Vaš pravni kompas 

  • Izvodenje tehnickih radova od strane nerezidentnog pravnog lica

  • Porezi, vrijednosni papiri, carine....
Porezi, vrijednosni papiri, carine....
 #859  by AntunHun
 
IZVOĐENJE TEHNIČKIH RADOVA OD STRANE NEREZIDENTNOG PRAVNOG LICA
ZAKON O POREZU NA DOBIT

član 44

Prilikom angažovanja nerezidentnih pravnih lica za pružanje usluga koje se odnose na remont, pripreme za operaciju hidrauličnog frakturiranja, hidraulično frakturiranje, ispitivanje kvalitativnih, fizičko-hemijskih svojstava, definisanje proizvodnih parametara, kao i pokretanje probne proizvodnje, logističku podršku i slično, pravno lice iz Republike Srpske je dužno da odbije porez od prihoda nerezidenta u visini od 10 posto, te da navedeni porez uplati na račun javnih prihoda Republike Srpske.

"Pravno lice je zatražilo stručno mišljenje u vezi primjene odredaba Zakona o porezu na dobit i međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. U upitu se navodi da će za svoje potrebe angažovati nerezidentna pravna lica za pružanje sljedećih usluga: remonti; pripreme za operaciju hidraulično frakturiranje; hidraulično frakturiranje, ispitivanje kvalitativnih, fizičko-hemijskih svojstava, definisanja proizvodnih parametara i pokretanje probne proizvodnje; logistička podrška i slično. Dalje je navedeno da će predmetne usluge biti pružene od raznih dobavljača iz različitih država, sa kojima je zaključen ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (nije navedeno kojih), te da će planirani radovi trajati okvirno do dva mjeseca. U vezi sa naprijed navedenim, traži se mišljenje koje se odnosi na poreski tretman plaćanja stranim pravnim licima za pomenute usluge.

Odredbom člana 44. Zakona o porezu na dobit("Sl. glasnik RS", br. 94/2015 i 1/2017 - dalje: Zakon) propisano je da se porez po odbitku obračunava i plaća pri isplati prihoda nerezidentu primjenom stope 10% na iznos prihoda nerezidenta, ukoliko ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drugačije uređeno.

Porez po odbitku plaća se na sljedeće isplate nerezidentu: dividende i udjeli u dobiti; kamate; naknade po osnovu autorskog prava i srodnih prava i prava intelektualne svojine; za izvođenje estradnog, zabavnog, umjetničkog ili sportskog programa u Republici Srpskoj, za stručne, naučne, tehničke i obrazovne usluge; za osiguranje ili reosiguranje rizika u Republici Srpskoj, telekominikacione usluge, te isplate za zakup pokretne imovine.

Prema odredbi, dakle, člana 45. tačka 5) Zakona, porez po odbitku plaća se na isplate nerezidentu za stručne, naučne, tehničke i obrazovne usluge (istraživanje tržišta, reklama i promocija, rukovođenje, konsalting, poresko i poslovno savjetovanje, revizorske, računovodstvene, pravne usluge, edukaciju i druge slične usluge).

Takođe, članom 9. stav 2. Pravilnika o uslovima i načinu oporezivanja porezom po odbitku ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 115/17) propisano je da se tehničkim uslugama smatraju usluge iz oblasti građevinarstva, arhitekture, elektrotehnike, mašinstva i informacionih tehnologija, instalacije ili postavke opreme, nadzora, obuke, tehničke podrške, popravke, servisa, remonta, zatim IT podrška i održavanje IT infrastrukture, održavanje kompjuterskih baza podataka, ukoliko te tehničke usluge nisu obuhvaćene kroz stalno mjesto poslovanja iz čl. 40. i 41. Zakona.

Dakle, usluge koje su predmet ovog upita, a koje se odnose na remonte; pripreme za operaciju hidraulično frakturiranje; hidraulično frakturiranje, ispitivanje kvalitativnih, fizičko-hemijskih svojstava, definisanja proizvodnih parametara i pokretanje probne proizvodnje; logistička podrška i slično, imaju karakter tehničkih usluga, te ukoliko poreski obveznik iz Republike Srpske vrši isplatu nerezidentu za stručne, odnosno tehničke usluge, dužan je, u skladu sa članom 47. stav 1. Zakona, da odbije porez od prihoda nerezidenta i da odbijeni porez uplati na račun javnih prihoda Republike Srpske."
(Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srpske, br. 06.05/020-2/19 od 24.1.2019. godine )

https://forum.ba/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum