Vaš pravni kompas 

  • Ko je legitimisana strana kada se radi o neosiguranom vozilu u vlasnistvu i posjedu lica

  • Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
 #1062  by sudija
 
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 32 0 Mal 328654 19 Spp
Sarajevo, 09.10.2019. godine


Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Tuzli za rješavanje spornog pravnog pitanja od 16.09.2019. godine, na osnovu odredbe člana 61d. stav (2) Zakona o parničnom postupku (Službene novine F BiH broj 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15 – u daljem tekstu ZPP), te odredbe člana 18. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta (Službeni glasnik BiH broj 66/12 i 40/14), u sjednici Građanskog odjeljenja održanoj dana 09.10.2019. godine donio je:


O D L U K U


Odbacuje se zahtjev Općinskog suda u Tuzli za rješavanje spornog pravnog pitanja u predmetu tog suda broj 32 0 Mal 328654 19 Spp koje glasi:

„Ko je pasivno legitimisana strana kada se radi o neosiguranom vozilu u vlasništvu i posjedu lica koje ima prebivalište u Republici Srpskoj, a nezgoda se dogodila na području Federacije BiH, od koje bi se mogla tražiti naknada štete s ciljem ostvarivanja zakonskog prava oštećene na naknadu štete?“

O b r a z l o ž e n j e


Općinski sud u Tuzli je dopisom od 16.09.2019. godine dostavio ovom sudu zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja po prijedlogu punomoćnika tužitelja u predmetu broj 32 0 Mal 328654 18 Mal.

Iz zahtjeva za rješavanje spornog pravnog pitanja proizilazi da je tužiteljica Meldina Kevrić iz Čelića, Ulica Zmaja od Bosne bb, koju zastupa punomoćnik Amer Mešić, advokat iz Tuzle, podnijela je tužbu Općinskom sudu u Tuzli protiv tuženog Zaštitni fond Republike Srpske, Ulica Vidovdanska bb, Banja Luka, radi naknade nematerijalne i materijalne štete, v.sp. 2.500,00 KM, koju je pretrpjela u saobraćajnoj nezgodi dana 28.02.2017. godine, nastaloj na području Federacije BiH u mjestu Čelić u ulici Branilaca Grada bb, u kojoj je tužiteljica učestvovala kao pješak i tom prilikom pretrpila tjelesne povrede od neosiguranog vozila, kojim je upravljao Mersudin Karamović iz Koraja (Republika Srpska), a koje vozilo je vlasništvo Ademović Emira iz Koraja (Republika Srpska). U odgovoru na tužbu tuženi je istakao prigovor nedostatka pasivne legitimacije jer se saobraćajna nezgoda desila na teritoriji Federacije BiH, a prema odredbama člana 51. Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju („Sl. glasnik RS“ broj: 82/15) tuženi nije odgovoran za naknadu ove štete, već samo za štete nastale na području RS.

U prijedlogu za rješavanje spornog pravnog pitanja punomoćnik tužitelja je naveo da odredbama Zakona Federacije BiH, a niti Republike Srpske nije propisano ko je obavezan da naknadi štetu oštećenim licima u slučaju kada je šteta prouzrokovana od neosiguranog vozila na području Federacije BiH, a vozilo je u vlasništvu i posjedu lica sa prebivalištem u Republici Srpskoj, te da postoji potreba za rješavanjem spornog pravnog pitanja jer se svakodnevno dešavaju takve situacije u kojima određena lica zbog ovakve zakonske regulative nisu u mogućnosti ostvariti naknadu štete. U prijedlogu nije naveo veći broj predmeta u kojima postoji potreba da se zauzme stav o spornom pravnom pitanju.

Prvostepeni sud u zahtjevu za rješavanje spornog pravnog pitanja, kojeg je dostavio ovom sudu, nije naveo veći broj predmeta pred prvostepenim sudom u kojima postoji potreba da se zauzme stav o spornom pravnom pitanju.

Odredbom člana 61a. stav (1) ZPP propisano je ako u postupku pred prvostepenim sudom u većem broju predmeta postoji potreba da se zauzme stav o spornom pravnom pitanju koje je od značaja za odlučivanje o predmetu postupka pred prvostepenim sudovima, prvostepeni sud će po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke zahtjevom pokrenuti postupak pred Vrhovnim sudom Federacije radi rješavanja spornog pravnog pitanja.

Odredbom člana 61c.stav (1) ZPP propisano je da će Vrhovni sud Federacije BiH odbaciti kao nepotpun ili nedozvoljen zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja.

Kako u zahtjevu Općinskog suda u Tuzli nije naveden veći broj predmeta pred prvostepenim sudom u kojima postoji potreba da se zauzme stav o postavljenom spornom pravnom pitanju, zahtjev je nepotpun zbog čega nisu ispunjeni uslovi da bi se meritorno rješavalo sporno pravno pitanje.

Slijedom naprijed navedenog Građansko odjeljenje ovog suda je primjenom odredbe člana 61c. stav 1) u vezi sa članovima 61a. stav 1) ZPP odbacilo zahtjev Općinskog suda u Tuzli za rješavanje spornog pravnog pitanja kao nepotpun.


Predsjednica Građanskog odjeljenja
Vrhovnog suda Federacije BiH
Zdravka Grebo Jevtić, s.r.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum