Vaš pravni kompas 

  • Anonimizirana odluka PDK o prihvatanju sporazuma

  • Tenderi, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade i doprinosi u Bosni i Hercegovini
Tenderi, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade i doprinosi u Bosni i Hercegovini
 #567  by comodore
 
Prvostepena disciplinska komisija za sudije
Broj: 04-07-6-528-4/2019
Sarajevo, 15.2.2019. godine

Prvostepena disciplinska komisija za sudije Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, u sastavu: sutkinja Violanda Šubarić, kao predsjedavajuća komisije, tužilac Slavo Lakić i sudija Luka Borovčanin, kao članovi komisije, odlučujući u predmetu razmatranja Sporazuma o zajedničkoj saglasnosti o utvrđivanju disciplinske odgovornosti, zaključenog između Ureda disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i tužene A.Lj., sutkinje Općinskog suda u ..., na osnovu člana 60. stav 1. tačka a) i člana 69. stav 4. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, broj: 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), na sjednici održanoj dana 15.2.2019. godine, donijela je slijedeću:O D L U K U

Prihvata se u cjelini Sporazum o zajedničkoj saglasnosti o utvrđivanju disciplinske odgovornosti, broj: UDT-339/18 od 7.2.2019. godine, zaključen između Ureda disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i tužene A.Lj., sutkinje Općinskog suda u ..., pa se utvrđuje da je tužena A.Lj.,


O d g o v o r n a

što je,

a. postupajući u tri predmeta radnog spora Općinskog suda u …, za koju vrstu predmeta je odredbom člana 420 Zakona o parničnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine propisana hitnost u postupanju, u periodu od 2.12.2015. godine do najmanje 22.12.2017. godine, suprotno odredbi člana 184 st. 1. Zakona o parničnom postupku FBiH, propustila u roku od 30 dana po zaključenju glavne rasprave donijeti i izraditi sudsku odluku i to:


1. u predmetu broj 65 0 Rs 443477 14 Rs u kojem je glavnu raspravu zaključila 2.12.2015. godine, propustila donijeti i izraditi sudsku odluku sve do 6.2.2017. godine, dakle za vrijeme od 1 (jedne) godine i 2 (dva) mjeseca,
2. u predmetu broj 65 0 Rs 366779 13 Rs u kojem je glavnu raspravu zaključila 30.6.2016. godine, propustila donijeti i izraditi sudsku odluku sve do 22.12.2017. godine, dakle za vrijeme od 1 (jedne) godine i gotovo 6 (šest) mjeseci,
3. u predmetu broj 65 0 Rs 159125 15 Rs 2 u kojem je glavnu raspravu zaključila 1.9.2016. godine, propustila donijeti i izraditi sudsku odluku sve do 17.3.2017. godine, dakle za vrijeme od najmanje 6 (šest) mjeseci,


b. istovremeno, postupajući u predmetu broj 65 0 Rs 159125 15 Rs 2, koji je zadužila 30.10.2015. godine, nakon što je presuda u navedenom predmetu odlukom Kantonalnog suda u ... ukinuta i predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovni postupak, suprotno odredbi člana 228 i 420 Zakona o parničnom postupku FBiH, propustila održati ročište sve do 5.5.2016. godine, dakle u periodu od 6 (šest) mjeseci,

te,

c. istovremeno, postupajući u predmetu broj 65 0 Rs 159125 15 Rs 2, iako upoznata sa odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj AP- 4656/15 od 20.4.2016. godine, kojom je utvrđena povreda prava stranaka na suđenje u razumnom roku u navedenom predmetu i kojom je naloženo Općinskom sudu u … da predmet riješi odmah i u roku od tri mjeseca obavjesti Ustavni sud BiH o preduzetim radnjama, a koju odluku je Općinski sud u ... zaprimio 24.5.2016. godine, propustila postupiti po odluci Ustavnog suda BiH da predmet hitno riješi i to u periodu od zaključenja glavne rasprave 1.9.2016. godine do donošenja presude 17.3.2017. godine, dakle za vrijeme od najmanje 6 (šest) mjeseci, te propustila obavjestiti Ustavni sud BiH o preduzetim radnjama sve do 24.8.2017. godine, dakle, propustila postupiti po odluci Ustavnog suda BiH u pogledu obaveze dostavljanja obavjesti o predmetu, za vrijeme od najmanje 5 (pet) mjeseci.


čime je propuštanjem blagovremenog postupanja, odnosno postupanja u zakonskom roku i u skladu sa Odlukom Ustavnog suda BiH, počinila disciplinski prekršaj iz člana 56. tačka 10. („neopravdano kašnjenje u izradi odluka ili u drugim radnjama u vezi s obavljanjem dužnosti sudije ili bilo kakvo drugo ponovljeno nepoštivanje dužnosti sudija“) Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH,

pa se tuženoj na osnovu odredaba člana 58. stav 1. tač. (b) i člana 59. Zakona o VSTV-u BiH, te u skladu sa Smjernicama za određivanje disciplinskih mjera u disciplinskim postupcima, koje je VSTV BiH, usvojio dana, 8.7.2016. godine, izričeDISCIPLINSKA MJERA

JAVNA OPOMENAO b r a z l o ž e nj e

Ured disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ured disciplinskog tužioca, UDT) je dana 7.12.2018. godine, podnio disciplinsku tužbu, broj: UDT-339/18, protiv tužene A.Lj., sutkinje Općinskog suda u ..., zbog disciplinskog prekršaja iz člana 56. tačka 10. („neopravdano kašnjenje u izradi odluka ili u drugim radnjama u vezi s obavljanjem dužnosti sudije ili bilo kakvo drugo ponovljeno nepoštivanje dužnosti sudija“) Zakona o VSTV-u BiH, u kojoj je predložio utvrđivanje disciplinske odgovornosti tužene i izricanje adekvatne disciplinske mjere za počinjeni disciplinski prekršaj.

U toku disciplinskog postupka, Ured disciplinskog tužioca je dana 13.2.2019. godine, podnio Prvostepenoj disciplinskoj komisiji, Sporazum o zajedničkoj saglasnosti o utvrđivanju disciplinske odgovornosti (u daljem tekstu: Sporazum), zaključen dana 7.2.2019. godine, između Ureda disciplinskog tužioca i tužene A.Lj., sutkinje Općinskog suda u ...

Navedenim Sporazumom, tužena je dobrovoljno prihvatila odgovornost za disciplinski prekršaj iz člana 56. tačka 10. Zakona o VSTV-u BiH, počinjen na način opisan u disciplinskoj tužbi, broj: UDT-339/18 od 7.12.2018. godine.

U pogledu disciplinske mjere stranke su se složile da se tuženoj, u skladu sa čl. 58. i 59. Zakona o VSTV-u BiH, izrekne disciplinska mjera iz člana 58. stav 1. tač. (b) Zakona o VSTV-u BiH, javna opomena.

Prilikom predlaganja disciplinske mjere, stranke su prihvatile da se, u smislu člana 59. Zakona o VSTV-u BiH, te primjenom Smjernica VSTV-a za određivanje disciplinskih mjera u disciplinskim postupcima od 8.7.2016. godine, uzmu u obzir sljedeće olakšavajuće okolnosti na strani tužene: broj i težina počinjenog prekršaja (počinjenje jednog disciplinskog prekršaja, mali broj predmeta u kojima je kasnila u postupanju, izostanak teže štetne posljedice) okolnosti pod kojima je disciplinski prekršaj počinjen (uslovi rada: opterećenost brojem predmeta odjela za radne sporove: u 2016. g. i 2017. g. zaprimljena 8043 nova predmeta, što je npr. za 2,99 puta više u odnosu na porodično odjeljenje u istom periodu, ostvareni radni rezultati (tužena je u periodu 2014.-2017. g. i pored izostanka sa posla po osnovu bolovanja u ukupnom trajanju od 159 radnih dana ili oko 7,5 mjeseci, ostvarila prosječnu normu u procentu od 109,85%, sa prosječnim procentom ukinutih odluka u iznosu od 0,90% i planom rješavanja predmeta ostvarenim u istom periodu prosječno u procentu od 75,09% i prosječnom uspješnom ocjenom za svoj rad. Također, tužena je prosječno u istom periodu završavala godišnje gotovo 240 predmeta, dok je prosjek novih predmeta zaduženih po godinama u istom periodu prosječno iznosio blizu 200 predmeta).

Pored navedenih kao olakšavajuće okolnosti u obzir su uzete porodična situacija tužene odnosno teške zdravstvene prilike u periodu neposredno prije i u toku izvršenja prekršaja, a na koje okolnosti je ukazala i predsjednica suda, te pored duže bolesti tužene na produktivnost rada u velikoj mjeri uticala je i teška bolest supruga, kao i operativni zahvati i teški tretmani liječenja (kemoterapija) kojima su bili podvrgnuti u dužem vremenskom periodu (koji obuhvata i vrijeme izvršenja disciplinskog prekršaja).

Kod prednjih okolnosti cijenjeno je da je porodica bila izložena većim finansijskim izdacima za troškove liječenja, kao i otplatu hipotekarnog kredita, zbog čega bi nova novčana opterećenja tužene značajno pogodila kućni budžet, dok se svrha izricanja disciplinske mjere može postići i predloženom mjerom.

Posebno je cijenjeno ponašanje tužene tokom postupka i visok stepen saradnje sa UDT-om, koja se manifestuje u vidu priznanja činjenica navedenih u tužbi, iskreno kajanje zbog počinjenog disciplinskog prekršaja i demonstrirane volje za sklapanje Sporazuma.

Također, u obzir je uzeta i činjenica da je tužena sudija sa dugogodišnjim iskustvom (od 1.12.2006. g. obavljala dužnost stručnog saradnika, od 2.4.2007. g. dodatnog sudije, a od 1.2.2008. g. dužnost sudije), te da nikada ranije protiv nje nije pokretan ni vođen disciplinski postupak.

Naročite otežavajuće okolnosti na strani tužene nisu nađene.

Stranke smatraju da su ispunjeni uslovi za izricanje predložene disciplinske mjere, te da je ista srazmjerna težini počinjenog prekršaja, imajući u vidu sve okolnosti propisane članom 1. tačke A) i B) Smjernica.

Iz Sporazuma nesumnjivo proističe da je između stranaka u disciplinskom postupku postignuta saglasnost o utvrđivanju disciplinske odgovornosti tužene za počinjeni disciplinski prekršaj, koji je naveden u izreci ove odluke, kao i saglasnost u pogledu disciplinske mjere koja se ima izreći.

Razmatrajući podneseni Sporazum, Prvostepena disciplinska komisija nalazi da je navedeni Sporazum zaključen u skladu sa odredbom člana 69. stav 1. Zakona o VSTV-u BiH, te je cijeneći prirodu i težinu počinjenog disciplinskog prekršaja, njegove posljedice, stepen odgovornosti tužene, zatim olakšavajuće okolnosti pod kojima je tužena počinila navedeni disciplinski prekršaj, kao i kriterije propisane navedenim Smjernicama, zaključila da je predložena disciplinska mjera, javna opomena, adekvatna stepenu disciplinske odgovornosti i posljedicama počinjenog disciplinskog prekršaja za koji se tužena tereti, pa je na osnovu člana 69. stav 4. istog Zakona, odlučila kao u izreci ove odluke.POUKA: Protiv ove odluke nije dozvoljena žalba.
Predsjedavajuća Prvostepene disciplinske komisije

Violanda Šubarić, sudija

Izvor: Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum