Vaš pravni kompas 

  • Naknada troskova postupka tuzenom koji je u cjelini uspio u sporu

  • Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
 #754  by AntunHun
 
NAKNADA TROŠKOVA POSTUPKA TUŽENOM KOJI JE U CJELINI USPIO U SPORU
Zakon o parničnom postupku

čl. 386 i 387

Tuženi koji je u cjelini uspio u sporu ima pravo na naknadu troškova postupka prema opredijeljenom zahtjevu, osim troškova za koje u spisu nema dokaza da su plaćeni.

Obrazloženje:

"O troškovima postupka odlučeno je na osnovu odredbe člana 397. stav 2. u vezi sa članom 386. stav 1. i članom 387. stav 1. ZPP. S obzirom da je tuženi u cjelini uspio u sporu dosuđena mu je naknada troškova postupka prema opredjeljenom zahtjevu, a sastoje se od naknade na ime zastupanja po advokatu: za sastav odgovora na tužbu 600,00 KM; za zastupanje na jednom ročištu na kojem je raspravljano o glavnoj stvari 600,00 KM, te za sastav žalbe i revizije po 750,00 KM (koliko je traženo), što sa porezom na dodatnu vrijednost iznosi ukupno 3.159,00 KM, sve obračunato prema odredbi člana 2. Tar. br. 2. i člana 6. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 68/05). Zahtjevu tužitelja za naknadu troškova takse na žalbu i reviziju nije udovoljeno, jer u spisu nema dokaza da je ta taksa plaćena, odnosno da je takav izdatak učinjen."(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, 71 0 P 171636 17 Rev od 7.2.2018. godine)

https://epravo.ba/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum