Vaš pravni kompas 

  • Elementi javne isprave

  • Tenderi, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade i doprinosi u Bosni i Hercegovini
Tenderi, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade i doprinosi u Bosni i Hercegovini
 #640  by comodore
 
ELEMENTI JAVNE ISPRAVE
Zakon o upravnom postupku

čl. 155 i 162

Uvjerenje o radnom iskustvu izdato na memorandumu institucije Bosne i Hercegovine na kojem se nalazi validan pečat te institucije, ima sve elemente javne isprave koja dokazuje ono što se u njoj potvrđuje ili određuje.

Obrazloženje:

"Iz podataka u spisu i obrazloženja osporenog rješenja proizilazi da je na predmetnom javnom oglasu kao prvoplasirana bila kandidatkinja D. K. prema rezultatima usmenog dijela stručnog ispita i konačnim rezultatima stručnog ispita, te imenovana postavljena na konkretno radno mjesto rješenjem Agencije za državnu službu BiH. Tužiteljica je u žalbi na Obavještenje, kao i u tužbi osporila radno iskustvo izabrane kandidatkinje u struci od tri godine, odnosno uvjerenje o radnom iskustvu, što je bio jedan od uslova za apliciranu poziciju, jer je izabrani kandidat kako ona tvrdi duži niz godina angažovana po osnovu ugovora o djelu za administrativne i tehničke poslove Kluba... Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, kao sekretarica. Naime, Vijeće Odbora Agencije za državnu službu BiH, izvršilo je uvid u tekst Javnog oglasa gdje su za poziciju … kao posebni uslovi navedeni: završen ekonomski fakultet - diplomirani ekonomista, tri godine radnog iskustva u struci, položen stručni upravni ili javni ispit, poznavanje rada na računaru. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju D. K. utvrđeno je da je po zanimanju diplomirani ekonomista a što se potvrđuje uvidom u diplomu Fakulteta, Univerzitet za poslovne studije B. L. broj: … od 29. 12. 2011. godine, te da posjeduje potrebno radno iskustvo, što je navedeno u Uvjerenju broj … od 20. 10. 2016. godine izdato od strane Kluba poslanika... Predstavničkog doma Parlamentarne skup5tine BiH, u kojem je jasno navedeno da je D. K. u tom Klubu, na poslovima za koje je neophodna visoka stručna sprema, stekla radno iskustvo u struci u trajanju od tri godine i osam dana. Prema tome, kako je pravilno zaključio i tuženi organ, Komisija za izbor je pravilno postupila kada je prihvatila prijavu D. K., jer je navedenim uvjerenjem dokazala da ima tri godine radnog iskustva u struci, te da u skladu sa preostalom dokumentacijom koju je priložila, ispunjava uslove iz javnog oglasa.

Odredbom člana 155. stav 1. Zakona o upravnom postupku BiH ("Službeni glasnik BiH" broj: 29/02 do 53/16) je izričito propisano da isprava koju je u propisanom obliku izdao organ u granicama svoje nadležnosti, a koja može biti prilagođena elektronskoj obradi podataka, kao i isprava koju je u takvom obliku izdala institucija koja ima javna ovlaštenja (javna isprava), dokazuje ono što se u njoj potvrđuje ili određuje. Odredbom člana 162. stav 1. Zakona o upravnom postupku BiH je propisano da su organi uprave Bosne i Hercegovine dužni izdavati uvjerenja, odnosno druge isprave o činjenicama o kojima vode službenu evidenciju, kao i da se uvjerenja i druge isprave o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija moraju izdavati u skladu sa podacima službene evidencije, te takva uvjerenja odnosno druge isprave imaju značaj javne isprave i izdaju se stranci na usmeni zahtjev kako je to definisano u stavu 5. navedenog člana.

Nije osnovan jedini prigovor istaknut u tužbi, koji se odnosi na to da dokaz (uvjerenje) o radnom iskustvu izabranog kandidata nije validno i zakonito za navedeno radno mjesto. Ovo sudsko vijeće smatra da je Komisija za izbor državnih službenika ispravno i zakonito postupila kada je kao dokaz o radnom iskustvu D. K., prihvatila uvjerenje broj: … od 20. 10. 2016. godine izdato od strane Kluba poslanika... Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Naime, predmetno uvjerenje je izdato na memorandumu institucije Bosne i Hercegovine, u kojem je jasno navedeno "Bosna i Hercegovina, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, Predstavnički dom, Klub poslanika U konkretnom slučaju radi se o uvjerenju Parlemantarne skupštine, na kojem se nalazi validan pečat institucije BiH, tako da uvjerenje ima sve elemente javne isprave, koje je izdao najviši zakonodavni organ ove zemlje, što ukazuje da prigovori tužiteljice istaknuti u ovom pravcu nisu osnovani. U konkretnom slučaju radi se o javnoj ispravi, sa svim potrebnim elementima, koja dokazuje ono što se u njoj potvrđuje ili određuje."(Presuda Suda BiH, S1 3 U 24869 17 U od 6.11.2018. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum