Vaš pravni kompas 

  • Zakon o vjestacima Republike Srpske

  • Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
 #379  by law
 
ZAKON O VJEŠTACIMA REPUBLIKE SRPSKE

("Sl. glasnik RS", br. 74/2017)GLAVA I

OSNOVNE ODREDBE

Predmet Zakona

Član 1

Ovim zakonom uređuju se uslovi za obavljanje poslova vještačenja, postupak imenovanja i razrješenja vještaka, postupak upisa i brisanja pravnih subjekata, kao i prava i obaveze lica koja obavljaju vještačenje.

Poslovi vještačenja

Član 2

(1) Vještačenje vrše fizička lica i pravni subjekti koja ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom, državni organi, republički organi uprave koji u okviru zakonom propisanih ovlašćenja vrše poslove vještačenja, te javne i privatne ustanove i privredna društva registrovana za poslove vještačenja.

(2) Vještak obavlja poslove vještačenja samostalno ili u ime državnog organa, republičkog organa uprave kao institucije koje u okviru zakonom propisanih ovlašćenja vrše poslove vještačenja, te u ime javne i privatne ustanove i privrednog društva koji su registrovani za poslove vještačenja.

(3) Imenovanje vještaka za obavljanje poslova vještačenja, u skladu sa ovim zakonom, vrši se za sljedeće oblasti:

1) za oblast sudske medicine i vještaci iz drugih medicinskih oblasti - po specijalnostima i usmjerenim specijalnostima,

2) za oblast farmacije - po specijalnostima i usmjerenim specijalnostima,

3) za oblast stomatologije - po specijalnostima i usmjerenim specijalnostima,

4) za oblast veterinarstva - po specijalnostima i usmjerenim specijalnostima,

5) za kriminalističko-forenzičku oblast - po specijalnostima i usmjerenim specijalnostima,

6) za grafičko-tehnološku oblast - po specijalnostima i usmjerenim specijalnostima,

7) za pedagošku oblast - po specijalnostima i usmjerenim specijalnostima,

8) za psihološku oblast - po specijalnostima i usmjerenim specijalnostima,

9) za elektrotehničku oblast - po specijalnostima i usmjerenim specijalnostima,

10) za mašinsku oblast - po specijalnostima i usmjerenim specijalnostima,

11) za ekonomsku oblast - po specijalnostima i usmjerenim specijalnostima,

12) za oblast šumarstva - po specijalnostima i usmjerenim specijalnostima,

13) za oblast arhitekture i urbanizma - po specijalnostima i usmjerenim specijalnostima,

14) za oblast građevinarstva - po specijalnostima i usmjerenim specijalnostima,

15) za oblast geodezije - po specijalnostima i usmjerenim specijalnostima,

16) za oblast saobraćaja - po specijalnostima i usmjerenim specijalnostima,

17) za hemijsko-tehnološku oblast - po specijalnostima i usmjerenim specijalnostima,

18) za oblast biologije - po specijalnostima i usmjerenim specijalnostima,

19) za oblast geologije - po specijalnostima i usmjerenim specijalnostima,

20) za oblast poljoprivrede - po specijalnostima i usmjerenim specijalnostima,

21) za oblast zaštite na radu - po specijalnostima i usmjerenim specijalnostima,

22) za oblast zaštite od požara - po specijalnostima i usmjerenim specijalnostima,

23) za oblast zaštite životne sredine - po specijalnostima i usmjerenim specijalnostima,

24) za oblast informatičko-telekomunikacione tehnologije - po specijalnostima i usmjerenim specijalnostima i

25) druge oblasti po specijalnostima i usmjerenim specijalnostima, navedene u zahtjevu za imenovanje.

(4) Vještačenja za oblast sudske medicine, a to podrazumijeva: utvrđivanje uzroka smrti, preglede i obdukcije posmrtnih ostataka, ekshumacije, forenzičko-antropološke analize skeletnih ostataka, DNK analize i forenzičko-toksikološke analize, vrše pravni subjekti iz člana 28. ovog zakona.

GLAVA II

STATUSNA PITANjA VJEŠTAKA

Uslovi za imenovanje vještaka

Član 3

(1) Za vještaka može biti imenovano lice koje ispunjava sljedeće opšte i posebne uslove:

1) opšti uslovi su za imenovanje vještaka su:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,

2. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

3. da nije osuđivan za krivična djela protiv uređenja i bezbjednosti države, za krivična djela protiv čovječnosti, međunarodnog prava, protiv službene ili druge odgovorne dužnosti ili za drugo krivično djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje dužnost vještaka,

4. da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivična djela iz tačke 3) ovog stava;

2) posebni uslovi za imenovanje vještaka su:

1. da ima visoku stručnu spremu, odnosno završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima u oblastima koje je kandidat naveo u zahtjevu za imenovanje i

3. da ne obavlja djelatnosti koje su nespojive sa poslovima vještaka.

(2) Za vještaka može biti imenovano lice koje ima srednju stručnu spremu ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova ili ekvivalent u oblastima u kojima lice sa tim obrazovanjem može obavljati profesionalno i stručno vještačenje, ukoliko za određenu oblast vještačenja nema odgovarajuće visoke stručne spreme, a po prethodno pribavljenom mišljenju Stručne komisije.

(3) Za vještaka može biti imenovano lice koje ima srednju stručnu spremu ili završen prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova ili ekvivalent i najmanje 15 godina radnog iskustva na poslovima vještačenja u skladu sa Rješenjem Ministarstva pravde Republike Srpske.

Objavljivanje javnog poziva

Član 4

(1) Ministar pravde (u daljem tekstu: ministar) objavljuje javni poziv za imenovanje vještaka.

(2) Javni poziv se objavljuje u “Službenom glasniku Republike Srpske", u jednim dnevnim novinama koje su dostupne na području cijele Republike Srpske i na internet stranici Ministarstva pravde (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Podnošenje zahtjeva za imenovanje vještaka

Član 5

(1) Lice koje se prijavljuje na javni poziv za imenovanje vještaka navodi oblast, specijalnost i usmjerenu specijalnost za koju podnosi zahtjev za imenovanje.

(2) Lice iz stava 1. ovog člana dostavlja Ministarstvu sljedeću dokumentaciju:

1) biografiju,

2) uvjerenje o državljanstvu,

3) uvjerenje o radnoj sposobnosti,

4) uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

5) ovjerenu foto-kopiju diplome,

6) uvjerenje o radnom iskustvu na poslovima u odgovarajućoj oblasti i u okviru specijalnosti i usmjerene specijalnosti za koju se prijavljuje i

7) dokaze o sticanju dodatnih stručnih znanja i kvalifikacija.

Komisija

Član 6

(1) Radi utvrđivanja Prijedloga liste vještaka, postupanja po primjedbama na rad vještaka, te predlaganja mjera u skladu sa članom 17. ovog zakona, ministar imenuje Komisiju.

(2) Komisiju iz stava 1. ovog člana čine najmanje dva člana iz reda stručnjaka iz oblasti za koju se imenuje vještak i jedan član Komisije u ime Ministarstva.

(3) Članovi Komisije imaju pravo na naknadu za rad u Komisiji.

(4) Rješenje o visini troškova rada Komisije donosi ministar.

Kvalifikaciono testiranje kandidata za vještaka

Član 7

(1) Komisija iz člana 6. ovog zakona sprovodi kvalifikaciono testiranje kandidata za vještaka iz oblasti propisanih članom 2. stav 3. ovog zakona.

(2) Od obaveze kvalifikacionog testiranja za vještaka iz stava 1. ovog člana izuzimaju se lica koja imaju zvanje doktora nauka za određenu oblast vještačenja kako je navedeno u članu 2. Zakona, kao i lica koja imaju užu specijalizaciju-supspecijalizaciju ili specijalizaciju u domenu sudskih specijalizacija.

(3) Postupak kvalifikacionog testiranja kandidata propisuje se Pravilnikom o kvalifikacionom testiranju kandidata za vještaka, koji donosi ministar.

(4) Troškove kvalifikacionog testiranja snosi kandidat za vještaka.

(5) Rješenje o visini troškova kvalifikacionog testiranja donosi ministar.

Imenovanje vještaka

Član 8

(1) Kandidati za vještaka na kvalifikacionom ispitu dobijaju ocjenu “zadovoljava" i “ne zadovoljava".

(2) Komisija iz člana 6. ovog zakona predlaže da se imenuje za vještaka kandidat koji na kvalifikacionom ispitu dobije ocjenu “zadovoljava".

(3) Vještaka rješenjem imenuje ministar, na prijedlog Komisije.

(4) Rješenje o imenovanju se dostavlja vještaku u roku od 30 dana od dana kvalifikacionog testiranja.

(5) Nakon ocjene Komisije o uspješnosti kandidata na kvalifikacionom testiranju, kandidatu koji dobije ocjenu “ne zadovoljava" ministar donosi rješenje u roku od 30 dana od dana kvalifikacionog testiranja.

(6) Protiv rješenja iz stava 5. ovog člana nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.

(7) Vještak iz stava 3. ovog člana se imenuje na period od šest godina i može biti ponovo imenovan.

(8) Nakon isteka perioda imenovanja iz stava 7. ovog člana, vještaku se produžava mandat imenovanja za period od narednih šest godina i donosi se rješenje o imenovanju, uz uslov da vještak podnese Ministarstvu zahtjev za produženje mandata imenovanja i dostavi dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 3. stav 1. tačka 1) podt. 2, 3. i 4. i člana 26. ovog zakona.

(9) Vještaka čiji mandat nije produžen u skladu sa uslovima iz stava 8. ovog člana, Ministarstvo briše iz Imenika vještaka i sa Liste vještaka.

Svečana izjava

Član 9

(1) Lice koje je imenovano za vještaka, prije početka vršenja dužnosti, potpisuje svečanu izjavu koju dostavlja Ministarstvu.

(2) Tekst svečane izjave iz stava 1. ovog člana glasi: “Izjavljujem da ću dužnost vještaka vršiti časno i savjesno i da ću u radu postupati u skladu sa Zakonom i drugim važećim propisima i pravilima struke.".

Sadržaj i objavljivanje Liste vještaka

Član 10

(1) Lista vještaka, koju sačinjava Ministarstvo, sadrži:

1) prezime i ime imenovanog vještaka,

2) prebivalište i adresu vještaka,

3) telefonski broj,

4) stručni naziv zvanja vještaka i

5) oblast i specijalnost, odnosno usmjerenu specijalnost za koju je vještak imenovan.

(2) Lista iz stava 1. ovog člana, kao i sve promjene te liste, objavljuje se u “Službenom glasniku Republike Srpske" i u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine".

(3) Lista pravnih subjekata za vršenje poslova vještačenja sadrži:

1) naziv,

2) sjedište i adresu pravnog subjekta za vršenje poslova vještačenja,

3) telefonski broj i

4) oblast i specijalnost, odnosno usmjerenu specijalnost vještačenja.

(4) Lista iz stava 3. ovog člana, kao i sve promjene te liste, objavljuje se u “Službenom glasniku Republike Srpske" i u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine".

(5) Lista vještaka i lista pravnih subjekata za vršenje poslova vještačenja nije obavezujuća za sud ili drugi organ koji vodi postupak, odnosno druge učesnike u postupku, osim ako je drugačije propisano pravilima postupka.

Imenik vještaka

Član 11

(1) Ministarstvo vodi Imenik vještaka.

(2) U imenik vještaka iz stava 1. ovog člana unose se sljedeći podaci:

1) redni broj upisa,

2) prezime, ime jednog od roditelja i ime vještaka,

3) prebivalište i adresa stanovanja,

4) telefonski broj,

5) stručno zvanje, kao i oblast imenovanja, uključujući specijalnost i usmjerenu specijalnost,

6) broj i datum rješenja o imenovanju i

7) napomena.

Promjena podataka

Član 12

Vještak je dužan da o promjeni podataka iz člana 11. stav 2. ovog zakona obavijesti Ministarstvo odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana promjene podataka.

Pečat

Član 13

(1) Vještak ima pečat okruglog oblika, promjera 38 milimetara, koji se može upotrebljavati samo u vršenju dužnosti vještaka.

(2) Tekst pečata ispisan je na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj, latiničkim i ćiriličkim pismom i sadrži:

1) ime i prezime vještaka,

2) oznaku “vještak" sa naznakom oblasti, uključujući specijalnost i usmjerenu specijalnost vještačenja za koju je vještak imenovan i

3) mjesto prebivališta vještaka.

(3) Otisak pečata i svojeručni potpis vještak deponuje u Ministarstvu.

(4) Troškove izrade i nabavke pečata snosi vještak.

Nadzor nad radom vještaka od organa koji vodi postupak

Član 14

Predsjednici sudova, odnosno rukovodioci organa koji vode postupak prate rad vještaka, o svojim zapažanjima, odnosno primjedbama i izrečenim novčanim kaznama obavještavaju Ministarstvo, te predlažu utvrđivanje odgovornosti vještaka u skladu sa ovim zakonom.

Primjedbe na rad vještaka

Član 15
https://advokat-prnjavorac.com
(1) Primjedbe na rad vještaka mogu da podnesu sudije, tužioci, stranke i punomoćnici stranaka, državni organi, republički organi uprave, kao i druge institucije, odnosno ustanove.

(2) Primjedba iz stava 1. ovog člana treba da sadrži činjenične navode podnosioca primjedbe, sa potrebnom dokumentacijom koja potkrepljuje navode podnosioca primjedbe.

(3) Primjedbe se podnose Ministarstvu.

(4) Primjedbe iz st. 1. i 2. ovog člana dostavljaju se vještaku na čiji rad su izjavljene, radi izjašnjenja.

Postupanje Komisije po primjedbama na rad vještaka

Član 16

Primjedbe iz čl. 14. i 15. ovog zakona, kao i izjašnjenje vještaka, ministar dostavlja komisiji iz člana 6. ovog zakona, radi razmatranja i predlaganja odgovarajućih mjera u skladu sa članom 17. ovog zakona.

Povrede i mjere

Član 17

(1) U slučajevima kada vještak poslove vještačenja obavlja nestručno ili nesavjesno, ne poštuje rokove koji su utvrđeni za izvršenje poslova vještačenja bez opravdanog razloga, kao i kada ne poštuje sud ili stranke, ili kada na njegov rad ima drugih ozbiljnih prigovora, ministar na prijedlog komisije iz člana 6. ovog zakona rješenjem izriče jednu od sljedećih mjera:

1) pismenu opomenu,

2) javnu opomenu, koja se bez odgađanja objavljuje u “Službenom glasniku Republike Srpske" i “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" i

3) razrješava vještaka dužnosti.

(2) Postupak utvrđivanja odgovornosti vještaka propisuje se pravilnikom, koji donosi ministar pravde.

Principi izricanja mjera

Član 18

Prilikom izricanja mjera iz člana 17. ovog zakona naročito se uzimaju u obzir sljedeće činjenice:

1) težina učinjene povrede vršenja poslova vještačenja i njene posljedice,

2) stepen odgovornosti,

3) okolnosti pod kojima je povreda učinjena,

4) dosadašnji rad i ponašanje vještaka i

5) druge okolnosti koje mogu uticati na odluku o težini i vrsti mjere.

Prigovor na rješenje o izricanju mjera

Član 19

(1) Protiv rješenja o izricanju mjera iz člana 17. ovog zakona može se uložiti prigovor ministru u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

(2) U roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora ministar donosi rješenje po prigovoru koje je konačno.

Razrješenje dužnosti vještaka

Član 20

(1) Vještak se razrješava dužnosti rješenjem ministra, i to u slučaju:

1) ako sam zahtijeva da bude razriješen vršenja dužnosti vještaka,

2) ako bude osuđen za djela iz člana 3. stav 1. tačka 1) podtačka 3. ovog zakona,

3) ako se naknadno utvrdi da ne ispunjava opšte i posebne uslove iz člana 3. ovog zakona,

4) ako su povrede vršenja poslova vještačenja propisane članom 17. ovog zakona naročito ozbiljne prirode,

5) ako izgubi radnu sposobnost za dalje vršenje dužnosti vještaka i

6) ako ne postupi u skladu sa odredbom člana 27. stav 4. ovog zakona.

(2) U postupku donošenja rješenja o razrješenju, vještaku se omogućava da se izjasni o činjenicama i okolnostima na osnovu kojih se donosi rješenje o razrješenju.

(3) Protiv rješenja o razrješenju iz stava 1. ovog člana nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.

(4) Vještak koji je razriješen dužnosti briše se iz Imenika vještaka i sa Liste vještaka i to se bez odgađanja objavljuje u “Službenom glasniku Republike Srpske" i “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine".

Nezavisnost u radu vještaka

Član 21

Vještak je samostalan i nezavisan u obavljanju vještačenja i u radu je dužan da se pridržava zakona i drugih propisa, pravila struke i domaćih i međunarodnih važećih standarda.

Tarifa o nagradi i naknadi troškova za rad vještaka

Član 22

(1) Vještak ima pravo na nagradu za obavljeno vještačenje i nadoknadu troškova nastalih u vezi sa vršenjem poslova vještaka, u skladu sa odredbama Tarife o nagradi i naknadi troškova za rad vještaka (u daljem tekstu: Tarifa).

(2) Tarifa iz stava 1. ovog člana propisuje nagradu za obavljeno vještačenje i naknadu za troškove nastale vršenjem poslova vještaka (troškove službenog putovanja, smještaja i slično).

(3) Tarifu donosi ministar, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva finansija.

(4) Tarifa se objavljuje u “Službenom glasniku Republike Srpske" i u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine".

(5) Sudovi i drugi organi u odluci o troškovima postupka određuju nagradu i naknadu za izvršene poslove vještačenja prema odredbama Tarife koja je važila u momentu vršenja poslova vještačenja, odnosno u skladu sa ugovorenom nagradom i naknadom ako je ugovoreni iznos manji od onoga koji je predviđen Tarifom, osim ako nije drugačije propisano pravilima postupka.

(6) U slučajevima u kojima je sud ili drugi organ koji vodi postupak dužan da nadoknadi troškove vještačenja, sud, odnosno drugi organ izmiruje troškove vještačenja u najkraćem mogućem roku.

Dnevnik izvršenih vještačenja

Član 23

(1) Vještak vodi Dnevnik izvršenih vještačenja (u daljem tekstu: Dnevnik) u štampanom ili elektronskom obliku.

(2) U Dnevnik iz stava 1. ovog člana unose se sljedeći podaci:

1) redni broj upisa,

2) broj i datum akta suda ili drugog organa, odnosno pravnog lica na čiji se zahtjev vrši vještačenje,

3) prezime, ime i adresa lica koje zahtijeva vještačenje i datum zahtjeva,

4) predmet vještačenja i kratka oznaka sadržine vještačenja,

5) iznos naplaćene naknade troškova vještaka, troškova vještačenja i Tarife i

6) napomena.

Obaveza poštovanja rokova

Član 24

(1) Vještak je dužan da se pridržava roka koji mu je utvrđen za izvršenje poslova vještačenja.

(2) Ako vještak iz objektivnih razloga ne može završiti vještačenje u utvrđenom roku, dužan je da podnese sudu ili organu koji je odredio vještačenje odmah, a najkasnije deset dana prije isteka roka izvještaj o razlozima zbog kojih nije u mogućnosti da izvrši vještačenje, kratki prikaz rezultata do tada obavljenih radnji, kao i da navede rok do kada će obaviti vještačenje, osim ako nije drugačije propisano pravilima postupka.

(3) U složenijim vještačenjima u kojima je određen duži rok za vještačenje, vještak je dužan da organu koji mu je odredio vještačenje, svakog mjeseca od dana povjerenog vještačenja, podnese kratki izvještaj o rezultatima do tada obavljenih radnji, osim ako nije drugačije propisano pravilima postupka.

Čuvanje službene tajne

Član 25

(1) Podaci koje vještak sazna prilikom vršenja dužnosti vještaka predstavljaju službenu tajnu.

(2) Podatke iz stava 1. ovog člana vještak može iznositi samo u okviru vršenja dužnosti vještaka.

Stručno usavršavanje vještaka

Član 26

(1) Stručna usavršavanja organizuje i sprovodi Ministarstvo, najmanje jednom u toku kalendarske godine.

(2) Vještaci su obavezni da se stručno usavršavaju.

(3) Obavijest Ministarstva o stručnom usavršavanju vještaka objavljuje se na internet stranici Ministarstva.

(4) Ministar pravde donosi Pravilnik o stručnom usavršavanju vještaka, kojim se propisuju načini stručnog usavršavanja vještaka.

Obavezno osiguranje od odgovornosti

Član 27

(1) Vještak je dužan osigurati se od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima zbog nezakonitog vršenja poslova vještačenja, usljed kojeg je pričinjena šteta trećim licima.

(2) Vještak je obavezan da zaključi ugovor o osiguranju od odgovornosti sa odgovarajućim društvom za osiguranje, za tekuću godinu.

(3) Na početku svake kalendarske godine, najkasnije do 31. januara, vještak je dužan Ministarstvu dostaviti dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju za tekuću godinu.

(4) Minimalni iznos osiguranja iznosi 100.000 KM (sto hiljada konvertibilnih maraka).

GLAVA III

PRAVNI SUBJEKTI KOJI OBAVLjAJU POSLOVE VJEŠTAČENjA

Poslovi vještačenja koje obavljaju pravni subjekti

Član 28

Poslove vještačenja u jednoj ili više oblasti mogu vršiti državni organi, republički organi uprave koji u okviru zakonom propisanih ovlašćenja vrše poslove vještačenja, te javne i privatne ustanove i privredna društva koji su registrovani za vršenje poslova vještačenja.

Uslovi za upis u Imenik pravnih subjekata za vršenje poslova vještačenja

Član 29

(1) Državni organi, republički organi uprave, javne i privatne ustanove i privredna društva upisuju se u Imenik pravnih subjekata za vršenje poslova vještačenja, koji vodi Ministarstvo.

(2) Prilikom podnošenja zahtjeva za obavljanje poslova vještačenja, javne i privatne ustanove i privredna društva moraju predočiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova za vršenje poslova vještačenja.

(3) Opšti uslovi za vršenje poslova vještačenja su:

1) da su javne ili privatne ustanove ili privredna društva registrovani kod nadležnog suda i za obavljanje poslova vještačenja za određenu oblast, odnosno da je državnim organima, republičkim organima uprave u okviru zakonom propisanih ovlašćenja utvrđeno i vršenje poslova vještačenja i

2) da javne ili privatne ustanove ili privredno društvo imaju dozvolu za rad izdatu od ovlašćenog organa u skladu sa posebnim propisima, u zavisnosti od oblasti u kojoj će vršiti poslove vještačenja.

(4) Posebni uslovi za vršenje poslova vještačenja su da javne i privatne ustanove ili privredna društva imaju zaključen ugovor o radu ili ugovor o djelu sa najmanje dva angažovana stručna lica koja su na Listi vještaka Ministarstva za oblasti vještačenja za koju podnosi zahtjev za upis u imenik iz stava 1. ovog člana.
https://www.advokat.attorney/
(5) Rješenje o upisu pravnih subjekata u imenik iz stava 1. ovog člana, a koja ispunjavaju uslove propisane st. 3. i 4. ovog člana na zahtjev pravnog subjekta donosi ministar, po prethodno pribavljenom mišljenju Komisije.

(6) Rješenje iz stava 5. ovog člana izdaje se na period od šest godina i može se produžiti u skladu sa ovim zakonom.

Sadržaj Imenika pravnih subjekata za vršenje poslova vještačenja

Član 30

U imenik iz člana 29. stav 1. ovog zakona unose se sljedeći podaci:

1) redni broj upisa,

2) naziv i sjedište pravnog subjekta,

3) telefonski broj,

4) oblast, uključujući specijalnost i usmjerenu specijalnost vještačenja,

5) imena stručnih lica kojima pravni subjekat raspolaže za određenu oblast vještačenja,

6) broj i datum donošenja rješenja o ispunjavanju uslova za upis u Imenik vještaka pravnih subjekata,

7) broj i datum rješenja o upisu u sudski registar i

8) broj i datum rješenja o prestanku ispunjavanja uslova za upis u Imenik vještaka pravnih subjekata.

Promjena podataka

Član 31

Državni organi, republički organi uprave koji u okviru zakonom propisanih ovlašćenja vrše poslove vještačenja, javne i privatne ustanove i privredna društva registrovana za vršenje poslova vještačenja, koji su upisani u Imenik vještaka pravnih subjekata, dužni su da o promjeni podataka iz člana 30. ovog zakona obavijeste Ministarstvo.

Rješenje o prestanku ispunjavanja uslova za upis u Imenik vještaka pravnih subjekata

Član 32

(1) Ako utvrdi da su javne i privatne ustanove i privredna društva registrovana za vršenje poslova vještačenja, koji su upisani u Imenik vještaka pravnih subjekata za vršenje poslova vještačenja, prestali da ispunjavaju uslove za upis u Imenik vještaka pravnih subjekata, odnosno da državni organi, republički organi uprave, u okviru zakonom propisanih ovlašćenja nemaju ovlašćenje za vršenje poslova vještačenja, Ministarstvo donosi rješenje o prestanku ispunjavanja uslova za upis, a pravni subjekt se bez odgađanja briše iz Imenika vještaka pravnih subjekata.

(2) Protiv rješenja iz stava 1. ovog člana žalba nije dozvoljena, ali se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.

Dužnost vršenja poslova vještačenja

Član 33

(1) Državni organi, republički organi uprave koji u okviru zakonom propisanih ovlašćenja vrše poslove vještačenja, javne i privatne ustanove i privredna društva registrovana za vršenje poslova vještačenja iz člana 29. ovog zakona, a koji su upisani u Imenik pravnih subjekata za vršenje poslova vještačenja, dužni su da izvrše vještačenje koje naloži sud ili drugi organ koji vodi postupak.

(2) Pored pravnih subjekata iz stava 1. ovog člana upisanih u Imenik vještaka pravnih subjekata i drugi vještaci kao fizička lica upisana u Imenik vještaka dužni su da izvrše vještačenje koje im povjeri sud ili drugi organ koji vodi postupak, ako predmet vještačenja spada u njihovu djelatnost.

(3) Ako vještak iz opravdanih razloga ne može prihvatiti vještačenje, dužan je da o razlozima neprihvatanja odmah obavijesti sud ili drugi organ koji vodi postupak.

Vršenje poslova vještačenja

Član 34

(1) Poslove vještačenja u Republici Srpskoj mogu vršiti vještaci sa teritorije cijele Bosne i Hercegovine.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, ukoliko na teritoriji Bosne i Hercegovine nema vještaka odgovarajuće struke ili postoje drugi pravni ili stvarni razlozi zbog kojih vještaci iz Bosne i Hercegovine ne mogu vršiti poslove vještačenja u konkretnom predmetu, poslove vještačenja u Republici Srpskoj može u pojedinačnim slučajevima vršiti i vještak iz druge države, koji po zakonu te države ispunjava uslove za vršenje poslova vještačenja.

GLAVA IV

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Imenovanje vještaka po odredbama ovog zakona

Član 35

Vještaci imenovani u skladu sa odredbama Zakona o vještacima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske", br. 16/05 i 65/08) nastavljaju sa obavljanjem dužnosti do imenovanja vještaka po odredbama ovog zakona.

Donošenje podzakonskih akata

Član 36

(1) Ministar će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti:

1) Rješenje o visini troškova rada Komisije (član 6. stav 4),

2) Pravilnik o kvalifikacionom testiranju kandidata za vještaka (član 7. stav 2),

3) Rješenje o visini troškova kvalifikacionog testiranja (član 7. stav 4),

4) Pravilnik o postupku utvrđivanja odgovornosti vještaka (član 17. stav 2),

5) Tarifu o naknadi i nagradi troškova za rad vještaka (član 22. stav 3) i

6) Pravilnik o stručnom usavršavanju vještaka (član 26. stav 5).

(2) Do donošenja podzakonskih akata iz stava 1. ovog člana primjenjuju se podzakonski akti doneseni na osnovu Zakona o vještacima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske", br. 16/05 i 65/08).

Prestanak važenja dosadašnjih propisa

Član 37

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o vještacima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske", br. 16/05 i 65/08).

Stupanje na snagu

Član 38

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske".

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum