Vaš pravni kompas 

  • Nadleznost Suda BiH za rjesavanje imovinskih sporova pokrenutih protiv BiH

  • Tenderi, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade i doprinosi u Bosni i Hercegovini
Tenderi, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade i doprinosi u Bosni i Hercegovini
 #812  by AntunHun
 
Nadležnost Suda BiH za rješavanje imovinskih sporova pokrenutih protiv BiH


Član 1. stav 1. i 3. Zakona o praničnom postupku pred Sudom BiH

Sud BiH nije stvarno nadležan za rješavanje imovinskih sporova pokrenutih protiv BiH, osim imovinskih sporova navedenih u članu 1. stav 1. i 3. Zakona o parničnom postupku pred Sudom BiH dakle sporova izmedju države BiH i entiteta, izmedju države i Brčko Distrikta BiH , izmedju entiteta, izmedju entiteta i Distrikta i izmedju institucija BiH koja vrše javna ovlaštenja i osim imovinskih sporova ako je nadležnost Suda BiH utvrdjena zakonima BiH ili medjunarodnim ugovorom. Stoga je za sudjenje o sporu za naplatu duga koji se odnosi na isplatu dospjelih anuiteta za izdate obveznice za zapošljavanje koje je stranka uplatila po osnovu Zakona o zajmu za zapošljavanje, stvarno nadležan Općinski sud u Sarajevu u skladu sa odredbom člana
27. stav 2. Zakona o sudovima u Federaciji BiH.

Iz obrazloženja:

Nije sporno da je u konkretnom slučaju predmetni spor isplata dospjelih anuiteta regulisanih obveznicama zajma za zapošljavanje koje je tužiteljica uplatila po osnovu Zakona o zajmu za zapošljavanje („Službeni list SRBiH“ broj 30/85 i 6/86). Zahtjev za isplatu dospjelih anuiteta obveznica zajma za zapošljavanje, nije zahtjev za naknadu štete koja je nastala pri vršenju poslova organa BiH ili institucija BiH, nego se radi o zahtjevu za isplatu duga koji se temelji na izdatim obveznicama u skladu sa Zakonom o zajmu za zapošljavanje. Dakle, ne radi se o imovinskom sporu u smislu člana 1. stav 2. Zakona o parničnom postupku pred Sudom BiH. Osim toga, ne radi se ni o imovinskom sporu za koji je zakonom BiH predvidjena nadležnost Suda BiH. Ovaj sud ukazuje da Sud BiH nije stvarno nadležan da rješava sporove pokrenute protiv Bosne i Hercegovine, jer ni jednim zakonom Bosne i Hercegovine nije određena stvarna nadležnost ovog suda da rješava građanske sporove pokrenute protiv Bosne i Hercegovine.

Iz navedenih razloga za rješavanje ovog gradjansko-pravnog spora stvarno je nadležan Općinski sud u Sarajevu u skladu sa odredbom člana 27. stav 2. Zakona o sudovima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH„ broj 38/05).

Ovaj sud je odlučujući o sukobu nadležnosti između Suda BiH i navedenog entitetskog suda, u smislu člana 14. stav 2. tačka c) Zakona o Sudu BiH, odlučio kao u dispozitivu rješenja.

(Rješenje vijeća Upravnog odjeljenja Suda BiH broj UR- 136/07
od 17. 12. 2007. godine)


www.webdesignstudio.ba

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum