Vaš pravni kompas 

  • Mišljenje broj U 43/19

  • Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
 #1493  by sudija
 
MIŠLJENJE, BROJ: U-43/19

("Sl. novine FBiH", br. 35/2020)

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine odlučujući po zahtjevu zamjenice Premijera Federacije Bosne i Hercegovine za davanje Mišljenja o ustavnosti Odluke o potvrđivanju imenovanja Vlade Tuzlanskog kantona, na osnovu člana IV.B.3.7.d) (III) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici Suda bez javne rasprave održanoj dana 05.05.2020. godine utvrdio je sljedeće

MIŠLJENJE

Odluka o potvrđivanju imenovanja Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 7/19) nije u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

Mišljenje objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" i "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".

1. Predmet zahtjeva i podnosioca zahtjeva

Zamjenica Premijera Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: podnosilac Zahtjeva) je podneskom broj: 02/2-02- 54/2019 od 17.10.2019. godine podnijela Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ustavni sud Federacije) zahtjev za davanje mišljenja (u daljem tekstu: zahtjev) kojim se traži mišljenje Ustavnog suda Federacije o sastavu Vlade Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Vlada kantona) i usklađenosti Odluke o potvrđivanju imenovanja Vlade Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: osporena Odluka) sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i Zakonom o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17) donesenim na osnovu Ustava Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br. 7/97 i 3/99 i "Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04).

2. Bitni navodi zahtjeva

U zahtjevu se navodi da je prema službeno dostupnim informacijama koje su potvrđene i kroz izjavu zamjenika Predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona, donesena osporena Odluka po kojoj u Vladi kantona nema niti jednog predstavnika iz reda hrvatskog naroda. Navedeno se pravda da "nije obaveza da se mora poštovati konstitutivnost u dijelu izbora izvršne vlasti kantona".

Prema navodima iz zahtjeva članom V.3.8. stav (1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine je propisano da će konstitutivni narodi i pripadnici Ostalih biti proporcionalno zastupljeni u Vladi, a da će takva zastupljenost odražavati popis stanovništva iz 1991. godine, u skladu sa članom, kako je navedeno, IX.11.a. ovog Ustava. Identična obaveza propisana je Zakonom o Vladi Tuzlanskog kantona. Sadašnju Vladu kantona prema dostupnim podacima čine predstavnici i to 10 iz reda bošnjačkog naroda, dva iz reda srpskog naroda i jedan predstavnik iz reda Ostalih.

Također se u zahtjevu navode podaci o sastavu stanovništva u Tuzlanskom kantonu iz 1991. godine, te se traži mišljenje ovog suda o sastavu Vlade Tuzlanskog kantona i osporenoj odluci, jer podnosilac zahtjeva smatra da se na taj način prekršila ustavna obveza proporcionalne zastupljenosti konstitutivnih naroda.

3. Bitni navodi odgovora na zahtjev

Na osnovu člana 16. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/95 i 37/03) Ustavni sud Federacije je aktom broj: U-43/19 od 23.10.2019. godine zatražio od Skupštine Tuzlanskog kantona da u roku od 15 dana dostavi odgovor na Zahtjev.

U odgovoru Skupštine Tuzlanskog kantona, nakon parafraziranja navoda iz zahtjeva, prvenstveno se osporava nadležnost zamjenice Premijera da podnosi zahtjev za davanje mišljenja po ovoj pravnoj stvari. Prema tumačenjima iz navedenog odgovora na zahtjev, zamjenik Premijera Federacije u dijelu koji se odnosi na "izvršnu vlast Federacije", ima nadležnost da odlučuje da li će zatražiti mišljenje Ustavnog suda Federacije, dok se u dijelu koji se odnosi na "sudsku vlast Federacije", odnosno Ustavni sud Federacije propisuje nadležnost tog suda za ocjenu ustavnosti, kao i krug lica koja su ovlaštena za podnošenje zahtjeva. Prema tom tumačenju proizilazi da bi traženje mišljenja zamjenika Premijera moglo da se odnosi samo na slučajeve gdje ima nadležnost djelovanja pred Ustavnim sudom Federacije. Stoga je prijedlog da ovaj sud zahtjev odbaci.

U prilogu odgovora dostavljena je i dokumentacija koja je posebnim aktom ovog suda zatražena od Vlade kantona.

4. Prethodni postupak

Aktima Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine br.: U-43/19 od 23.10.2019. godine i 25.02.2020. godine zatraženo je od Vlade kantona dostavljanje relevantne dokumentacije u svezi s imenovanjem Vlade kantona, od Skupštine Tuzlanskog kantona podatak o nacionalnoj pripadnosti Premijera tog kantona, te od Federalnog zavoda za statistiku podaci o strukturi stanovništva Tuzlanskog kantona prema popisu iz 1991. godine.

Kompletna dokumentacija zatražena od Vlade Tuzlanskog kantona u vidu odluka o potvrđivanju imenovanja Vlade Tuzlanskog kantona, imenovanju kandidata za mjesto premijera tog kantona, prijedlog kandidata za ministre, životopisi kandidata za ministre, zapisnik sa sastanka predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona od 17.07.2019. godine, te odluke o razrješenju ministra u Vladi kantona i potvrđivanju imenovanja ministra u Vladi Tuzlanskog kantona, je dostavljena putem Skupštine tog kantona uz odgovor na navode iz zahtjeva.

Podneskom broj: 02-12-422-10/19 od 28.02.2020. godine, Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona je dostavio podatak da je Premijer tog kantona po nacionalnoj pripadnosti Bošnjak.

Federalni zavod za statistiku je podneskom broj: 04-32.9- 1059/19 od 29.10.2019. godine dostavio tražene podatke o procijenjenom broju stanovništva prema nacionalnoj pripadnosti na teritoriji Tuzlanskog kantona po popisu iz 1991. godine, te je iz istog vidljivo da je u traženom periodu procentualno prema granicama utvrđenim u poslijeratnom periodu na osnovu podataka po popisnim krugovima nacionalni sastav stanovništva sljedeći i to: ukupno 493.887, od čega 70,5% Muslimana, 13,1% Srba, 6,8% Hrvata, 6,9% Jugoslovena i 2,7% Ostalih.

5. Relevantno pravo

A. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine

Član IV.B.3.7.d) (III)

d) Zamjenici Premijera su nadležni za:

(III) odlučivanje da li će se zatražiti mišljenje Ustavnog suda; i

Amandman LXXXI

Član V.3.8. mijenja se tako da se briše postojeći tekst i isti se zamjenjuje sljedećim riječima:

"(1) Konstutivni narodi i pripadnici Ostalih bit će proporcionalno zastupljeni u Vladi. Takva zastupljenost će odražavati popis stanovništva iz 1991. godine do potpune sprovedbe Aneksa 7. u skladu sa članom IX.11.a ovog ustava.

(2) Kandidata za mjesto premijera kantona imenuje predsjedavajući kantonalnog zakonodavnog tijela uz saglasnost sa zamjenikom predsjedavajućeg. Kandidat za mjesto premijera kantona predlaže ministre. Ministri nemaju zamjenike.

(3) Ministri zajedno sa premijerom čine Vladu kantona. Vladu kantona potvrđuje zakonodavno tijelo kantona većinom glasova.

(4) Izuzetno od odredbe stava 3. ovog člana, u kantonima u kojima prema posljednjem popisu stanovništva svaki od dva ili više konstutivnih naroda čine više od 30% stanovništva kantona, vladu potvrđuje zakonodavno tijelo kantona dvotrećinskom većinom glasova.

(5) Vlada preuzima dužnost nakon potvrđivanja od strane zakonodavnog tijela kantona.".

B. Ustav Tuzlanskog kantona

(Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", br.: 7/97 i 3/99 i "Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 i 10/04).

Amandman XLIII

Član 3. mijenja se i glasi:

"Konstitutivni narodi i pripadnici Ostalih bit će proporcionalno zastupljeni u Vladi, ministarstvima Kantona, kantonalnim i opštinskim sudovima, u kantonalnim i opštinskim organima vlasti i upravi.

Takva zastupljenost će odražavati popis stanovništva iz 1991. godine do potpune provedbe Aneksa 7. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini".

C. Zakon o Vladi Tuzlanskog kantona

("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17).

Član 9.

Sastav Vlade odražava proporcionalnu zastupljenost konstitutivnih naroda i pripadnika Ostalih. Kao ustavni princip takva proporcionalna zastupljenost bazirat će se na popisu stanovništva iz 1991. godine, dok se Aneks 7. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini u potpunosti ne provede.

6. Činjenično stanje i mišljenje Ustavnog suda Federacije

Nakon analize navoda iz zahtjeva, odgovora na zahtjev, cjelokupne dokumentacije u spisu, a primjenom relevantnog prava ovaj sud je utvrdio sljedeće:

Rješavajući po prigovoru Skupštine Tuzlanskog kantona kojim se osporava nadležnost podnosioca Zahtjeva, Ustavni sud Federacije je stava da ustavna odredba, na osnovu koje je pokrenut postupak za davanje mišljenja ničim ne ograničava pravno područje u kojem bi zamjenici Premijera Federacije Bosne i Hercegovine mogli zatražiti mišljenje od ovog suda, te da je argumentacija u tom pravcu data od strane Skupštine Tuzlanskog kantona u cijelosti neosnovana i neprihvatljiva. U smislu odredbi člana IV.B.3.7.d) (III) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, zamjenici premijera su nadležni za odlučivanje da li će zatražiti mišljenje ovog suda, te je podnosilac zahtjeva, u skladu sa dosadašnjom objavljenom ustavno-sudskom praksom ovog suda koja se odnosi na davanje mišljenja, ovlašten za podnošenje ovog zahtjeva.

Iz prikupljenih dokaza u prethodnom postupku jasno proizilazi da osporenom Odlukom u sastavu Vlade Tuzlanskog kantona participiraju 10 Bošnjaka, jedan Srbin i jedan iz reda Ostalih, te da je i Premijer tog kantona iz reda bošnjačkog konstitutivnog naroda.

Prema relevantnim podacima Federalnog zavoda za statistiku na području Tuzlanskog kantona žive u taksativno nabrojanim procentima građani iz reda svih konstitutivnih naroda i iz reda Ostalih.

Imperativnom odredbom Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, kao i Ustava Tuzlanskog kantona, te i članom 9. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona je propisano da će konstitutivni narodi i pripadnici Ostalih biti proporcionalno zastupljeni u Vladi kantona i da će ta zastupljenost odražavati popis stanovništva iz 1991. godine.

Stoga, obzirom na činjenicu da u sastavu Vlade kantona nema predstavnika jednog konstitutivnog naroda (Hrvata), to je Ustavni sud Federacije mišljenja da je sastav Vlade kantona prema osporenoj Odluci u suprotnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, te je doneseno mišljenje kao u izreci.

Ovo mišljenje Ustavni sud Federacije je donio jednoglasno u sastavu: Aleksandra Martinović, predsjednica Suda, Vesna Budimir, Mirjana Čučković, prof. dr. Edin Muminović i dr. sc. Kata Senjak, sudije Suda.(Mišljenje Ustavnog suda FBiH, U-43/19 od 5. maja 2020. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum