi 5 (smanjenje rashoda), što kod primaoca rabata dovodi do povećanja osnovice poreza na dobit. Takođe, ako se naknadno odobreni rabat odnosi na neki od prethodnih obračunskih perioda, isti se priznaje kao prihod u bilansu uspjeha i u poreskom bilansu, u periodu kada su se stvorili uslovi za njegovo priznavanje. S druge strane članom 19. Zakona o porezu na dobit ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015 i 1/2017 - dalje: Zakon) propisan je poreski tretman naknadno odobrenog rabata (popusta) kod davaoca. Ovim članom je propisano da se naknadno odobren popust priznaje pri utvrđivanju poreske osnovice kod davaoca popusta, pod uslovom da se popust odnosi na tekuću poresku godinu, da je unaprijed ugovoren i da je dokazan vjerodostojnom knjigovodstvenom ispravom.

Prema Međunarodnom računovodstvenom standardu 18-Prihodi, prihod se odmjerava po fer vrijednosti primljene ili potraživane naknade, uzimajući u obzir iznos bilo kakvih trgovinskih popusta i količinskih rabata koje je taj entitet (poreski obveznik) odobrio. Dakle, u naknadno odobren rabat koji se odnosi na tekući obračunski period predstavlja umanjenje prihoda, a isti se priznaje u poreskom bilansu kao umanjenje poreske osnovice ukoliko su ispunjeni gore navedeni uslovi iz člana 19. Zakona. Naknadno odobren rabat koji se odnosi na prethodne obračunske periode, priznaje se kao rashod u bilansu uspjeha, u obračunskom periodu kada su se stvorili uslovi za njegovo priznavanje, s tim da se navedeni rashodi ne priznaju u poreskom bilansu kao umanjenje poreske osnovice."(Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srpske, br. 06.05/020-1878/18 od 20.7.2018. godine)

https://epravo.ba/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum