Vaš pravni kompas 

  • Kurt protiv Austria - Nasilje u porodici

  • Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
 #917  by comodore
 
Kurt protiv Austria - Nasilje u porodiciNavodni propust nadležnih tijela da adekvatno zaštite majku i djecu od nasilnog supruga. Policija je mužu izdala zabranu prilaska za sve stambene prostore; međutim, ubistvo je počinjeno u školi koju su pohađala djeca koja nije bila obuhvaćena zabranom.
Pitanje: jesu li vlasti ispunile svoje pozitivne obaveze iz materijalnog dijela člana 2. U svjetlu informacija koje su vlastima bile dostupne u materijalno vrijeme, jesu li znale ili su trebale znati da postoje stvarni i neposredni rizik za život jednog od članova obitelji? (vidi u vezi s tim Osman v. the United Kingdom, 28. oktobra 1998., Izvještaji presuda i odluka 1998. VIII; Opuz v. Turkey, br. 33401/02, paragrafi 128-130 presude, ECHR 2009; Talpis v. Italy, br. 41237/14, paragraf 101 presude, 2. mart 2017.).
Nema povrede člana 2. Konvencije.

https://forum.ba/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum