Vaš pravni kompas 

  • Zapisnik VSTV BiH od 27.novembra.2019

  • Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
 #1558  by comodore
 
Z A P I S N I K SA SJEDNICE VISOKOG SUDSKOG I TUŽILAČKOG VIJEĆA ODRŽANE 27. i 28. NOVEMBRA 2019. GODINE
Srijeda, 27. novembar 2019. godine


Sjednica Vijeća je počela u 09:07 sati u prostorijama VSTV-a u Sarajevu.

Prisutni članovi: Milan Tegeltija, Ružica Jukić, Selim Karamehić, Monika Mijić, Dragomir Vukoje, Duška Bogojević, Željka Radović, Jadranka Stanišić, Berina Alihodžić, Mahmut Švraka, Goran Nezirović, Amila Kunosić i Milijana Buha.

Odsutni članovi: Jadranka Lokmić Misirača i Slavo Lakić.

Ostali učesnici:
Admir Suljagić- direktor Sekretarijata VSTV BiH-a;
Hajro Pošković - zamjenik direktora Sekretarijata VSTV BiH-a;
Marjana Popović - zamjenik šefa Kabineta predsjedništva;
Tatjana Petrović-Jovanović- šef Odjela za pravna pitanja;
Sandra Srdanović - pravni savjetnik Odjela za pravna pitanja;
Dušica Milosavljević - pravni savjetnik Odjela za pravna pitanja;
Jasmin Čalija- zamjenik šefa Odjela za imenovanja;
Rusmir Šabeta - šef Odjela za pravosudnu upravu;
Kenan Ališah – zamjenik šefa Projekta unaprjeđenja efikasnosti pravosuđa;
Ana Bilić – Andrijanić - šef Projekta unaprjeđenja efikasnosti pravosuđa;
Katarina Peroš – šef Odjela za evropske integracije i strateško planiranje;
Jasmin Muratagić - šef Projekta Unaprjeđenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH;
Amila Rahić – šef Projekta Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa;
Vladimir Šehovac - analitičar Odjela za pravosudnu upravu;
Lejla Zaimović - referent za pravosudne budžete i donatorska sredstva;
Edisa Šikalo - službenik za odnose s javnošću;
Esad Ibrahimović - IKT referent;
Jens Woelk - viši međunarodni pravni savjetnik;
Lejla Selmanović – saradnik/prevodilac višeg pravnog stručnjaka;
predstavnici OSCE-a

Predsjednik je konstatovao da postoji kvorum i otvorio sjednicu Vijeća.

Predložen je slijedeći

D N E V N I R E D

Usvajanje dnevnog reda

1. Usvajanje zapisnika sa redovne sjednice Vijeća održane 06. i 07. novembra 2019. godine
2. Informacija o realizaciji zaključaka sa redovne sjednice Vijeća održane 06. i 07. novembra
2019. godine
3. Informacija predsjednika VSTV BiH
4. Informacija direktora Sekretarijata VSTV BiH
- Finalizacija Programa rada VSTV-a BiH za 2020. godinu;
- Prijedlog sadržaja i strukture Godišnjeg izvještaja VSTV-a BiH za 2019. godinu;
5. Metodologija izrade reformskog programa
6. Informacija o izmjenama i dopunama Pravilnika o orijentacionim mjerilima za rad sudija i
stručnih saradnika u sudovima
7. Ocjenjivanje sudija Osnovnog i Apelacionog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za
2019. godinu
8. Nacrt zakona o dopunama Zakona o prekršajima BiH
9. Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom BiH
10. Pitanje podobnosti kandidata za obavljanje pravosudne funkcije u okviru pozitivnog
zakonskog okvira
11. Odlučivanje o zahtjevu za izuzeće predsjednika VSTV-a u postupku odlučivanja u predmetu
broj: 04-07-6-315/2019
12. Predstavljanje Projekta USAID-a „Pravosuđe protiv korupcije“
13. Nacrt uputstva za sačinjavanje statističkih izvještaja o radu tužilaštava u BiH
korištenjem sistema za izvještavanje i podršku odlučivanju (SIPO)
14. Nacrt smjernica za donošenje obavezujućeg uputstva o dodatnim kriterijima za
zaključivanje sporazuma o priznanju krivice u predmetima korupcije, organizovanog
kriminala i u drugim vrstama predmeta
15. Nacrt smjernica za dopune pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
tužilaštava kojima se dodatno normira odnos između glavnog tužioca, zamjenika
glavnog tužioca i tužilaca
16. Nacrt smjernica za glavne tužioce za uspostavljanje kriterija za raspoređivanje tužilaca po
odjelima
17.Ažuriranje podataka o predmetima visokog nivoa korupcije i organizovanog kriminala
– drugi krug izvještavanja - presjek na dan 31.05.2019. godine
18. Informacija Stalne komisije za pravosudnu upravu i sudske i tužilačke budžete o
realizaciji zaključaka VSTV BiH u vezi odobravanja plaćenih odsustava nosiocima
pravosudne funkcije u 2019. godini
19. Zahtjevi za produženje mandata dodatnim sudijama:
a) Zahtjev Općinskog suda u Gračanici za produženje mandata dodatnoj sutkinji Sabini Hamidović
b) Zahtjev Općinskog suda u Tešnju za produženje mandata dodatnoj sutkinji Tatjani Đuričić
c) Zahtjev Osnovnog suda u Prijedoru za produženje mandata dodatnoj sutkinji Jeleni Janković
20. Dopis predsjednice Općinskog suda u Sarajevu
21. Odlučivanje po žalbi na odluku Drugostepene disciplinske komisije u predmetu broj: 04-07
6-315/2019
22. Federacija BiH:
- Sudija Općinskog suda u Cazinu
- Tužilac Federalnog tužilaštva FBiH
Republika Srpska:
- Zamjenik glavnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini
- Predsjednik Osnovnog suda u Šamcu – 2 kandidata
Vranjić Zdenko
Stolić Zorica
- Glavni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju – 2 kandidata
Milić Žarko
Šalvarica Gordana
23. Mišljenje VSTV-a o imenovanju potrebnog broja sudija porotnika u Osnovni sud u Banja Luci
24. Donošenje odluke o prestanku mandata dodatnog sudije Općinskog suda u Sarajevu
Donošenje odluke o prestanku mandata sudije Općinskog suda u Sarajevu
25. Izjašnjenje predsjednice Kantonalnog suda u Bihaću u vezi sa potrebnim brojem pozicija
dodatnih sudija
26. Zahtjev Višeg privrednog suda u Banja Luci za proširenje sistematizacije nosilaca
pravosudnih funkcija
27. Privremeno upućivanje sudija kantonalnih sudova-Informacija o načinu postupanja upućenih
sudija prilikom donošenja sudskih odluka
28. Izjašnjenje na Nacrt Strategije za borbu protiv korupcije 2020-2024.g
29. Dopis Ministarstva pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona
30. Razno
- Saopštenja za javnost VSTV-a BiH

Usvajanje dnevnog reda

Predsjednik je otvorio diskusiju vezano za dostavljeni dnevni red.
Amila Kunosić je zamolila za opravdano odsustvo za sutrašnji dan.
Član Vijeća Goran Nezirović je postavio pitanje da li će se Vijeće i na koji način izjašnjavati o pismu predsjednika Rezidualnog mehanizma Haškog tribunala vezano za orijentacione norme sudija Suda BiH. Također je postavio pitanje u vezi zaključka sa posljednje sjednice koji se odnosi na mišljenje eksperta Evropske komisije u vezi ličnih finansijskih izvještaja sudija i tužilaca. Predložio je da se u okviru dnevnog reda raspravlja i o usvojenom zaključku Vijeća kojim se Srpskoj udruzi za kaznenopravnu teoriju i praksu dalo odobrenje da sprovede istraživanje u sudovima u Bosni i Hercegovini koji su sudili i sude u predmetima ratnih zločina.
Nakon kraće diskusije predsjednik je predložio da se u okviru tačke Razno doda tačka „Dopuna informacije Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo u vezi poziva za učešće u Programu Ambasade SAD-a“.
Vijeće je jednoglasno usvojilo dnevni red sa predloženom dopunom.


1. Usvajanje zapisnika sa redovne sjednice Vijeća održane 06. i 07. novembra 2019. godine
Vijeće je jednoglasno usvojilo zapisnik sa redovne sjednice Vijeća održane 06. i 07. novembra 2019. godine.


2. Informacija o realizaciji zaključaka sa redovne sjednice Vijeća održane 06. i 07. novembra 2019. godine

Hajro Pošković je ukratko informisao članove Vijeća da su zaključci sa redovne sjednice Vijeća održane 06. i 07. novembra 2019. godine realizirani na način kako je to dostavljeno članovima Vijeća u materijalima za ovu tačku sjednice Vijeća. Također se kratko osvrnuo na dopunu dnevnog reda za ovu sjednicu Vijeća.

Vijeće je jednoglasno primilo k znanju informaciju o realizaciji zaključaka sa redovne sjednice Vijeća održane 06. i 07. novembra 2019. godine.


3. Informacija predsjednika VSTV BiH
Predsjednik je informisao članove Vijeća o Međunarodnom danu borbe protiv nasilja nad ženama odnosno sedmici kampanje pod nazivom „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ koju obilježava 1.700 organizacija u preko 100 država svijeta. Predložio je da Marjana Popović pročita Izjavu VSTV-a BiH tim povodom. Rekla je da tom Izjavom informisana javnost i pravosudna zajednica da Vijeće podržava borbu protiv svih oblika rodno zasnovanog nasilja koje se svakodnevno dešava uključujući nasilje u porodici, silovanje i seksualno uznemiravanje te osuđuje kršenje osnovnih ljudskih prava koja su priznata ustavom i zakonom.

S obzirom da nije bilo diskusije u okviru pročitanog saopštenja predsjednik je predložio glasanje.

Vijeće je jednoglasno usvojilo tekst izjave za javnost povodom 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, kojom se osuđuje kršenje ljudskih prava i osnovnih sloboda priznatih ustavom i zakonom.

Predsjednik je u nastavku iznio svoj stav po pitanju održane javne debate koja je održana 20.11.2019. godine na kome je bilo izlaganje nezavisnog njemačkog pravnog stručnjaka Reinhard Priebe-a i ostalih prisutnih panelista.

Vijeće je većinom glasova primilo k znanju informaciju o javnoj debati vezanoj za pravosuđe, održanoj 20.11.2019. godine

Ružica Jukić je istakla da nije bila prisutna na datoj debati te iznijela svoj stav u vezi sa izvještajem Reinhard Priebe-a, čija objava se očekuje u narednom periodu.
Goran Nezirović je istakao da izvještaj Reinhard Pribe-a nije izvještaj o VSTV-u nego to je izvještaj o stanju o pravosuđu BiH a da će rad VSTV-a biti značajan segment datog izvještaja. Rekao je da je tom smislu predlagao ranije da se započne rad i priprema Metodologije izrade reformskog programa i da je iz tog razloga delegirao tu tačku i na današnju sjednicu Vijeća. Predložio je da se dio sjednice ili jedna vanredna sjednice posveti posebno tom pitanju.
Predsjednik je rekao da se ne slaže sa prijedlogom za organizaciju vanredne sjednice a da će nakon objave Reinhard Pribe-ovog izvještaja Vijeće donijeti određene zaključke po tom pitanju.
Monika Mijić je rekla da je jedan od gorućih problema pravosuđa nerazumna dužina trajanja sudskih postupka. Postavila je pitanje članu Vijeća Goranu Neziroviću, kao predsjedavajućem, zašto se Radna grupa za izvršenje odluka Ustavnog suda nije sastala već godinu dana a koja je zadužena za rješavanje pomenutog problema.
Goran Nezirović je kratko rekao da je pomenuta Radna grupa izradila program mjera koje treba da preduzme pravosuđe i zakonodavna i izvršna vlast. Rekao je da je Vijeće usvojilo te mjere i da te mjere koje provodi pravosuđe su mjere koje provode pravosudne institucije. Istakao je da se može dati prijedlog Stalnoj komisiji za efikasnost i da će se to pitanje razmotriti na nadležnoj Stalnoj komisiji. Ponovio svoj stav po pitanju prijedloga da se održi sjednica kako ići u susret reformi pravosuđa i šta Vijeće treba da uradi.
Predsjednik je rekao da su na konvenciju (javnu debatu) pozvani kritičari koji su kritički raspoloženi i da javnoj debati nije čuo ništa novo.
Jens Woelk je iznio svoj stav po pitanju održane javne debate.
Selim Karamehić je predložio da Vijeće da svoje kratko saopštenje u vezi održane javne debate.
Predsjednik je rekao da se ne slaže sa prijedlogom Selima Karamehića.
Ružica Jukić je istakla da kritičari koji su bili pozvani na javnu debatu trebaju argumentovano da iznesu šta je greška pravosudnog sistema.
Goran Nezirović je rekao da je Evropska komisija u svom izvještaju od 29.5.2019.godine Vijeće nazvala garantom nezavisnosti pravosuđa i tražila ustavno pozicioniranje institucije. Istakao je da je prema Evropskoj komisiji status Vijeća neupitan ali da je pitanje kvaliteta rada Vijeća drugo pitanje.
Monika Mijić je ponovila svoj stav u vezi rada Radne grupe koja radi pitanju rješavanja problema dužine trajanja postupaka i iznijela stav da je problem što se ta radna grupa ne sastaje. Postavila je pitanje zašto se ta Radna grupa nije sastala i pozvala na nastavak rada na monitoringu mjera iz Akcionog plana.
Goran Nezirović je rekao da je zadatak ove Radne grupe bio da odredi mjere koje treba da uradi Vijeće i zakonodavna vlast. Rekao je da su mjere donesene i da se one implementiraju.
Predsjednik je dao riječ Selimu Karamehiću koji je informisao članove Vijeća da Izvještaj o radu VSTV-a za 2018.godinu predstavljen na Parlamentu FBiH, zatim da je Izvještaj primljen k znanju i da je donijet određen broj zaključaka. Rekao je da je na Parlamentu rečeno da je pomenuti Izvještaj suviše detaljan i da se ubuduće skrate informacije.

Vijeće je većinom glasova primilo k znanju informaciju o Godišnjem izvještaju o radu VSTV-a BiH za 2018. godinu, prezentiranim pred Parlamentom Federacije BiH koji ga je primio k znanju.


Nova Tačka - Preciziranje zaključka Vijeća od 16.10.2019. godine kojim se daje odobrenje Srpskom udruženju za krivičnopravnu teoriju i praksu da provede istraživanje u sudovima u Bosni i Hercegovini koji su sudili i sude u predmetima ratnih zločina

Predsjednik je dao riječ Goranu Neziroviću kako bi se raspravljalo i o usvojenom zaključku Vijeća kojim se Srpskoj udruzi za kaznenopravnu teoriju i praksu dalo odobrenje da sprovede istraživanje u sudovima u Bosni i Hercegovini koji su sudili i sude u predmetima ratnih zločina.
Goran Nezirović je ukazao na problem u zaključku koji se odnosi na dio rečenice „…koji su sudili i sude u predmetima ratnih zločina“. Istakao je da je reakcija Suda BiH po ovom pitanju bila opravdana. U nastavku je rekao i da je gospodin Stanko Bejatović je 19.8.2019.godine u Glasu Srpske izjavio da su obavljeni razgovori sa subjektima u Srpskoj i da postoji podrška te da će biti omogućen pristup raspoloživim predmetima. Dodao je da je neuobičajeno da je predsjednik u okviru svoje tačke dnevnog reda pod nazivom „Informacija predsjednika“ izložio ovaj upit iz pomenutog Udruženja.
Predsjednik se nije složio sa interpretacijom Odluke Vijeća (u medijima) po ovom pitanju i rekao da ona nije dobronamjerna i opravdana te da predstavlja klasičnu zloupotrebu malicioznosti u tumačenju Odluke Vijeća. Istakao je da je Vijeće takvih odobrenja istraživanja davalo već ranije i da ne vidi nikakav problem u Odluci nego u interpretaciji Odluke.
Ružica Jukić se složila sa stavom predsjednika po ovom pitanju. Istakla je da je Vijeće i ranije davalo odobrenja i da je maliciozno to što je izjavila sudija Suda BiH Minka Kreho.
Kunosić Amila je rekla da ne vidi ništa sporno po ovom pitanju i istakla da u BiH postoji zakonska regulativa ukoliko neko želi uvid u spis tzv. „živih“ predmeta.

Nije bilo glasanja za ovu tačku dnevnog reda - Vijeće ostaje kod svog ranijeg zaključka usvojenog na sjednici Vijeća, održanoj 16.10.2019. godine.

4. Informacija direktora Sekretarijata VSTV BiH
- Finalizacija Programa rada VSTV-a BiH za 2020. godinu;
- Prijedlog sadržaja i strukture Godišnjeg izvještaja VSTV-a BiH za 2019. godinu

Admir Suljagić je informisao članove Vijeća da je na sjednici održanoj 17. – 18. jula 2019. godine Vijeće usvojilo Nacrt programa rada VSTV-a BiH za 2020. godinu te da je u toku postupak finalizacije Programa rada VSTV-a BiH za 2020. godinu. Predložio je da članovi Vijeća eventualne sugestije za dopunu Nacrta programa rada VSTV-a BiH za 2020. godinu dostave Odjelu za evropske integracije i strateško planiranje u pismenom obliku najkasnije do petka, 6. decembra, a u svrhu finalizacije dokumenta u skladu sa Pravilnikom o postupku srednjoročnog planiranja, godišnjeg programiranja, praćenja i izvještavanja u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine.
Predsjednik je rekao da jedan program i plan rada mora biti sveobuhvatan kako ne bi postojalo nekoliko paralelnih programa.
Goran Nezirović je istakao da će biti suzdržan po pitanju metodologije u Nacrtu programa rada VSTV-a BiH za 2020. godinu jer se neke stavke ponavljaju. Postavio je pitanje u vezi aktivnosti pružanje stručne i administrativne podrške stalnim komisijama. Rekao da se moraju navesti konkretne mjere i aktivnosti i da program rada mora biti konkretiziran, donesen i napisan na drugačiji način.
Direktor se izjasnio da je jasno ko pruža podršku stalnim komisijama.
Predsjednik je rekao da je besmisleno imati više dokumenata koji tretiraju istu stvar na više načina. Predložio je da se spoje tačke 4 i 5 dnevnog reda sjednice s obzirom da imaju sličnosti i dao riječ Goranu Neziroviću.
Goran Nezirović je rekao da je reformski program širi od Nacrta programa rada VSTV-a BiH za 2020. godinu i u nastavku dao svoje detaljne sugestije i konkretne mjere za dopunu Nacrta programa rada VSTV-a BiH za 2020. godinu.

Vijeće je većinom glasova usvojilo zaključak da članovi Vijeća eventualne sugestije za dopunu Nacrta programa rada VSTV-a BiH za 2020. godinu dostave Odjelu za evropske integracije i strateško planiranje u pismenom obliku najkasnije do 06. decembra, a u svrhu finalizacije dokumenta u skladu sa Pravilnikom o postupku srednjoročnog planiranja, godišnjeg programiranja, praćenja i izvještavanja u VSTV-u BiH.

Admir Suljagić je u okviru druge podtačke dnevnog reda sjednice informisao članove Vijeća o prijedlogu strukture i sadržaja Godišnjeg izvještaja VSTV-a za 2019. godinu, u skladu sa članom 19. stav (1) Poslovnika VSTV-a.

Vijeće je jednoglasno usvojilo predloženi sadržaj i strukturu Godišnjeg izvještaja VSTV-a BiH za 2019. godinu.


5. Metodologija izrade reformskog programa
Predsjednik je rekao da će 5.decembra 2019.godine u Briselu biti objavljen izvještaj Reinchard-a Pribe-a i da predlaže da se u skladu sa tim predložene mjere usvoje ili eventualno izglasaju za inkorporiranje u Izvještaj Vijeća.
Goran Nezirović je rekao da nema ništa protiv datog prijedloga ali da o reformi i stanju u pravosuđu govore svi i mediji i advokati i da je njegova ideja da Vijeće napravi prijedlog reformi onako kako ih vidi regulator, da na taj način Vijeće kao nosilac i subjekt reformi ukaže pravac kojim Vijeće želi da ide kako Vijeće ne bi bilo pasivno u tom smislu.
Predsjednik je rekao da je Vijeće već dvije godine u procesu reformi i da je Vijeće uz alate (peer review preporuke i TAIEX seminari) dobilo setove preporuka na osnovu kojih je napravilo jedinstveni akcioni plan koji predstavlja program reforme pravosudnog sistema.

Vijeće je jednoglasno usvojilo zaključak da se nastavljaju aktivnosti na izradi reformskog programa, po metodologiji koja je već usvojena, a koji će biti realizovan do kraja 2019. godine i da se zadužuju stalne komisije koje nisu razmotrile reformski program da isti analiziraju i dostave eventualne sugestije.

6. Informacija o izmjenama i dopunama Pravilnika o orijentacionim mjerilima za rad sudija i stručnih saradnika u sudovima

Goran Nezirović je informisao članove Vijeća o analizi efekta normi na broj neriješenih predmeta u sudovima i iznio svoj stav po pitanju rada na izmjenama i dopunama Pravilnika o orijentacionim mjerilima za rad sudija i stručnih saradnika u sudovima. Iznio je u nastavku svoje mišljenje po pitanju smanjenje norme i rekao da postoje opravdani razlozi da trenutno stanje nije prihvatljivo.
Predsjednik je rekao da je pristalica potpunog ukidanja normi ali da su međutim orijentacione norme u BiH neophodan alat i nužno zlo. Rekao je da podržava izmjene orijentacionih normi tamo gdje ne dolazi do značajnog smanjenja efikasnosti. Predložio je najprije da se otklone devijacije odstupanja normi a da se u drugoj fazi izmjene sa smanjenjima gdje se neće smanjiti efikasnost.
Goran Nezirović je detaljno iznio svoj stav po pitanju broja neriješenih predmeta u kantonalnim sudovima.
Predsjednik je rekao da je broj neriješenih predmeta smanjen za proteklih 4,5 godina i da su to rezultati koji se ne smiju narušiti.
Jens Woelk je ukazao da je bitno misliti i na građane u smislu trajanja postupaka te iznio svoj stav po pitanju ostvarenja orijentacionih normi u sudovima.
Željka Radović je istakla da su i tužilaštva bila suočena sa velikim brojem starih predmeta i u nastavku iznijela svoje mišljenje za ovu tačku dnevnog reda.
Amila Kunosić se složila da postoje određeni problemi u kontekstu orijentacionih normi ali da smatra da Vijeće nije trenutno u mogućnosti iz subjektivnih i objektivnih razloga izvršiti izmjenu normi. Predložila je da Vijeće ide u smjeru u izmjene i dopune zakona koji će obezbjediti izbjegavanje i rekonstrukciju debalansa opterećenja u sudovima.
Ružica Jukić je istakla da postoji veliki problem nedostatka broja sudija posebno u Kantonalnom sudu u Sarajevu. Iznijela je svoj stav u vezi problema ostvarenja orijentacionih normi u sudovima.
Predsjednik se složio sa članicom Amilom Kunosić i ponovio svoj ranije rečeni stav po pitanju normiranja i kompenzacionih mehanizama.
Admir Suljagić se složio također sa prijedlogom članice Amile Kunosić. Iznio je svoj stav po pitanju smanjenja norme u sudovima.
Jadranka Stanišić je kratko izložila svoj stav i modalitete iz prakse o orijentacionim normama prema iskustvu u radu kao sudija Vrhovnog suda RS.

Predsjednik je ponovio svoj stav u vezi eventualnog smanjenja orijentacionih normi.
Goran Nezirović je predložio za narednu sjednicu da se izvrši analiza starosne strukture predmeta u tužilaštvima (starost prijava i istraga).
Predsjednik je predložio glasanje za sljedeći zaključak.

Vijeće je jednoglasno usvojilo zaključak da Stalna komisija za efikasnost i kvalitet sudova u prvoj fazi pripremi prijedlog izmjena normi za otklanjanje uočenih očiglednih devijacija. Vijeće je usvojilo zaključak kojim se zadužuju Stalna komisija za legislativu, Stalna komisija za efikasnost i kvalitet sudova i Stalna komisija za efikasnost tužilaštava da pripreme potrebne prijedloge zakonā o sudovima, te drugih relevantnih propisa, koji bi bili kompenzacija za eventualno smanjenje normi, a da istovremeno Stalna komisija za efikasnost sudova napravi konačan prijedlog za smanjenje norme za novu normu, koja će biti aplikativna onog trenutka kada navedeni zakoni budu usvojeni u parlamentima.

12. Predstavljanje Projekta USAID-a „Pravosuđe protiv korupcije“

Predstavnici Projekta USAID-a „Pravosuđe protiv korupcije“ su u nastavku sjednice detaljnije informisali članove Vijeća o planu rada, ciljevima i aktivnostima navedenog projekta.
S obzirom da nije bilo diskusije niti glasanja - Vijeće je dalo podršku i pozdravilo Projekt USAID-a „Pravosuđe protiv korupcije“.

20. Dopis predsjednice Općinskog suda u Sarajevu

Amila Kunosić je informisala članove Vijeća da je Vijeće zaprimilo 21.10.2019. godine email Općinskog suda u Sarajevu kojim je dostavljen dopis upućen Federalnom ministarstvu pravde, a u vezi presude Ustavnog suda FBiH broj: U-22/16 odnosno izmjene Zakona o stvarnim pravima, Porodičnog zakona, Zakona o zemljišnim knjigama i Zakona o notarima FBiH. Istakla je da je u datom dopisu navedeno da rok za usvajanje novih zakonodavnih rješenja ističe 16.11.2019. godine, da nisu okončane potrebne procedure za izmjenu navedenih zakona, te da će protekom roka doći do različitog postupanja sudova u FBiH što bi moglo usporiti pravni promet te značajno narušiti pravnu sigurnost u FBiH. Također je rekla da je u navedenom emailu od Vijeća traženo da hitno razmotri ovo pitanje te da u okviru svojih nadležnosti preduzme sve potrebne radnje kako bi se spriječilo različito postupanje sudova u FBiH, odnosno kako bi se procedura donošenja novih zakonskih rješenja hitno okončala. Rekla je i da je Vijeće primilo 11.11.2019. godine dopis Notarske komore Federacije BiH kojim apeliraju da Vijeće u okviru svojih nadležnosti i ovlaštenja preduzme aktivnosti u svrhu odbijanja odnosno neusvajanja amandmana na Zakon o notarima i drugim zakonima koji tretiraju rad notara.

Vijeće je jednoglasno primilo k znanju informaciju predsjednice Općinskog suda u Sarajevu


7. Ocjenjivanje sudija Osnovnog i Apelacionog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za 2019. godinu

Selim Karamehić je ukratko upoznao članove Vijeća u vezi nepostupanja i štrajka advokata te u vezi ocjenjivanja sudija Osnovnog i Apelacionog suda Brčko distrikta BiH za 2019. godine.
Amila Kunosić je iznijela svoje mišljenje u vezi ove tačke dnevnog reda.

Vijeće je jednoglasno usvojilo zaključak da se pitanje ocjenjivanja sudija Osnovnog i Apelacionog suda Brčko distrikta BiH za 2019. godinu delegira Stalnoj komisiji za pravosudnu upravu i pravosudne budžete, koja će Vijeću pripremiti prijedlog rješenja ovog pitanja.


8. Nacrt zakona o dopunama Zakona o prekršajima BiH
Sandra Srdanović je upoznala članove Vijeća da je Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine je 14.10.2019. godine dostavilo Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH Nacrt zakona o dopunama Zakona o prekršajima BiH, radi davanja mišljenja u skladu sa članom 17. tačka 28 Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH. Materijali ispred Stalne komisije za legislativu su dostavljeni članovima Vijeća.

Vijeće je jednoglasno usvojilo mišljenje na Nacrt zakona o dopunama Zakona o prekršajima, kako je predložila Stalna komisija za legislativu


9. Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom BiH

Sandra Srdanović je upoznala članove Vijeća sa predloženim materijalom koji je ranije elektronskim putem dostavljen članovima ispred Stalne komsije za legislativu. Istakla je da dostavljeno pripremljeno mišljenje na Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine od uticaja na pravosuđe na nivou Bosne i Hercegovine, u smislu člana 17. tačka 28. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, i da je predloženo da Vijeće daje mišljenje kako slijedi: Imajući u vidu cilj zakonodavne inicijative, sadržaj predloženih rješenja, kao i ranije stavove Vijeća, akt br. 08-02-1-1944-2/2018, Vijeće je saglasno sa Nacrtom zakona i podržava njegovo donošenje.

Vijeće je jednoglasno usvojilo mišljenje na Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom BiH, kako je predložila Stalna komisija za legislativu.


10. Pitanje podobnosti kandidata za obavljanje pravosudne funkcije u okviru pozitivnog
zakonskog okvira

Sandra Srdanović je ispred Stalne komisije za legislativu ukratko upoznala članove Vijeća sa stanovištima članova Stalne komisije koja se odnose na pitanje podobnosti kandidata za obavljanje pravosudne funkcije u okviru pozitivnog zakonskog okvira. U nastavku je predložila da Vijeće donese zaključke i to na način kako je dostavljeno u materijalima za ovu tačku dnevnog reda.
Predsjednik je otvorio diskusiju za datu tačku dnevnog reda.
Ružica Jukić je istakla pitanje izvoda iz kaznene evidencije te rekla da sadašnji kazneni zakon tačno reguliše pravni osnov u kojim situacijama se može tražiti pomenuti izvod.
Predsjednik je iznio svoje mišljenje po pitanju brisanih osuda kandidata za nosioce pravosudnih funkcija i predložio da Stalna komisija za legislativu razmotri pitanje ranije osuđivanosti kandidata za nosioce pravosudnih funkcija i eventualno način rješavanja tog pitanja.
Mahmut Švraka je rekao da je u ovom smislu pojačana odgovornost nosioca pravosudne funkcije da odgovori istinito na podatak o osuđivanosti i da je to etička i moralna provjera o sposobnosti.
Jens Woelk se složio sa stavom Mahmuta Švrake o američkom modalitetu i logike provjere podobnosti kandidata za nosioca pravosudne funkcije.
Goran Nezirović se također složio sa mišljenjem člana Vijeća Mahmuta Švrake i istakao je važnost ovog pitanja da Vijeće osigura odgovorno pravosuđe.

Vijeće je većinom glasova usvojilo sljedeće zaključke:
- Vijeće u okviru postojećeg zakonskog okvira ne prepoznaje osnove i eventualne modalitete unaprjeđenja odredbi Poslovnika VSTV-a BiH koje se odnose na ocjenu podobnosti kandidata
- Vijeće ukazuje na obaveze komisijā za obavljanje razgovora sa kanididatima u postupku imenovanja da dosljedno i u potpunosti primjenjuju odredbe Poslovnika VSTV-a BiH
- Vijeće ukazuje da je obaveza komisijā da u postupku imenovanja u obzir uzimaju i okolnosti koje su relevantne za ocjenu podobnosti kandidata, a koje se navode u obrascu za bodovanje uz odgovarajuće obrazloženje (mišljenje o podobnosti kandidata).

Vijeće je usvojilo zaključak da Stalna komisija za legislativu još jednom razmotri pitanje ranije osuđivanosti kandidata za nosioce pravosudnih funkcija i eventualno način rješavanja tog pitanja.

TAČKA 11 JE ZATVORENA ZA JAVNOST

11.Odlučivanje o zahtjevu za izuzeće predsjednika VSTV-a u postupku odlučivanja u predmetu broj: 04-07-6-315/2019

Ružica Jukić je preuzela predsjedavanje sjednicom s obzirom da se predsjednik izuzeo iz odlučivanja vezano za ovu tačku dnevnog reda.

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku kojom se odbija zahtjev za izuzeće predsjednika VSTV-a u postupku odlučivanja u predmetu, broj: 04-07-6-315/2019.

Tačka 13 je otvorena za javnost.

13. Nacrt uputstva za sačinjavanje statističkih izvještaja o radu tužilaštava u BiH korištenjem sistema za izvještavanje i podršku odlučivanju (SIPO)

Amila Rahić je informisala članove Vijeća da je cilj datog Uputstva da se obezbijedi VSTV-u BiH i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini, korištenje tehničkih mogućnosti Sistema za izvještavanje i podršku odlučivanju (SIPO) i Sistema za automatsko upravljanje predmetima u tužilaštvima (TCMS). Istakla je da će se korištenjem iste metodologije prilikom izrade statističkih izvještaja obezbijediti ujednačeno izvještavanje o statističkim podacima o radu tužilaštava.

Vijeće je jednoglasno usvojilo Nacrt uputstva za sačinjavanje statističkih izvještaja o radu tužilaštava u BiH korištenjem sistema za izvještavanje i podršku odlučivanju (SIPO).


14. Nacrt smjernica za donošenje obavezujućeg uputstva o dodatnim kriterijima za zaključivanje sporazuma o priznanju krivice u predmetima korupcije, organizovanog kriminala i u drugim vrstama predmeta

Amila Rahić je informisala članove Vijeća o dokumentu koji je članovima Vijeća dostavljen elektronskim putem za ovu tačku dnevnog reda. Istakla je da donošenje obavezujućih uputstva predstavlja realizaciju jedne od aktivnosti iz Akcionog plana VSTV-a BiH za realizaciju Peer Review preporuka za oblast borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala, uključujući i pranje novca. Predložila je usvajanje Nacrta smjernica na način kako je to u materijalima dostavljeno članovima Vijeća.

Vijeće je jednoglasno usvojilo Nacrt smjernica za donošenje obavezujućeg uputstva o dodatnim kriterijima za zaključivanje sporazuma o priznanju krivice u predmetima korupcije, organizovanog kriminala i u drugim vrstama predmeta.

15. Nacrt smjernica za dopune pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji tužilaštava kojima se dodatno normira odnos između glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca i tužilaca

Amila Rahić je ukratko prezentovala materijal vezano za ovu tačku dnevnog reda. Predložila i informisala članove Vijeća o dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji tužilaštava kojima se dodatno normira odnos između glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca i tužilaca.
S obzirom da nije diskusije po ovom pitanju predsjednik je predložio glasanje.

Vijeće je jednoglasno usvojilo Nacrt smjernica za dopune pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji tužilaštava kojima se dodatno normira odnos između glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca i tužilaca.

Predsjedavanjem sjednicom Vijeća je preuzela potpredsjednica Ružica Jukić.

16. Nacrt smjernica za glavne tužioce za uspostavljanje kriterija za raspoređivanje tužilaca po odjelima

Amila Rahić je informisala članove Vijeća o pripremljenom Nacrtu smjernica za glavne tužioce za uspostavljanje kriterija za raspoređivanje tužilaca po odjelima.
S obzirom da nije diskusije po ovom pitanju potpredsjednica je predložila glasanje.

Vijeće je jednoglasno usvojilo Nacrt smjernica za glavne tužioce za uspostavljanje kriterija za raspoređivanje tužilaca po odjelima.


17. Ažuriranje podataka o predmetima visokog nivoa korupcije i organizovanog kriminala – drugi krug izvještavanja - presjek na dan 31.05.2019. godine

Vladimir Šehovac je ukratko informisao članove Vijeća da se u oktobru 2018. godine Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine obratila gospođa Mihaela Matuela iz Evropske komisije putem Direkcije za evropske integracije BiH, sa zahtjevom za dostavu tabele za praćenje pojedinačnih predmeta visokog nivoa iz oblasti korupcije i organizovanog kriminala. Predložio je da Vijeće donese sljedeće zaključke:
1. da primi k znanju informacije sadržane u Tabelama za praćenje predmeta visokog nivoa korupcije i organizovanog kriminala;
2. da tužilaštva tabele za praćenje dostavljaju VSTV BiH redovno, dva puta godišnje, sa presjekom stanja na dan 30.6. i 31.12. u roku od 30 dana od navedenih datuma;
3. da se nakon sjednice VSTV BiH dostavi svim tužilaštvima pojedinačno informacija o ukupnom broju obilježenih predmeta kao polazna tačka za sljedeći krug izvještavanja i instrukciju o načinu obilježavanja i praćenja ove dvije grupe predmeta.
S obzirom da nije diskusije po ovom pitanju potpredsjednica je predložila glasanje.

Vijeće je jednoglasno primilo k znanju informacije sadržane u Tabelama za praćenje predmeta visokog nivoa korupcije i organizovanog kriminala.

Vijeće je jednoglasno usvojilo zaključak da tabele za praćenje tužilaštva dostavljaju VSTV-u BiH redovno, dva puta godišnje, sa presjekom stanja na dan 30.6. i 31.12. u roku od 30 dana od navedenih datuma. Vijeće je usvojilo zaključak da se svim tužilaštvima pojedinačno dostavi informacija o ukupnom broju obilježenih predmeta kao polazna tačka za sljedeći krug izvještavanja i instrukcija o načinu obilježavanja i praćenja ove dvije grupe predmeta.

Predsjedavanjem sjednicom je preuzeo predsjednik Vijeća.

18. Informacija Stalne komisije za pravosudnu upravu i sudske i tužilačke budžete o realizaciji zaključaka VSTS-a BiH u vezi odobravanja plaćenih odsustava nosiocima pravosudne funkcije u 2019. godini

Rusmir Šabeta je upoznao članove Vijeća sa materijalom za ovu tačku dnevnog reda. Istakao je da je Stalna komisija za pravosudnu upravu i sudske i tužilačke budžete na sastanku održanom 04.11.2019. godine, nakon razmatranja informacije o plaćenim odsustvima tužiteljice Kantonalnog tužilaštva u Tuzli, Jasmine Mujezinović, primila k znanju predmetnu informaciju i usvojila zaključak: „da se pripremi informacija o realizaciji zaključaka VSTV-a BiH u vezi odobravanja plaćenih odsustava nosiocima pravosudnih funkcija u 2019. godinu u skladu sa diskusijom na sastanku“. U nastavku je izložio i prijedlog zaključaka koje bi Vijeće donijelo a koji su sumarno navedeni u materijalima.
Ružica Jukić je iznijela svoj stav o načinu odobrenja plaćenih odsustava nosiocima pravosudnih funkcija.
S obzirom da nije bilo dalje diskusije predsjednik je predložio glasanje.

Vijeće je jednoglasno primilo k znanju Informaciju o odobravanju plaćenih odsustava nosiocima pravosudne funkcije u 2019. godini.
https://www.anwalt-bih.de

Vijeće je jednoglasno usvojilo zaključak da se sudovima i tužilaštvima ukaže na potrebu dosljedne primjene Pravilnika o plaćenim odsustvima sudija i tužilaca, kroz podsjećanje svih rukovodilaca pravosudnih institucija na zaključke VSTS-a BiH od 20.12.2018. godine i 13. i 14.02.2019. godine.

Vijeće je jednoglasno usvojilo zaključak da se rukovodiocima pravosudnih institucija i nosiocima pravosudnih funkcija ukaže na:
-obavezu da se od Stalne komisije za pravosudnu upravu i sudske i tužilačke budžete traži donošenje odluke o plaćenom odsustvu, uvijek kada su za to ispunjeni uslovi, sa informacijama o svrsi putovanja, organizatoru i izvoru finansiranja
-obavezu da pri odabiru učesnika na obukama, seminarima i skupovima edukativnog karaktera vode računa o interesu i potrebama pravosudne institucije kojom rukovode, odabiru kvalitetnih i stručnih osoba za učestvovanje na pojedinim obukama, seminarima i skupovima, te obezbijede zastupljenost svih nosilaca pravosudne funkcije u planiranim obukama i drugim skupovima edukativnog karaktera
-obavezu davanja saglasnosti glavnog tužioca/predsjednika suda na odobravanje plaćenog odsustva nosiocu pravosudne funkcije sa detaljnim obrazloženjem svrhe odobravanja odsustva, značaja prisustva određenom skupu za pravosudnu instituciju i pravosuđe u cjelini, razlozima zbog čega je odabran kao učesnik konkretan sudija ili tužilac, te da li njegovo odsustvo ima uticaja na redovno funkcionisanje suda odnosno tužilaštva
-dodatnu obavezu nosioca pravosudne funkcije da se posebno detaljno obavijeste rukovodilac institucije i Stalna komisija za pravosudnu upravu i sudske i tužilačke budžete u slučaju kada nosilac pravosudne funkcije, koji podnosi zahtjev, ima saznanja unaprijed da će odsustvo sa obavljanja dužnosti biti višekratno u okviru jednog programa u toku jedne godine zbog načina izvođenja tog programa, treninga itd., odnosno traži se od rukovodioca da posebno detaljno obrazloži svoje odobrenje ukoliko nosilac pravosudne funkcije traži donošenje druge, treće itd. odluke o odobravanju plaćenog odsustva za učešće u različitim programima, obukama itd. u toku jedne godine.

19. Zahtjevi za produženje mandata dodatnim sudijama:
a) Zahtjev Općinskog suda u Gračanici za produženje mandata dodatnoj sudiji Sabini
Hamidović
b) Zahtjev Općinskog suda u Tešnju za produženje mandata dodatnoj sudiji Tatjani
Đuričić
d) Zahtjev Osnovnog suda u Prijedoru za produženje mandata dodatnoj sudiji Jeleni Janković

Rusmir Šabeta je prezentovao zahtjev Općinskog suda u Gračanici za produženje mandata dodatnoj sudiji Sabini Hamidović i prijedlog Stalne komsije za pravosudnu upravu i sudske i tužilačke budžete.

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku o produženju mandata Sabini Hamidović, dodatnoj sudiji Općinskog suda u Gračanici, na period od dvije godine, počev od 03.01.2020. godine.

Rusmir Šabeta je prezentovao zahtjev Općinskog suda u Tešnju za produženje mandata dodatnoj sudiji Tatjani Đuričić i prijedlog Stalne komsije za pravosudnu upravu i sudske i tužilačke budžete.

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku o produženju mandata Tatjani Đuričić, dodatnoj sudiji Općinskog suda u Tešnju, na period od dvije godine, počev od 01.02.2020. godine.

Rusmir Šabeta je prezentovao zahtjev Osnovnog suda u Prijedoru za produženje mandata dodatnoj sudiji Jeleni Janković i prijedlog Stalne komsije za pravosudnu upravu i sudske i tužilačke budžete.

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku o produženju mandata Jeleni Janković, dodatnoj sudiji Osnovnog suda u Prijedoru, na period od dvije godine, počev od 01.01.2020. godine.

Sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH je 27. novembra 2019. godine završena u 14:56 sati.


Četvrtak, 28. novembar 2019. godine


Sjednica Vijeća je počela u 09:05 sati u prostorijama VSTV-a u Sarajevu.

Prisutni članovi: Milan Tegeltija, Dragomir Vukoje, Ružica Jukić, Željka Radović, Jadranka Stanišić, Berina Alihodžić, Mahmut Švraka, Selim Karamehić, Milijana Buha, Monika Mijić, Duška Bogojević i Goran Nezirović.

Odsutni članovi: Jadranka Lokmić-Misirača, Amila Kunosić i Slavo Lakić.

Ostali učesnici:
Admir Suljagić – direktor Sekretarijata VSTV BiH;
Hajro Pošković – zamjenik direktora Sekretarijata VSTV-a BiH;
Tatjana Petrović Jovanović – šef Odjela za imenovanja;
Marjana Popović – zamjenica šefa Kabineta predsjedništva;
Jasmin Čalija – zamjenik šefa Odjela za imenovanja;
Rusmir Šabeta – šef Odjela za pravosudnu upravu;
Mersiha Mahmutović – pravni savjetnik Odjela za pravna pitanja;
Gordana Osmančević – pravni savjetnik Odjela za pravna pitanja;
Amra Omerbašić – referent Odjela za pravna pitanja;
Edisa Šikalo – službenik za odnose s javnošću;
Lejla Selmanović – saradnik/prevodilac višeg pravnog stručnjaka;
Adis Voloder – IKT referent;
predstavnica OSCE-a

Predsjednik je prozvao članove, utvrdio kvorum i otvorio sjednicu Vijeća. Izvijestio je članove da Goran Nezirović odustaje od tačke Saopštenja za javnost koja je danas predviđena za razmatranje i s tim u vezi skida se sa dnevnog reda. Konstatovao je da se drugi dan sjednice nastavlja s tačkom 21.

PREDSJEDNIK JE TAČKU 21. ZATVORIO ZA JAVNOST

21. Odlučivanje po žalbi na odluku Drugostepene disciplinske komisije u predmetu broj:
04-07-6-315/2019

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku kojom se odbija žalba na odluku Drugostepene disciplinske komisije u predmetu, broj: 04-07-6-315/2019.

22. Imenovanja
Republika Srpska:
- zamjenik glavnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini
- Predsjednik Osnovnog suda u Šamcu – 2 kandidata
Vranjić Zdenko
Stolić Zorica
- Glavni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju – 2 kandidata
Milić Žarko
Šalvarica Gordana

Zdenko Vranjić, kandidat za predsjednika Osnovnog suda u Šamcu je izložio program rada za navedeni novootvoreni sud. U okviru svog izlaganja predstavio je sadržaj programa koji je u elektronskoj formi dostavljen članovima Vijeća. Nakon završenog prezentiranja kandidatu je članica Vijeća Željka Radović postavila dodatno pitanje.

Zorica Stolić, drugi kandidat za poziciju predsjednika Osnovnog suda u Šamcu je izložila program rada za navedeni sud. U okviru svog izlaganja kandidatkinja je predstavila program koji je u elektronskoj formi ranije dostavljen članovima Vijeća kao materijal za ovu tačku dnevnog reda. Nakon što je prezentirala program rada, predsjednik Vijeća i članica Željka Radović su kandidatkinji postavili nekoliko dodatnih pitanja vezano za organizaciju rada, upravljanje i rukovođenje ljudskim resursima. Kako članovi Vijeća nisu otvarali diskusiju predsjednik je stavio da se glasa za prvorangiranog kandidata.

Vijeće je većinom glasova donijelo odluku o imenovanju Vranjić Zdenka za predsjednika Osnovnog suda u Šamcu.

Žarko Milić, kandidat za glavnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju je izložio program rada za navedeno tužilaštvo. U okviru svog izlaganja predstavio je sadržaj programa koji je u elektronskoj formi dostavljen članovima Vijeća.

Gordana Šalvarica, drugi kandidat za glavnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju je izložila program rada za to tužilaštvo. U okviru svog izlaganja kandidatkinja je predstavila program koji je u elektronskoj formi dostavljen članovima Vijeća. Nakon što je prezentirala program rada, predsjednik Vijeća je kandidatkinji postavio nekoliko pitanja koja se odnose na organizaciju rada tužilaštva u Trebinju. Članovi Vijeća nisu otvarali diskusiju te je predsjednik za glasanje predložio prvorangiranog kandidata Milić Žarka.

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku o imenovanju Milić Žarka za glavnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju.

Članovi Vijeća su se usaglasili da imenovani nosioci pravosudne funkcije stupaju na dužnost 1. januara 2020. godine.

Konstatovano je da se imenovanja za nivo Federacije BiH i za poziciju zamjenika glavnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini odgađaju.


23. Mišljenje VSTV-a o imenovanju potrebnog broja sudija porotnika u Osnovni sud u
Banja Luci

Jasmin Čalija je izvijestio članove da je predsjednik Osnovnog suda u Banja Luci uputio prijedlog za utvrđivanje broja sudija porotnika i pokretanje procedure za njihovo imenovanje. U Osnovnom sudu u Banja Luci trenutno se na listi porotnika nalazi sedam lica, međutim istaknuto je da je ovaj broj nedovoljan imajući u vidu činjenicu da su nerijetko porotnici onemogućeni da prisustvuju suđenjima, što dovodi do nemogućnosti daljeg vođenja postupka u krivičnim predmetima koji su započeti prije stupanja na snagu važećeg Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske. S tim u vezi prijedlog je da se za potrebe Osnovnog suda u Banja Luci imenuje pet sudija porotnika. Kako nije otvarana diskusija prijedlog zaključka je stavljen na glasanje.

Vijeće je jednoglasno dalo pozitivno mišljenje o potrebnom broju sudija porotnika u Osnovni sud u Banja Luci.

24. Donošenje odluke o prestanku mandata dodatnog sudije Općinskog suda u Sarajevo
Donošenje odluke o prestanku mandata sudije Općinskog suda u Sarajevu

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku o prestanku mandata Mustafi Šušiću, dodatnom sudiji Općinskog suda u Sarajevu, sa 07.01.2020. godine, zbog odlaska u starosnu penziju.

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku o prestanku Ajši Terzić, sudiji Općnskog suda u Sarajevu, sa 31.12.2019. godine, zbog podnošenja ostavke, a radi odlaska u penziju.

25. Izjašnjenje predsjednice Kantonalnog suda u Bihaću u vezi sa potrebnim brojem pozicija dodatnih sudija

Rusmir Šabeta je podsjetio članove na raniji zaključak Vijeća kojim se od predsjednice suda tražilo izjašnjenje, koje je dostavila VSTV-u kao i dopunu tog odgovora, koji se nalaze u materijalima. Istakao je da se izjašnjenje predsjednice suda razmatralo na sastanku Stalne komisije za pravosudnu upravu koja je zaključila da je saglasna sa prijedlogom predsjednice Kantonalnog suda u Bihaću da se ne produži mandat dodatnoj sutkinji Ernesi Hergić te da se ovo izjašnjenje predsjednice može smatrati zahtjevom za smanjenje sistematizovanog broja dodatnih sudija u ovom sudu. Pročitao prijedlog Stalne komisije i to da se:
- udovolji zahtjevu predsjednice Kantonalnog suda u Bihaću da se ne produži mandat dodatnoj sutkinji Ernesi Hergić,
- da izjašnjenje predsjednice Kantonalnog suda u Bihaću smatra kao zahtjev za smanjenje sistematizovanog broja dodatnih sudija, odnosno za ukidanje pozicija dodatnih sudija u ovom sudu.
Milan Tegeltija je istakao da treba vidjeti šta kažu analize i podaci VSTV-a, analize koje se primjenjuju i u drugim sudovima, postupiti sistematski a ne da se slijepo vjeruje predsjedniku koji procjenjuje na osnovu trenutnog stanja stvari u sudu. Istakao je da bi to onda izgledalo da VSTV prihvata da im predsjednici sudova određuju kriterije za svakog pojedinačno.
Rusmir Šabeta je rekao da se treba vratiti na pitanje kriterija za pozicije dodatnih sudija koje je u nastavku pojasnio članovima Vijeća. Prema tim kriterijima dodatne sudije rješavaju samo predmete koji se prenose u rad u narednu godinu, što nije sa realnošću sudova jer ne čine redovan sastav sudova. I na taj način, odnosno na broj neriješenih predmeta se i vrši obračun i analiza potrebe za tim sudijama. Istakao je da iz tog razloga analize Vijeća pokazuju da je ovom sudu potreban određen broj pozicija dodatnih sudija i to je rezultat te kalkulacije.
Mahmut Švraka je istakao da dodatne sudije ne rade samo te predmete već rade i redovne predmete.
Milan Tegeltija je istakao da su se takvi kriteriji i donijeli namjerno, sa svrhom i sada se predsjednici očituju na ovakav način.
Jadranka Stanišić je istakla da je prvobitni smisao dodatnih sudija izmijenjen u praksi ali ima razloga da se shvati zašto je to urađeno, prvenstveno iz praktičnih razloga da bi se što više predmeta uradilo u sudu. Osvrnula se na dopis predsjednice te je istakla da se na osnovu izloženih podataka iz odgovora može samo pretpostavljati kakvo će stanje biti u narednom periodu jer još nema realnih pokazatelja, ovo je sve još hipotetički. Istakla je da predsjednica u svom dopisu nije dala konkretne razloge da se mijenja akt o sistematizaciji.
Goran Nezirović je rekao da li Vijeće želi da ima većinu sudova u BiH koji treba da rade u uslovima nedovoljnog broja predmeta za ostvarivanje norme. Istakao je da broj predmeta uz uobičajen priliv, ne omogućava da sudije ostvare normu. Smatra da Vijeće treba veoma ozbiljno razmotriti zahtjev predsjednice ovog suda. Ne treba njen zahtjev gledati na maliciozni način već na način da ona kao predsjednica koja najbolje zna šta treba tom sudu, na objektivan način sagledava stanje.
Željka Radović je rekla da je ona shvatila da sudije koje rade na određenim referatima naredne godine neće imati dovoljan broj predmeta u radu odnosno normu. Ako se to i desi, a radi se još o hipotetičkim pretpostavkama, tada predsjednik suda kao rukovodilac, treba sudije ravnomjerno zadužiti predmetima odnosno treba izvršiti preraspodjelu određenih predmeta kako bi svi bili ravnomjerno opterećeni i kako bi sud bio efikasan.
Goran Nezirović je rekao da Vijeće treba da bude sretno što ima ovakvog predsjednika suda koji kaže da je stanje u tom sudu takvo da oni sa tim kapacitetima efikasno rade. Vijeće ne treba da uči predsjednika suda kako da rukovodi sudom i zato će podržati prijedlog zaključaka Stalne komisije. Istakao je da Vijeće mora što prije uraditi procjenu sistematizacije svih sudova u BiH pa da se vidi gdje ima manjak a gdje višak i da kao regulatorno tijelo nakon toga povuče sistemske poteze. Rekao je da, imajući u vidu podatke, nema razloga da ne vjeruje predsjednici suda. Na kraju to je i njena odgovornost, ukoliko pogriješi u procjenama, istakao je.
Milan Tegeltija je istakao da Kantonalni sud u Bihaću još nije u kategoriji ažurnih sudova i kad bi Vijeće odbilo zahtjev predsjednice suda ne može ugroziti njihovu efikasnost, odnosno nikakvu negativnu posljedicu za sud ne može proizvesti. Neki članovi Vijeća ne vide opravdan razlog da da se smanji taj broj sudija i da postoji objektivni parametri na koje bi to ukazali. Istakao je da bi sad mimo svih analiza i kriterija Vijeća trebali uzeti kao relevantnu procjenu predsjednice suda.
Nije spreman na to, istakao je.
Jadranka Stanišić je rekla da iz podneska predsjednice proizilazi da ona ne može da bira redovne sudije dok god se ne riješi pitanje dodatnih sudija u tom sudu. Istakla je da se onda može zaključiti da je jedan od razloga što ona traži da se „riješi“ dodatnih sudija taj da bi mogla da bira redovne sudije. Ovo govori u prilog koliko je to domaćinski način postupanja i ništa drugo.
Milan Tegeltija je prvo stavio na glasanje zaključke koje je predložila Stalna komisija koje je ponovo pročitao Rusmir Šabeta.

Vijeće većinom glasova nije podržalo prijedlog zaključaka Stalne komisije za pravosudnu upravu i sudske i tužilačke budžete.

Milan Tegeltija je stavio na glasanje alternativni zaključak budući da zaključak Stalne komisije nije usvojen.

Vijeće je većinom glasova usvojilo zaključak kojim se zahtjev predsjednice Kantonalnog suda u Bihaću za neproduženje mandata dodatnoj sudiji Ernesi Hergić, te zahtjev za smanjenje sistematizovanog broja pozicija dodatnih sudija, odnosno ukidanje pozicija dodatnih sudija u ovom sudu, smatraju neopravdanim.

26. Zahtjev Višeg privrednog suda u Banja Luci za proširenje sistematizacije nosilaca pravosudnih funkcija

Rusmir Šabeta je izvijestio članove da je predsjednik Višeg privrednog suda u Banja Luci u dopisu predložio proširenje sistematizacije nosilaca pravosudnih funkcija sa 7 na 8 redovnih sudija. U dopisu je navedeno da je od 2010. godine postepeno povećavan priliv novih predmeta, pa je u toku 2018. godine zaprimljeno ukupno 1.320 novih predmeta i u periodu januar-juli 2019. godine 902 predmeta. Dalje je izvijestio da je Stalna komisija za pravosudnu upravu i sudske i tužilačke budžete na sastanku održanom 02.10.2019. godine usvojila zaključak da se sa predsjednikom Višeg privrednog suda u Banja Luci izvrše dodatne konsultacije i dostave dodatne informacije radi utvrđivanja opravdanosti zahtjeva za proširenje sistematizacije nosilaca pravosudnih funkcija. Nakon dostavljenog odgovora Stalna komisija je primila k znanju analizu potrebnog broja nosilaca pravosudnih funkcija u Višem privrednom sudu u Banja Luci, koja je urađena na osnovu podataka o prilivu i prosječnoj normi u periodu 2016-2018. godina, iz koje proizilazi da nije opravdan zahtjev predsjednika ovog suda da se broj redovnih sudijskih pozicija poveća za jednu poziciju, te je usvojila zaključak da se ovo pitanje delegira na drugu novembarsku sjednicu Vijeća BiH sa prijedlogom da u ovom periodu ne donosi konačnu odluku po zahtjevu ovog Suda, već da se sačeka istek 2019. godine kada bi se po službenoj dužnosti sagledali pokazatelji o radu Suda za 2019. godinu u kontekstu kriterija za kalkulaciju potrebnog broja pozicija redovnih sudija.
Milan Tegeltija je istakao da mu je poznata situacija u tom sudu gdje sad ima 7 sudija a ta odluka je donesena kad je u RS-u bilo pet privrednih okružnih sudova. Naknadno je došlo do formiranja još jednog privrednog suda. Broj sudija u tom sudu je ostao isti a povećan je broj privrednih okružnih sudova. Iznio je još nekoliko argumenata na osnovu kojih smatra da je ovaj zahtjev opravdan.
Goran Nezirović je istakao da su izneseni argumenti neumoljivi i da će ih podržati, pogotovo sa stanovišta da je prema izvještaju Svjetske banke u predmetima na privrednim sudovima zarobljeno nekoliko milijardi maraka. Postavio je pitanje da li će se na isti način i sa istom argumentacijom odmah sada pokrenuti inicijativa i za jačanje privrednih sudova u Federaciji BiH gdje je ista situacija. Predsjednik je podržao prijedlog Gorana Nezirovića.

Nakon provedene diskusije Vijeće je većinom glasova usvojilo Zahtjev Višeg privrednog suda u Banja Luci za proširenje sistematizacije nosilaca pravosudnih funkcija, uz zaključak da se pozovu svi predsjednici općinskih sudova i kantonalnih sudova koji se bave privrednim sudovanjem u Federaciji BiH da iskažu eventualne potrebe za proširenjem sistematizovanog broja sudija u ovoj oblasti.

27. Privremeno upućivanje sudija kantonalnih sudova – Informacija o načinu postupanja upućenih sudija prilikom donošenja sudskih odluka

Rusmir Šabeta je izvijestio članove da je Vijeće na sjednici održanoj 06. i 07.11.2019. godine, nakon razmatranja obraćanja advokatice Šemse Droce iz Mostara u vezi načina postupanja upućenih sudija u Kantonalni sud u Mostaru, usvojilo zaključak da se od predsjednika relevantnih sudova u Federaciji BiH zatraže informacije o načinu na koji su postupali upućene sudije u predmetnoj situaciji. Istakao je da je postupljeno po zaključku Vijeća te su zatražene odluke od kantonalnih sudova u Mostaru, Tuzli i Sarajevu u koje su upućivane sudije kao i dodatna pitanja, informacije o organizaciji rada. Na osnovu dostavljenih informacija nije se došlo do zaključka da sudovi odstupaju od prakse koja je ranije uspostavljena. Predložio je članovima ukoliko naravno žele da može za svaki sud pojedinačno izložiti detaljnije informacije koje se inače nalaze u pisanim materijalima. Izvijestio je da je Stalna komisija za pravosudnu upravu i sudske i tužilačke budžete predložila zaključak na način da iz dostavljenih sudskih odluka i pratećih obrazloženja proizilazi da se odluke VSTV o privremenom upućivanju pravilno provode u svim kantonalnim sudovima koji su obuhvaćeni pomenutim odlukama VSTV BiH.
Željka Radović je istakla da nije sigurna da je zaključak Vijeća bio da se pribave odluke sudova nego izjašnjenja predsjednika sudova kako rade i postupaju sudije koji se upućuju iz jednog suda u drugi. Ne vidi na osnovu čega se došlo do saznanja da sudije iz jednog suda npr. iz Odžaka koji postupaju u predmetima drugog suda npr. u Tuzli vrše uvid kroz CMS sistem u predmete u Tuzli i izrađuju odluke u sudu u Odžaku.
Rusmir Šabeta je izvijestio da se izjašnjenja sudova nalaze u materijalima.
Željka Radović je osvrčući se na izjašnjenje suda iz materijala rekla da sudije rade u Odžaku pod memorandumom Kantonalnog suda u Tuzli, sjede u svojoj kancelariji a predmeti se iz Tuzle dovoze u sud u Odžaku. Rekla je da je to ono što je tvrdila, da sudije ne idu u sud u koji je upućen nego šetaju spisi.
Goran Nezirović je istakao da se ovo pitanje na sjednicama razmatralo već nekoliko puta. Godinama je jasno da postoji ova praksa delegacije da sudije iz jednog suda ne putuju u sud u koji su upućeni već u svom sudu rade predmete tog drugog suda. Rekao je da je to praksa koju je uspostavilo ovo Vijeće i praksa koja je prošla test dvije odluke Ustavnog suda BiH. To je praksa koja je provedena i ove godine i proširena na još nekoliko sudova.
Željka Radović je istakla da su pokrenuti disciplinski postupci protiv nekih daktilografa koji nisu htjeli potpisati odluke koje su izrađivali ti upućeni suci iz drugog suda iz razloga što nisu izrađivali te predmetne odluke sa tim sucima. To je suština, istakla je, jer sudija u svom matičnom sudu radi te odluke sa svojim asistentom a piše ime asistenta drugog suda. To je suština dopisa advokatice Šemse Droce kojeg je na prošloj sjednici iznijela Amila Kunosić.
Milan Tegeltija je istakao da je to sasvim drugo pitanje i nema dileme, ne može se od nekoga tražiti da nešto potpiše a nije učestvovao u tom radu. Vijeće ne treba da se bavi pitanjem koji će daktilograf potpisati odluku. Predsjednik je predložio da se informacija primi k znanju.

Vijeće je većinom glasova primilo k znanju Informaciju o načinu postupanja upućenih sudija prilikom donošenja sudskih odluka.

30. Razno
Dopuna informacije iz Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu vezano za poziv za učešće
u Programu Ambasade SAD-a

Rusmir Šabeta je podsjetio članove na zaključak sa prošle sjednice Vijeća koji se odnosi na upit Kantonalnog tužilaštva Sarajevo za poziv za njihovo učešće u Programu saradnje i partnerstva za krivično pravo Ambasade SAD. Izvijestio je da je u postupku realizacije pomenutog zaključka Vijeće od Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo zatražilo dodatne informacije u vezi sa njihovim učešćem u Programu koje je Tužilaštvo dostavilo Vijeću te je proslijedilo i informaciju Ambasade SAD sa specifičnim elementima Programa što se nalazi u materijalima za ovu tačku. Istakao je da je Stalna komisija za efikasnost tužilaštava na sastanku razmatrala dodatnu informaciju Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i usvojila zaključak koji je pročitao članovima. Kako nije otvarana diskusija predsjednik je stavio na glasanje predloženi zaključak.

Vijeće je jednoglasno usvojilo da:
- Dopunjena informacija Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo ne pruža dovoljno pojašnjenja na osnovu kojih bi se moglo zaključiti koja je uloga (prava i obaveze) Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo u jednoj od komponenti Programa, koja uključuje poboljšanje saradnje između Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, policije Kantona Sarajevo i Ureda za borbu protiv korupcije i kontrole kvaliteta Kantona Sarajevo u cilju poboljšanja efikasnosti u sprječavanju i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo
- Potrebno je VSTS-u BiH dostaviti dokument kojim se pojašnjava navedena saradnja, odnosno dostaviti memorandum o saradnji, kako bi se VSTS BiH mogao izjasniti po predmetnom zahtjevu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo. Navedeno je potrebno kako bi se otklonio eventuani sukob interesa između Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, policije Kantona Sarajevo i Ureda za borbu protiv korupcije i kontrole kvaliteta Kantona Sarajevo

28. Izjašnjenje na Nacrt Strategije za borbu protiv korupcije 2020-2024 godine

Mersiha Mahmutović je izvijestila članove da je ispred VSTV BiH imenovana u Radnu grupu za izradu Akcionog plana za borbu protiv korupcije te da su do sada održane četiri radionice. Sa g-dinom Lakićem i šeficom Projekta za jačanje tužilačkih kapaciteta je ranije razgovarala i oni su jedan dio materijala uspjeli razmotriti, što je i iznijela na jednoj od tih radionica. Informisala je članove da je jučer održana jedna od tih radionica na kojoj nije prisustvovala iz razloga što nije imala izjašnjenje Vijeća. Predložila da se danas Vijeće očituje po svim aktivnostima iz Akcionog plana a koji se tiču VSTV-a. Istakla je da Agencija koja je nosilac ove aktivnosti i zadužena za izradu ove strategije nije bila saglasna da se Akcioni plan šalje Vijeću na razmatranje iz razloga što je svaka institucija koja je uzela učešća imala svog predstavnika u radnoj grupi. Također je dodala da se po njihovom iznesenom stavu boji da će biti kasno za davanje mišljenja na Akcioni plan.
Milan Tegeltija je istakao da se Vijeće ne može baviti onim čime su se trebala baviti radna tijela VSTV-a. Prolaženje kroz pojedinačne aktivnosti iz Akcionog plana zahtjeva dosta vremena i radna tijela odnosno stalne komisije su te koje se trebaju pozabaviti time i Vijeću za glasanje predložiti konačnu odluku. Istakao je da se Vijeće ne može podređivati pravilima drugih institucija. Rekao je da plenum Vijeća ne može pretvoriti u radno tijelo.

Vijeće je usvojilo zaključak da se Nacrt Strategije za borbu protiv korupcije 2020-2024. godine dostavi Stalnoj komisiji za efikasnost sudova i Stalnoj komisiji za efikasnost tužilaštava na razmatranje i davanje mišljenja, o kojem će se Vijeće izjasniti na narednoj sjednici.


29. Dopis Ministarstva pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona

Gordana Osmančević je izvijestila članove da se dopisom od 12.11.2019. godine obratilo Ministarstvo pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona zahtjevom za mišljenje da li procedura provjere diploma zaposlenih u institucijama USK može obuhvatiti i nosioce pravosudnih funkcija koje bira i imenuje VSTV. Ministarstvo je u dopisu navelo da po donošenju Zaključka Vlade USK, kojim je prihvaćena Inicijativa Radnog tijela Vlade USK za borbu protiv korupcije za provjeru diploma zaposlenih u svim institucijama čiji je osnivač ili koje finansira USK, izdato Uputstvo u skladu sa kojim su sve institucije, koje su kontrolori podataka u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka, dužne samostalno provesti postupak provjere diploma svih zaposlenih.
Istakla je da se u vezi s tim Ministarstvu USK obratilo Kantonalno tužilaštvo USK zahtjevom za mišljenje o primjeni ovog Uputstva na nosioce pravosudnih funkcija, u konkretnom slučaju tužilaca, cijeneći činjenicu da proceduru izbora i imenovanja provodi VSTV. Također je iznijela informaciju da je početkom 2019. godine pokrenuta inicijativa za provjeru diploma u institucijama na nivou BiH i na nivou oba entiteta, te su u cilju utvrđivanja njihove validnosti koordinisane aktivnosti sa nadležnim ministarstvima obrazovanja i prosvjetnim inspekcijama. S tim u vezi Parlamentarna skupštine BiH je zatražila i mišljenje Agencije za zaštitu ličnih/osobnih podataka u BiH u kojem je navedeno da je Agencija protivna toj generalnoj provjeri, da to treba voditi
po pojedinačnim zahtjevima i tamo gdje je opravdano da Kontrol može izvršiti takvu provjeru. Imajući u vidu izložene informacije kao i moguće buduće istovjetne upite, predložila je da Vijeće zauzme stav u pogledu postupka provjere diploma sudija i tužilaca.
Milan Tegeltija je istakao da kad su u pitanju nosioci pravosudnih funkcija provjeru diploma pojedinačno može razmatrati samo ova kuća.
Željka Radović se osvrnula na mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka istakavši da oni nisu baš isključivi kako je izloženo jer ako se radi o javnom interesu saglasnost ne može biti pravni temelj za obradu ličnih podataka. Istakla je da su u RS sve pravosudne institucije dobile zahtjev za ispitivanje diploma putem poslaničkog pitanja. Po uputstvu Ministarstva pravde RS se postupa u takvim ili sličnim situacijima. Istakla je da su imali jedan takav upit i po uputstvu su to i dostavili Ministarstvu pravde koji obrađuje te podatke.
Ružica Jukić je istakla da ukoliko postoji određena sumnja treba provjeriti a sada ispitivati sve diplome je besmisleno.
Milan Tegeltija je istakao da bi se ovaj problem mogao riješiti donošenjem Zakona o reviziji i provjeri diploma i onda bi to važilo za sve. Mišljenja je da u svakoj drugoj varijanti, kao što je to slučaj sa VSTVom koji imenuje sudije i tužioce i raspolaže personalnim dosijeima, ne treba preskakati Vijeće. Smatra da se ovom pitanju treba prići konceptualno, sa aspekta principa podjele vlasti, sa aspekta toga ko imenuje sudije i tužioce i raspolaže njihovim personalnim dosijeima i na osnovu tih dokumenata ih imenuje. Vijeće je transparantna institucija i nema nikakav problem da odgovori na upite o provjeri diploma. Sudovi i tužilaštva nisu imenovali sudije i tužioce, istakao je.
Goran Nezirović je istakao da je bit u ovome ustvari koje je vlasnik tih podataka, nije Vijeće vlasnik tih podataka i kako je naglasila Agencija u mišljenju ukoliko se ustanovi da je javni interes u pitanju onda se i pitanje saglasnosti konkretnog sudije ili tužioca ne pokreće, jer je javni interes preteča.

Vijeće je jednoglasno usvojilo zaključak da će se svi upiti o eventualnim postupcima provjere diploma nosilaca pravosudnih funkcija obavezno dostavljati Vijeću na razmatranje, koji će se o svakom pojedinačno izjasniti.

Sjednica Vijeća je 28. novembra 2019. godine završena u 14:00 sati.


Broj: 01-07-2-3984-9/2019

Milan Tegeltija


Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH

Zapisničari

Lejla Zaimović

Amra Omerbašić

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum