Vaš pravni kompas 

  • Izvrsenje radi predaje i isporuke pokretnih stvari

  • Sve o izvrsnom postupku u Bosni i Hercegovini
Sve o izvrsnom postupku u Bosni i Hercegovini
 #1189  by comodore
 
IZVRŠENJE RADI PREDAJE I ISPORUKE POKRETNIH STVARI
Član 196
Mjesna nadležnost
Član 197
Izvršenje radi predaje određenih stvari koje se nalaze kod izvršenika ili trećeg lica
(1) Izvršenje radi predaje jedne ili više određenih stvari koje se nalaze kod izvršenika provodi se tako što sudski izvršilac oduzima te stvari od izvršenika i predaje ih uz potvrdu tražiocu izvršenja.
(2) Na način iz stava 1. ovog člana izvršenje će se provesti i kad se stvari nalaze kod trećeg lica koje ih je voljno predati sudskom izvršiocu.
(3) Ako treće lice nije voljna predati stvari, tražilac izvršenja može sudu predložiti da na njega prenese izvršenikovo potraživanje prema trećem licu na predaju stvari.
(4) Na postupak po prijedlogu iz stava 3. ovog člana primjenjuju se odredbe glave XVII ovog zakona o izvršenju nad potraživanjima izvršenika da se predaju ili isporuče pokretne stvari.
Član 198
Izvršenje radi predaje određenih stvari koje se nisu mogle naći kod izvršenika niti kod trećeg lica
(1) Ako stvari nisu nađene kod izvršenika, niti kod trećeg lica sud će u istom postupku, na prijedlog tražioca izvršenja, procijeniti vrijednost tih stvari i rješenjem naložiti izvršeniku da tražiocu izvršenja u određenom roku isplati iznos te vrijednosti.
(2) Tražilac izvršenja može prijedlog iz stava 1. ovog člana podnijeti u roku od tri dana od dana obavijesti da stvari nisu nađene. Ako tražilac izvršenja ne podnese taj prijedlog u određenom roku, sud će obustaviti izvršenje.
(3) Na osnovu rješenja iz stava 1. ovog člana tražilac izvršenja može predložiti u istom postupku izvršenje radi naplate dosuđenog iznosa. Taj se prijedlog mora podnijeti najkasnije u roku od osam dana od donošenja rješenja iz stava 1. ovog člana.
(4) Ako prijedlog iz stava 3. ovog člana ne bude podnesen u određenom roku sud će obustaviti izvršenje, te ukinuti rješenje iz stava 1. ovog člana i druge provedene radnje.
(5) Tražilac izvršenja može zajedno s prijedlogom za izvršenje iz člana 197. st. 1. i 2. ovog zakona spojiti i prijedlog za donošenje rješenja iz stava 1. ovog člana. U tom se slučaju izvršenje prema članu 197. ovog zakona i postupak iz ovog člana provode istovremeno. Sud može odrediti izvršenje u smislu odredbe stava 3. ovog člana i započeti s njezinim provođenjem, ali se radnje unovčenja zaplijenjenih dijelova imovine izvršenika ili prijenos sredstava s njegovog računa ne mogu provesti prije nego što se utvrdi da se izvršenje iz člana 197. st. 1. i 2. ovog zakona nije moglo provesti.
(6) Ako se izvršenje iz člana 197. st. 1. i 2. ovog zakona provede sud će po službenoj dužnosti obustaviti izvršenje, te ukinuti rješenje iz stava 1. ovog člana i druge provedene radnje u smislu odredbe stava 5. ovog člana. U tom slučaju tražilac izvršenja snosi u cijelosti troškove izazvane podnošenjem prijedloga iz stava 5. ovog člana.
Član 199
Izvršenje radi isporuke zamjenljivih stvari koje se nalaze kod izvršenika ili trećeg lica
Ako je izvršnom ispravom utvrđena obaveza na isporuku određene količine zamjenjivih stvari koje se nalaze kod izvršenika ili trećeg lica, izvršenje se provodi na način propisan za predaju određenih stvari.
Član 200
Izvršenje kad zamjenjive stvari nisu nađene kod Izvršenika, niti kod trećeg lica
(1) Ako stvari nisu nađene kod izvršenika, niti kod trećeg lica izvršenje će se provesti uz odgovarajuću primjenu odredbi člana 198. ovog zakona. Prilikom procjene vrijednosti stvari uzet će se u obzir potreba njihove nabavke na drugoj strani.
(2) Ako tokom izvršnog postupka dođe do promjene vrijednosti zamjenjivih stvari, tražilac izvršenja može zatražiti od suda novu procjenu, te naložiti izvršeniku plaćanje razlike u vrijednosti. U tom slučaju primjenjuju se na odgovarajući način odredbe stava 1. ovog člana.
Član 201
Pravo na nadoknadu štete
Odredbama glave XVII ovog zakona ne dira se u pravo tražioca izvršenja da u parnici traži od izvršenika nadoknadu štete koja mu je nanesena tim što mu predaja, odnosno isporuka stvari nije obavljena.

https://www.forum-bosanskog-naroda.de

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum