Vaš pravni kompas 

  • Zamjena kazne zatvora novčanom kaznom (član 42a) KZ BiH

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #1215  by matrix
 
Zamjena kazne zatvora novčanom kaznom (član 42a) KZ BiH


Zamjenom kazne zatvora novčanom kaznu u smislu člana 42a) KZ BiH ne mijenja se pravosnažna presuda kojom je izrečena kazna zatvora, obzirom da predmetna zamjena predstavlja samo poseban način ili model izvršenja već izrečene kazne presudom koja je postala pravosnažna. Stoga se na konkretnu situaciju ne mogu primijeniti pravila ili mogućnosti predviđeni članom 47. KZ BiH koja se odnosi na novčanu kaznu, odnosno odredbe o produženju roka za plaćanje novčane kazne.

Iz obrazloženja:
Prvostepeni Sud je primjenom odredbe člana 42 a) KZ BiH, povodom zahtjeva osuđenog zamijenio kaznu zatvora u trajanju od godinu dana novčanom kaznom. Time nije mijenjana pravosnažana presuda kojom je izrečena kazna zatvora, obzirom da predmetna zamjena predstavlja samo poseban način ili model izvršenja već izrečene kazne presudom koja je postala pravosnažna. Stoga se na konkretnu situaciju ne mogu primijeniti pravila ili mogućnosti predviđene članom 47. KZ BiH, koja se odnosi na zamjenu novčane kazne, jer se u odredbi člana 42a) stav 3. KZ BiH decidno navodi da Sud u slučaju neplaćanja u roku iz stava 1. (30 dana) donosi
„odluku o izvršenju kazne zatvora“. Radi se o imperativnoj odredbi koja ne ostavlja mogućnost bilo kakvog drugačijeg postupanja, pa ni eventualne ponovne zamjene novčane kazne, kaznom zatvora u smislu člana 47. stav 4. KZ BiH ili pak produženja roka za plaćanje.
U vezi s insistiranjem žalbe na mogućnostima (vremenskim) plaćanja novčane kazne i nakon isteka roka od 30 dana, apelaciono vijeće, pored navedenog ističe da je u konkretnom slučaju rješenje o zamjeni kazne zatvora novčanom kaznom doneseno 03.08.2018. godine, a ožalbeno rješenje o stavljanju van snage rješenja kojim je zatvorska kazna zamijenjena novčanom kaznom, doneseno nakon više od godinu dana od dospijeća obaveze plaćanja novčane kazne, što je za osuđenog predstavljalo dodatno vrijeme u kome je imao mogućnost platiti utvrđeni iznos, ako ne u cijelosti, bar djelimično i time pokazati spremnost i namjeru plaćanja. Činjenica da osuđeni ni tada nije ništa platio, ukazuje na njegovu totalnu nespremnost da izvrši utvrđenu


obavezu ili čak namjeru izbjegavanja plaćanja, odnosno zloupotrebu instituta zamjene kazne zatvora novčanom kaznom.

(Rješenje vijeća Apelacionog odjeljenja Suda BiH, broj S1 2 K 028205 19 Kž 2, od 28.10.2019. godine)

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com/sudska-praksa-BiH.html

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum