Vaš pravni kompas 

  • Zakon o vladi Zenicko dobojskog Kantona

  • Zakoni Zenicko-dobojskog Kantona
Zakoni Zenicko-dobojskog Kantona
 #549  by comodore
 
ZAKON O VLADI ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
("Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona", br. 7/2010 - prečišćen tekst)I. OPĆE ODREDBE

Član 1

Vlada Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Vlada) je izvršni organ Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kanton) koja vrši izvršnu vlast Kantona.

Član 2

Premijer Kantona, ministri i Vlada Kantona u cijelosti za svoj rad odgovorni su Skupštini Kantona.

Ministri su odgovorni i Premijeru Kantona, u skladu sa Ustavom i ovim zakonom.

Član 3

Premijer Kantona predstavlja i zastupa Kanton.

Vlada upravlja imovinom u vlasništvu Kantona, ako ustavom i zakonom nije drugačije određeno.

Član 4

Vlada uređuje svoj rad, unutrašnju ogranizaciju, kao i djelokrug i ovlašćenja službi koje obrazuje.

Član 5

Sjedište Vlade je u Zenici.

II. SASTAV VLADE

Član 6

Vladu čine: Premijer Kantona i 10 ministara.

Vladu Kantona potvrđuje Skupština Kantona većinom glasova.

Vlada Kantona odražava nacionalnu strukturu Kantona prema popisu stanovništva iz 1991. godine.

Vlada Kantona se sastoji od sedam članova iz reda bošnjačkog, dva člana iz reda hrvatskog i dva člana iz reda srpskog naroda.

Član 7

Premijer Kantona i ministri, nakon potvrđivanja imenovanja od strane Skupštine Kantona, daju svečanu izjavu pred Predsjedavajućim Skupštine Kantona.

Tekst svečane izjave glasi: "Svečano izjavljujem da ću povjerenu dužnost obavljati savjesno, pridržavati se Ustava Bosne i Hercegovine, Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, Ustava Zeničko-dobojskog kantona i zakona, zalagati se za ljudska prava i slobode i da ću u svim prilikama štititi interese Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Zeničko-dobojskog kantona i ravnopravnosti naroda i građana".

Član 8

Vlada postavlja i razrješava Sekretara Vlade, na prijedlog Premijera Kantona, a u skladu sa Zakonom o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04 i 39/04).

Sekretar Vlade odgovara za svoj rad Vladi i Premijeru Kantona.

Sekretar Vlade ima status rukovodioca samostalne kantonalne uprave, odnosno samostalne ustanove.

III. PRAVA I DUŽNOSTI PREMIJERA I ČLANOVA VLADE

Član 9

Premijer Kantona predsjedava sjednicama Vlade i rukovodi radom Vlade, odgovoran je za njen rad, osigurava jedinstvo u izvršavanju poslova iz djelokruga Vlade, osigurava saradnju sa drugim organima Kantona, organima BiH, Federacije BiH, sa organima općine (ili sa drugim državnim tijelima), organima međunarodne zajednice, kao i sa drugim institucijama ili pravnim licima i usmjerava djelovanje Vlade kao cjeline i članova Vlade pojedinačno, te vrši i druge poslove utvrđene Ustavom Kantona.

Premijer potpisuje akte Vlade Kantona.

Član 9a

Premijer Kantona donosi odluku o smjeni ministra, ukoliko se ministar u izvršavanju svojih obaveza i ovlaštenja ne pridržava politike koju je utvrdila Skupština Kantona i smjernica Skupštine Kantona, kao i uputstava i smjernica Vlade Kantona, ako u okviru svojih mjerodavnosti ne osigura provođenje zakona i drugih propisa ili ako iz drugih razloga postane nedostojan vršenja funkcije.

Odluka o smjeni ministra je konačna kada je potvrdi Skupština Kantona.

U slučaju da je mjesto ministra ostalo upražnjeno, Premijer Kantona će ovlastiti lice koje će rukovoditi ministarstvom u skladu sa zakonom, do okončanja procedure izbora novog ministra, a najduže tri mjeseca.

Član 10

U slučaju privremene spriječenosti Premijera Kantona, Vladom predsjedava član Vlade koga pismenim aktom odredi Premijer Kantona.

U slučaju kada Premijer Kantona nije u mogućnosti odrediti člana Vlade koji će ga zamjenjivati, kao i u slučaju upražnjenja mjesta Premijera Kantona, dok novi Premijer ne preuzme dužnost, predsjedavajući Skupštine, uz konsultaciju oba zamjenika predsjedavajućeg Skupštine, odredit će jednog od članova Vlade koji će obavljati dužnost Premijera Kantona.

Član 11

Članovi Vlade mogu pokrenuti inicijativu za donošenje zakona i drugih propisa, predložiti razmatranje i pretresanje pojedinih pitanja iz nadležnosti Vlade, kao i predložiti utvrđivanje stavova Vlade, te imaju i druga prava i dužnosti utvrđene ustavom i zakonom.

Član 11a

U slučaju privremene spriječenosti ministra u obavljanju njegovih ovlasti i obaveza, mijenja ga rukovodeći službenik koga pismenim aktom odredi ministar, bez prava glasa na sjednicama Vlade.

IV. NAČIN RADA VLADE

Član 12

Vlada radi na sjednici.

Vlada može odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine članova Vlade.

Vlada ne može odlučivati ako sjednici prisustvuju članovi Vlade iz samo jednog konstitutivnog naroda.

Vlada odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Član 13

Za davanje prijedloga i mišljenja o pitanjima iz svoje nadležnosti, Vlada može osnivati stalna i povremena radna tijela (odbore, komisije i dr.)

Sastav i nadležnosti radnih tijela iz stava 1. ovog člana uređuje se Poslovnikom Vlade ili aktom o osnivanju.

Član 14

Vlada osigurava javnost svog rada.

Član 14a

Vlada Kantona donijet će Poslovnik o svome radu u roku od 30 dana od svoga konstituisanja, koji će, pored ostalog, urediti postupak i način zakazivanja sjednice Vlade Kantona, postupak i formu prethodnog razmatranja materijala, utvrđivanje prijedloga i zaključaka, način jednakopravne upotrebe jezika i pisma konstitutivnih naroda u pripremi i izradi pisanih materijala, način izvršenja zaključaka, prenošenje ovlaštenja i zaduženja, i druga poslovnička pitanja.

Pojedina pitanja iz stava 1. ovog člana, ukoliko nisu utvrđena Poslovnikom Vlade Kantona, uređuju se zaključkom Vlade Kantona.

V. AKTI VLADE

Član 15

Vlada u ostvarivanju svojih ovlašćenja utvrđenih ustavom i zakonom donosi: uredbe, odluke, rješenja i zaključke.

Član 16

Uredbom se uređuju najvažnija pitanja iz nadležnosti Vlade, bliže uređuju odnosi za sprovođenje zakona, osnivaju stručne i druge službe i utvrđuju načela za unutrašnje ustrojstvo kantonalnih organa uprave.

Odlukom se uređuju pojedina pitanja ili propisuju mjere Vlade i odlučuje o drugim pitanjima o kojima se ne odlučuje uredbom.

Rješenjem se odlučuje o imenovanjima i razrješenjima, kao i o drugim pojedinačnim pitanjima iz nadležnosti Vlade.

Zaključkom se utvrđuju stavovi o pitanjima od značaja za provođenje utvrđene politike, uređuju unutrašnji odnosi u Vladi i određuju zadaci kantonalnim organima uprave i službama Vlade.

Član 17

Uredbe i odluke objavljuju se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona", a ostali akti Vlade ako je to u njima navedeno.

VI. STRUČNE I DRUGE SLUŽBE VLADE

Član 18

Za vršenje određenih stručnih, tehničkih i drugih poslova za Vladu, njena radna tijela i organe uprave, Vlada obrazuje Stručnu službu Vlade i druge službe.

Za vršenje određenih poslova za potrebe ministarstava i drugih organa uprave Kantona, Vlada može obrazovati zajedničke stručne službe.

Aktom o obrazovanju stručne službe Vlade, zajedničkih i drugih službi, utvrđuje se njihov djelokrug kao i položaj i odgovornost tih službi i lica koja njima rukovode.

Član 19

Vlada vrši nadzor nad radom svih stručnih službi koje obrazuje.

Sekretar Vlade usklađuje rad svih stručnih službi u obavljanju poslova za potrebe Vlade i odgovoran je za njihov rad.

Odredba prethodnog stava ne odnosi se na Sekretarijat za zakonodavstvo i druge samostalne stručne službe Vlade.

Član 20

Obavljanje određenih stručnih poslova u vezi sa pripremom zakona i drugih propisa koje Vlada predlaže Skupštini Kantona, vrši Sekretarijat za zakonodavstvo kao samostalna stručna služba Vlade.

Radom Sekretarijata za zakonodavstvo rukovodi Sekretar koga postavlja i razrješava Vlada, na prijedlog Premijera Kantona, a u skladu sa Zakonom o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04 i 39/04).

Sekretar Sekretarijata za zakonodavstvo ima status rukovodioca samostalne kantonalne uprave, odnosno samostalne ustanove.

Sekretar Sekretarijata za zakonodavstvo može imati jednog ili više pomoćnika.

Član 21

Sekretarijat za zakonodavstvo vrši poslove koji se odnose na stručnu pripremu nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata koje Vlada predlaže Skupštini Kantona, obezbjeđivanje metodološkog jedinstva u izradi propisa i drugih općih akata i njihovu saglasnost sa ustavom Bosne i Hercegovine, Federacije i Kantona, objavljivanje u službenom glasilu Kantona Ustava, zakona, drugih propisa i općih akata koje donosi Skupština Kantona, propisa i drugih općih akata koje donosi Vlada, ministarstva i drugi organi uprave, kao i druge poslove koje odredi Vlada.

Ako sekretar Sekretarijata za zakonodavstvo ocijeni da pojedini propis ili drugi opći akt ministra koji rukovodi ministarstvom ili funkcionera koji rukovodi organom uprave ili pojedine odredbe tog propisa ili općeg akta nisu u saglasnosti sa ustavom Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona, zakonom i drugim propisom, prije objavljivanja tog propisa u službenom glasilu Kantona, upozorit će na to Vladu.

Član 21a

Za rješavanje o žalbama izjavljenim protiv prvo-stepenih rješenja kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija, donesenih na osnovu zakona i drugih propisa Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), obrazuje se Komisija za drugostepeno upravno rješavanje u daljem tekstu: Komisija), kao stručno tijelo Vlade Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Vlada), ako drugim zakonom nije drugačije određeno.

Aktom o osnivanju Komisije utvrđuje se: nadležnost, rukovođenje i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad Komisije.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum