Vaš pravni kompas 

  • Beljan protiv Bosne i Hercegovine

  • Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
 #1154  by comodore
 
Beljan protiv Bosne i Hercegovine

Evropski sud za ljudska prava je 19. decembra 2019. godine donio presudu u predmetu Beljan protiv Bosne i Hercegovine kojom je utvrđena povreda člana 6. stav 1. Konvencije (pravo na pravično suđenje) zbog dužine trajanja postupka.

Sud je u presudi ponovio da razumnost dužine postupka mora biti ocijenjena u svjetlu okolnosti konkretnog predmeta i uz pozivanje na sljedeće kriterije: složenost predmeta, ponašanje aplikanta i nadležnih tijela, te šta je u sporu dovedeno u pitanje za aplikanta (vidi Frydlender protiv Francuske [VV], br. 30979/96, paragraf 43, ECHR 2000-VII).

Takođe je naveo da je u vodećim predmetima Scordino protiv Italije, br. 36813/97, paragrafi 134-227, ECHR 2006-V i Dorić protiv Bosne i Hercegovine [Komitet], br. 68811/13, od 7. novembra 2017. godine, Sud već našao kršenje u pogledu pitanja sličnih onima u ovom predmetu.

Nakon što je ispitao sav materijal koji mu je dostavljen, Sud nije našao nijednu činjenicu ili argument koji bi ga mogao uvjeriti da donese drugačiji zaključak o prihvatljivosti i meritumu povodom podnesene predstavke. Imajući u vidu svoju sudsku praksu po tom pitanju, Sud smatra da je u ovom predmetu dužina postupka bila prekomjerna (11 godina i 7 dana na dvije instance) i da nije ispunila zahtjev "razumnog roka". Sud je aplikantici dosudio određeni iznos na ime naknade nematerijalne štete.

Odluku na engleskom jeziku možete preuzeti putem HUDOC baze, broj predmeta 81142/17.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum