Vaš pravni kompas 

  • Zakon o zvanjima koja se sticu zavrsetkom visokog obrazovanja Republike Srpske

  • Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
 #384  by law
 
ZAKON O ZVANjIMA KOJA SE STIČU ZAVRŠETKOM VISOKOG OBRAZOVANjA REPUBLIKE SRPSKE
("Sl. glasnik RS", br. 33/2014 i 63/2014)Član 1

Ovim zakonom uređuju se zvanja koja se stiču završetkom studija na licenciranim studijskim programima koji se izvode na licenciranim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: Republika).

Član 2

Gramatički izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu za označavanje ženskog i muškog roda podrazumijevaju oba pola.

Član 3

(1) Zvanje se stiče završetkom prvog, drugog i trećeg ciklusa studija, u skladu sa propisima o visokom obrazovanju, i može biti strukovno, akademsko i naučno.

(2) Strukovna zvanja stiču se završetkom prvog ciklusa strukovnih studija.

(3) Akademska zvanja stiču se završetkom prvog i drugog ciklusa akademskih studija.

(4) Naučna zvanja stiču se završetkom trećeg ciklusa akademskih studija.

Član 4

Strukovna, akademska i naučna zvanja iz člana 3. ovog zakona dodjeljuju se u svim oblastima visokog obrazovanja.

Član 5

(1) Lice koje završi strukovni studij prvog ciklusa u trajanju od tri godine, koji se vrednuje sa 180 bodova po Evropskom sistemu prenosa bodova (u daljem tekstu: ECTS), stiče zvanje "strukovni" iz odgovarajuće oblasti sa naznakom broja bodova, tj. 180 ECTS bodova.

(2) Lice koje završi strukovni studij prvog ciklusa u trajanju od četiri godine, koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova, stiče zvanje "strukovni specijalista" iz odgovarajuće oblasti sa naznakom broja bodova, tj. 240 ECTS bodova.

(3) U diplomi i dodatku diplomi na engleskom jeziku za nosioca strukovnog zvanja iz stava 1. ovog člana koristi se naziv "Bachelor of Applied", uz naznaku struke u odgovarajućoj oblasti obrazovanja i 180 ECTS bodova.

(4) U diplomi i dodatku diplomi na engleskom jeziku za nosioca strukovnog zvanja iz stava 2. ovog člana koristi se naziv "Bachelor of Applied", uz naznaku struke u odgovarajućoj oblasti obrazovanja i 240 ECTS bodova.

(5) Skraćeni nazivi za zvanja iz ovog člana su:

a) "struk." je skraćenica za "strukovni",

b) "struk. spec" je skraćenica "strukovni specijalista",

v) "BSc" je skraćenica za "Bachelor",

g) "BSc Arr" je skraćenica za "Bachelor of Applied"

(6) Zvanja i skraćeni nazivi zvanja iz ovog člana pišu se iza ličnog imena i prezimena, odvojeni zapetom.

Član 6

(1) Lice koje završi akademski studij prvog ciklusa u trajanju od tri, odnosno četiri godine, koji se vrednuje sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova, stiče akademsko zvanje “diplomirani”, odnosno “diplomirani inženjer” iz odgovarajuće oblasti uz navođenje broja bodova, tj. 180 ECTS, odnosno 240 ECTS bodova.

(2) U diplomi i dodatku diplomi na engleskom jeziku za nosioca zvanja iz stava 1. ovog člana koristi se naziv “Bachelor”, uz naznaku struke u odgovarajućoj oblasti obrazovanja i broja bodova, tj. 180, odnosno 240 ECTS bodova.

(3) Utvrđivanje zvanja koja se stiču na interdisciplinarnim, multidisciplinarnim i transdisciplinarnim studijskim programima vrši se kombinovanjem cjelina ili dijelova dvije najvažnije obrazovne oblasti studijskog programa, a najvažnije obrazovne oblasti i njihov redoslijed utvrđuje se na osnovu relativne veličine nastavnog gradiva i broja ECTS bodova koji se dodjeljuju za odgovarajuću obrazovnu oblast sadržanih u interdisciplinarnim studijskim programima, prema Međunarodnoj standardnoj klasifikaciji obrazovanja - ISCED.

(4) Skraćeni nazivi za zvanja iz ovog člana su:

a) “dipl.” je skraćenica za “diplomirani”, a “dipl. inž.” je skraćenica za “diplomirani inženjer”,

b) “BSc” je skraćenica za “Bachelor”.

(5) Zvanja iz ovog člana pišu se iza ličnog imena i prezimena, odvojeni zapetom.

Član 7

(1) Lice koj e završi akademski studij drugog ciklus a u trajanju od godinu dana, odnosno dvije godine, koji se vrednuje sa 60 ECTS bodova, odnosno 120 ECTS bodova, i to tako da zbir bodova prvog i drugog ciklusa studija iznosi ukupno 300 ECTS bodova, stiče zvanje "master", uz naznaku struke u odgovarajućoj oblasti obrazovanja.

(2) U diplomi i dodatku diplomi na engleskom jeziku za nosioca zvanja iz stava 1. ovog člana koristi se naziv "Master" u odgovarajućoj oblasti obrazovanja.

(3) Skraćeni nazivi zvanja iz ovog člana su:

a) "ma" je skraćeni naziv za "master",

b) "MA" je skraćeni naziv za "Master".

Član 8

Lice koje završi integrisani akademski studij prvog i drugog ciklusa u trajanju od pet godina, koji se vrednuje sa 300 ECTS bodova, stiče akademsko zvanje u skladu sa odredbama člana 7. ovog zakona.

Član 9

(1) Lice koje završi integrisani akademski studij prvog i drugog ciklusa veterinarske medicine u trajanju od pet godina, koji se vrednuju sa 300 ECTS bodova, stiče akademsko zvanje "doktor veterinarske medicine".

(2) Skraćeni naziv zvanja iz stava 1. ovog člana navodi se poslije ličnog imena i prezimena i glasi: "dr vet.".

(3) U diplomi i dodatku diplomi na engleskom jeziku za zvanje iz stava 1. ovog člana koristi se naziv "Doctor of Veterinary Medicine".

(4) Skraćeni naziv zvanja iz stava 3. ovog člana navodi se poslije ličnog imena i prezimena i glasi "Dr. Vet. ".

Član 10

(1) Lice koje završi integrisani akademski studij prvog i drugog ciklusa medicine ili stomatologije u trajanju od šest godina, koje se vrednuje sa 360 ECTS bodova, stiče akademska zvanja:

a) "doktor medicine" ili

b) "doktor stomatologije".

(2) Skraćeni nazivi zvanja iz stava 1. ovog člana navode se poslije ličnog imena i prezimena i glase:

a) "dr med." uz naznaku struke (za zvanje doktor medicine),

b) "dr stom." uz naznaku struke (za zvanje doktor stomatologije).

(3) U diplomi i dodatku diplomi na engleskom jeziku za zvanja iz stava 1. ovog člana koriste se nazivi:

a) "Doctor of Medicine",

b) "Doctor of Dentistry ".

(4) Skraćeni naziv zvanja iz stava 3. navode se poslije ličnog imena i prezimena i glase:

a) "Dr. Med. ",

b) "Dr. Den."

Član 11

(1) Lice koje završi akademski studij trećeg ciklusa u trajanju od tri godine, koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, i to tako da zbir bodova sa sva tri ciklusa iznosi najmanje 480 ECTS bodova, stiče zvanja:

a) "doktor nauka" sa naznakom uže oblasti ili

b) "doktor umjetnosti" sa naznakom uže oblasti.

(2) Skraćeni naziv zvanja iz stava 1. ovog člana navodi se prije ličnog imena i prezimena i glasi: "dr".

(3) U diplomi i dodatku diplomi na engleskom jeziku za nosioca zvanja iz stava 1. ovog člana koriste se nazivi:

a) "Doctor of Science " (za zvanje doktor nauka) ili

b) "Doctor of Arts " (za zvanje doktor umjetnosti).

(4) Skraćeni naziv zvanja iz stava 3. ovog člana navodi se prije/poslije ličnog imena i prezimena i glasi:

a) "Dr. Sci ." ili "PhD" zavisno od naučne oblasti u kojoj je stečeno naučno zvanje "doktor nauka",

b) "Dr. Art ".

Član 12

Na studijskim programima na kojima, pored zvanja koje se stiče u određenoj oblasti obrazovanja, postoji i uže usmjerenje, u diplomi se, nakon navođenja zvanja, oblasti obrazovanja i broja stečenih ECTS bodova, navodi i naziv užeg usmjerenja.

Član 13

(1) Visokoškolska ustanova je obavezna da učini javno dostupnom ažuriranu listu strukovnih, akademskih i naučnih zvanja koja se stiču na toj ustanovi.

(2) Lista iz stava 1. ovog člana sadrži i zvanja koja su se sticala na visokoškolskoj ustanovi do stupanja na snagu ovog zakona.

(3) Ministar prosvjete i kulture (u daljem tekstu: ministar) utvrđuje Listu strukovnih, akademskih i naučnih zvanja (u daljem tekstu: Lista zvanja), u skladu sa izdatim dozvolama za izvođenje studijskih programa.

(4) Listu zvanja iz stava 3. ovog člana čine sva strukovna, akademska i naučna zvanja koja se stiču na licenciranim studijskim programima, na licenciranim visokoškolskim ustanovama u Republici.

(5) Izmjene i dopune liste zvanja iz stava 3. ovog člana vrše se jednom godišnje.

(6) Ministar donosi pravilnik o Listi strukovnih, akademskih i naučnih zvanja.

Član 14

Visokoškolske ustanove su obavezne da prilikom objave konkursa za upis studenata navedu zvanje koje se stiče završetkom određenog studijskog programa.

Član 15

(1) Lica koja su završila studij prema ranije važećim zakonskim propisima iz oblasti visokog obrazovanja mogu tražiti od visokoškolske ustanove u kojoj su stekli zvanje da im, na način utvrđen statutom visokoškolske ustanove, izda javnu ispravu o ekvivalenciji ranije stečenog zvanja sa novim zvanjem, u skladu sa ovim zakonom.

(2) Ekvivalenciju iz stava 1. ovog člana vrši visokoškolska ustanova na kojoj je zvanje stečeno, upoređivanjem nastavnog plana i programa sa studijskim programom, a na osnovu sljedećih kriterijuma:

a) broja i strukture nastavnih predmeta,

b) dužine trajanja studija i

v) ukupnog broja časova nastave (ukupno opterećenje studenta) na nivou nastavnog plana i programa.

(3) Na osnovu kriterijuma iz stava 2. ovog člana, visokoškolska ustanova utvrđuje ukupno opterećenje studenta izraženo u ECTS bodovima.

(4) Ako je visokoškolska ustanova na kojoj je stečeno zvanje prestala sa radom, Ministarstvo prosvjete i kulture (u daljem tekstu: Ministarstvo) će odrediti visokoškolsku ustanovu koja će postupiti u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Član 16

Lica kojima je pravosnažnim rješenjem nadležnog organa u Republici, Bosni i Hercegovini ili na osnovu međunarodnog sporazuma priznata strana visokoškolska diploma, radi zapošljavanja i u druge profesionalne svrhe, u pravnom prometu u Republici mogu koristiti naziv zvanja na službenom jeziku države koja ju je izdala, uz navođenje naziva zvanja i sjedišta visokoškolske ustanove na kojoj je stečeno inostrano zvanje.

Član 17

(1) Lica koja su, u skladu sa ranije važećim propisima, završetkom postdiplomskog, magistarskog studija u trajanju od najmanje dvije godine, odnosno četiri semestra, na kojem je predviđena izrada i odbrana magistarske teze, stekla ili će steći naučni stepen magistar nauka, mogu koristiti stečeni stepen u skladu sa propisima prema kojima su stekla taj naučni stepen i nemaju ekvivalent u zvanjima koja su u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.

(2) Skraćeni naziv naučnog stepena iz stava 1. ovog člana navodi se ispred ličnog imena i prezimena i glasi: "mr". Naziv zvanja na engleskom jeziku glasi: "Master of Science ", a skraćeni naziv je "MSc".

(3) Lica koja su, u skladu sa ranije važećim propisima, izradom i odbranom doktorske disertacije, stekla ili će steći naučni stepen doktor nauka, mogu koristiti stečeni stepen u skladu sa propisima prema kojima su stekla taj naučni stepen i nemaju ekvivalent u zvanjima koja su u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.

(4) Skraćeni naziv naučnog stepena iz stava 3. ovog člana navodi se ispred ličnog imena i prezimena i glasi: "dr". Naziv zvanja na engleskom jeziku glasi: "Doctor of Science ", a skraćeni naziv je "Dr. Sci. ili PhD".

Član 18

Lica koja su završila drugi ciklus studija koji se vrednuje sa 60 ECTS, odnosno 120 ECTS bodova i stekla zvanje magistra, u skladu sa Uredbom o korišćenju akademskih titula, sticanju stručnih i naučnih zvanja ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 111/09 i 102/10), u pravima i obavezama su jednaki sa licima iz člana 7. ovog zakona.

Član 19

(1) Lica koja su završetkom specijalističkih studija u trajanju od najmanje dva semestra na kojima je predviđena izrada i odbrana završnog, specijalističkog rada, u skladu sa ranije važećim propisima, stekla ili će steći stručni stepen "specijaliste" mogu koristiti stečeno zvanje u skladu sa propisima prema kojima su stekla to zvanje.

(2) Skraćeni naziv stručnog stepena iz stava 1. ovog člana navodi se poslije ličnog imena i prezimena, a prije akademskog zvanja, i glasi: "spec.".

Član 20

Lica koja su završila studij za sticanje višeg obrazovanja u trajanju od najmanje četiri semestra mogu koristiti stečeno zvanje u skladu sa ranije važećim zakonskim propisima koji su regulisali oblast višeg obrazovanja.

Član 21

Visokoškolske ustanove dužne su formalnopravno uskladiti statut i izlazne profile sa ovim zakonom.

Član 22

Upravni nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši Ministarstvo.

Član 23

(1) Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši Republička uprava za inspekcijske poslove Republike Srpske, putem Republičke prosvjetne inspekcije.

(2) U vršenju inspekcijskog nadzora prosvjetni inspektor je ovlašćen i dužan da:

a) naloži visokoškolskoj ustanovi da poništi javne isprave kojima se dodjeljuju zvanja suprotna odredbama ovog zakona,

b) podnese zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka i

v) preduzme druge radnje i mjere za koje je zakonom i drugim propisima ovlašćen.

Član 24

(1) Novčanom kaznom od 3.000 KM do 9.000 KM kazniće se za prekršaj visokoškolska ustanova ako ne uskladi statut, druge opšte akte i izlazne profile sa odredbama ovog zakona.

(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u visokoškolskoj ustanovi, novčanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM.

Član 25

(1) Novčanom kaznom od 5.000 KM do 15.000 KM kazniće se za prekršaj visokoškolska ustanova ako dodijeli zvanja suprotno odredbama ovog zakona.

(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u visokoškolskoj ustanovi, novčanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM

Član 26

Ministar će, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti Pravilnik iz člana 13. stav 6. ovog zakona.

Član 27

Visokoškolske ustanove su dužne dostaviti statut na saglasnost Ministarstvu u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 28

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

www.advokat-numanovic.com

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum