Vaš pravni kompas 

  • Zloupotreba procesnih prava

  • Građansko pravna pitanja
Građansko pravna pitanja
 #1238  by matrix
 
Zloupotreba procesnih prava


Zloupotrebu procesnih prava parnična stranka vrši kada pasivnim držanjem u parnici, izbjegavanjem postupanja po nalogu suda ili djelimičnim ispunjenjem s nerelevantnim opravdanjem, iskorištava činjenicu da je u isključivom posjedu tražene dokumentacije.

Iz obrazloženja:
Prema zaključku vijeća, u konkretnom sporu, ostvareni su uslovi za primjenu člana
343. Zakona o parničnom postupku pred Sudom BiH, koji je prvostepeni sud pravilno primijenio.
Naime, citirana odredba sankcioniše stranku ukoliko svojim parničnim radnjama teže zloupotrijebi prava koja su joj priznata procesnim zakonom. Tužena je bila dužna dostaviti po nalogu Suda određenu poslovnu dokumentaciju koja se odnosi na broj zaposlenih i angažovanih u određenom vremenskom periodu. Kako se ova dokumentacija nalazi u posjedu tužene, Sud je primjenom člana 102. stav 1. Zakona o parničnom postupku pred Sudom BiH imao osnova da naloži tuženoj da u svrhu vještačenja dostavi određenu dokumentaciju. Tužena je imala pravo shodno stavu 3. citiranog člana da uskrati podnošenje isprava iz zakonom propisanih razloga. Međutim, ovo pravo tužena nije iskoristila nego je pasivnim držanjem, izbjegavanjem postupanja po nalogu Suda, djelimičnim ispunjenjem i davanjem nerelevantnih opravdanja, zloupotrebljavala činjenicu da je u isključivom posjedu tražene dokumentacije. Izbjegavajući dostaviti traženu dokumentaciju bez korištenja prava da uskrati podnošenje isprave na zakonit način, tužena se nije savjesno


koristila pravima koja su joj priznata zakonom, a što je bila dužna prema odredbi člana 14. citiranog Zakona.
Zloupotreba procesnih prava postoji kada stranka koristi svoja procesna prava da bi odugovlačila postupak ili šikanirala svog protivnika, pa i sud. Stoga je i drugostepeno vijeće zaključilo da sve okolnosti konkretnog slučaja ukazuju da je tužena zloupotrijebila prava priznata procesnim zakonom i da je pobijano rješenje o novčanom kažnjavanju pravilno i zakonito.

(Rješenje vijeća Apelacionog odjeljenja broj: S1 3 P022591 19 Gž od 14.02.2019. godine)


https://www.bih-pravo.org

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum