Vaš pravni kompas 

  • Imeri protiv Hrvatske

  • Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
 #1646  by comodore
 
Imeri protiv Hrvatske

koji se tiče oduzimanja neprijavljenog novca na granici, slično odlukama Gabrić protiv Hrvatske i Boljević protiv Hrvatske - utvrđena povreda člana 1. Protokola broj 1.

(br. 77668/14), 24.6.2021. godine Povreda člana 1. Protokola broj 1 uz EK
Aplikant je Ardian Imeri, norveški državljanin, rođen 1980. godine. Živi u mjestu Ski (Norveška).

Aplikant je iz Slovenije prešao u Hrvatsku sa 43.500 eura i 730.000 NOK, a da to nije prijavio carinicima. Pronađeni novac mu je privremeno oduzet.

Zbog navedenog, Ministarstvo financija, Financijski inspektorat je protiv aplikanta pokrenuo prekršajni postupak na osnovu članova 40. stav 1 i 69. stav 1 Zakona o devizama, te članu
74. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Izrečena mu je prekršajna sankcija u iznosu od 5.000Kuna. Takođe mu je trajno oduzet iznos od 530.000 norveških
kruna (NOK), dok mu je ostatak novca vraćen.

Pozivajući se na član 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju (zaštita imovine), aplikant se žali da je odluka o oduzimanju 530.000 NOK bila prekomjerna.

Evropski sud je, između ostalog, utvrdio da je uporedivši težinu krivičnog djela okrivljenog sa zaplijenom 530.000 NOK (otprilike 66.200 EUR u to vrijeme), zaplijenjeni iznos u osnovi bio nesrazmjeran sa krivičnim djelom.

Činjenica da je aplikantu vraćeno oko 50% prvobitno oduzetog novca ne može promijeniti ovaj zaključak. Evropski sud je imao u vidu praksu zauzetu u predmetima G abr ić protiv Hrvatske i
Boljević protiv Hrvatske.

https://www.anwalt-bih.de

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum