Vaš pravni kompas 

  • Zakon o utvrdivanju i nacinu izmirenja unutrasnjeg duga Kantona Sarajevo

  • Zakoni Kantona Sarajevo
Zakoni Kantona Sarajevo
 #494  by comodore
 
ZAKON O UTVRĐIVANjU I NAČINU IZMIRENjA UNUTRAŠNjEG DUGA KANTONA SARAJEVO

("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 31/2004)I. OPĆE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom utvrđuje se unutrašnji dug Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton) i način izmirenja unutrašnjeg duga.

Član 2

Unutrašnji dug Kantona iznosi 1.590.780 KM.

Izmirenje unutrašnjeg duga vrši se na način koji osigurava i podržava makroekonomsku stabilnost i fiskalnu održivost Kantona.

II. KATEGORIJA UNUTRAŠNJEG DUGA

Član 3

Unutrašnji dug Kantona u iznosu od 1.590.780 KM proizilazi iz neizmirenih obaveza prema Federalnom ministarstvu pravde za troškove Kazneno-popravnog zavoda Sarajevo nastale izvršenjem mjera pritvora i troškova izvršenja kazni zatvora, izvršenih od sudova Kantona Sarajevo u 2002. godini.

Član 4

Kanton će izmiriti unutrašnji dug iz člana 3. ovog zakona iz sredstava Budžeta Kantona Sarajevo za 2005. godinu - iz finansiranja izdataka, a u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2005. godinu.

U slučaju da Vlada Federacije Bosne i Hercegovine unutrašnji dug iz člana 3. ovog zakona, kao i dugove drugih kantona, otpiše, sredstva rezervisana u Budžetu Kantona Sarajevo za 2005. godinu preusmjeriće se u druge namjene u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta Kantona Sarajevo za 2005. godinu.

Član 5

Unutrašnji dug Kantona je dug evidentiran godišnjim popisom sredstava, potraživanja i obaveza i jedini je neizmireni dug Kantona nastao u periodu od 01. aprila 1996. godine do 31. decembra 2002. godine.

III - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 6

U provođenju ovog zakona Vlada Kantona Sarajevo će po potrebi donijeti posebne podzakonske akte.

Član 7

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a primjenjivaće se od 01.01.2005. godine.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum