Vaš pravni kompas 

  • Zastita vlasnickog prava

  • Nekretnine, vlasništvo, posjed, stanovi, kuće, imovina, stvari u Bosni i Hercegovini
Nekretnine, vlasništvo, posjed, stanovi, kuće, imovina, stvari u Bosni i Hercegovini
 #849  by AntunHun
 
ZAŠTITA VLASNIČKOG PRAVA
Zakon o vlasničko-pravnim odnosima

član 43

Ako je utvrđeno da je tužitelj vlasnik stambene zgrade, a da tužena nije učestvovala u sticanju iste i da nije suvlasnik, tužitelj ima pravo na zaštitu kao vlasnik zgrade ako tužena drži u posjedu stan koji se nalazi u prizemlju zgrade.

Obrazloženje:

"Prvostepenom presudom usvojen je tužbeni zahtjev i tužena obavezana da iseli iz stana u prizemlju porodične stambene zgrade, koja je vlasništvo tužitelja i da mu stan slobodan od stvari preda u posjed, kao i da mu naknadi troškove postupka u iznosu od 3.480,00 KM. Presuda se zasniva na činjeničnom utvrđenju da je tužitelj vlasnik stambene zgrade u S., u ulici...br..., da su tužitelj i tužena razvedeni, a da je u postupku utvrđivanja zajedničke bračne tečevine pravosnažno pravosnažno odbijen zahtjev tužene da joj pripada suvlasništvo na dijelu od 1/3 navedene stambene zgrade. Utvrđeno je da tužena drži u posjedu stan koji se nalazi u prizemlju zgrade, pa primjenom člana 43. Zakona o vlasničko pravnim odnosima sud pruža zaštitu tužitelju kao vlasniku zgrade. Odbio je prigovor tužene da joj pripada pravo na korištenje stambenog prostora u ovoj zgradi po osnovu odredbi Zakona o stambenim odnosima, o čemu je pokrenula vanparnični postupak.

Prvostepenu presudu ovaj sud je ispitao u granicama žalbe i na osnovu odredbi člana 221. Zakona o parničnom postupku.

Protivno navodima žalbe prvostepeni sud je savjesnom ocjenom koje je cijenio u skladu sa odredbama člana 8. Zakona o pa savjesno i brižljivo, pa je slobodnom ocjenom dokaza utvrdio pravilno i potpuno činjenično stanje.

Tužbeni zahtjev je zapravo vlasnička tužba koja se zasniva na odredbama člana 43. Zakona o vlasničko-pravnim odnosima. Prvostepeni sud je utvrdio da je tužitelj vlasnik stambene zgrade, a da tužena nije učestvovala u sticanju iste i da nije suvlasnik, što je utvrđeno pravosnažnom sudskom presudom u predmetu Općinskog suda u S. broj P-...-B. Tužena je u posjedu prizemlje stambene zgrade, što nije ni sporno. Pri tome nije od uticaja na odluku u ovom predmetu da li je taj posjed zasnovan na pravnom osnvou. Odredbe člana 43. Zakona o vlasničko-pravnim odnosima, propisano je da vlasnik može tražiti predaju u posjed svoje individualno određene stvari od posjednika, pri tome se utvrđuje samo pravo vlasništva i postojanje posjeda nevlasnika. Vlasničkom tužbom se štiti vlasničko pravo kao jače pravo, od prava korištenja, odnosno od posjeda.

Prvostepeni sud je utvrdio da je tužitelj vlasnik porodične stambene koja se nalazi u S. u ul...br... sa dijelom 1/1, a da je tužena u posjedu prizemlja te zgrade, pa su utvrđene odlučne činjenice za pravilnu primjenu odredbi člana 43. Zakona o vlasničko-pravnim odnosima.

Tužena je u vanparničnom postupku podnijela zahtjev da joj se prizna pravo korištenja stana u prizemlju kao razvedenoj supruzi u smislu člana 63. Zakona o stambenim odnosima, pa će u vanparničnom postupku sud da odlučiti oosnovanosti tog zahtjeva. O takvom zahtjevu ne odlučuje parnični sud, a u postupku po vlasničkoj tužbi sud ne utvrđuje osnovanost posjeda, ni pravo na isti, već samo postojanje posjeda."(Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, 09 0 P 009899 06 Gž od 27.8.2010. godine)

https://www.webdesignstudio.ba/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum