Vaš pravni kompas 

  • Aktivna legitimacija u sporu koji nastane iz ugovora o nalogu

  • Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
 #723  by AntunHun
 
AKTIVNA LEGITIMACIJA U SPORU KOJI NASTANE IZ UGOVORA O NALOGU
Zakon o obligacionim odnosima

član 749

Na temelju samog ugovora o nalogu nalogoprimac ne postaje zastupnik nalogodavca, tako da on poslove koji su predmet ugovora o nalogu preduzima u svoje ime, a ne u ime nalogodavca, pa nalogoprimac ima aktivnu legitimaciju u sporu koji nastane iz ovog ugovora.

Obrazloženje:

"Revident u istaknutim navodima revizije ne osporava činjenično utvrđenje u pogledu količine predatog mlijeka i duga, već se iscrpljuje u isticanju prigovora aktivne i pasivne legitimacije.

Odredbom člana 749. stapv 1. ZOO, propisano je da se ugovorom o nalogu obavezuje nalogoprimac prema nalogodavcu da za njegov račun preduzme određene poslove i istovremeno se ovlašćuje na preduzimanje tih poslova (stav 2.).

Bitna karakteristika ugovora o nalogu jeste da njime nastaju dva odnosa, unutarnji koji se tiče nalogodavca i nalogoprimca i vanjski između nalogoprimca i treće osobe. Ugovor o nalogu je neformalan ugovor i smatra se sklopljenim kada nalogoprimac prihvati ponuđeni nalog.

Odredba člana 749. ZOO, kao ni druge odredbe koje se odnose na ugovor o nalogu, ne upućuju na zaključak o tome poduzima li nalogoprimac posao u svoje ime ili u ime nalogodavca, tj. da li je on neposredni zastupnik nalogodavca.

S obzirom da za stjecanje svojstva i ovlasti zastupnika postoje zasebni pravni osnovi, na temelju samog ugovora o nalogu nalogoprimac ne postaje i zastupnik nalogodavca, pa poslove koje preduzima preduzima u svoje ime, a ne u ime nalogodavca. To znači da će u pravnim poslovima koje nalogoprimac preduzme, strane pravnog posla biti nalogoprimac i treća osoba, osim ako je uz ugovor o nalogu, nalogodavac opunomoćio nalogoprimca za zastupanje u preduzimanju onih poslova koji su predmet ugovora o nalogu, kada će nalogoprimac poslove preduzimati ne samo za račun, već i u ime nalogodavca. To bi, dalje, značilo da će strane u takvom pravnom poslu biti nalogodavac i treće lice.

U konkretnoj situaciji, tužitelj je bio samo nalogoprimac kooperanata od kojih je preuzimao mlijeko radi daljeg otkupa, ali nije bio i njihov opunomoćenik, što znači da je postupao u svoje ime, pa time, da je pravilno suđeno kada je prihvaćeno da tužitelj ima aktivnu legitimaciju u ovom sporu.

Prigovor pasivne legitimacije je pravilno odbijen, a razloge koje je u tom pravcu dao nižestepeni sud, kao pravilne, prihvata i ovaj sud. Naime, svjedok Ž. Š. je potvrdila da je sporna količina mlijeka isporučena tuženom i da je ona, kao knjigovođa tuženog, prema zvaničnim finansijskim podacima knjigovodstva tuženog, sačinila podnesak od 5.9.2011. godine broj:..., ovjeren pečatom tuženog i potpisan od strane direktora T. R., u kome je potvrđeno postojanje duga od 39.638,20 KM prema otkupnoj stanici P.

Pored toga, sve izdatnice su ovjerene i potpisane unutar spornog perioda na koje se odnosi potraživanje, što znači da je mlijeko isporučivano upravo tuženom, a ne d.o.o.... koja je, prema utvrđenim činjenicama, prestala sa faktičkim otkupom mlijeka početkom 2011. godine."(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, 83 0 P 017173 16 Rev od 7.2.2018. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum