Vaš pravni kompas 

  • Divljač kao opasna stvar na putu

  • Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
 #1509  by comodore
 
DIVLjAČ KAO OPASNA STVAR NA PUTU
Zakon o obligacionim odnosima

član 174 stav 1

Kako zec na auto-putu ima svojstvo opasne stvari, za štetu koja potiče od zeca ili druge lovostajem zaštićene divljači odgovara lovačko društvo koje upravlja lovištem u reonu javnog puta na kome je došlo do štete po principu objektivne odgovornosti, odnosno odgovornosti za opasnu stvar, kao njen imalac.

Obrazloženje:

"Za naknadu štete koju na imovini prouzrokuje divljač odgovorna je organizacija koja gospodari lovištem na području kojega je nastala šteta (član 58. stav 1. Zakona o lovstvu-"Službeni glasnik Republike Srpske" broj 60/09 i 50/13). Ovim zakonom nije posebno regulisano pitanje odgovornosti za štetu koju divljač prouzrokuje prilikom sudara sa motornim vozilom. Po opštim načelima o odgovornosti za štetu, organizacija koja gospodari lovištem odn. korisnik lovišta bi bio odgovoran ako je šteta nastala naletom divljači na vozilo na javnom putu koji prolazi pokraj lovišta. Naime, u kategoriju stvari koje su opasne po svojim osobinama spadaju životinje, a posebno divlje životinje, zato što je reagovanje životinja nepredvidljivo. Zec na auto - putu ima svojstvo opasne stvari, ali za štetu koja potiče od zeca kao i druge lovostajem zaštićene divljači odgovara lovačko društvo koje upravlja lovištem u reonu javnog puta na kome je došlo do štete, po principu objektivne odgovornosti odnosno odgovornosti za opasnu stvar kao njen imalac (član 174. stav 1. ZOO), a ne tuženi. Lovačko društvo odgovara za štetu bez obzira na krivicu jer je do štete došlo dejstvom lovostajem zaštićene divlje životinje. Zec je, inače, po svojim osobinama bezazlena, iako divlja, životinja i nije opasan u stanju mirovanja. Međutim, u konkretnom slučaju je do štete došlo u aktivnom položaju, nepredviđenim reagovanjem životinje po učesnika u saobraćaju (pretrčavanjem auto - puta ispred vozila tužitelja), pa za naknadu štete, kako je rečeno, ne odgovara tuženi već društvo koje upravlja lovištem. Nastanak štete zbog kritičnog događaja je u neposrednoj uzročnoj vezi sa učešćem divljači, čiji je imalac lovačko društvo."(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, 71 0 Mal 169621 19 Rev od 18.2.2020. godine)

https://www.anwalt-bih.de

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum