Vaš pravni kompas 

  • Doprinos nastanku stete od strane trecih lica

  • Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
 #711  by law
 
DOPRINOS NASTANKU ŠTETE OD STRANE TREĆEG LICA
Zakon o obligacionim odnosima

član 177 stav 4

Ako dođe do stradanja povratnika od mina nakon što je prvotuženi putem sredstava javnog informiranja pozvao mještane da se slobodno vrate svojim kućama, on je propuštanjem preduzimanja neophodnih mjera zaštite i osiguranja povratnika na navedeno područje kao treće lice djelimično doprinio nastanku predmetne štete i odgovara solidarno sa Federacijom BiH kao imaocem opasne stvari.

Obrazloženje:

"Međutim, ovaj sud nalazi da je na izložena činjenična utvrđenja prvostepeni sud pogrešno primjenio materijalno pravo u dijelu kojim je utvrdio da ne postoji odgovornost i pasivna legitimacija na strani prvotuženog G. M. jer on nije vlasnik mine kao opasne stvari.

Naime, osporenom presudom je utvrđeno da je prvotuženi G. M. znatno prije nastanka štetnog događaja (1997-1998 godine) putem sredstava javnog informiranja pozvao mještane P. da se slobodno vrate svojim kućama, a kako je šteta nastala od opasne stvari zaostale u ratu iza Armije BiH (vlasništvo drugotužene) na području na kojem je prvotuženi preuzeo odgovornost i bio dužan da preduzme neophodne mjere radi zaštite i osiguranja povratnika na cijelo područje P., to znači da je i prvotuženi propuštanjem preduzimanja nephodnih mjera zaštite i osiguranja povratnika na navedeno područje kao treća osoba djelimično doprinio nastanku predmetne štete, tako da temeljem člana 177. stav 4. ZOO-a odgovara oštećeniku-tužiteljima u ovom sporu solidarno sa imaocem stvari, odnosno drugotuženom u ovom sporu, te da njegova odgovornost kao i pasivna legitimacija proizilaze iz odredbi člana 154. i člana 177. stav 4. ZOO-a. Slijedom prednjih utvrđenja ovaj sud je djelimično prihvatio kao osnovane žalbe tužitelja i tužene u dijelu kojim je pobijanom presudom odbijen tužbeni zahtjev u odnosu na prvotuženog G. M."(Presuda Županijskog suda u Mostaru, 58 0 P 000657 10 Gž od 28.9.2011. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum