Vaš pravni kompas 

  • Kamata prije i poslije plaćanja glavnog duga

  • Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
 #1417  by comodore
 
KAMATA PRIJE I POSLIJE PLAĆANjA GLAVNOG DUGA
Zakon o obligacionim odnosima

član 277 stav 1 i član 279 stav 2

Budući da su kamate nedjeljive od glavnog duga dok on ne bude isplaćen, tek nakon plaćanja glavnog duga ako nisu plaćene i zatezne kamate one se osamostaljuju i obračunavaju u apsolutnom iznosu kao glavno potraživanje na koje se može zahtijevati zatezna kamata od dana kada je sudu podnesen zahtjev za njihovu isplatu.

Obrazloženje:

"Sem toga, kako je tuženi dio regresa u iznosu od 621,85 KM isplatio tužiteljici 31. 10. 2014. godine, to je pravilan izneseni stav provostepenog suda da je tuženi pao u docnju sa ispunjenjem svoje obaveze, iz kog razloga je u smislu odredbe člana 277. ZOO dužan tužiteljici isplatiti zakonsku zateznu kamatu od padanja u docnju do isplate, te kako je tužiteljica povukla dio tužbenog zahtjeva koji se odnosi na glavni dug (regres) na pripremnom ročištu od 30. 3. 2015. godine za iznos od 621,85 KM, to je zakonska zatezna kamata, od docnje za isplatu glavnog duga pa do njegove isplate, postala glavni dug, na koju je tužiteljica shodno odredbi člana 279. stav 2. ZOO tražila isplatu procesne zatezne kamate počev od 30. 3. 2015. godine, kao dana kada je postavila zahtjev za isplatu.

Ovako postavljeni tužbeni zahtjev, pravilno prvostepeni sud cijeni osnovanim, zasnivajući ožalbenu presudu na odredbama članova 277. stav 1. i 279. stav 2. ZOO, čija pravilnost primjene nije dovedena u sumnju žalbenim navodim tuženog.

Naime, prema odredbi člana 279. stav 2. ZOO na iznos neisplaćene kamate može se zahtjevati zatezna kamata samo od dana kada je sudu podnesen zahtjev za njenu isplatu. Zatezna kamata nastaje kao posljedica zakašnjenja u ispunjenju određene novčane obaveze (član 277. stav 1. ZOO) i teče sve do njenog ispunjenja, tako da su kamate, dok glavni dug ne bude isplaćen, nedjeljive od njega i zajedno predstavljaju jednu cjelinu, a čija akcesorna priroda zateznih kamata proizilazi naročito iz odredbe člana 295. stav 2. ZOO. Zbog toga, nakon plaćanja glavnog duga, ako nisu plaćene i zatezne kamate, one se osamostaljuju i obračunavaju u apsolutom iznosu kao glavno potraživanje, na koje se može zahtjevati zatezna kamata od dana kada je sudu podnesen zahtjev za njihovu isplatu, kako proizilazi iz prethodno pomenute odredbe člana 279. stav 2. ZOO.

S tog razloga, kod prethodnog činjeničnog utvrđenja, prvostepeni sud je u navedenoj odredbi člana 279. stav 2. ZOO imao dovoljno uporišta da usvoji opredijeljeni tužbeni zahtjev, kada je na obračunatu zakonsku zateznu kamata na dio glavnog duga od 621,85 KM za period od 1.8. 2014. do 31. 10. 2014. godine, dosudio i procesnu zateznu kamatu počev od 30. 3. 2015. godine, kao dana postavljenog zahtjeva, obzirom da je tuženi tužiteljici isplatio dio glavnog duga ali sa zakašnjenjem."(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, 32 0 Rs 217035 15 Rsž od 13.10.2017. godine)

https://epravo.ba

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum