Vaš pravni kompas 

  • Mišljenje U-3/20 OD 11.02.2020g

  • Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
 #1433  by comodore
 
MIŠLJENJE BROJ: U-3/20 OD 11.02.2020. GODINE

("Sl. novine Hercegovačko-neretvanskog kantona", br. 2/2020)

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine odlučujući po zahtjevu zamjenika Premijera Federacije Bosne i Hercegovine Veska Drljače za davanje Mišljenja u vezi sa Odlukom o izboru predsjedavajuće Skupštine Kantona Sarajevo, u smislu člana IV.B.3.7.d (III) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici Suda bez javne rasprave održanoj dana 11.02.2020. godine, utvrdio je sljedeće

MIŠLJENJE

1. Predmet zahtjeva i podnosilac zahtjeva

Zamjenik Premijera Federacije Bosne i Hercegovine Vesko Drljača (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva), podnio je dana 16.01.2020. godine Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ustavni sud Federacije) zahtjev za davanje Mišljenja (u daljem tekstu: Zahtjev), vezano za Odluku o izboru predsjedavajuće Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 52/19, u daljem tekstu: Odluka o izboru predsjedavajuće). Zahtjevom se traži da ovaj sud donese Mišljenje da li je Odluka o izboru predsjedavajuće donesena u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavom Kantona Sarajevo i Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16, u daljem tekstu: Poslovnik).

U smislu člana IV.B.3.7.d. (III) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, zamjenici Premijera Federacije Bosne i Hercegovine su nadležni za podnošenje zahtjeva za traženje mišljenja Ustavnog suda Federacije.

2. Bitni navodi Zahtjeva

Zahtjevom je zatraženo hitno rješavanje blokade funkcionisanja zakonodavne vlasti u Kantonu Sarajevo, uz, u vrijeme njegovog podnošenja, navođenje činjenice da nije donesen niti budžet Kantona Sarajevo za 2020. godinu, budžeti izvanbudžetskih fondova kao ni Odluka o privremenom finansiranju potreba Kantona Sarajevo za period od 01.01.2020. do 31.03.2020. godine, a prema čl. 35. i 38. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19).

U Zahtjevu se navodi da je donošenjem Odluke o izboru predsjedavajuće došlo do kršenja ustavnih i poslovničkih odredbi, čime je stvorena pravna nesigurnost, odnosno negiran je princip vladavine prava. Naime, na sastanku predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo kojem su prisustvovali predsjedavajući Elmedin Konaković i dva zamjenika predsjedavajućeg Danijela Kristić i Vibor Handžić donesena je Odluka o izboru predsjedavajuće.

Skupština Kantona Sarajevo je na konstituirajućoj sjednici održanoj 28.11.2018. godine donijela Odluku o potvrđivanju kandidata za izbor predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Odluka o potvrđivanju kandidata od 28.11.2018. godine), kojom su potvrđeni kandidati za izbor predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg Elmedin Konaković iz reda bošnjačkog naroda, Smiljana Viteškić iz reda srpskog naroda, Danijela Kristić iz reda hrvatskog naroda i Vibor Handžić iz reda Ostalih. Navedena Odluka je objavljena u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 50/18).

Skupština Kantona Sarajevo je na istoj sjednici donijela Odluku o izboru predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo, kojom je Elmedin Konaković izabran za predsjedavajućeg, a druga naprijed navedena lica za zamjenike predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo.

Nadalje, dana 27.12.2019. godine 18 poslanika u Skupštini Kantona Sarajevo je od predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo Elmedina Konakovića zatražila da u skladu sa demokratskim principima funkcionisanja vlasti podnese ostavku na tu funkciju, koju odluku je potvrdio i Klub Bošnjaka u Skupštini Kantona Sarajevo kako je po navodima iz Zahtjeva propisano članom 10. stav 1. Poslovnika. Istog dana su zatražili i da se bez odlaganja sazove sjednica Skupštine tog kantona hitnog karaktera sa tačkom dnevnog reda koja se odnosi na donošenje odluka o privremenom finansiranju potreba Kantona Sarajevo, o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju potreba JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Osamnaest poslanika koji čine natpolovičnu većinu u Skupštini Kantona Sarajevo, ponovo je potvrdilo stav da je predsjedavajući Skupštine Elmedin Konaković zbog kršenja Poslovnika izgubio njihovo povjerenje.

Imenovani je, nadalje se elaborira, pokušavajući izigrati pravni sistem i propisane procedure, odmah nakon prijema naprijed navedenih, kako su naveli u Zahtjevu "pisama", istog dana oko 10 sati neovlašteno oduzeo pečate od sekretara Skupštine Kantona Sarajevo o čemu je obaviješteno nadležno tužilaštvo. Nakon toga je u funkciji predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo u 10 i 30 sati sazvao sastanak predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine tog kantona na kojem je dva prisutna zamjenika obavijestio da "iz ličnih razloga ne želi više obavljati funkciju predsjedavajućeg". Prema navodima Zahtjeva ovim činom se smatra da je imenovani podnio ostavku u skladu sa članom 11. Poslovnika. Međutim, nadalje je sa zamjenicima predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo iz reda hrvatskog naroda i iz reda Ostalih na istom sastanku donesena Odluka o izboru predsjedavajuće. Podnosilac zahtjeva citirajući odredbe Ustava Federacije Bosne i Hercegovine zaključuje da ovo predstavlja očito kršenje Ustava Federacije Bosne i Hercegovine jer zamjenica predsjedavajućeg iz reda srpskog naroda nije učestvovala u donošenju Odluke o izboru predsjedavajuće. Smatraju da odredbe Ustava Federacije Bosne i Hercegovine ne propisuju mogućnost da kandidat za mjesto u rukovodstvu Skupštine Kantona Sarajevo bude ispred Kluba Ostalih, a time ni u donošenju Odluke o izboru predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo, te u tom pravcu prilažu i pismo Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini od 15.01.2020. godine.

U zahtjevu navodi da je 12 dana ranije, u skladu sa Poslovnikom o radu Kluba Bošnjaka, zakazana sjednica za 27.12.2019. godine na kojoj je jedna od tačaka dnevnog reda bilo i glasanje o povjerenju Elmedinu Konakoviću, te je imenovani, da bi preduhitrio smjenu podnio ostavku na mjesto predsjedavajućeg, a prije toga "osigurao" da zamjenica predsjedavajućeg iz reda hrvatskog naroda i iz iste političke stranke zauzme njegovo mjesto na funkciji predsjedavajuće Skupštine Kantona Sarajevo. To je suprotno članu 10. stav 3. Poslovnika. Odluka nije saopštena Skupštini Kantona Sarajevo kako propisuje i Ustav Kantona Sarajevo i Poslovnik, nego je poslanicima dostavljena obavijest od 27.12.2019. godine da Skupštinom Kantona Sarajevo predsjedava Danijela Kristić, te redoslijed zamjenika predsjedavajućih i to da je prvi Vibor Handžić, drugi Elmedin Konaković a treći Smiljana Viteškić, što kao termine "prvog, drugog, odnosno trećeg" zamjenika predsjedavajućeg ne poznaje niti Ustav Kantona Sarajevo niti Poslovnik.

Sublimirajući Zahtjev, podnosilac Zahtjeva pozivajući se na, po njegovim navodima, relevantne odredbe ustava i Poslovnika ističe da o tome ko će biti predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo odlučuju tri kandidata koji su iz klubova konstitutivnih naroda predloženi za rukovodstvo, a Ustavom Kantona Sarajevo i Poslovnikom je propisano da o tome između sebe odlučuju četiri kandidata. Odluka o izboru predsjedavajućeg treba biti saopštena na sjednici Skupštine Kantona, a ne elektronskim putem. Saopštenje Elmedina Konakovića da "iz ličnih razloga ne želi više obavljati funkciju predsjedavajućeg", se smatra podnošenjem ostavke. Izborom u rukovodstvo koje je potvrdila Skupština Kantona Sarajevo predloženim kandidatima prestaje status "kandidata" u rukovodstvu Skupštine Kantona Sarajevo, te su od dana potvrđivanja u statusu rukovodstva i ne mogu se pozivati na odredbe koje propisuju da "četiri kandidata koje potvrdi Skupština odlučuju između sebe ko će biti predsjedavajući Skupštine", jer je takva norma odnosno mogućnost, u konkretnom slučaju, već iscrpljena. Podnosilac zahtjeva ističe da ukoliko bi se dozvolilo da Odluka o izboru predsjedavajuće ostane na snazi, bez postupanja u skladu sa Ustavom Kantona Sarajevo i Poslovnikom, u praksi bi se nametnule situacije da se predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg svaki dan mogu mijenjati na funkcijama i obavijest o tome saopštavati poslanicima elektronskim putem što bi dovelo do potpune pravne nesigurnosti. Do pravne anarhije bi u tom slučaju dovela i mogućnost da neko u određenom momentu želi ili ne želi više biti predsjedavajući, a da istovremeno želi da bude zamjenik predsjedavajućeg, što bi značilo da kad "poželi" da se ponovo imenuje za predsjedavajućeg, a sve to je udovoljavanje željama pojedinaca.

Konačno u Zahtjevu se navodi da imajući u vidu naprijed navedeno i uvažavajući činjenicu da se svi akti moraju donositi i usvajati uz striktno poštivanje propisanih procedura, bez mogućnosti slobodne interpretacije i izigravanja procedura, moli se Ustavni sud Federacije da se Zahtjev uzme u prioritetno razmatranje.

U prilogu Zahtjeva su dostavljeni Poslovnik, Odluke Skupštine Kantona Sarajevo objavljene u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 50/18, Zahtjev 18 poslanika upućen predsjedavajućem Skupštine Kantona Sarajevo za podnošenje ostavke od 27.12.2019. godine, pismo istih poslanika kojim se traži zakazivanje sjednice hitnog karaktera i Odluka Kluba Bošnjaka, sve od 27.12.2019. godine, Službena zabilješka sekretara Skupštine Kantona Sarajevo, Zapisnik sa sastanka predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo od 26.12.2019. godine, Odluka o izboru predsjedavajuće od 27.12.2019. godine, odluke o izboru predsjedavajućih iz ranijih perioda, elektronska obavijest upućena poslanicima u Skupštini tog kantona, pismo Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini od 15.01.2020. godine i poziv za sjednicu Kluba Bošnjaka u Skupštini Kantona Sarajevo.

3. Prethodni postupak

U toku priprema za odlučivanje u ovom ustavnosudskom predmetu, Ustavni sud Federacije je utvrdio da je u konkretnom slučaju predmet Zahtjeva davanje Mišljenja, u suštini ustavnopravnog tumačenja konkretne pravne situacije vezano za donošenje Odluke o izboru predsjedavajuće. U ovom ustavnosudskom predmetu nema u ustavno procesno pravnom smislu druge strane u postupku kojoj bi se eventualno dostavio Zahtjev na odgovor, što je u postupcima za traženja Mišljenja pravilo, sa rijetkim izuzecima zavisno od predmeta zahtjeva za davanje Mišljenja.

Nadalje, Ustavni sud Federacije je utvrdio da su osnovani prijedlozi podnosioca zahtjeva da se ovaj predmet rješava po hitnom postupku, imajući u vidu navode iz Zahtjeva, te je utvrdio da se obzirom na značaj pitanja u ovom predmetu ima hitno postupati u smislu člana 3. Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.

U smislu člana 8. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 8. Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, aktom ovog suda broj U-3/20 od 23.01.2020. godine koji je zaprimljen istog dana, zatraženo je od Skupštine Kantona Sarajevo-n/r sekretara, dostavljanje dodatnih podataka u vidu svih podnesaka i akata, uključujući i zapisnike i zvaničnu korespondenciju vezano za rad i postupanje rukovodstva, kolegija i klubova naroda u Skupštini Kantona Sarajevo, u vezi sa procedurom izbora rukovodstva, kao i zapisnika, bilo da su održane ili prekinute, sa sjednica Skupštine Kantona Sarajevo u periodu od 30 dana prije zaprimanja Zahtjeva. Ustavni sud Federacije je uz navedeni akt dostavio i kopiju Zahtjeva.

Podneskom broj 15-04-2395/20 od 29.01.2020. godine je iz Službe za skupštinske poslove Kantona Sarajevo dostavljeno da ne raspolažu drugom dokumentacijom osim onom koja je i navedena u Zahtjevu. Takođe je objašnjeno da je u zapisniku sa sastanka predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo u zaglavlju greškom naveden datum 26.12.2019. godine umjesto 27.12.2019. godine, o čemu su dostavili odgovarajući dokaz.

4. Relevantno pravo

A. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine

Član IV.B.3.7.d.(III)

Osim ako ovim ustavom nije drugačije utvrđeno:

d) Zamjenici Premijera su nadležni za:

(III) odlučivanje da li će se zatražiti mišljenje Ustavnog suda;

Član V.2.7. st. 1., 2., 3., 4. i 5. u vezi sa

Amandmanom LXVII i Amandmanom LXXIX na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine

(1) Svaki zakonodavni organ kantona donosi većinom glasova svoj poslovnik.

(2) Klub delegata konstitutivnog naroda formira se uz uslov da postoji najmanje jedan delegat tog konstitutivnog naroda u zakonodavnom organu kantona.

(3) Svaki klub delegata predlaže jednog kandidata iz reda svojih članova za izbor na mjesto predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg, koje potvrđuje zakonodavni organ kantona.

(4) Zakonodavni organ kantona potvrđuje kandidate u skladu sa svojim poslovnikom. Ako jedan konstitutivni narod nije zastupljen u zakonodavnom organu, jedno od mjesta zamjenika predsjedavajućeg ostaje upražnjeno.

(5) Tri kandidata koja potvrdi skupština kantona odlučuju između sebe ko će biti predsjedavajući.

B. Zakon o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine

("Službene novine Federacije BiH", br. 6/95 i 37/03)

Član 8.

Ustavni sud može tražiti od drugih sudova i državnih organa, kao i nosilaca javnih i drugih društvenih funkcija potrebne podatke i obavještenja od značaja za vođenje postupka.

Član 13.

Ustavni sud odlučuje u granicama zahtjeva koji su istaknuti u postupku.

C. Poslovnik Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/10 i 18/16)

Član 3.

Hitni postupci

O svim podnescima koji se odnose na vođenje postupka upoznaju se predsjednik i sudije Suda.

Sud može na prijedlog predsjednika Suda ili sudije izvjestioca odrediti da se, s obzirom na značaj pitanja, u određenim predmetima hitno postupa.

Član 8. stav 1.

Pribavljanje podataka i obavještenja od značaja za vođenje postupka

Sudija koji je određen za izvjestioca u predmetu, odlučuje da li će se od drugog suda ili državnog tijela, odnosno nosioca javne i druge društvene funkcije zatražiti podatke i obavještenja od značaja za vođenje postupka.

Član 42. stav 1. tačka 3.

Rješenje o obustavi postupka

Sud će donijeti rješenje kojim obustavlja postupak kada je u toku postupka:

3. Podnosilac povukao zahtjev.

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine

Član 5.

U članu 42. dodaje se stav 2. koji glasi:

"O prihvatanju povlačenja zahtjeva iz stava 1. tačke 3 ovog člana odlučit će Sud vodeći se javnim interesom rješavanja predmeta u ustavno-sudskom postupku uzimajući u obzir razloge podnosioca".

D. Ustav Kantona Sarajevo

("Službene novine Kantona Sarajevo", br.: 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17)

Član 19.

Način rada Skupštine

Skupština bira predsjedavajućeg i dva njegova zamjenika iz reda izabranih poslanika.

Skupština zasjeda javno, izuzev u slučajevima kada je to predviđeno njenim poslovnikom. Izvještaj o zasjedanjima i donesenim odlukama se objavljuju u sredstvima javnog informisanja.

Način rada Skupštine bliže se uređuje poslovnikom.

Amandman IV

Iza člana 18. dodaje se novi član 18a. koji glasi:

"Predsjedavajući i zamjenik predsjedavajućeg

Skupština bira predsjedavajućeg i njegovog zamjenika iz reda izabranih poslanika. Predsjedavajući i njegov zamjenik neće biti izabrani iz istog konstitutivnog naroda".

U članu 19. stav 1. stav se briše.

Amandman XXI

U članu 18. tačka c) se briše.

Tačka e) mijenja se i glasi:

"e) potvrđuje Vladu Kantona";

Tačka g) briše se.

Tačka f) briše se.

Amandman XXII

Podnaslov i član 18a. mijenjaju se i glase i dodaje se član 18b):

"Predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg Skupštine

Član 18a.

Svaki klub delagata konstitutivnih naroda predlaže jednog kandidata iz reda svojih članova za izbor na mjesto predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine.

Kandidate za izbor na mjesto predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine potvrđuje Skupština, u skladu sa svojim poslovnikom.

Ako jedan konstitutivni narod nije zastupljen u Skupštini, jedno od mjesta zamjenika predsjedavajućeg ostaje upražnjeno.

Tri kandidata koje potvrdi Skupština odlučuju između sebe ko će biti predsjedavajući Skupštine.

Član 18b.

Nadležnosti predsjedavajućeg Skupštine:

- predstavlja i zastupa Skupštinu u zemlji i inostranstvu

- imenuje kandidata za premijera Kantona".

Amandman XXIII

U članu 19. stav 2. mijenja se i glasi:

"Skupština donosi poslovnik većinom glasova poslanika".

Iza stava 2. dodaje se stav 3., koji glasi:

"Poslovnikom se bliže utvrđuje način rada Skupštine, način potvrđivanja kandidata za izbor na mjesto predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine i druga pitanja od značaja za rad Skupštine".

Amandman XLV

U članu 18a. dodaje se novi stav 1., koji glasi:

"Skupština ima predsjedavajućeg i tri zamjenika predsjedavajućeg, koji se biraju iz reda konstitutivnih naroda i Ostalih".

Dosadašnji st. 1. do 4. postaju st. 2. do 5.

U novom stavu 2. riječi: "konstitutivnih naroda predlaže" zamjenjuju se riječima: "konstitutivnih naroda i Ostalih predlažu po".

U novom stavu 4. iza riječi: "konstitutivni narod" dodaju se riječi: "i Ostali".

U novom stavu 5. riječ "Tri" zamjenjuje se riječju "Četiri".

Amandman XLVI

U članu 19. stav 3. briše se.

Obrazloženje

Ovim amandmanom mijenja se član 19. Ustava Kantona Sarajevo, koji je prethodno mijenjan Amandmanom XXIII na Ustav Kantona Sarajevo.

Stav 3. člana 19. nije brisan prilikom prethodnih amandmanskih izmjena stava 2. ovog člana, mada se radi o ponavljanju rješenja propisanih stavom 2. tog člana.

Amandman XLVII

U članu 21a. stav 1. riječi: "stav 4." zamjenjuju se riječima: "St. 4. i 6.".

U st. 2. i 4. iza riječi: "konstitutivnih naroda" dodaju se riječi: "i kluba Ostalih".

Amandman XLVIII

U članu 21b. stav 1., u prvom i zadnjem redu, kao i u stavu 2. iza riječi: "konstitutivnih naroda" dodaju se riječi: "i kluba Ostalih".

Amandman XLIX

Iza člana 30. dodaje se član 30b., koji glasi:

"Raspodjela funkcija

"Član 30b.

Predsjedavajući Skupštine i premijer Kantona ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda odnosno iz reda Ostalih".

E. Poslovnik Skupštine Kantona Sarajevo - drugi novi prečišćeni tekst

("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)

Klubovi naroda

Član 9.

Nakon davanja i potpisivanja svečane izjave, u Skupštini se osnivaju tri kluba poslanika/zastupnika konstitutivnih naroda (u daljem tekstu: klubovi naroda).

Klubovi naroda su:

- Klub Bošnjaka;

- Klub Hrvata i

- Klub Srba.

Ako u Skupštini nema izabranih predstavnika nekog od konstitutivnih naroda, klub tog naroda neće biti osnovan.

Svaki klub naroda bira predsjednika, a može izabrati i zamjenika predsjednika, koji rukovode klubom i usklađuju njegov rad.

Poslovnikom o radu klubova naroda svaki će klub urediti način svog rada.

Član 10.

Svaki klub naroda bira i predlaže među svojim članovima jednog kandidata za mjesto predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine.

Skupština glasanjem potvrđuje izbor kandidata, i to natpolovičnom većinom od ukupnog broja izabranih poslanika/ zastupnika u Skupštini.

Tri kandidata čiji je izbor potvrdila Skupština između sebe odlučuju ko će biti predsjedavajući Skupštine i odluku saopštavaju Skupštini.

Ako u Skupštini nema poslanika/zastupnika, odnosno kluba nekog od konstitutivnih naroda, mjesto zamjenika predsjedavajućeg Skupštine iz tog konstitutivnog naroda ostaje upražnjeno.

Član 11.

Predsjedavajući i njegovi zamjenici imaju pravo u svako doba dati ostavku na mjesto predsjedavajućeg, odnosno zamjenika predsjedavajućeg Skupštine.

Predsjedavajući Skupštine

Član 12.

Predsjedavajući Skupštine ima pravo i dužnost da:

- Predstavlja Skupštinu u zemlji i inostranstvu;

- Imenuje kandidata za premijera Kantona;

- Učestvuje u pripremama, saziva i vodi sjednice Skupštine;

- Učestvuje u pripremama, saziva i vodi sjednice Kolegija;

- Inicira stavljanje na dnevni red sjednica Skupštine, Kolegija i radnih tijela iz nadležnosti Skupštine;

- Osigurava poštivanje principa i odredbi Poslovnika, stalnih radnih tijela Skupštine i Kolegija;

- Osigurava realizovanje prava i dužnosti klubova naroda i klubova političkih stranaka tokom pripreme i održavanja sjednica Skupštine i Kolegija;

- Osigurava realizovanje prava i dužnosti poslanika/zastupnika u pripremi sjednica Skupštine i Kolegija, kao i tokom sjednica;

- Vodi sjednice u skladu sa principima demokratskog parlamentarizma i odredbama Poslovnika;

- Potpisuje akta usvojena od Skupštine.

Član 13.

Predsjedavajući Skupštine u obavljanju svojih dužnosti obavlja redovne konsultacije sa svojim zamjenicima.

Član 14.

Zamjenici predsjedavajućeg sudjeluju u radu Kolegija Skupštine i zamjenjuju predsjedavajućeg u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.

Zamjenici predsjedavajućeg će se dogovoriti o poretku, odnosno redoslijedu zamjenjivanja.

Tokom sjednice Skupštine predsjedavajući može jednom od zamjenika predsjedavajućeg prepustiti vođenje sjednice ili dijela sjednice.

F. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo

("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 15/13)

Član 1.

U poslovniku Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" - Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12) član 9. mijenja se i glasi:

"Nakon davanja i potpisivanja svečane izjave u Skupštini se osnivaju četiri kluba poslanika/zastupnika konstitutivnih naroda i Ostalih (u daljem tekstu: klubovi naroda i Ostalih). Klubovi naroda i ostalih su:

- Klub Bošnjaka;

- Klub Hrvata;

- Klub Srba i

- Klub Ostalih

Ako u Skupštini nema izabranih predstavnika nekog od konstitutivnih naroda ili Ostalih, klub tog naroda neće biti osnovan.

Svaki klub naroda i Ostalih bira predsjednika, a može izabrati i zamjenika predsjednika, koji rukovode klubom i usklađuju njegov rad.

Poslovnikom o radu klubova naroda i Ostalih svaki će klub urediti način svog rada.

Član 2.

U članu 10. u stavu 1. iza riječi "Svaki klub naroda" dodaju se riječi "i Ostalih".

U stavu 3. umjesto riječi: "tri" treba da stoji riječ: "četiri".

U stavu 4. u drugom redu iza riječi "konstitutivnih naroda" dodaju se riječi "ili Ostalih".,

Član 3.

Iza člana 10. dodaje se član 10 a. koji glasi:

"Ako klubovi naroda i Ostalih prilikom predlaganja kandidata za predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine ne mogu predložiti kandidata zbog istog broja glasova, izbor će se izvršiti žrijebanjem, i to između kandidata koji imaju isti broj glasova".

5. Praksa Ustavnog suda Federacije

Odluke br. U-30/19 od 24.09.2019. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 73/19) i U-29/15 od 17.02.2016. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/16).

6. Odlučivanje o povlačenju Zahtjeva za davanje Mišljenja

Podneskom broj 02/002-1/20 od 06.02.2020. godine podnosilac zahtjeva je podnio Zahtjev za povlačenje Zahtjeva za davanje mišljenja Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zahtjev za povlačenje Zahtjeva), navodeći kao razlog da je objavom Odluke o izboru predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 4/20) koja je donesena 05.02.2020. godine prestala da važi Odluka o izboru predsjedavajuće.

Ustavni sud Federacije je razmotrio predmetni Zahtjev za povlačenje Zahtjeva, kao prethodno pitanje, te odlučio da isti nije prihvatljiv imajući u vidu da je utvrdio da postoji izrazit javni interes za davanje Mišljenja, koje je samo po sebi specifičan postupak u okviru propisanih nadležnosti Ustavnog suda Federacije, radi razjašnjavanja, za ubuduće, pitanja ustavnog postupanja prilikom formiranja rukovodstva kako Skupštine Kantona Sarajevo, tako i zakonodavnih tijela drugih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, u situacijama kada iz bilo kojeg razloga (podnošenjem ostavke ili pak, zbog "više sile"), određeno lice više ne može obavljati funkciju predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg, odnosno člana rukovodstva Skupštine.

7. Činjenično stanje i stav Ustavnog suda Federacije

Ustavni sud Federacije naglašava da je u prethodnom postupku zaključio da se Zahtjevom pokreću veoma ozbiljna pitanja ustavnosti rada jednog kantonalnog zakonodavnog tijela, vezano za konkretnu pravnu situaciju donošenja Odluke o izboru predsjedavajuće, te utvrdio da je u pitanju predmet hitnog karaktera.

Istovremeno, Ustavni sud Federacije podsjeća na relevantnu ustavno-sudsku praksu ovog suda pri čemu je jasno definisan specifičan odnos poslovnika tijela i organa vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Eventualno kršenje poslovničkih odredbi predstavlja i kršenje Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Podsjećamo da je konkretno za Kanton Sarajevo u Mišljenju ovog suda u predmetu broj U-30/19 jasno podcrtan odnos Poslovnika i Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, sve to vezano za davanje Autentičnog tumačenja povodom člana 138. stav 7. Zakona o visokom obrazovanju. Načelno je ovaj odnos u cijelosti već prethodno razjašnjen u Presudi ovog suda broj U-29/15 od 17.02.2016. godine.

U konkretnom predmetu, imajući u vidu zakonsku odredbu člana 13. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine koja propisuje postupanje Ustavnog suda Federacije u okvirima postavljenog Zahtjeva, utvrđeni stav i Mišljenje ovog suda se odnosi isključivo na pitanje konkretne Odluke o izboru predsjedavajuće. Naime, notorna je činjenica da su u proteklom periodu decembar 2019./januar 2020. godine, u okviru Skupštine Kantona Sarajevo, pokretana različita pitanja, radnje i akti vezani i za izbor rukovodstva u Skupštini Kantona Sarajevo, koji nisu i ne mogu biti u fokusu razmatranja u ovom ustavno-sudskom predmetu, te se utvrđeni stav i Mišljenje odnose na konkretnu specifičnu ustavno-pravnu situaciju, a relevantno je za utvrđivanje ustavnog postupanja u slučajevima kada dolazi do personalnih promjena u rukovodstvu Skupštine Kantona Sarajevo.

Iz dostavljenih dokaza u spisu, koji su kao takvi potvrđeni i od strane Službe za skupštinske poslove Kantona Sarajevo, a relevantni za donošenje ustavno-sudske odluke, mogu se utvrditi sljedeće činjenice:

- Na konstituirajućoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, odlukama od 28.11.2018. godine potvrđeno je rukovodstvo Skupštine Kantona Sarajevo na način da je Skupština Kantona Sarajevo donijela Odluku o potvrđivanju kandidata za izbor predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo iz reda bošnjačkog, srpskog i hrvatskog konstitutivnog naroda i iz reda Ostalih. Tom prilikom je izabran i predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo Elmedin Konaković, te za zamjenike predsjedavajućeg Skupštine tog kantona Vibor Handžić, Danijela Kristić i Smiljana Viteškić;

- Iz Zapisnika sa sastanka predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo, održanog 27.12.2019. godine u kabinetu predsjedavajućeg sa početkom u 10,30 sati broj 01-05- 44732/19, u kojem je očigledno tehničkom greškom naveden u zaglavlju datum 26.12.2019. godine, utvrđeno je da su sastanku prisustvovali Elmedin Konaković kao predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo, te zamjenici predsjedavajućeg te skupštine Danijela Kristić i Vibor Handžić, dok je zamjenica predsjedavajućeg Smiljana Viteškić bila odsutna. Nadalje je vidljivo da je na samom početku sastanka predsjedavajući Elmedin Konaković obavijestio prisutne da: "Iz ličnih razloga ne želi više obavljati funkciju predsjedavajućeg". Pozivajući se na član 10. stav 4. Poslovnika zatražio je da izabrani kandidati između sebe odluče ko će biti predsjedavajući i predložio da po redoslijedu zamjene to bude Vibor Handžić, na šta je imenovani istakao da ne može biti predsjedavajući, imajući u vidu odredbu Ustava Kantona Sarajevo koja propisuje da predsjedavajući Skupštine i Premijer Kantona ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda odnosno iz reda Ostalih, a što je ovdje slučaj. Nakon toga su prisutni jednoglasno za predsjedavajuću Skupštine izabrali Danijelu Kristić, te dogovorili dalji poredak zamjenika i to: Vibor Handžić, Elmedin Konaković, Smiljana Viteškić. U donošenju navedene odluke su učestvovali i, istu prema Zapisniku sa sastanka od 27.12.2019. godine, potpisali, Danijela Kristić u svojstvu predsjedavajuće Skupštine i Vibor Handžić i Elmedin Konaković u svojstvu zamjenika predsjedavajuće. Naloženo je sekretaru Skupštine tog kantona da o ovoj odluci obavijesti poslanike;

- Aktom Skupštine Kantona Sarajevo - predsjedavajući broj 01-05-44732-1/19 od 27.12.2019. godine koji je upućen svim poslanicima Skupštine Kantona Sarajevo u vidu obavijesti, sa potpisom "predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo Danijela Kristić", putem e-maila su poslanici obaviješteni da: "U skladu sa članom 10. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo, obavještavamo Vas da od danas Skupštinom Kantona Sarajevo predsjedava g-đa Danijela Kristić, te da je prvi dopredsjedavajući gosp. Vibor Handžić, drugi gosp. Elmedin Konaković i treći zamjenik predsjedavajućeg g-đa Smiljana Viteškić". Uz navedenu obavijest dostavljena je Odluka o izboru predsjedavajuće;

- Iz dodatne dokumentacije u spisu je vidljivo da je Klub Bošnjaka još 18.12.2019. godine zakazao sjednicu tog kluba za 27.12.2019. godine sa prijedlogom dnevnog reda Razmatranje prijedloga poslanika tog kluba za smjenu i izbor predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo, što je zahtijevano od strane tog kluba podneskom od 17.12.2019. godine. Nadalje, da je taj klub na sjednici održanoj istog dana donio Odluku broj 01-05- 43953/19 da predlaže Mirzu Čelika kao kandidata za mjesto predsjedavajućeg odnosno zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo, umjesto dosadašnjeg kandidata Elmedina Konakovića, te da se navedena odluka zajedno sa Prijedlogom odluke o izmjeni Odluke o potvrđivanju kandidata dostavi Skupštini radi potvrđivanja u skladu sa članom 10. stav 2. Poslovnika.

Ostala dostavljena dokumenta, po mišljenju Ustavnog suda Federacije, nisu ključna, pa ni relevantna za utvrđivanje Mišljenja ovog suda povodom Odluke o izboru predsjedavajuće.

Utvrđene činjenice u cijelosti su dovoljne da bi ovaj sud mogao nedvosmisleno da utvrdi Mišljenje u ovom ustavnosudskom predmetu, uz detaljnu analizu kako ustavnih odredbi, tako i relevantnih odredbi Poslovnika, te osim što se odnosi na konkretnu Odluku o izboru predsjedavajuće, relevantno je za sve eventualne situacije kada iz bilo kojeg razloga dolazi do personalnih promjena u rukovodstvu Skupštine tog kantona, ali i bilo kojeg drugog kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Poslije svakog izbornog ciklusa u zakonodavnom tijelu kantona se pristupa konstituisanju njegovih organa, konkretno u ovom slučaju rukovodstva Skupštine Kantona Sarajevo. Navedeno je učinjeno 2018. godine, kojom prilikom su potvrđeni na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, od strane klubova, predloženi kandidati za rukovodstvo, nakon čega je slijedio između sada izabranih članova rukovodstva (to više nisu kandidati nego potvrđeni članovi rukovodstva), izbor predsjedavajućeg, tada Elmedina Konakovića i zamjenika predsjedavajućeg.

Do promjene u personalnom sastavu rukovodstva dolazi na sjednici rukovodstva od 27.12.2019. godine, kada predsjedavajući Elmedin Konaković ističe da ne želi više da bude u statusu predsjedavajućeg.

Prema članu 11. Poslovnika, predsjedavajući i njegovi zamjenici imaju pravo u svako doba dati ostavku na mjesto predsjedavajućeg, odnosno zamjenika predsjedavajućeg Skupštine. Tim činom im prestaje svojstvo članova rukovodstva Skupštine. Pravo predsjedavajućeg je, osim podnošenja ostavke u svako doba, da u obavljanju svojih dužnosti koje su propisane članom 12. Poslovnika obavlja redovne konsultacije sa svojim zamjenicima, te da tokom sjednice Skupštine u skladu sa članom 14. stav 3. Poslovnika može jednom od zamjenika predsjedavajućeg prepustiti vođenje sjednice ili dijela sjednice. Zamjenici predsjedavajućeg pak, u skladu sa članom 14. st. 1. i 2. Poslovnika sudjeluju u radu Kolegija Skupštine i zamjenjuju predsjedavajućeg u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, te se dogovaraju o poretku, odnosno redoslijedu zamjenjivanja.

U skladu sa članom 10. Poslovnika kandidati čiji je izbor potvrdila Skupština (konkretno je to bilo nakon izbornog ciklusa u 2018. godini), između sebe odlučuju ko će biti predsjedavajući Skupštine i odluku saopštavaju Skupštini. Nakon zapisnički konstatovane izjave izabranog predsjedavajućeg Elmedina Konakovića da ne želi više biti predsjedavajući, imajući u vidu Poslovnikom utvrđena prava i obaveze rukovodstva, te mogućnosti na strani predsjedavajućeg da ga u njegovoj odsutnosti zamjenjuje jedan od zamjenika, odnosno da ovlasti jednog od zamjenika da predsjedava u cijelosti ili u pojedinim dijelovima na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, ne postoji ustavna mogućnost samostalnog "rotiranja" sa pozicije predsjedavajućeg na poziciju "zamjenika predsjedavajućeg", što je u konkretnom slučaju učinjeno u Odluci o izboru predsjedavajuće. Ovakva izjava se može i ima smatrati ostavkom na poziciju predsjedavajućeg na koju u svako doba imaju pravo članovi rukovodstva. To podrazumijeva da se za u konkretnom slučaju sada nepopunjenu poziciju u rukovodstvu, odgovarajući klub konstitutivnih naroda ili Ostalih ima dogovoriti i izglasati drugog kandidata za člana rukovodstva Skupštine (predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg). Kandidat treba da bude potvrđen od strane Skupštine Kantona Sarajevo. Momentom potvrde od strane Skupštine Kantona Sarajevo to lice postaje član rukovodstva Skupštine tog kantona, te se u slučaju ostavke predsjedavajućeg, što se ima kao takvo tretirati u konkretnom slučaju, članovi rukovodstva Skupštine Kantona Sarajevo u skladu sa odredbom člana 10. stav 2. Poslovnika dogovaraju ko će biti predsjedavajući i o tome obavještavaju Skupštinu. U tome su ograničeni isključivo i samo ustavnom odredbom koja propisuje da predsjedavajući Skupštine i Premijer ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda ili reda Ostalih, te njihova odluka u tom pravcu ne zahtijeva nikakvu dalju potvrdu.

Dakle, u konkretnom slučaju Odluka o izboru predsjedavajuće je donesena suprotno odredbama Poslovnika, a time i Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, što se osnovano navodi u Zahtjevu. Naime, u izboru je i nadalje učestvovalo lice koje je de facto, a po stavu ovog suda i de iure, podnijelo ostavku na poziciju predsjedavajućeg, te nije niti moglo dalje učestvovati u ovom izboru kao član rukovodstva Skupštine tog kantona.

Takođe, ustavne odredbe kao i Poslovnik jasno propisuju da svi članovi rukovodstva učestvuju u postupku izbora o tome ko će biti predsjedavajući. U konkretnom slučaju je nepoznato iz kojih razloga je bila odsutna zamjenica predsjedavajućeg Smiljana Viteškić. Čak i bez obzira na to, Odluka o izboru predsjedavajućeg donesena je samo od strane dva potvrđena lica (zamjenici predsjedavajućeg Vibor Handžić i Danijela Kristić), jer u njenom donošenju nije moglo učestvovati lice koje više nije član rukovodstva, a to je bivši predsjedavajući Elmedin Konaković.

Ovo je ustavno-pravna situacija (podnošenje ostavke ili nemogućnost obavljanja funkcije u rukovodstvu iz nekih drugih razloga - više sile), kada nakon konstituisanja rukovodstva Skupštine poslije izbornog ciklusa može doći do izmjena u personalnom sastavu rukovodstva i izmjene na mjestu predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg. U ovom mišljenju Ustavni sud Federacije je u cijelosti objasnio i utvrdio kako se to vrši na ustavan način, a imajući u vidu pravne posljedice Mišljenja, stav ovog suda je relevantan i obavezujući za sve eventualne buduće slične pravne situacije u zakonodavnim tijelima kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Mišljenje objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" i službenim glasilima kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ovo mišljenje Ustavni sud Federacije donio je jednoglasno u sastavu: Aleksandra Martinović, p redsjednica Suda, Vesna Budimir, Mirjana Čučković, prof. dr. Edin Muminović i dr. sc. Kata Senjak, sudije Suda.(Mišljenje Ustavnog suda FBiH, U-3/20 od 11. 02. 2020. godine)

https://www.anwalt-bih.de

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum