Vaš pravni kompas 

  • Dos Santos Calado and Others v. Portugal

  • Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
 #1345  by comodore
 
Dos Santos Calado and Others v. Portugal (aplikacije br. 55997/14, 68143/16, 78841/16 i 3706/17) od 31.03.2020. godine


Evropski sud za ljudska prava jednoglasno je utvrdio:

povredu člana 6. stav 1. (pravo na pristup sudu) Evropske konvencije o ljudskim pravima u pogledu aplikacija br. 55997/14 i 68143/16, i

da nema povrede člana 6. stavka 1. u vezi s aplikacijom br. 78841/16.

Predmeti su se ticali državljana Portugala, koji su se žalili na nemogućnost pokretanja postupka pred Ustavnim sudom, jer su njihove apelacije proglašene nedopuštenim. Aplikacije br. 55997/14 i 68143/16 također su se ticale navodnog nedostatka nepristranosti tročlanog vijeća Ustavnog suda.

Sud je našao da je u dva predmeta u kojima je utvrđena povreda Konvencije Ustavni sud pokazao pretjerani formalizam u primjeni zakonskih odredbi koje su osnova za njegovu nadležnost za razmatranje žalbi, te je na taj način uskratio aplikantima pravo na pristup sudu.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum