Vaš pravni kompas 

  • Eskalirajuca spirala nasilja u porodici

  • Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
 #920  by comodore
 
Eskalirajuća spirala nasilja u porodici

Sveobuhvatni pregled načela sudske prakse koja se odnose na pozitivne obaveze iz člana 3. Konvencije u kontekstu nasilja
u porodici, sa naglaskom na specifičnosti porodičnog nasilja koje zahtijeva prilagođeni zaštitni okvir.
- Član 14. u vezi s članom 3. Konvencije: Spolna diskriminacija žena. Nakon što se pokazalo da postoji velika strukturalna
pristranost, aplikantica nije trebala dokazati da je i ona bila žrtva predrasuda: paragrafi 111-114 presude. Da li su žene
nesrazmjerno pogođene porodičnim nasiljem u zemlji i jesu li domaće vlasti poduzele mjere usmjerene na postizanje
stvarne rodne ravnopravnosti: paragrafi 117-132 presude.
- Sveobuhvatni pregled relevantnih međunarodnopravnih standarda: vidjeti paragrafe 51-60 presude.
Utvrđena povreda člana 3. Konvencije, te člana 14. u vezi sa članom 3. Konvencije.https://epravo.ba/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum