Vaš pravni kompas 

  • Zakon o vladi Brcko distrikta BiH

  • Zakoni Brčko distrikt Bosne i Hercegovine i propisi Brčko distrikt Bosne i Hercegovine
Zakoni Brčko distrikt Bosne i Hercegovine i propisi Brčko distrikt Bosne i Hercegovine
 #430  by law
 
ZAKON O VLADI BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE
("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 22/2018 - prečišćen tekst, 49/2018 i 8/2019)GLAVA I

OPŠTE ODREDBE

Član 1

(Predmet zakona)

Ovaj zakon definiše organizaciju, nadležnost, način rada, mandat Vlade Brčko distrikta BiH (u daljnjem tekstu: Vlada) i članova Vlade, kao i prava i obaveze članova Vlade.

Član 2

(Funkcija Vlade)

(1) Vlada vrši izvršnu vlast Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Distrikta), u skladu sa Statutom Distrikta (u daljnjem tekstu: Statut) i zakonima.

(2) Članovi Vlade obavljaju svoju funkciju u skladu sa Statutom, zakonima i etičkim kodeksom.

Član 3

(Sastav Vlade)

Vladu Distrikta čine gradonačelnik, dogradonačelnik, glavni koordinator i šefovi odjeljenja.

Član 4

(Sjedište Vlade)

Grad Brčko je sjedište Vlade.

Član 5

(Pečati)

(1) Gradonačelnik ima okrugli pečat s tekstom: "Bosna i Hercegovina, Brčko distrikt Bosne i Hercegovine "Gradonačelnik", kružno ispisan ćirilicom i latinicom, a u središtu pečata utisnut je grb Bosne i Hercegovine.

(2) Vlada ima okrugli pečat s tekstom: "Bosna i Hercegovina, Brčko distrikt Bosne i Hercegovine "Vlada", kružno ispisan ćirilicom i latinicom, a u središtu pečata utisnut je grb Bosne i Hercegovine.

(3) Odjeljenja imaju okrugli pečat s tekstom: "Bosna i Hercegovina, Brčko distrikt Bosne i Hercegovine" kružno ispisan ćirilicom i latinicom s nazivom odjeljenja u središtu pečata i utisnutim grbom Bosne i Hercegovine.

(4) Svi akti koje donosi Vlada ovjeravaju se pečatom Vlade, a potpisuje ih gradonačelnik.

(5) Svi službeni dokumenti gradonačelnika, dogradonačelnika i glavnog koordinatora ovjeravaju se pečatom gradonačelnika, a šefova odjeljenja pečatom odjeljenja.

Član 6

(Saradnja s institucijama BiH i entitetima)

Saradnja gradonačelnika i Vlade s institucijama Bosne i Hercegovine i entitetima zasniva se na pravima, dužnostima i odgovornostima utvrđenih Ustavom i zakonima BiH, kao i Statutom i zakonima Distrikta.

Član 7

(Saradnja s drugim organima i institucijama Distrikta)

Vlada sarađuje sa Skupštinom Distrikta (u daljnjem tekstu: Skupština), sudovima i drugim organima i institucijama Distrikta, u skladu sa zakonima i drugim propisima, rukovodeći se javnim interesima stanovnika Distrikta.

Član 8

(Javnost rada)

Vlada je dužna da javnosti omogući uvid u svoj rad, prema zakonu kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja, Poslovniku Vlade i drugim podzakonskim aktima.

Član 9

(Objavljivanje akata Vlade)

Akti Vlade se objavljuju u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH", ako je to ovim zakonom ili drugim propisom određeno ili ako Vlada tako odluči pri njihovom donošenju.

GLAVA II

VLADA

Član 10

(Nadležnost)

Vlada ima slijedeće nadležnosti:

a) Provodi politiku Distrikta i izvršava zakone, druge propise i opće akte u skladu sa Statutom Distrikta;

b) Odobrava nacrte zakona i druge propise koje gradonačelnik predlaže Skupštini na usvajanje;

c) Donosi prijedlog budžeta;

d) Donosi akte o kriterijima i načinu dodjele grantova;

e) Izjašnjava se o nacrtima zakona, drugih propisa ili općih akata koje je Skupštini podnio drugi predlagač;

f) Donosi pravne akte kako bi se izvršili zakoni;

g) Odobrava izvještaj o radu i program rada Vlade;

h) Formira radna tijela iz svoje nadležnosti;

i) Obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i zakonom.

Član 11

(Akti Vlade)

(1) Vlada donosi odluke, pravilnike i zaključke.

(2) Odlukom se propisuju mjere i uređuju druga pitanja iz nadležnosti Vlade.

(3) Pravilnikom se razrađuju odredbe zakona i drugih propisa radi njihovog izvršavanja.

(4) Zaključkom se definišu konkretne mjere kao i radni zadaci za odjeljenja i druga tijela uprave za njihova izvršenja.

Član 12

(Sazivanje sjednice)

(1) Vlada radi u sjednicama koje saziva i vodi gradonačelnik.

(2) Sjednice Vlade održavaju se redovno najmanje jednom sedmično.

(3) Gradonačelnik saziva vanrednu sjednicu na zahtjev najmanje pet članova Vlade ili kada odluči da je to neophodno.

Član 13

(Kvorum)

(1) Na sjednicama Vlade pravo odlučivanja imaju samo članovi Vlade.

(2) Vlada može odlučivati ako na sjednici Vlade prisustvuje većina članova Vlade.

(3) Ukoliko član Vlade nije u mogućnosti da prisustvuje sjednici Vlade obavezan je dostaviti gradonačelniku pismeno opravdanje koje sadrži razloge spriječenosti, ime lica koje će ga mijenjati s instrukcijom o načinu glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda.

Član 14

(Donošenje akata Vlade)

Vlada donosi akte:

a) Tropetinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Vlade kada odlučuje:

1. o godišnjem budžetu Distrikta i o bilo kojim njegovim izmjenama, uključujući i afirmativne glasove: gradonačelnika, dogradonačelnika i šefa odjeljenja za stručne i administrativne poslove, obrazovanje, zdravstvo i javne poslove;

2. o nacrtima zakona iz oblasti obrazovanja, religije, jezika i kulture, uključujući i afirmativne glasove: gradonačelnika, dogradonačelnika i šefova odjeljenja za stručne i administrativne poslove, obrazovanje, privredni razvoj, prostorno planiranje i imovinskopravne poslove i raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja;

3. O prostorno- planskoj dokumentaciji, uključujući i afirmativne glasove gradonačelnika, dogradonačelnika, šefa Odjeljenja za stručne i administrativne poslove, šefa Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu, šefa Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove, šefa Odjeljenja za javne poslove, šefa Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, i šefa Odjeljenja za komunalne poslove.

4. o nacrtima zakona i drugim pitanjima o kojima odlučuje Skupština i kada donosi poslovnik o svom radu;

b) Prostom većinom glasova prisutnih članova Vlade o ostalim pitanjima iz nadležnosti Vlade.

Član 15

(Poslovnik o radu Vlade)

(1) Vlada donosi poslovnik o radu Vlade.

(2) Poslovnikom iz stava 1 ovog člana detaljnije se uređuje način rada, odlučivanje i druga pitanja od značaja za rad Vlade.

Član 15a

(Sekretarijat Vlade)

(1) Za vršenje stručnih i drugih poslova za potrebe Vlade formira se Sekretarijat Vlade.

(2) Nadležnost i organizacija Sekretarijata Vlade uređuju se ovim zakonom, Poslovnikom o radu Vlade i organizacionim planom.

(3) Sekretarijat Vlade učestvuje u obavljanju poslova koji se odnose na: pripremu sjednica Vlade, izradu plana rada Vlade i izvještaja o radu Vlade, nadzor nad primjenom Poslovnika o radu Vlade, kontrolu izrade akata Vlade, kao i drugih poslova koji se odnose na strateško planiranje i koordinaciju politika Vlade.

(4) Poslovi Sekretarijata koji se odnose na strateško planiranje, izradu planskih akata Vlade i koordinaciju politika Vlade vrše se uz koordinaciju glavnog koordinatora Vlade.

(5) Vlada ima sekretara koji rukovodi Sekretarijatom Vlade.

Član 15b

(Kabinet gradonačelnika)

(1) Gradonačelnik, s ciljem izvršavanja poslova iz svoje nadležnosti, organizuje Kabinet u koji se imenuju članovi Kabineta na period trajanja njegovog mandata.

(2) Ne računajući savjetnike, gradonačelnik može imati najviše do pet članova Kabineta.

GLAVA III

GRADONAČELNIK I ČLANOVI VLADE

POGLAVLJE A

Gradonačelnik

Član 16

(Nadležnosti gradonačelnika)

Gradonačelnik ima slijedeće nadležnosti:

a) Predstavlja Distrikt u skladu sa Statutom;

b) Predsjedava Vladom i odgovoran je za zakazivanje i vođenje sjednica Vlade;

c) Odgovaran je za provođenje zakona Bosne i Hercegovine i Distrikta;

d) Odgovaran je Skupštini za pravilno rukovođenje i upravljanje Distriktom;

e) Proglašava imenovanja, unapređenja i razrješenja svih zaposlenika Vlade i javne uprave u skladu sa zakonom, osim u slučaju kada je Statutom ili zakonima utvrđeno drugačije;

f) U ime Vlade:

- Podnosi nacrte zakona i daje prijedloge Skupštini;

- Predlaže budžet Distrikta i podnosi finansijske izvještaje Distrikta Skupštini;

- Obavlja ostale dužnosti u skladu sa Statutom i zakonima;

g) Ima izvršna ovlaštenja koja su mu povjerena zakonima Distrikta;

h) Organizuje Vladu i donosi organizacioni plan;

i) Podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu Vlade i predlaže Program rada Vlade za narednu godinu;

j) Podnosi izvještaje Skupštini o upravljanju i raspolaganju javnom imovinom Distrikta;

k) Podnosi kvartalne i godišnje izvještaje o realizaciji budžeta;

l) Vrši dužnost najvišeg rukovodioca svih zaposlenih u Vladi i javnoj upravi Distrikta;

m) Usmjerava i usklađuje rad odjeljenja;

n) Proglašava vanredno stanje u slučaju opasnosti po život i zdravlje stanovništva, ugroženosti imovine u Distriktu, kao i drugim slučajevima određenim zakonom. Mjere koje se preduzimaju u toku vanrednog stanja moraju biti u skladu sa Statutom, zakonima i drugim propisima Distrikta;

o) Formira radna tijela iz svoje nadležnosti;

p) Informiše javnost i sredstva informisanja;

r) Potpisuje akte Vlade;

s) Vrši druge dužnosti koje su mu povjerene Statutom i zakonima Distrikta.

Član 17

(Akti gradonačelnika)

(1) Akti gradonačelnika su: odluka, pravilnik, organizacioni plan, uputstvo, instrukcija, rješenje i naredba.

(2) Odluka je pravni akt koji gradonačelnik donosi u izvršavanju svojih nadležnosti.

(3) Pravilnikom se razrađuju odredbe zakona i drugih propisa radi njihovog izvršavanja.

(4) Organizacioni plan je akt kojim se uređuje unutrašnja organizacija Kancelarije gradonačelnika i odjeljenja Vlade.

(5) Uputstvom se propisuje način rada i vršenje poslova organa uprave, pravnih lica i građana u izvršavanju zakona.

(6) Instrukcija je akt koji donosi gradonačelnik u izvršavanju svojih dužnosti regulišući rad Vlade i uprave u vezi s primjenom zakona.

(7) Rješenje je pojedinačni akt koji donosi gradonačelnik u izvršavanju svojih nadležnosti, a kojim odlučuje o pravima i obavezama službenika i namještenika, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

(8) Naredba je opći akt kojim gradonačelnik radi izvršavanja zakona, drugih općih akata Skupštine ili akata koje on donosi, naređuje ili zabranjuje postupanje u određenoj situaciji koja ima opći značaj.

Član 18

(Objavljivanje akata gradonačelnika)

Odluka, pravilnik, uputstvo i naredba se objavljuju u "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".

POGLAVLJE B

Članovi Vlade

Član 19

(Nadležnosti dogradonačelnika)

Dogradonačelnik ima slijedeće nadležnosti:

a) Pomaže gradonačelniku u obavljanju njegovih dužnosti i predstavlja gradonačelnika u njegovom odsustvu i postupa umjesto gradonačelnika ukoliko je onemogućen;

b) Ima izvršna ovlaštenja koja su mu navedena u zakonima Distrikta;

c) Osigurava efikasan rad javne uprave i izdaje obavezujuće naloge u tom pogledu;

d) Koordinira pripremu, prezentiranje, usvajanje i izvršavanje budžeta;

e) Osigurava funkcionisanje sistema unutarnje kontrole u organima i institucijama Distrikta;

f) Nadzire izvršenje glavnih projekata infrastrukture;

g) Koordinira ispunjenje obaveza i dužnosti Vlade u vezi sa strateškim investicionim ulaganjima u Distriktu;

h) Osigurava definisanje i provođenje koncepta i plana implementacije za proaktivnu i dugoročnu kulturnu politiku;

i) Prati i osigurava nezavisnost postupanja po žalbama i pritužbama građana;

j) Vrši kontinuirano političku i stratešku analizu.

Član 20

(Nadležnosti glavnog koordinatora)

(1) Glavni koordinator odgovoran je za koordiniranje aktivnosti koje zahtijevaju saradnju više odjeljenja Vlade i za koordiniranje aktivnosti između Vlade, javne uprave i drugih institucija Distrikta.

(2) Pomaže gradonačelniku u efikasnom provođenju Vladine politike i osigurava efikasno upravljanje Vladinim aktivnostima u skladu s instrukcijama gradonačelnika.

(3) Ovlašten je da, u okviru svojih nadležnosti, izdaje obavezujuće naloge organima javne uprave uz saglasnost gradonačelnika.

(4) Radi pod neposrednim rukovodstvom gradonačelnika.

Član 21

(Nadležnosti šefova odjeljenja)

Šefovi odjeljenja imaju slijedeće nadležnosti:

a) Raspravljaju o svim pitanjima iz nadležnosti Vlade i predlažu gradonačelniku najbolja rješenja;

b) Pomažu gradonačelniku u obavljanju njegovih dužnosti;

c) Predlažu Vladi nacrte zakona i podzakonskih akata;

d) Provode odluke gradonačelnika, Vlade i Skupštine koje spadaju u njihovu nadležnost;

e) Donose opće akte kada je to zakonom određeno;

f) Donose upravne akte i druge pojedinačne akte u skladu sa Statutom i zakonima Distrikta;

g) Obavještavaju Skupštinu o svim pitanjima iz njihove nadležnosti, na zahtjev Skupštine ili gradonačelnika;

h) Rukovode radom odjeljenja u skladu sa zakonom i uputstvima gradonačelnika;

i) Preduzimaju neophodne mjere radi efikasnog i efektivnog ostvarivanja utvrđenih ciljeva i zadataka iz nadležnosti odjeljenja;

j) Obavljaju i druge dužnosti utvrđene zakonom ili one koje im naloži gradonačelnik.

Član 22

(Akti šefova odjeljenja)

Šefovi odjeljenja u izvršavanju svojih nadležnosti donose odluke i pravilnike kada je to zakonom ili drugim propisom određeno i pojedinačne upravne akte kojima se regulišu pojedinačna prava i dužnosti fizičkih i pravnih lica u skladu sa zakonom i drugim propisima.

GLAVA IV

MANDAT VLADE

Član 23

(Izbor gradonačelnika)

(1) Gradonačelnika bira i razrješava Skupština u skladu sa Statutom i Poslovnikom Skupštine.

(2) Gradonačelnik obavlja svoje dužnosti za vrijeme trajanja mandata Skupštine koja ga je izabrala i vrši dužnosti u skladu sa Statutom i zakonom.

Član 24

(Početak mandata)

Mandat gradonačelnika počinje odmah nakon izbora i položene svečane izjave, odnosno zakletve.

Član 25

(Izbor članova Vlade)

(1) Gradonačelnik bira ili smjenjuje članove Vlade u skladu s članom 47 stavom 1 Statuta.

(2) Prilikom izbora članova Vlade gradonačelnik je dužan izabrati osobu s najmanje visokom stručnom spremom i visokim moralnim i etičkim kvalitetima.

(3) Gradonačelnik je obavezan da obavijesti Skupštinu o svojoj odluci o izboru, kao i nominovane za članove Vlade, a nominovani su obavezni da se odmah izjasne o prihvatanju gradonačelnikove odluke.

(4) Gradonačelnikova odluka o izboru stupa na snagu po isteku perioda od petnaest (15) dana nakon prijema gradonačelnikove obavijesti o odluci o izboru u Skupštini, ukoliko Skupština nije stavila veto na gradonačelnikovu odluku.

(5) Gradonačelnik određuje kada imenovanje stupa na snagu, a rok ne može biti duži od tri (3) sedmice nakon obavijesti Skupštini o odluci o izboru.

(6) Danom stupanja imenovanja na snagu, gradonačelnik i članovi Vlade daju svečanu izjavu, odnosno zakletvu.

GLAVA V

PRESTANAK MANDATA VLADE

Član 26
https://advokat-prnjavorac.com
(Prestanak mandata gradonačelnika)

(1) Mandat gradonačelnika prestaje prestankom mandata Skupštine koja ga je izabrala, u skladu s članom 46 stavom 1 Statuta.

(2) Prestankom mandata gradonačelniku prestaje i mandat članova Vlade.

(3) Vlada nastavlja da obavlja svoje dužnosti dok se ne izabere novi gradonačelnik.

(4) Na osnovu zahtjeva gradonačelnika članovi Vlade koje je izabrao njegov prethodnik, obavezni su ostati na dužnosti dok odluka o novim članovima Vlade ne stupi na snagu.

Član 27

(Ostavka gradonačelnika i članova Vlade)

(1) Gradonačelnik i članovi Vlade mogu dati ostavku prije isteka mandata.

(2) Ostavka gradonačelnika i članova Vlade mora biti u pisanoj formi s tačno određenim datumom stupanja ostavke na snagu.

(3) Ostavka stupa na snagu najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja.

(4) Gradonačelnik podnosi ostavku Skupštini, a članovi Vlade ostavku podnose gradonačelniku.

(5) Gradonačelnik obavještava Skupštinu o ostavci člana Vlade odmah po podnošenju ostavke.

(6) U slučaju ostavke gradonačelnika, članovi Vlade nastavljaju da obavljaju svoje dužnosti na čelu s dogradonačelnikom, dok se ne izabere novi gradonačelnik, s tim što se prava i obaveze povezani s mandatom ne prekidaju do izbora nove Vlade.

(7) U slučaju ostavke člana Vlade gradonačelnik bira novog člana Vlade u roku od 15 dana od dana podnošenja ostavke u skladu sa Statutom i ovim zakonom.

Član 27a

(Kontinuitet prava proisteklih iz mandata)

U slučaju prestanka mandata člana Vlade, zbog ostavke ili razrješenja gradonačelnika prije isteka njegovog mandata, smatra se da član Vlade, koji bude ponovno izabran na tu funkciju u preostalom dijelu mandata novoizabranog gradonačelnika, ima prava koja proizilaze iz mandata koji je započeo prije ostavke ili razrješenja gradonačelnika, kao da je mandat trajao bez prekida.

Član 28

(Razrješenje zbog sukoba interesa)

(1) Gradonačelnik i članovi Vlade ne mogu preuzeti dužnost i ne mogu vršiti svoju funkciju ukoliko je utvrđen sukob interesa propisan Statutom ili zakonom.

(2) Gradonačelniku prestaje mandat danom dostavljanja odluke o utvrđenom sukobu interesa Skupštini Brčko distrikta BiH.

(3) Članovima Vlade prestaje mandat danom dostavljanja odluke o utvrđenom sukobu interesa gradonačelniku.

Član 29

(Prestanak mandata u slučaju donošenja pravosnažne presude u krivičnom postupku kojim se oglašava krivim)

(1) Gradonačelnik ili članovi Vlade ne mogu preuzeti dužnost i ne mogu vršiti svoju funkciju u slučaju da je protiv njih u krivičnom postupku donesena pravosnažna sudska presuda kojom im je izrečena kazna zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci.

(2) Skupština je dužna utvrditi prestanak mandata gradonačelnika u roku od sedam dana od dana saznanja za nastupanje slučaja iz stava 1 ovog člana.

(3) Gradonačelnik je dužan utvrditi prestanak mandata člana Vlade u roku od tri dana od dana saznanja za nastupanje slučaja iz stava 1 ovog člana.

Član 29a

(Prestanak mandata u slučaju smrti, dugotrajne bolesti i gubitka poslovne sposobnosti)

(1) U slučaju smrti ili dugotrajne bolesti zbog koje ne mogu obavljati dužnost duže od šest mjeseci gradonačelniku ili članovima Vlade prestaje mandat.

(2) U slučaju gubitka poslovne sposobnosti utvrđene odlukom suda gradonačelniku ili članovima Vlade prestaje mandat.

Član 30

(Razrješenje gradonačelnika)

(1) Mandat gradonačelnika prestaje njegovim razrješenjem u skladu s članom 59 stavom 1 Statuta.

(2) Odluka o razrješenju gradonačelnika donosi se u skladu sa Statutom i stupa na snagu odmah.

Član 31

(Razrješenje člana Vlade)

(1) Člana Vlade razrješava gradonačelnik.

(2) Gradonačelnik je dužan da razriješi člana Vlade koji svojim ponašanjem narušava ugled Distrikta i preduzima radnje suprotne zakonu i moralnim i etičkim standardima.

(3) Skupština može staviti veto na odluku gradonačelnika o razrješenju člana Vlade u skladu s članom 47 stavom 1 Statuta, najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je gradonačelnik obavijestio Skupštinu o odluci.

(4) Ukoliko Skupština nije stavila veto na gradonačelnikovu odluku o razrješenju člana Vlade u roku navedenom u stavu 3 ovog člana, odluka stupa na snagu odmah.

(5) Nakon stupanja na snagu odluke o razrješenju člana Vlade gradonačelnik bira novog člana Vlade u roku od 15 dana, u skladu sa Statutom i ovim zakonom.

GLAVA VI

PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA VLADE

Član 32

(Uvid u finansije)

(1) Članovi Vlade pojedinačno podnose na uvid Skupštini godišnji finansijski izvještaj o svojim ukupnim prihodima, izvorima, imovini i dugovanjima, kao i članova porodice do prvog stepena srodstva.

(2) Izvještaji navedeni u stavu 1 ovog člana smatraju se javnim dokumentima i Skupština ih daje javnosti na uvid u skladu sa zakonom.

(3) Obrazac i sadržaj finansijskog izvještavanja utvrđuje Vlada na prijedlog Direkcije za finansije Distrikta.

Član 33

(Plata)

(1) Gradonačelnik ima pravo na mjesečnu neto platu, koja se utvrđuje množenjem osnovice za obračun plate, utvrđene Zakonom o platama i naknadama u organima javne uprave i institucijama Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i koeficijenta 5,968690.

(2) Dogradonačelnik ima pravo na mjesečnu neto platu, koja se utvrđuje množenjem osnovice za obračun plate, utvrđene Zakonom o platama i naknadama u organima javne uprave i institucijama Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i koeficijenta 5,407561.

(3) Glavni koordinator ima pravo na mjesečnu neto platu, koja se utvrđuje množenjem osnovice za obračun plate, utvrđene Zakonom o platama i naknadama u organima javne uprave i institucijama Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i koeficijenta 5,145087.

(4) Šef odjeljenja Vlade ima pravo na mjesečnu neto platu koja se utvrđuje množenjem osnovice za obračun plate, utvrđene Zakonom o platama i naknadama u organima javne uprave i institucijama Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, i koeficijenta 5,145087.

Član 34

(Dodaci na platu, naknade plate i novčane pomoći)

Članovi Vlade ostvaruju pravo na dodatak na platu, naknade plate i novčane pomoći utvrđene Zakonom o platama i naknadama u organima javne uprave i institucijama Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Čl. 35 - 35b

(brisano)

Član 36

(Godišnji odmor)

Članovi Vlade će imati pravo na godišnji odmor od trideset (30) radnih dana tokom kalendarske godine.

GLAVA VII

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 37

(Podzakonski akti)

Propisi za provođenje ovog zakona donijet će se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 37a

(Slučajevi, odnosno postupci koji čekaju pravosnažno rješenje)

Na slučajeve, prestanka mandata u slučaju potvrđivanja optužnice i pokretanja krivičnog postupka, koji još nije pravosnažno okončan, primjenjivat će se odredbe zakona koje su bile na snazi u vrijeme prije stupanja na snagu ovog zakona.

Član 38

(Prestanak primjene zakona)

Danom stupanja na snagu ovog zakona stavlja se van snage Zakon o izvršnoj vlasti Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", brojevi: 5/01, 9/01, 12/01, 16/01, 17/02, 8/03, 14/03, 31/04 i 40/05), i Zakon o članovima Vlade Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", brojevi: 34/04 i 40/05).

Član 39

Zakon o Vladi Brčko distrikta BiH stupio je na snagu 17. jula 2007. godine, a njegove izmjene i dopune: 28. novembra 2007. godine, 30. novembar 2007. godine, 20. februara 2008. godine, 21. maja 2008. godine, 13. juna 2008. godine, 9. aprila 2010. godine, 3. augusta 2012. godine i 22. jula 2017. godine.Samostalni član Zakona o izmjenama
Zakona o Vladi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 49/2018)

Član 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.Samostalni član Zakona o izmjenama
Zakona o Vladi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 8/2019)

Član 4

Ovaj zakon stupa na snagu osmog (8.) dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH, a primjenjuje se od 1. 7. 2019. godine.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum