Vaš pravni kompas 

  • Ivančić i tvornica cementa Umag d.o. o. protiv Hrvatske

  • Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
 #1490  by comodore
 
Ivančić i tvornica cementa Umag d.o. o. protiv Hrvatske

Protiv podnositelja zahtjeva vođen je prekršajni i kazneni postupak zbog izvođenja rudarskih radova na području eksploatacijskog polja i kamenoloma „Kravlji rt“ kraj Umaga bez koncesije.
Podnositelji su prigovarali da im je postupanjem državnih tijela povrijeđeno načelo ne bis in idem, te da kazneni postupak koji je protiv njih vođen nije zadovoljao standarde prava na pošteno suđenje.
Sud je utvrdio da su podnositelji zahtjeva oslobođeni od optužbe u kaznenom postupku, te da se stoga ne mogu više smatrati žrtvama povrede prava iz članka 6. Konvencije.
Nadalje, u odnosu na navode podnositelja zahtjeva o navodnoj povredi načela ne bis in idem, Sud je utvrdio da se presuda kojom se prekršajni postupak obustavlja zbog nastupanja apsolutne zastare ne može smatrati ni „osudom“ ni „oslobođenjem“ u smislu članka 4. Protokola 7. Stoga je taj prigovor proglasio nespojivim ratione materiae s odredbama Konvencije i dodatnih protokola.
Slijedom svega navedenog Sud je zahtjev podnositelja proglasio nedopuštenim.1

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum