Vaš pravni kompas 

  • Zakon o vladi Tuzlanskog Kantona

  • Zakoni Tuzlanskog Kantona
Zakoni Tuzlanskog Kantona
 #508  by comodore
 
ZAKON O VLADI TUZLANSKOG KANTONA

("Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 17/2000, 1/2005, 11/2006, 13/2011 i 15/2017)I. OPĆE ODREDBE

Član 1

Ovim Zakonom se utvrđuje nadležnost i sastav Vlade Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Vlada), nadležnost premijera Kantona (u daljnjem tekstu: premijer), uređuje organizacija, način rada i odlučivanja Vlade, utvrđuju prava i dužnosti članova Vlade, kao i druga pitanja od značaja za rad Vlade.

Član 2

Vlada je organ Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kantona), koji vrši izvršnu vlast Kantona u skladu sa Ustavom Kantona, ovim Zakonom i drugim propisima.

Član 3

Sjedište Vlade je u Tuzli.

Član 4

Unutrašnja organizacija i način rada Vlade i radnih tijela Vlade, odnos Vlade prema Skupštini i kantonalnim organima uprave u izvršavanju poslova iz svoje nadležnosti, način ostvarivanja javnosti rada Vlade, kao i druga pitanja od značaja za rad Vlade, bliže se uređuju Poslovnikom o radu Vlade, u skladu sa Ustavom Kantona, zakonima i drugim propisima Kantona.

II. NADLEŽNOST VLADE

Član 5

Vlada je nadležna za:

a) provedbu kantonalne politike, predlaganje i izvršavanje kantonalnih zakona, drugih propisa i odluka i zaključaka Skupštine Tuzlanskog kantona;

b) imenovanje Kantonalnog pravobranitelja i zamjenika Kantonalnog pravobranitelja;

c) izvršavanje odluka sudova;

d) obavljanje svake druge nadležnosti povjerene Kantonu od federalne vlasti;

e) pripremu prijedloga proračuna;

f) osiguranje suradnje između Vlade i ombudsmena;

g) stvaranje uvjeta za ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava i poduzimanje mjera u slučajevima njihovog kršenja;

h) nadzor nad kantonalnom policijom;

i) osiguranje da kantonalna struktura policije odražava nacionalnu strukturu stanovništva Kantona, s tim da nacionalna struktura policije svake općine mora odražavati nacionalnu strukturu stanovništva te općine;

j) zalaganje za proporcionalnu zastupljenost pripadnika konstitutivnih naroda u kantonalnim organima uprave;

k) staranje o ostvarivanju suradnje sa izvršnim organima Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, drugih kantona i općinama;

l) izvršenje ovlašćenja i obveza po osnovu državnog kapitala u poduzećima, koja imaju cjelovito ili pretežito državni kapital, a nisu na listi poduzeća prema kojima po tom temelju ovlašćenja i obveze obavljaju organi Federacije Bosne i Hercegovine te, s tim u svezi, imenuje i razrješava članove upravnog odbora, i daje suglasnost na imenovanje ravnatelja tih poduzeća, sukladno zakonu i drugim propisima;

m) rješavanje o žalbama izjavljenim protiv prvostupanjskih rješenja kantonalnih organa uprave i ustanova donesenih na temelju zakona i drugih propisa Kantona, i

n) obavljanje drugih nadležnosti utvrđenih Ustavom Kantona i drugim propisima.

Član 6

Vlada upravlja imovinom Kantona, ako zakonom nije drugačije određeno.

III. SASTAV I ORGANIZACIJA VLADE

Član 7

Vlada ima 13 članova, a čine je:

- premijer,

- ministar unutrašnjih poslova,

- ministar pravosuđa i uprave,

- ministar obrazovanja i nauke,

- ministar prostornog uređenja i zaštite okolice,

- ministar finansija,

- ministar privrede,

- ministar trgovine, turizma i saobraćaja,

- ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

- ministar zdravstva,

- ministar za rad, socijalnu politiku i povratak,

- ministar za kulturu, sport i mlade i

- ministar za boračka pitanja.

Ministar rukovodi i snosi punu odgovornost za rad resornog ministarstva.

Član 8

Kandidata za mjesto premijera imenuje predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona u konzultaciji sa zamjenicima predsjednika.

Kandidat za mjesto premijera, odnosno premijer predlaže ministre.

Vladu, odnosno ministre, potvrđuje Skupština Tuzlanskog kantona (u daljnjem tekstu: Skupština) većinom glasova.

Član 9

Sastav Vlade odražava proporcionalnu zastupljenost konstitutivnih naroda i pripadnika ostalih. Kao ustavni princip takva proporcionalna zastupljenost bazirat će se na popisu stanovništva iz 1991. godine, dok se Aneks 7. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini u potpunosti ne provede.

Član 10

Vlada preuzima dužnost nakon potvrđivanja od strane Skupštine.

Premijer i ministri daju svečanu izjavu u Skupštini.

Član 11

Konstituirajuću sjednicu Vlade saziva premijer u roku od sedam dana od potvrđivanja imenovanja premijera i ministara.

Vlada se može konstituisati ako je potvrđeno imenovanje premijera i najmanje dvije trećine od ukupnog broja ministara.

Mandat Vlade traje četiri godine od dana konstituisanja Vlade.

Član 12

Skupština može smijeniti Vladu ili pojedinog ministra.

Premijer može predložiti smjenu pojedinog ministra.

Član 13

Premijer je odgovoran Skupštini.

Ministri odgovaraju premijeru i Skupštini.

Član 14

Vlada podnosi ostavku ako joj u bilo koje vrijeme Skupština izglasa nepovjerenje.

Premijer ili svaki član Vlade pojedinačno mogu dati ostavku Skupštini.

Prihvatanjem ostavke premijera od strane Skupštine, prestaje mandat Vlade.

Član 15

Premijer predstavlja i zastupa Kanton, i šef je kantonalne izvršne vlasti.

Premijer je nadležan za:

a) potpisivanje i ratifikovanje međunarodnih sporazuma u ime Kantona, koje odobrava Skupština, uz prethodnu suglasnost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, osim sporazuma one vrste za koje, po zakonu, nije potrebita suglasnost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;

b) provedbu politike i izvršavanje kantonalnih zakona i drugih propisa uključujući osiguranje izvršena odluka sudova, kao i predlaganje donošenja kantonalnih zakona i drugih propisa;

c) podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine radi utvrđivanja da li je Ustav Kantona i amandman na Ustav Kantona, predloženi zakon ili zakon koji je usvojila Skupština, sukladan Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine;

d) podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine radi utvrđivanja da li je predloženi ili usvojeni propis koji donosi organ kantonalne ili općinske odnosno gradske vlasti, sukladan Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine;

e) staranje o ostvarivanju suradnje sa organima izvršne vlasti Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, drugih kantona i općinama;

f) druga pitanja utvrđena Ustavom Kantona i drugim propisima Kantona;

g) izvršavanje i drugih poslova koje mu povjeri Skupština.

Pored nadležnosti iz prethodnog stavka, premijer predsjedava i rukovodi radom Vlade i odgovoran je za njen rad, osigurava jedinstvo u izvršavanju poslova iz nadležnosti Vlade, usmjerava djelovanje Vlade kao cjeline i članova Vlade pojedinačno, odlučuje o pravima i obvezama ministara i tajnika Vlade, ukoliko posebnim propisom nije drugačije uređeno, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i drugim propisima.

Član 16

Vlada ima tajnika koga, na prijedlog premijera, postavlja i razrješava Vlada sukladno zakonu.

Član 17

Sekretar Vlade odgovara za svoj rad Vladi i premijeru.

Član 18

(brisano)

IV. NAČIN RADA I ODLUČIVANJA VLADE

Član 19

(brisano)

Član 20

Vlada radi i odlučuje u sjednicama.

Vlada može zasjedati i odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine članova Vlade.

Vlada odlučuje prostom većinom glasova članova Vlade prisutnih na sjednici.

Premijer potpisuje akte Vlade.

Premijera, u slučaju njegove izočnosti ili spriječenosti da predsjedava i rukovodi radom Vlade, zamjenuje ministar financija.

U slučaju preuzimanja mandata u zakonodavnom tijelu bilo kojeg nivoa Vlasti u Bosni i Hercegovini, od strane premijera Kantona i ministra finansija, premijer Kantona ovlastit će jednog od ministara u Vladi Kantona da predsjedava i rukovodi radom Vlade do potvrđivanja nove Vlade Kantona.

Član 21

Za razmatranje pitanja iz nadležnosti Vlade, davanje prijedloga i mišljenja o tim pitanjima, vršenje određenih poslova i zadataka za provođenje zaključaka Vlade, kao i za vršenje drugih poslova, Vlada može obrazovati stalna i povremena radna tijela (savjete, komisije, radne grupe i drugo).

Sastav, djelokrug i druga pitanja u vezi sa radom radnih tijela iz stava 1. ovog člana, uređuju se Poslovnikom o radu Vlade, odnosno aktom o njihovom obrazovanju.

Član 22

Za rješavanje u upravnom postupku i odlučivanje o drugim pojedinim pitanjima iz svoje nadležnosti, Vlada može obrazovati komisiju.

V. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA VLADE

Član 23

Članovi Vlade imaju pravo i dužnost da predlažu pretresanje pojedinih pitanja na sjednici Vlade, učestvuju u pretresanju i odlučivanju o pitanjima o kojima se raspravlja na sjednicama Vlade, pripremaju propise iz nadležnosti Vlade, učestvuju u radu radnih tijela Vlade i vrše i druge poslove iz nadležnosti Vlade, u skladu sa ovim Zakonom i drugim propisima.

Član 24

Članovi Vlade mogu predložiti Vladi da zauzme stav o pitanjima od značaja za provođenje utvrđene politike i izvršavanje zakona i drugih propisa.

Član 25

Ministri su odgovorni premijeru za provedbu Programa rada i zaključaka Vlade u poslovima koje im Vlada povjeri, kao i izvršavanje zadataka koje im odredi odnosno povjeri premijer.

Član 26

Članovi Vlade, određeni da učestvuju u radu drugog organa i tijela, dužni su postupati u skladu sa ovlašćenjima, smjernicama i stavovima Vlade.

Članovi Vlade su dužni svoju aktivnost ostvarivati tako da, pored poslova za koje su resorno zaduženi, učestvuju i u rješavanju i drugih pitanja iz nadležnosti Vlade i da svojim prijedlozima i mišljenjima doprinose odgovornom, zakonitom i efikasnom radu Vlade.

Član 27

Premijer i ministri neće biti odgovorni u građanskom postupku za bilo koju radnju izvršenu u okviru njihovih dužnosti u izvršnim organima Kantona.

VI. AKTA VLADE
www.bosna-forum.eu
Član 28

U ostvarivanju svojih ovlašćenja, Vlada donosi uredbe, odluke, rješenja i zaključke.

Član 29

Uredbom se uređuju najvažnija pitanja iz nadležnosti Vlade, bliže uređuju odnosi za provedbu zakona i drugih propisa, utvrđuju načela za unutrašnje ustrojstvo organa uprave Kantona, utemeljuju uredi, službe i drugo.

Odlukom se uređuju pojedina pitanja ili propisuju mjere Vlade, osnivaju radna tijela Vlade, daje suglasnost ili potvrđuje akt drugih organa i organizacija i odlučuje o drugim pitanjima o kojima se ne odlučuje uredbom.

Rješenjem se odlučuje o imenovanjima i razrješenjima kao i o drugim pojedinačnim pitanjima iz nadležnosti Vlade.

Zaključkom se utvrđuju stavovi o pitanjima od značaja za provođenje utvrđene politike, uređuju unutrašnji odnosi u Vladi i određuju zadaci organima uprave i službama, kao i radnim tijelima Vlade.

Zaključkom se odlučuje i u drugim slučajevima u kojima se ne donose drugi akti.

Član 30

Uredbe Vlade objavljuju se u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona", a ostali akti, ukoliko to Vlada tim aktom odredi.

VII. JAVNOST RADA VLADE

Član 31

Rad Vlade je javan.

Vlada obavještava javnost o svome radu, kao i o značajnim pitanjima koja su razmatrana ili će biti razmatrana na sjednici Vlade.

Član 32

Obavještavanje javnosti o radu Vlade vrši se u skladu sa propisima o informisanju i Poslovnikom o radu Vlade.

VIII. SLUŽBE VLADE

Član 33

Za obavljanje određenih stručnih, tehničkih i drugih poslova za potrebe Vlade, premijera, kantonalnih organa i upravnih ustanova, Vlada može utemeljiti ured, službu i drugo.

Aktom o utemeljenju ureda, službe i drugo, utvrđuje se djelokrug, rukovođenje i druga pitanja od značaja za njihov rad.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 34

Kantonalni zakoni i drugi kantonalni propisi o organizaciji kantonalnih organa uprave i upravnih ustanova, uskladit će se sa odredbama ovog Zakona, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Član 35

Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje da važi Zakon o Vladi Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskopodrinjskog kantona", broj: 2/94., 4/95. i 9/96. i "Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/00.).

Član 36

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".Samostalni član Zakona o dopuni
Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona

("Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 11/2006)

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona".Samostalni član Zakona o izmjeni
Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona

("Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 15/2017)

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Tuzlanskog kantona", a počet će se primjenjivati od 01.01.2018. godine.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum