Vaš pravni kompas 

  • Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti Hercegovacko Neretvanskog Kantona

  • Zakoni Hercegovacko neretvanskog kantona
Zakoni Hercegovacko neretvanskog kantona
 #600  by comodore
 
ZAKON O UGOSTITELjSKOJ DJELATNOSTI Hercegovacko Neretvanskog Kantona
("Sl. novine Hercegovačko-neretvanskog kantona", br. 12/2017)I. OPĆE ODREDBE

Član 1

(Predmet Zakona)

Ovim se Zakonom uređuju način i uslovi pod kojima pravna i fizička lica mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost, osnivanje i prestanak rada ugostiteljskog objekta, razvrstavanje i kategorizacija ugostiteljskog objekta, ugostiteljske usluge u domaćinstvu, porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu, te na plovnom objektu i plutajućem objektu.

Član 2

(Pojmovi, definicije i njihovo značenje)

Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom Zakonu imaju sljedeće značenje:

a) ugostitelj je privredno društvo ili fizičko lice koja obavlja ugostiteljsku djelatnost;

b) ugostiteljski objekt je funkcionalno povezan, uređen i opremljen prostor koji ispunjava propisane minimalno-tehničke uslove za pružanje ugostiteljskih usluga, odnosno za obavljanje ugostiteljske djelatnosti;

c) ugostiteljski objekt za smještaj je objekt u kojem se pružaju usluge smještaja, prehrane, pića i napitaka;

d) ugostiteljski objekti za prehranu, piće, napitke i slastice su objekti u kojima se pripremaju i uslužuju topla i hladna jela, pića, napitci, ili se uslužuju samo pića i napitci;

e) catering objekti su vrsta ugostiteljskih objekata u kojima se pripremaju jela, pića i napitci u centralnim jedinicama za konzumiranje na drugom mjestu (u prevoznim sredstvima, na priredbama,svečanostima) sa ili bez posluživanja;

f) smještajna jedinica je opremljena prostorija,odnosno skup opremljenih prostorija unutar ugostiteljskog objekta za smještaj koja se stavlja na raspolaganje korisniku (soba, apartman, studio apartman, porodična soba);

g) porodično poljoprivredno gazdinstvo jeste poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisima organa nadležnog za poljoprivredu i koje pruža ugostiteljske usluge u skladu sa odredbama ovog zakona;

h) pod plovnim objektom podrazumijevaju se brodovi i brodice registrovani za privredne svrhe prevoza putnika;

i) plutajući objekti su naprave na vodi stalno privezane, usidrene ili položene na dno koje nisu osposobljene za plovidbu, a registrovane su za obavljanje privredne djelatnosti;

j) kategorizacija ugostiteljskih objekata je postupak utvrđivanja postignutih standarda u pogledu uređenja, opreme, uređaja, usluga, održavanja i ostalih elemenata u ugostiteljskim objektima za smještaj i prehranu na osnovu kojeg se objekti iste vrste razvrstavaju u različite kategorije zavisno od nivoa postignutih standarda;

k) standardizovana ploča je jednoobrazno dimenzionirana i sadržajno određena ploča za označavanje kategorije, te vrste ugostiteljskog objekta.

Član 3

(Definicija ugostiteljske djelatnosti)

(1) Ugostiteljska djelatnost, u smislu ovog Zakona je pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja.

(2) Ugostiteljska djelatnost je i pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i snabdijevanje tim jelima, pićima i napitcima (catering).

Član 4

(Pravna i fizička lica koja mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost odnosno pružati ugostiteljske usluge)

(1) Ugostiteljsku djelatnost mogu obavljati pravna i fizička lica koja su registrovana za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i ispunjavaju uslove propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog Zakona kao osnovnu djelatnost (u daljem tekstu: ugostitelj).

(2) Ugostiteljsku djelatnost, pod uslovima propisanim ovim Zakonom za ugostitelja, mogu obavljati i:

a) javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima,

b) obrazovne ustanove (turističko - ugostiteljske škole), te učenički i studentski domovi u svojim poslovnim prostorijama i prostorima.

(3) Pod uslovima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog Zakona, određene ugostiteljske usluge mogu pružati fizička lica u domaćinstvu i nosioci ili članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, te fizička lica na plovnim i plutajućim objektima.

Član 5

(Pružanje ugostiteljskih usluga smještaja i prehrane u objektima zatvorenog tipa)

(1) Pravno i fizičko lice može organizovati pružanje usluga smještaja, prehrane i podjele toplih napitaka i alkoholnih i bezalkoholnih pića za svoje članove, uposlenike i penzionere, te članove uže porodice, svojih članova, uposlenika i penzionera, pod uslovima utvrđenim ovim Zakonom i drugim propisima, u objektima zatvorenog tipa (svojim prostorijama, odmaralištima, kampovima, planinarskim domovima, kantinama, klubovima i sl.).

(2) Članovi uže porodice, u smislu odredbe stava 1. ovog člana, su: supružnici, djeca rođena u braku ili izvan braka, pastorčad i usvojenici, te roditelji i usvojitelji.

(3) Pravna i fizička lica iz stava 1. ovog člana, dužna su za pružanje ugostiteljskih usluga pribaviti rješenje općinskog, odnosno gradskog organa uprave nadležnog za poslove ugostiteljstva prema mjestu sjedišta objekta (u daljem tekstu: nadležni organ) o ispunjavanju uslova propisanih ovim Zakonom i drugim propisima, koji to rješenje upisuju u Registar objekata zatvorenog tipa.

(4) Ministar će propisati minimalno-tehničke i druge uslove za pružanje usluga iz stava 1. ovog člana.

(5) Nadležni organ rješenjem utvrđuje ispunjavanje uslova iz propisa donesenog na osnovu stava 3. ovog člana.

(6) Ministar će propisati sadržaj i oblik obrasca zahtjeva, kao i način vođenja Registra iz stava 3. ovog člana.

Član 6

(Pružanje usluga prehrane, pića i smještaja na koje se ne primjenjuju odredbe ovog Zakona)

Odredbe ovog Zakona ne primjenjuju se na pružanje usluga prehrane i smještaja u objektima ustanova socijalne zaštite, zdravstva, odgoja, obrazovanja i drugih sličnih ustanova, vojske, policije, ako te usluge pružaju njihovi uposlenici isključivo svojim uposlenicima, pripadnicima i korisnicima.

II. UGOSTITELJSKI OBJEKTI I NAČIN POSLOVANJA UGOSTITELJA

Član 7

(Ugostiteljski objekt)

(1) Ugostiteljska djelatnost se obavlja u objektu namijenjenom, uređenom i opremljenom za pružanje ugostiteljskih usluga,a koji može biti u:

a) građevini, zasebnom dijelu građevine ili više građevina (zgrada, kiosk);

b) poslovnom prostoru u kojem se obavlja druga djelatnost, tako da je prostor namijenjen obavljanju druge djelatnosti vidljivo odvojen od dijela u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost;

c) nepokretnom vozilu, priključnom vozilu, željezničkom vagonu, plutajućem objektu i plovnom objektu kojim se obavlja prevoz putnika;

d) šatoru, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga.

Član 8

(Razvrstavanje ugostiteljskih objekata)

(1) Ugostiteljski objekti, s obzirom na vrstu ugostiteljskih usluga koje se u njima pružaju, mogu biti:

a) smještajni objekti - objekti u kojima se pružaju usluge smještaja, prehrane, pića, napitaka i slastica;

b) ugostiteljski objekti - objekti u kojima se pružaju usluge prehrane, pića, napitaka i slastica;

c) catering objekti - objekti u kojima se pripremaju jela, slastice, pića i napitci za konzumaciju na drugom mjestu, sa ili bez posluživanja.

(2) Objekti iz stava 1. ovog člana razvrstavaju se u grupe, i to:

a) smještajni objekti u grupe:

1) hoteli,

2) kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj.

b) ugostiteljski objekti u grupe:

1) restorani,

2) barovi.

c) catering objekti u grupe:

1) pripremnice jela, slastica, pića i/ili napitaka,

2) kantine,

3) objekti jednostavnih usluga.

(3) Objekti iz grupe navedenih u stavu 2. ovog člana razvrstavaju se u pojedine vrste polazeći od načina posluživanja i vrste usluga koje se pružaju u objektu.

(4) Ministar će Pravilnikom propisati vrste ugostiteljskih objekata unutar grupa iz stava 1. ovoga člana, ugostiteljske usluge koje se mogu pružati u pojedinoj vrsti ugostiteljskog objekta.

Član 9

(Radno vrijeme)

(1) Ugostiteljski objekti iz grupe "Hoteli", obavezno rade od 0.00 do 24.00 sata svaki dan, a ostali ugostiteljski objekti mogu raditi:

a) iz grupe "Restorani" i "Barovi" od 6.00 do 24.00 sata;

b) iz grupe "Barovi" koji ispunjavaju uslove za rad noću u skladu sa posebnim propisima, samo u zatvorenim prostorima, najduže do 6.00 sati,

c) iz grupe "Restorani" i "Barovi" koji se nalaze izvan naseljenih područja od 0.00 do 24.00 sata;

d) u aerodromima, željezničkim i autobusnim stanicama, benzinskim pumpama i slično u radnom vremenu objekta u kojem se nalaze.

(2) Nadležni organ može najduže za 2 sata odlukom produžiti propisano radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz stava 1. tačka a) ovog člana.

(3) Nadležni organ može po službenoj dužnosti za pojedine ugostiteljske objekte rješenjem najduže za 2 sata odrediti raniji završetak radnog vremena propisanog stavom 1. tačkama b) i c) ovog člana.

(4) Iznimno od stava 2. ovog člana, nadležni organ može za pojedine ugostiteljske objekte iz stava 1. tačka a) ovog člana rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme.

5) Nadležni organ odlukom propisuje radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz grupe "Objekti jednostavnih usluga".

(6) Ugostitelj određuje radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz grupe "Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj".

(7) Po završetku radnog vremena ugostitelji su dužni isključiti muziku, a gosti napustiti objekt u roku od 30 minuta po isteku radnog vremena.

Član 10

(Obaveze ugostitelja)

(1) U obavljanju ugostiteljske djelatnosti, ugostitelj je obavezan:

a) vidno istaknuti na ulazu u ugostiteljski objekt oznaku propisane vrste i kategorije utvrđene rješenjem nadležnog organa ili rješenjem Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša (u daljem tekstu: Ministarstvo);

b) na ulazu u ugostiteljski objekt vidno istaknuti obavijest o radnom vremenu koje treba biti u skladu sa propisanim radnim vremenom;

c) utvrditi kućni red u ugostiteljskom objektu za smještaj, istaknuti ga na recepciji, te izvod iz kućnog reda istaknuti u svim sobama i apartmanima;

d) utvrditi normative o utrošku namirnica za pojedino jelo, piće i napitak, pružiti usluge u količinama i kvalitetu u skladu sa normativima, te na zahtjev normative predočiti gostu;

e) vidno istaknuti cijene usluga koje se nude na jezicima BiH i najmanje jednom svjetskom jeziku na način dostupan gostima i pridržavati se istaknutih i ovjerenih cijena, a kod pružanja usluga smještaja u cjenovnicima istaknuti i iznos boravišne takse, te cjenovnike (jelovnik i /ili kartu pića) staviti na raspolaganje gostima u dovoljnom broju primjeraka;

f) izdati gostu čitljiv i tačan račun za svaku pruženu ugostiteljsku uslugu, sa naznakom vrste, količine i cijene pruženih usluga, odnosno odobrenog popusta, a kod pružanja usluga smještaja navesti u računu i iznos boravišne takse, s tim da račun za usluge pružene gostu, u slučaju kada gost koristi ugostiteljske usluge putem turističke agencije ili drugog naručioca usluge, može izdati turističkoj agenciji ili drugom naručiocu usluge;

g) pridržavati se propisanog radnog vremena;

h) dostaviti normative na ovjeru nadležnom organu, a koji se mogu primjenjivati sljedećeg dana od dana ovjere;

i) dostaviti cjenovnike na ovjeru nadležnom organu, a koji se mogu primjenjivati sljedećeg dana od dana ovjere;

j) na propisan način voditi knjigu gostiju u ugostiteljskom objektu za smještaj;

k) u ugostiteljskom objektu za smještaj osigurati goste od posljedica nesretnog slučaja;

l) voditi knjigu žalbi na propisan način u svakom ugostiteljskom objektu, u roku od tri dana izjavljeni prigovor dostaviti nadležnoj turističko-ugostiteljskoj inspekciji, te u roku od 15 dana od dana izjavljenog prigovora odgovoriti na prigovor;

m) voditi poslovne knjige u skladu sa važećim propisima;

n) pisanim putem obavijestiti nadležni organ, odnosno Ministarstvo o trajnom prestanku obavljanja djelatnosti u ugostiteljskom objektu, u roku od osam dana od nastale promjene;

o) ispunjavati uslove propisane posebnim propisima o hrani;

p) pružati ugostiteljske usluge koje su utvrđene rješenjem nadležnog organa, odnosno Ministarstva;

r) prema gostu odnositi se uljudno, korektno i profesionalno;

s) postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka);

t) ispunjavati uslove odgovarajućeg stepena i vrste obrazovanja i stručne spreme, potrebnih za obavljanje ugostiteljske djelatnosti zavisno od vrste ugostiteljskih objekata, odnosno imati zaposlenu osobu koja ispunjava te uslove;

u) u poslovnom prostoru - objektu, u momentu kontrole, osigurati odobrenje za rad, odnosno rješenje o upisu u sudski registar, kao i rješenje o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji objekta;

v) u obavljanju ugostiteljske djelatnosti ugostitelj je dužan primjenjivati poslovne običaje u ugostiteljstvu.

(2) Ministar pravilnikom propisuje oblik, sadržaj i način vođenja knjige gostiju u ugostiteljskim objektima za smještaj.

(3) Ministar pravilnikom propisuje oblik, sadržaj i način vođenja knjige žalbe u svim ugostiteljskim objektima.

(4) Ministar pravilnikom propisuje način ovjere i sadržaj cjenovnika i normativa u ugostiteljskim objektima.

Član 11

(Oglašavanje i reklamiranje)

Prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u komercijalnom poslovanju, ugostitelj smije koristiti oznaku propisane vrste i kategorije koja je utvrđena rješenjem nadležnog organa ili rješenjem Ministarstva.

Član 12

(Obavljanje ugostiteljske djelatnosti)

(1) Ugostitelj posluje tokom cijele godine ili sezonski.

(2) Sezonsko poslovanje može trajati najduže devet mjeseci tokom kalendarske godine.

(3) Ugostitelj može povremeno (za vrijeme trajanja manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i slično) izvan svoga ugostiteljskog objekta pružati ugostiteljske usluge,u skladu sa već ishođenim rješenjem nadležnog organa, uz odobrenje jedinice lokalne samouprave.

(4) Sezonsko i povremeno obavljanje ugostiteljske djelatnosti upisuju se u odobrenje za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Član 13

(Zabrana usluživanja, odnosno dopuštanja konzumiranja alkoholnih pića, drugih pića i napitaka koji sadržavaju alkohol)

(1) Zabranjeno je usluživanje, odnosno dopuštanje konzumiranja alkoholnih pića, drugih pića i napitaka koji sadržavaju alkohol u ugostiteljskom objektu licima mlađim od 18 godina.

(2) U ugostiteljskom objektu u kojem se uslužuju alkoholna pića, druga pića i napitci koji sadržavaju alkohol, mora na vidljivom mjestu biti istaknuta oznaka o zabrani njihovog usluživanja, odnosno konzumiranja licima mlađim od 18 godina.

(3) Ugostitelj ne smije uslužiti gosta, odnosno dopustiti mu konzumiranje alkoholnih pića, drugih pića i napitaka koji sadržavaju alkohol ako procijeni da je mlađi od 18 godina, a gost dobrovoljno ne dokaže da je stariji od 18 godina davanjem na uvid neke od ličnih isprava.

Član 14

(Određivanje prostora i vanjskog izgleda ugostiteljskih objekata)

(1) Nadležni organ određuje prostore na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga na javnim površinama. Na prostoru u privatnom vlasništvu isti ugostiteljski objekti mogu biti postavljeni uz odobrenje nadležnog organa.

(2) Nadležni organ može propisati vanjski izgled ugostiteljskih objekata iz stava 1. ovoga člana vodeći računa o lokalnim ambijentalnim obilježjima.

III. MINIMALNI USLOVI ZA VRSTU I USLOVI ZA KATEGORIJU

Član 15

(Minimalni uslovi)

(1) Za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskom objektu moraju biti ispunjeni minimalni uslovi za vrstu u pogledu opreme i uređenja ugostiteljskog objekta, usluga, kao i drugi uslovi propisani ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog Zakona (u daljem tekstu: minimalni uslovi).

(2) Ugostiteljski objekt, osim uslova iz stava 1. ovog člana, mora ispunjavati uslove u pogledu projektovanja, gradnje i održavanja građevine, zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite od buke, zaštite i unapređenja okoline, kao i druge uslove propisane ovim Zakonom i posebnim propisima.

(3) Za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje ugostiteljskih usluga moraju biti ispunjeni zdravstveni uslovi za rad u ugostiteljstvu, u skladu sa posebnim propisima.

(4) Uposleni u ugostiteljskom objektu (konobari, šankeri i ostali radnici) moraju imati završen najmanje treći stepen stručne spreme.

Član 16

(Kategorije)

(1) Pojedine vrste ugostiteljskih objekata iz grupe "Hoteli", "Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj" kategorišu se u kategorije zavisno o uređenju, opremi, uređajima, uslugama, održavanju i ostalim propisanim elementima.

(2) Ministar pravilnikom propisuje koje se vrste ugostiteljskih objekta iz stava 1. ovoga člana kategorišu, kategorije, uslove za kategorije, oznake za vrste i kategorije, način označavanja vrsta i kategorija, te sastav komisije koja je izvršila uviđaj u ugostiteljskom objektu.

Član 17

(Posebni standardi i oznake kvalitete)

(1) Za pojedine vrste ugostiteljskih objekata iz grupa "Hoteli", "Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj" i iz grupe "Restorani" ministar može propisati posebne standarde i oznake kvalitete.

(2) Ministar pravilnikom propisuje vrste ugostiteljskih objekata iz grupa "Hoteli", "Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj" i "Restorani" za koje se može utvrditi poseban standard i dodijeliti oznaka kvalitete, vrste posebnih standarda, uslove i elemente koji moraju biti ispunjeni za pojedini standard, oznake i način označavanja posebnih standarda, uslove za dodjelu oznake kvalitete, te izgled oznake kvalitete.

(3) Ugostiteljski objekt kojem je utvrđen posebni standard ili oznaka kvalitete za sve vrijeme poslovanja mora ispunjavati uslove posebnog standarda, odnosno oznake kvalitete utvrđene rješenjem nadležnog organa, odnosno Ministarstva.

Član 18

(Naziv ugostiteljskog objekta)

(1) Ugostiteljski objekt može imati naziv jedne vrste ugostiteljskog objekta.

(2) Iznimno od propisa iz stava 1. ovog člana, ugostiteljski objekt može imati naziv dvije vrste ugostiteljskih objekata, ako za svaku vrstu ispunjava uslove propisane ovim Zakonom, propisima donesenim na osnovu ovog Zakona i drugim propisima.

(3) Naziv vrste ugostiteljskog objekta može se promijeniti ako su ispunjeni uslovi propisani za drugu vrstu i za to izdano odgovarajuće rješenje nadležnog organa, u skladu sa odredbama ovog Zakona.

IV. POSTUPAK UTVRĐIVANJA USLOVA ZA OBAVLJANJE UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI

Član 19

(Obavljanje ugostiteljske djelatnosti)

Ugostitelj može obavljati ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskom objektu ako ishodi rješenje nadležnog organa.

Član 20

(Rješenje o odobrenju za rad ugostiteljskih objekata koji se ne kategorišu)

(1) Nadležni organ, na zahtjev ugostitelja utvrđuje jesu li ispunjeni minimalni uslovi za vrstu ugostiteljskih objekata koji se ne kategorišu.

(2) Zahtjev ugostitelja za izdavanje rješenja iz člana 19. sadrži:

a) ime, prezime i adresu ugostitelja odnosno naziv firme i ime lica ovlaštenog za zastupanje;

b) naziv i vrstu ugostiteljskog objekta i adresu;

c) usluge koje će biti predmetom poslovanja ugostiteljskog objekta;

d) podatak posluje li ugostiteljski objekt tokom cijele godine ili sezonski;

e) podatke o veličini i opremljenosti ugostiteljskog objekta.

(3) Uz Zahtjev ugostitelj, fizičko lice, iz stava 2.ovog člana dužno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

a) uvjerenje o državljanstvu;

b) potvrdu CIPS-a o prebivalištu

c) dokaz o posjedovanju najmanje trećeg stepena stručne spreme;

d) dokaz da udovoljava propisanim zdravstvenim uslovima;

e) dokaz da nema zasnovan radni odnos;

f) dokaz o pravu vlasništva ili ugovor o zakupu poslovnog prostora, te dokaz da je za poslovni prostor izdana upotrebna dozvola.

(4) Uz Zahtjev ugostitelj, pravno lice, iz stava 2.ovog člana dužno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

a) rješenje o upisu u sudski registar;

b) potvrdu CIPS-a o prebivalištu lica ovlaštenog za zastupanje;

c) uvjerenje o poreznoj registraciji;

d) obavijest o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti;

e) dokaz o pravu vlasništva ili ugovor o zakupu poslovnog prostora, te dokaz da je za poslovni prostor izdana upotrebna dozvola.

Član 21

(Uslovi pod kojim strani državljani mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost)

Strani državljanin može obavljati ugostiteljsku djelatnost u skladu sa Zakonom o zapošljavanju stranaca pod uslovom da ima radnu dozvolu koja vrijedi za vremenski period za koji je ta dozvola izdana i da ispunjava uslove iz člana 20. ovog Zakona osim uslova iz stava 3. tačke a) i b) istog člana.

Član 22

(Rok za izdavanje rješenja o odobrenju za rad i pravo na žalbu)

(1) Nadležni organ u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva izdat će rješenje kojim se odobrava osnivanje ugostiteljskog objekta ako su ispunjeni uslovi iz člana 20. ovoga Zakona, a u protivnom rješenjem će odbiti zahtjev.

(2) Rješenje iz stava 1. ovog člana može se izdati i licu koje ne ispunjava uslov iz člana 20. stav 3. tačka

c) ukoliko zaposli lice koje ispunjava taj uslov.

(3) Protiv rješenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja.

(4) Ako nadležni organ ne donese rješenje u roku od 30 dana od dana prijema urednog zahtjeva, rad u ugostiteljskom objektu može početi, o čemu je ugostitelj dužan prethodno pisanim putem obavijestiti nadležni organ ukoliko je za građevinu u kojoj se nalazi ugostiteljski objekt, u skladu sa posebnim propisom, ishodio odgovarajući akt prema kojem se građevina smije koristiti, odnosno staviti u upotrebu.

Član 23

(Sadržaj Rješenja kojim se odobrava osnivanje ugostiteljskog objekta)

(1) Rješenje kojim se odobrava osnivanje ugostiteljskog objekta sadrži:

a) ime, prezime i adresu ugostitelja odnosno naziv firme i ime lica ovlaštenog za zastupanje;

b) vrstu i naziv ugostiteljskog objekta;

c) mjesto, ulicu i broj objekta u kojem se pruža usluga;

d) vrstu usluge koja se pruža;

e) površinu objekta, odnosno prostora u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost;

f) naznaku o pružanju usluga tokom cijele godine ili sezonski.

(2) Troškove postupka iz stava 1.ovoga člana snosi ugostitelj.

Član 24

(Registar ugostiteljskih objekata)

(1) Nadležni organ, rješenje kojim se odobrava osnivanje ugostiteljskog objekta po pravomoćnosti upisuje u Registar ugostiteljskih objekata (u daljem tekstu: Registar).

(2) Rješenje kojim se odobrava osnivanje ugostiteljskog objekta ne može se prenijeti na drugo lice.

(3) Ugostiteljski objekt može početi sa radom danom upisa u Registar.

(4) O upisu u Registar nadležni organ obavijestit će nadležnu organizacijsku jedinicu porezne uprave, nadležnu turističko-ugostiteljsku inspekciju i Ministarstvo.

(5) Ministar će propisati oblik, sadržaj i način vođenja Registra o izdanim rješenjima iz stava 1. ovog člana.

Član 25

(Načini prestanka važenja Rješenja kojim se odobrava osnivanje ugostiteljskog objekta)

(1) Rješenje kojim se odobrava osnivanje ugostiteljskog objekta prestaje važiti odjavom ili po sili zakona.

(2) Prestanak obavljanja ugostiteljske djelatnosti utvrđuje se danom navedenim u odjavi, s tim da se obavljanje ugostiteljske djelatnosti ne može odjaviti unazad.

(3) Ako u odjavi nije naznačen datum prestanka ugostiteljske djelatnosti, prestanak se utvrđuje danom podnošenja zahtjeva za odjavu.

Član 26

(Prestanak važenja Rješenja po sili zakona)

Rješenje kojim se odobrava osnivanje ugostiteljskog objekta prestaje važiti po sili zakona:

a) ako ugostitelj ne počne pružati usluge u roku od šest mjeseci od dana upisa u registar;

b) ako je pravomoćnim aktom ugostitelju izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja ugostiteljske djelatnosti za vrijeme dok ta mjera traje;

c) ako ugostitelj prestane ispunjavati koji od uslova navedenih u članu 20. ovog Zakona;

d) danom stupanja na izdržavanje kazne ako ugostitelj bude osuđen pravomoćnom presudom na kaznu zatvora dužu od tri mjeseca;

e) ako je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da nisu ispunjeni uslovi propisani ovim Zakonom, propisima donesenim na osnovu ovog Zakona i drugim propisima, a utvrđeni nedostaci nisu otklonjeni u zadanom roku;

f) ako se naknadno utvrdi da je rješenje kojim se odobrava osnivanje ugostiteljske radnje zasnovano na neistinitim podacima ili krivotvorenim dokazima;

g) u slučaju smrti ugostitelja.

Član 27

(Rješenje o prestanku važenja rješenja i brisanje iz Registra)

(1) O prestanku važenja rješenja u smislu člana 25. i 26. ovog Zakona nadležni organ donosi rješenje.

(2) Po pravomoćnosti rješenja ugostiteljski objekt se briše iz Registra.

(3) O brisanju iz Registra nadležni organ obavijestit će nadležnu organizacijsku jedinicu porezne uprave, nadležnu turističko-ugostiteljsku inspekciju i Ministarstvo.

Član 28

(Rješenje kojim se utvrđuje kategorija ugostiteljskog objekta)

1) Ministarstvo, na zahtjev ugostitelja, rješenjem utvrđuje ispunjavanje minimalnih uslova i uslova za kategoriju ugostiteljskih objekata za smještaj iz grupe "Hoteli", koji se označavaju sa dvije i tri zvjezdice u roku od 30 dana od dana prijema urednog zahtjeva.

(2) Ministarstvo, na zahtjev ugostitelja, rješenjem utvrđuje ispunjavanje minimalnih uslova i uslova za kategoriju ugostiteljskih objekata za smještaj iz grupe "Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj", koji se označavaju sa dvije i tri zvjezdice u roku od 30 dana od dana prijema urednog zahtjeva.

(3) Ministarstvo na zahtjev ugostitelja, rješenjem utvrđuje ispunjavanje uslova za kategoriju ugostiteljskih objekata za prehranu vrsta "Restoran" iz grupe "Restorani", koji se označavaju srebrenom i brončanom kuharskom kapom u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva.

(4) Rješenje iz stava 1., 2. i 3. ovoga člana upisuje se u Registar o razvrstavanju i kategorizaciji smještajnih objekata koje vodi Ministarstvo.

(5) Postupak kojim se utvrđuje da li su ispunjeni minimalni uslovi i uslovi za kategoriju ugostiteljskih objekata za smještaj iz grupe "Hoteli" koji se označavaju s dvije i tri zvjezdice, iz grupe "Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj", koji se označavaju s dvije i tri zvjezdice i ugostiteljske objekte za prehranu vrsta "Restoran" iz grupe "Restorani" koji se označavaju sa srebrenom i brončanom kuharskom kapom provodi Komisija Ministarstva koju imenuje Ministar.

(6) Troškove postupka iz stava 1., 2. i 3. ovoga člana snosi ugostitelj.

(7) Ako Ministarstvo ne donese rješenje iz stava 1.,2. i 3. ovog člana u propisanom roku ili ne donese rješenje kojim se zahtjev odbija zbog neispunjavanja propisanih uslova, ugostitelj može započeti raditi u ugostiteljskom objektu, o čemu je dužan prethodno pisanim putem obavijestiti Ministarstvo ukoliko je za građevinu u kojoj se nalazi ugostiteljski objekt, u skladu sa posebnim propisima, dobio odgovarajući akt prema kojem se građevina smije koristiti, odnosno staviti u pogon.

Član 29

(Sadržaj zahtjeva za izdavanje Rješenja kojim se utvrđuje kategorija ugostiteljskog objekta i dokumentacija)

(1) Ministarstvo, na zahtjev ugostitelja, rješenjem utvrđuje jesu li ispunjeni minimalni uslovi za vrstu i kategoriju ugostiteljskih objekata.

(2) Zahtjev ugostitelja za izdavanje rješenja iz stava 1. ovog člana sadrži:

a) ime, prezime i adresu vlasnika ugostiteljskog objekta odnosno naziv firme i ime lica ovlaštenog za zastupanje;

b) naziv i vrstu ugostiteljskog objekta i adresa;

c) usluge koje će biti predmetom poslovanja ugostiteljskog objekta;

d) oznaku kategorije.

(3) Uz Zahtjev ugostitelj, fizičko lice, iz stava 2.ovog člana dužno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

a) potvrdu CIPS-a o prebivalištu

b) dokaz o pravu vlasništva, te dokaz da je za poslovni prostor izdana upotrebna dozvola;

c) podatke o veličini i opremljenosti ugostiteljskog objekta.

(4) Uz Zahtjev ugostitelj, pravno lice, iz stava 2.ovog člana dužno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

a) rješenje o upisu u sudski registar;

b) potvrdu CIPS-a o prebivalištu lica ovlaštenog za zastupanje;

c) uvjerenje o poreznoj registraciji;

d) obavijest o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti;

e) dokaz o pravu vlasništva, te dokaz da je za poslovni prostor izdana upotrebna dozvola;

f) podatke o veličini i opremljenosti ugostiteljskog objekta.

Član 30

(Sadržaj Rješenja kojim se utvrđuju minimalni uslovi i kategorija ugostiteljskog objekta)

(1) Rješenje kojim se utvrđuju minimalni uslovi i kategorije ugostiteljskih objekata iz člana 28. stav 1., 2. i 3. sadrži:

a) ime, prezime i adresu ugostitelja odnosno naziv firme i ime lica ovlaštenog za zastupanje;

b) vrstu i naziv ugostiteljskog objekta;

c) mjesto, ulicu i broj objekta u kojem se pruža usluga;

d) vrstu usluga koje se pružaju;

e) oznaku kategorije;

f) površinu objekta, odnosno prostora u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost;

g) kapacitet ugostiteljskog objekta.

(2) Troškove postupaka iz stava 1.ovoga člana snosi ugostitelj.

Član 31

(Kategorizacija po službenoj dužnosti)

(1) Ministarstvo po službenoj dužnosti svakih pet godina provodi ponovnu kategorizaciju smještajnih objekata.

(2) O provedenoj kategorizaciji iz stava 1. ovog člana Ministarstvo donosi rješenje koje se upisuje u Registar iz člana 28. stav 4. ovog Zakona.

(3) Ministarstvo po službenoj dužnosti pazi na rok iz stava 1. ovog člana.

(4) Ako se utvrdi da smještajni objekt više ne ispunjava uslove za utvrđenu vrstu i kategoriju, rješenjem će se utvrditi nova vrsta, odnosno kategorija smještajnog objekta ili prestanak važenja izdanog rješenja o vrsti i kategoriji.

(5) U slučaju iz stava 4. ovog člana troškove postupka snosi ugostitelj.

Član 32

(Privremeno rješenje o kategorizaciji ugostiteljskog objekta)

(1) Rješenje iz člana 28. stav 1. i 2. izdat će se ugostitelju uz dokaz - Potvrdu Službe za poslove urbanizma i građenja nadležnog organa da je u toku postupak za izdavanje upotrebne dozvole, privremeno, najduže do 31. decembra 2019. godine pod uslovom da ugostiteljski objekt u kojem će se obavljati ugostiteljska djelatnost ispunjava uslove propisane za određenu vrstu, odnosno kategoriju ugostiteljskog objekta.

(2) Uz zahtjev za kategorizaciju ugostiteljskog objekta, ugostitelj je osim dokaza iz stava 1. ovog člana dužan priložiti elaborat o ispravnosti elektro instalacija i elaborat zaštite od požara.

(3) Rješenje iz stava 1. ovog člana izdat će se ugostitelju ako ispunjava i druge uslove propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovu ovoga Zakona.

(4) Rješenja iz stava 1. ovoga člana upisuju se u Registar iz člana 28. stav 4. ovoga Zakona.

(5) Rok iz stava 1. ovog člana može se produžiti aktom Vlade.

Član 33

(Prestanak važenja Rješenja o kategorizaciji)

(1) Rješenje o kategoriji ugostiteljskog objekta prestaje važiti:

a) ako se utvrdi da je ugostitelj, odnosno ugostiteljski objekt, prestao ispunjavati neke od uslova propisanih ovim Zakonom i drugim propisima;

b) istekom vremenskog perioda za koje je izdano iz člana 32. stav 1.;

c) smrću vlasnika ugostiteljskog objekta za smještaj.

(2) O prestanku važenja rješenja iz stava 1. ovog člana, Ministarstvo donosi rješenje.

(3) Rješenja iz stava 2. ovog člana upisuje se u Registar iz člana 28. stav 4. ovoga Zakona.

Član 34

(Žalba na rješenje o kategoriji)

Protiv rješenja o kategoriji ugostiteljskog objekta koje u prvom stepenu donosi Ministarstvo, može se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalba Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Član 35

(Rješenje o odobrenju za rad kategorisanih ugostiteljskih objekata)

(1) Nadležni organ na zahtjev ugostitelja izdaje Rješenje o odobrenju za rad za ugostiteljski objekt za smještaj za koji su utvrđeni minimalni uslovi i kategorija.

(2) Rješenje iz stava 1. ovog člana se upisuje u Registar izdanih rješenja kojeg vodi nadležni organ.

(3) Ministar će propisati oblik, sadržaj i način vođenja Registra.

(4) Protiv rješenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja.

(5) Nadležni organ dužan je rješenja iz stava 1. ovog člana dostavit nadležnoj organizacijskoj jedinici porezne uprave, nadležnoj turističko-ugostiteljskoj inspekciji i Ministarstvu.

Član 36

(Sadržaj zahtjeva za izdavanje rješenja o odobrenju za rad kategorisanih ugostiteljskih objekata, dokumentacija)

(1) Zahtjev ugostitelja za izdavanje rješenja iz člana 35. ovoga Zakona sadrži:

a) ime, prezime i adresu ugostitelja odnosno naziv firme i ime lica ovlaštenog za zastupanje;

b) naziv i vrstu ugostiteljskog objekta i adresu;

c) usluge koje će biti predmetom poslovanja ugostiteljskog objekta;

d) podatak posluje li ugostiteljski objekt tokom cijele godine ili sezonski;

e) oznaku kategorije.

(2) Uz Zahtjev ugostitelj, fizičko lice, iz stava 1.ovog člana dužno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

a) kopiju Rješenja o kategoriji ugostiteljskog objekta;

b) uvjerenje o državljanstvu;

c) potvrdu CIPS-a o prebivalištu

d) dokaz o posjedovanju najmanje trećeg stepena stručne spreme;

e) dokaz da udovoljava propisanim zdravstvenim uslovima;

f) dokaz da nema zasnovan radni odnos;

g) dokaz o pravu vlasništva ili ugovor o zakupu poslovnog prostora, te dokaz da je za prostor izdana upotrebna dozvola.

(3) Uz Zahtjev ugostitelj, pravno lice, iz stava 1.ovog člana dužno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

a) kopiju Rješenja o kategoriji ugostiteljskog objekta;

b) rješenje o upisu u sudski registar;

c) potvrdu CIPS-a o prebivalištu lica ovlaštenog za zastupanje;

d) uvjerenje o poreznoj registraciji;

e) obavijest o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti;

f) dokaz o pravu vlasništva ili ugovor o zakupu poslovnog prostora, te dokaz da je za prostor izdana upotrebna dozvola.

Član 37

(Privremeno rješenje o odobrenju za rad kategorisanih ugostiteljskih objekata i rok važenja)

(1) Rješenje iz člana 35. stav1. izdat će se ugostitelju i privremeno, a najduže do 31. decembra 2019. godine.

(2) Rješenje iz stava 1. ovog člana izdat će se ugostitelju ako ispunjava i druge uslove propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovu ovoga Zakona.

(3) Rješenje iz stava 1. ovoga člana upisuje se u Registar iz člana 35. stav 2. ovoga Zakona.

(4) Rok iz stava 1. ovog člana može se produžiti aktom Vlade.

Član 38

(Sadržaj Rješenja o odobrenju za rad)

Rješenje o odobrenju za rad ugostiteljskog objekta za smještaj sadrži:

a) ime, prezime i adresu prebivališta podnosioca zahtjeva, odnosno naziv firme i ime lica ovlaštenog za zastupanje;

b) vrstu i naziv ugostiteljskog objekta za smještaj;

c) mjesto, ulicu i broj objekta u kojem se pruža usluga;

d) vrstu usluge koja se pruža;

e) oznaku za kategoriju ugostiteljskog objekta;

f) naznaku o pružanju usluga tokom cijele godine ili sezonski.

Član 39

(Prestanak važenja Rješenja o odobrenju za rad)

(1) Rješenje iz člana 35. ovoga Zakona prestaje važiti:

a) ako ugostitelj u ugostiteljskom objektu ne počne sa radom u roku od 6 (šest) mjeseci od dana pravomoćnosti rješenja;

b) ako se utvrdi da je ugostitelj prestao ispunjavati neke od uslova propisanih ovim Zakonom i drugim propisima;

c) odjavom obavljanja djelatnosti u ugostiteljskom objektu koja se vrši pisanim putem prije prestanka rada kod nadležnog organa: ako u odjavi nije naznačen datum prestanka obavljanja djelatnosti, prestanak se utvrđuje danom podnošenja zahtjeva s tim što se prestanak obavljanja ugostiteljske djelatnosti ne može odjaviti unazad;

d) istekom vremenskog perioda za koje je izdano iz člana 37. stav 1.;

e) smrću ugostitelja.

(2) O prestanku važenja rješenja iz stava 1. Ovoga člana, nadležni organ donosi rješenje.

(3) Rješenje iz stava 2. ovog člana upisuje se u Registar iz člana 35. stav 2. ovoga Zakona.

V. KAMPOVANJE

Član 40

(Kampovanje)

(1) Kampovanje je, prema odredbama ovog Zakona, boravak pod šatorom, u kamp-kućici, pokretnoj kućici, kamp-prikolici i drugoj odgovarajućoj opremi za smještaj na otvorenom prostoru u vrstama ugostiteljskih objekata iz grupe "Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj", u kampovima u domaćinstvu i na porodičnom poljoprivrednom domaćinstvu.

(2) Zabranjeno je postavljanje šatora, kamp kućica, kamp-prikolica i druge opreme za kampovanje izvan kampa.

VI. UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU, NA PORODIĈNOM POLJOPRIVREDNOM GAZDINSTVU, NA PLOVNOM I PLUTAJUĆEM OBJEKTU

Član 41

(Ugostiteljske usluge u domaćinstvu i iznajmljivači)

(1) Pod uslovima određenim ovim Zakonom i drugim propisima donesenim na osnovu ovog Zakona i drugim propisima, fizičko lice u domaćinstvu može:

a) iznajmljivati gostima sobe, apartmane i kuće za odmor ako je vlasnik najviše do 10 soba, odnosno 20 postelja;

b) organizovati kamp na svom zemljištu za najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno 30 gostiju istovremeno.

(2) Fizičko lice u domaćinstvu može pružati i usluge doručka, polupansiona i pansiona samo gostima kojima izdaje sobe, apartmane, kuće za odmor i u kampu.

Član 42

(Minimalni uslovi za vrstu i uslovi za kategoriju)

(1) Za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu objekti iz člana 41. ovog Zakona moraju ispunjavati minimalne uslove za vrstu i uslove za kategoriju.

(2) Nadležni organ, na zahtjev fizičkog lica u domaćinstvu, utvrđuje jesu li ispunjeni minimalni uslovi za vrstu i uslovi za kategoriju za objekte iz člana 41. stav 1. ovog Zakona.

Član 43

(Obaveze iznajmljivača)

Fizičko lice u domaćinstvu koje pruža ugostiteljske usluge obavezno je:

a) vidno istaknuti na ulazu u objekt ili u neposrednoj blizini natpis s oznakom vrste i kategorije objekta;

b) vidno istaknuti naziv usluga koje pruža na ulazu u objekt ili u neposrednoj blizini, cijene usluga koje nudi, kao i iznos boravišne takse;

c) utvrditi normative o utrošku namirnica za pojedino jelo, piće i napitak i pružiti usluge u količinama i kvaliteti u skladu sa normativima, te na zahtjev, normative predočiti gostu;

d) vidno istaknuti cijene usluga koje nudi i iznos boravišne takse na propisani i uobičajen način, te se pridržavati istaknutih cijena;

e) izdati gostu račun za svaku pruženu ugostiteljsku uslugu, koji obavezno mora sadržavati: naziv ugostiteljskog objekta, porezni ID broj, broj računa, datum i vrijeme izdavanja računa, vrstu, količinu i cijenu pruženih usluga, a kod pružanja usluga smještaja, navesti u računu i iznos boravišne takse;

f) voditi knjigu gostiju;

g) dostaviti normative i cjenovnike na ovjeru nadležnom organu, a koji se mogu primjenjivati sljedećeg dana od dana ovjere.

Član 44

(Uslovi za fizičko lice koje pruža usluge u domaćinstvu)

(1) Fizičko lice koje pruža usluge u domaćinstvu ne može biti poslodavac, niti koristiti rad lica koja nisu članovi njegovog domaćinstva.

(2) U slučaju iz stava 1. ovog člana, članovi domaćinstva moraju ispunjavati zdravstvene uslove za rad u ugostiteljstvu, u skladu sa posebnim propisima.

Član 45

(Sadržaj zahtjeva za izdavanje Rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i dokumentacija uz zahtjev)

(1) Za pružanje ugostiteljskih usluga, fizičko lice u domaćinstvu dužno je pribaviti rješenje nadležnog organa kojim su utvrđeni minimalni uslovi i kategorija i kojim se odobrava pružanje tih usluga.

(2) Zahtjev ugostitelja za izdavanje rješenja iz stava 1. ovog člana sadrži:

a) ime, prezime i adresu ugostitelja;

b) naziv i vrstu ugostiteljskog objekta i adresu;

c) usluge koje će biti predmetom poslovanja ugostiteljskog objekta;

d) podatak posluje li ugostiteljski objekt tokom cijele godine ili sezonski;

e) podatke o veličini i opremljenosti ugostiteljskog objekta.

(3) Uz Zahtjev ugostitelj, fizičko lice, iz stava 1. ovog člana dužno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

a) uvjerenje o državljanstvu;

b) potvrdu CIPS-a o prebivalištu;

c) dokaz da udovoljava propisanim zdravstvenim uslovima;

d) dokaz o pravu vlasništva, te dokaz da je za poslovni prostor izdana upotrebna dozvola.

(4) Rješenje iz stava 1. ovog člana, izdat će se fizičkom licu u domaćinstvu uz dokaz - Potvrdu Službe za poslove urbanizma i građenja nadležnog organa da je u toku postupak za izdavanje upotrebne dozvole, privremeno, najduže do 31. decembra 2019. godine pod uslovom da ugostiteljski objekt u kojem će se obavljati ugostiteljska djelatnost ispunjava uslove propisane za određenu vrstu, odnosno kategoriju ugostiteljskog objekta.

(5) Rješenje iz stava 1. ovog člana izdat će se fizičkom licu u domaćinstvu ako ispunjava uslove iz člana 15. stav 2. ovog Zakona.

(6) Fizičko lice koje pruža usluge u domaćinstvu može obavljati ugostiteljsku djelatnost kao dopunsko zanimanje, ako ispunjava uslove iz stava 3. ovog člana i ako ima već zasnovan radni odnos po bilo kom osnovu i ukoliko posebnim zakonom nije drugačije propisano.

(7) Rok iz stava 4. ovog člana može se produžiti aktom Vlade.

Član 46

(Rok za izdavanje rješenja)

(1) Rješenje iz člana 45. stav 1. ovog Zakona, nadležni organ izdat će u roku od 30 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva, ako su ispunjeni uslovi iz člana 45. stav 2., 3. i 4. ovog Zakona.

(2) Ako nadležni organ ne donese rješenje iz stava 1. ovog člana u propisanom roku ili ne donese rješenje kojim se zahtjev odbija zbog neispunjavanja propisanih uslova, fizičko lice u domaćinstvu može započeti sa pružanjem usluga, o čemu je dužno prethodno pisanim putem obavijestiti nadležni organ.

Član 47

(Sadržaj Rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu)

Rješenje kojim se odobrava pružanje usluga fizičkom licu u domaćinstvu sadrži:

a) ime, prezime i adresu prebivališta podnositelja zahtjeva;

b) mjesto, ulicu i broj objekta u kojem se pruža usluga;

c) vrstu ugostiteljske usluge, broj smještajnih jedinica i broj gostiju kojima se usluge pružaju;

d) vrstu i kategoriju objekta u kojem se pruža usluga;

e) naznaku o pružanju usluga tokom cijele godine ili sezonski.

Član 48

(Upis Rješenja u Registar)

(1) Rješenje kojim se odobrava pružanje usluga u domaćinstvu upisuje se u Registar o obavljanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu koji vodi nadležni organ.

(2) Ministar će propisati oblik, sadržaj i način vođenja Registra iz stava 1. ovog člana.

Član 49

(Prestanak važenja Rješenja)

(1) Rješenje za pružanje usluga fizičkom licu u domaćinstvu prestaje važiti:

a) odjavom fizičkog lica u domaćinstvu, danom navedenim u odjavi ili danom podnošenja odjave nadležnom organu, s tim što se prestanak obavljanja ugostiteljske djelatnosti ne može odjaviti unazad;

b) ako fizičko lice u domaćinstvu ne otpočne pružati usluge u roku od šest mjeseci od dana upisa u Registar;

c) ako se utvrdi da je fizičko lice u domaćinstvu, odnosno objekt u kojem se pružaju ugostiteljske usluge, prestao ispunjavati neki od uslova navedenih u članu 45. stav 2. i 3. ovog Zakona;

d) ako je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da nisu ispunjeni uslovi propisani ovim Zakonom, propisima donesenim na osnovu ovog Zakona i drugim propisima, a utvrđeni nedostaci nisu otklonjeni u zadanom roku;

e) ako nadležni organ naknadno utvrdi da je rješenje kojim se odobrava pružanje usluga fizičkom licu u domaćinstvu zasnovano na neistinitim podacima ili krivotvorenim dokumentima;

f) istekom vremenskog perioda za koje je izdano iz člana 45. stav 4.;

g) danom stupanja na izdržavanje kazne ako ugostitelj bude osuđen pravomoćnom presudom na kaznu zatvora dužu od tri mjeseca;

h) smrću ugostitelja.

(2) O prestanku važenja rješenja iz člana 45. stav 1. ovog Zakona nadležni organ donosi rješenje koje upisuje u Registar iz člana 48. stav 1. ovog Zakona.

Član 50

(Porodično poljoprivredno gazdinstvo i ugostiteljske usluge na porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu)

(1) U skladu sa odredbama ovog Zakona na porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu mogu se pružati sljedeće ugostiteljske usluge:
www.advokat.attorney
a) pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka iz pretežno vlastite proizvodnje za najviše 50 gostiju (izletnika) istovremeno;

b) usluživanje (probanje) mošta, vina, voćnih vina, drugih proizvoda od vina i voćnih vina, jakih alkoholnih i alkoholnih pića te domaćih narezaka iz vlastite proizvodnje u uređenom dijelu stambenog ili privrednog objekta, u zatvorenom, natkrivenom ili na otvorenom prostoru za najviše 50 gostiju (izletnika) istovremeno;

c) smještaja u sobi, apartmanu, ruralnoj kući za odmor do najviše 10 soba, odnosno za 20 gostiju istovremeno, u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti i/ili usluge smještaja u kampu i/ili kamp-odmorištu s ukupno najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istovremeno.

(2) Jela, pića i napitci koji se uslužuju na porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu moraju biti uobičajeni za kraj u kojem je porodično poljoprivredno gazdinstvo.

(3) Pri pružanju usluga iz stava 2. ovoga člana moraju biti ispunjeni uslovi propisani posebnim propisima o hrani.

(4) Za pružanje ugostiteljskih usluga na porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu, objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge iz stava 1. ovoga člana moraju ispunjavati minimalne uslove za vrstu i uslove za kategoriju.

(5) Porodično poljoprivredno gazdinstvo iz stava 1. ovoga člana može koristiti i komercijalni naziv kao turističko seljačko domaćinstvo, agroturizam i slično.

Član 51

(Pružanje ugostiteljskih usluga na porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu)

(1) Za pružanje ugostiteljskih usluga na porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu nosilac ili član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva treba biti upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

(2) Na pružanje ugostiteljskih usluga na porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu na odgovarajući način primjenjuju se odredbe koje se odnose na pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu u skladu sa članom 42. do 50. ovog Zakona.

Član 52

(Plovni i plutajući objekti i ugostiteljske usluge na plovnom i plutajućem objektu)

(1) Pod plovnim objektom u smislu odredbi ovog Zakona podrazumijevaju se brodovi i brodice registrovani za privredne svrhe prevoza putnika.

(2) Plutajući objekti u smislu odredbi ovog Zakona su naprave na vodi stalno privezane, usidrene ili položene na dno koje nisu osposobljene za plovidbu, a registrovane su za obavljanje privredne djelatnosti.

(3) Pod uslovima utvrđenim ovim Zakonom, drugim propisima donesenim na osnovu ovog Zakona i drugim propisima, ugostitelj - fizičko lice može pružati usluge prehrane, pića i napitaka na plovnom objektu za najviše 20 gostiju, a na plutajućem objektu za najviše 50 gostiju istovremeno.

(4) Ministar će propisati minimalne uslove, kao i način njihovog utvrđivanja koje moraju ispuniti objekti iz stava 1. i 2. ovog člana.

(5) Na pružanje usluga iz stava 1. i 2. ovog člana na odgovarajući način se primjenjuju odredbe člana od 42. do 50. ovog Zakona osim odredbe člana 45.stav 4.

Član 53

(Obaveza dostavljanja rješenja i žalba)

(1) Nadležni organ dužan je rješenja u vezi s obavljanjem ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, na porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu, na plovnom i plutajućem objektu dostaviti nadležnoj organizacijskoj jedinici porezne uprave, nadležnoj turističko-ugostiteljskoj inspekciji i Ministarstvu.

(2) Protiv rješenja kojim se odobrava pružanje uslugaudomaćinstvu,naporodičnompoljoprivrednom gazdinstvu, na plovnom i plutajućem objektu može se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalba Ministarstvu.

VII. NADZOR

Član 54

(Nadzor nad primjenom Zakona)

(1) Upravni nadzor nad primjenom ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu ovog Zakona provodi Ministarstvo.

(2) Inspekcijski nadzor nad provođenjem ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu ovog Zakona, te pojedinačnih akata, uslova i načina rada nadziranih davalaca ugostiteljskih usluga, provodi kantonalna i općinske odnosno gradske turističko-ugostiteljske inspekcije (u daljem tekstu: nadležne inspekcije), u skladu sa posebnim propisima.

Član 55

(Ovlaštenje inspektora)

U provođenju inspekcijskog nadzora nadležni inspektor, ima ovlaštenje pregledati: poslovne i druge prostorije i prostore u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost, poslovne knjige, ugovore, isprave i evidencije i drugu poslovnu dokumentaciju koja mu omogućava uvid u poslovanje ugostitelja koji pruža ugostiteljske usluge, te obavljati druge radnje u svrhu inspekcijskog nadzora.

Član 56

(Obaveza ugostitelja prilikom inspekcijskog nadzora)

(1) Ugostitelj čije su prostorije i prostori, uređaji i oprema, odnosno predmeti rada i poslovanja, podvrgnuti inspekcijskom nadzoru obavezni su omogućiti inspektoru nesmetano vršenje inspekcijskog nadzora.

(2) Ugostitelj je obavezan na zahtjev inspektora dostaviti podatke, obavijesti i materijale koji su mu potrebni za obavljanje poslova iz njegove nadležnosti u primjerenom roku koji on odredi.

(3) Inspekcijski nadzor treba u isto vrijeme biti obavljen na takav način da ne ometa redovno obavljanje rada i poslovanja.

Član 57

(Rješenje inspektora)

(1) Ako inspektor prilikom inspekcijskog nadzora utvrdi da ugostitelj ne postupa u skladu sa članom 10. ovog Zakona, donijet će rješenje kojim će naložiti otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u roku od 15 dana.

(2) Ukoliko se utvrđene nepravilnosti iz stava 1. ovoga člana, ne otklone u roku od 15 dana, inspektor će izdati na licu mjesta prekršajni nalog, odnosno podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

(3) Žalba protiv rješenja iz stava 1. ovoga člana ne odlaže izvršenje rješenja.

Član 58

(Zabrana daljnjeg obavljanja ugostiteljske djelatnosti, odnosno pružanja ugostiteljskih usluga)

(1) Inspektor će rješenjem zabraniti obavljanje ugostiteljske djelatnosti subjektu nadzora koji istu obavlja na nezakonit način ako u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi da se ugostiteljska djelatnost obavlja:

a) bez registracije ili mimo registracije;

b) bez rješenja kojim se odobrava obavljanje ugostiteljske djelatnosti, izdanog od nadležnog organa;

c) bez rješenja nadležnog organa ili rješenja Ministarstva kojim se utvrđuje kako prostor, uređaji i oprema za obavljanje ugostiteljske djelatnosti udovoljavaju propisanim uslovima za obavljanje te djelatnosti.

(2) Inspektor će rješenje iz stava 1. ovoga člana donijeti bez odlaganja, sa utvrđenim činjenicama odlučnim za donošenje rješenja.

(3) Žalba protiv rješenja iz stava 1. ovoga člana ne odlaže izvršenje rješenja.

(4) Subjektu nadzora kojemu je zabranjen rad, inspektor će pečaćenjem ili na drugi prikladan način zatvoriti prostorije u kojim obavlja ugostiteljsku djelatnost, te može privremeno oduzeti opremu, uređaje, sredstva za rad i prevozna sredstva kojima obavlja nezakonitu djelatnost do konačne odluke.

(5) Inspektor je obavezan uz zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka za učinjeni prekršaj, odnosno uz prijavu za učinjeno krivično djelo, o privremenom oduzimanju predmeta odmah obavijestiti nadležni organ kod kojeg pokreće postupak zbog učinjenog prekršaja ili krivičnog djela, zavisno o kvalifikaciji djela učinjenog oduzetim predmetima.

(6) Inspekcijski organ u čijem se sastavu nalazi inspekcija osigurat će uslove za održavanje i čuvanje privremeno oduzetih predmeta.

(7) Troškovi prinudnog izvršenja, kao i troškovi štete nastale prinudnim izvršenjem padaju na teret izvršioca-stranke.

Član 59

(Otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti)

(1) Ako su poslovni prostor, uređaji i oprema namijenjeni za obavljanje ugostiteljske djelatnosti prestali ispunjavati propisane uslove po izdanom odobrenju, inspektor će donijeti rješenje, bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana završetka nadzora, sa utvrđenim činjenicama odlučnim za donošenje rješenja, kojim će odrediti rok ugostitelju ne kraći od 30 dana, kako bi prilagodio pružanje usluga u skladu sa Zakonom.

(2) Ako se nedostaci iz stava 1. ovoga člana ne otklone u određenom roku, inspektor će donijeti rješenje o zabrani obavljanja djelatnosti.

(3) Žalba protiv rješenja iz stava. 1. i 2. ovoga člana ne odlaže izvršenje rješenja.

(4) Ukoliko ugostitelj i poslije zabrane nastavi obavljati ugostiteljsku djelatnost, nakon što je rješenje o zabrani postalo izvršno, inspektor će donijeti zaključak o prinudnom izvršenju rješenja pečaćenjem objekta.

(5) Troškovi prinudnog izvršenja, kao i troškovi štete nastale prinudnim izvršenjem padaju na teret izvršioca-stranke.

Član 60

(Obavijest nadležnom organu)

Ako inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora utvrdi nepravilnosti ili nepridržavanje propisa za čiji nadzor nije nadležan, obavijestiti će nadležni organ uprave bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana.

Član 61

(Žalba protiv rješenja inspektora)

(1) Protiv rješenja općinskog odnosno gradskog turističko-ugostiteljskog inspektora može se izjaviti žalba nadležnom kantonalnom inspektoru u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.

(2) Protiv rješenja koje u prvom stepenu donosi kantonalni turističko-ugostiteljski inspektor može se izjaviti žalba ministru u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.

VIII. KAZNENE ODREDBE

Član 62

(Novčana kazna za prekršaj pravnog lica, odgovornog lica u pravnom licu i fizičkog lica)

(1) Novčanom kaznom od 1.500,00 do 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako:

a) obavlja ugostiteljsku djelatnost protivno odredbama člana 4. ovog Zakona;

b) ne pruža ugostiteljske usluge u skladu sa odredbama iz člana 10. ovog Zakona;

c) ugostiteljski objekt ne ispunjava uslove u pogledu uređenja i opreme ugostiteljskih objekata, usluga projektovanja, gradnje i održavanja građevine, zaštite od požara, zaštite od buke, zaštite i unapređjenja okoliša, zdravstvene uslove za rad u ugostiteljstvu, u skladu sa posebnim propisima, kao i druge uslove propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog Zakona (član 15.);

d) ako ugostitelj započne obavljati ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskom objektu prije nego što dobije rješenje od nadležnog organa kojim se odobrava osnivanje ugostiteljskog objekta, te dobije rješenje od Ministarstva da objekt ispunjava propisane minimalne uslove i uslove za određenu kategoriju, osim u slučaju iz člana 22. stav 4., člana 28. stav 7., i člana 46. stav 2. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM.

(3) Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kaznit će se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.500,00 KM.

Član 63

(Novčana kazna za prekršaj pravnog lica, odgovornog lica u pravnom licu i fizičkog lica)

(1) Novčanom kaznom od 1.500,00 do 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako:

a) pruža usluge smještaja, prehrane i podjele toplih napitaka i alkoholnih i bezalkoholnih pića licima koja nisu članovi, uposlenici i penzioneri, te članovima uže porodice svojih članova, uposlenika i penzionera u objektima zatvorenog tipa (svojim prostorijama, odmaralištima, kampovima, planinarskim domovima, kantinama, klubovima i sl. (član 5. stav 1.);

b) objekt u kojem pruža ugostiteljske usluge ne ispunjava uslove propisane ovim Zakonom i drugim propisima (član 5. stav 1. i 3.);

c) za oglašavanje i reklamiranje usluga i isticanje poruka u komercijalnom poslovanju koristi oznaku propisane vrste i kategorije koja nije utvrđena rješenjem nadležnog organa ili rješenjem Ministarstva (član 11.).

(2) Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM.

(3) Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kaznit će se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.500,00 KM.

Član 64

(Novčana kazna za prekršaj pravnog lica, odgovornog lica u pravnom licu i fizičkog lica)

(1) Novčanom kaznom od 1.000,00 do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj iz člana 10. stav tačke od a) do v) i člana 13. pravno lice ako:

a) ne utvrditi normative o utrošku namirnica za pojedino jelo, piće i napitak, ne pruži usluge u količinama i kvalitetu u skladu sa normativima, te na zahtjev normative ne pokaže gostu;

b) vidno ne istakne cijene usluga koje se nude na jezicima BiH i najmanje jednom svjetskom jeziku na način dostupan gostima i ne pridržava se istaknutih i ovjerenih cijena, a kod pružanja usluga smještaja u cjenicima ne istakne i iznos boravišne takse, te cjenovnike (jelovnik i /ili kartu pića) ne stavi na raspolaganje gostima u dovoljnom broju primjeraka;

c) ne izda gostu čitljiv i tačan račun za svaku pruženu ugostiteljsku uslugu, sa naznakom vrste, količine i cijene pruženih usluga, odnosno odobrenog popusta, a kod pružanja usluga smještaja ne navede u računu i iznos boravišne takse, s tim da račun za usluge pružene gostu, u slučaju kada gost koristi ugostiteljske usluge putem turističke agencije ili drugog naručioca usluge, može izdati turističkoj agenciji ili drugom naručiocu usluge;

d) ne dostavi normative na ovjeru nadležnom organu ili ih počne primjenjivati prije utvrđenog roka;

e) ne dostavi cjenovnike na ovjeru nadležnom organu ili ih počne primjenjivati prije utvrđenog roka;

f) ne pridržava se propisanog radnog vremena;

g) na propisan način ne vodi knjigu gostiju u ugostiteljskom objektu za smještaj;

h) u ugostiteljskom objektu za smještaj ne osigura goste od posljedica nesretnog slučaja;

i) ne vodi knjigu žalbi na propisan način u svakom ugostiteljskom objektu, u roku od tri dana izjavljeni prigovor ne dostavi nadležnoj turističko-ugostiteljskoj inspekciji, te u roku od 15 dana od dana izjavljenog prigovora ne odgovori na prigovor;

j) ne vodi poslovne knjige u skladu sa važećim propisima;

k) pisanim putem ne obavijesti nadležni organ, odnosno Ministarstvo o trajnom prestanku obavljanja djelatnosti u ugostiteljskom objektu, u roku od osam dana od nastale promjene;

l) ne ispunjava uslove propisane posebnim propisima o hrani;

m) ne pruža ugostiteljske usluge koje su utvrđene rješenjem nadležnog organa, odnosno Ministarstva;

n) prema gostu se ne odnosi uljudno, korektno i profesionalno;

o) ne postupa s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka);

p) ne ispunjava uslove odgovarajućeg stepena i vrste obrazovanja i stručne osposobljenosti, potrebnih za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ovisno o vrstama ugostiteljskih objekata, odnosno nema zaposlenu osobu koja ispunjava te uslove;

r) u poslovnom prostoru - objektu, u momentu kontrole, ne osigura odobrenje za rad, odnosno rješenje o upisu u sudski registar, kao i rješenje o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji objekta;

s) u obavljanju ugostiteljske djelatnosti ugostitelj ne primjenjuje poslovne običaje u ugostiteljstvu.

t) ako poslužuje alkoholna pića gostu mlađem od 18 godina.

(2) Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500,00 KM do 2.000,00 KM.

(3) Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kaznit će se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.500,00 KM.

Član 65

(Novčana kazna za prekršaj pravnog lica, odgovornog lica u pravnom licu i fizičkog lica)

(1) Novčanom kaznom od 500,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako:

a) vidno ne istakne na ulazu u ugostiteljski objekt oznaku propisane vrste i kategorije utvrđene rješenjem nadležnog organa ili rješenjem Ministarstva (član 10. stav1. tačka a);

b) na ulazu u ugostiteljski objekt vidno ne istakne obavijest o radnom vremenu koja treba biti u skladu sa propisanim radnim vremenom (član 10. stav 1. tačka b);

c) ne utvrdi kućni red u ugostiteljskom objektu za smještaj, ne istakne ga na recepciji, te izvod iz kućnog ne istakne u svim sobama i apartmanima(član 10. stav 1. tačka c);

(2) Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 200,00 KM do 2.000,00 KM.

(3) Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kaznit će se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 150,00 KM do 1.500,00 KM.

Član 66

(Novčana kazna za prekršaj u domaćinstvu, na porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu, plovnom i plutajućem objektu)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.500,00 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice u domaćinstvu ako:

a) iznajmljuje gostima sobe, apartmane i kuće za odmor s više od deset soba, odnosno dvadeset postelja, organizuje kamp na svom zemljištu za više od deset smještajnih jedinica, odnosno trideset gostiju istovremeno (član 41. stav 1. tačke a. i b.);

b) pruža usluge doručka, polupansiona ili pansiona suprotno odredbi člana 41. stav 2.;

c) objekt u kojem pruža usluge ne ispunjava minimalne uslove i uslove za kategoriju (član 42.);

d) ne utvrditi normative namirnica, pića i napitaka, za pojedine usluge prehrane, pića i napitaka ako takve usluge pruža i ne pruži usluge u skladu sa utvrđenim normativima, te na zahtjev gosta ne pokaže normative (član 43. stav 1. tačka c);

e) vidno ne istakne cijene usluga koje nudi i iznos boravišne takse, na propisan i uobičajen način, te ako se ne pridržava istaknutih cijena (član 43. stav 1. tačka d);

f) ne izda gostu račun za svaku pruženu ugostiteljsku uslugu, koji obavezno mora sadržavati: naziv ugostiteljskog objekta, porezni ID broj,broj računa,datum i vrijeme izdavanja računa, vrstu, količinu i cijenu pruženih usluga, a kod pružanja usluga smještaja ne navede u računu i iznos boravišne takse (član 43. stav 1. tačka e);

g) ne vodi knjigu gostiju (član 43. stav 1. tačka f);

h) ne dostavi normative i cjenovnike na ovjeru nadležnom organu ili ih počne primjenjivati prije utvrđenog roka (član 43. stav 1. tačka g);

i) koristi rad osoba koje nisu članovi njegovog domaćinstva (član 44. stav1.);

j) članovi domaćinstva ne ispunjavaju propisane zdravstvene uslove za rad u ugostiteljstvu, u skladu sa posebnim propisima (član 44. stav2.);

k) pruža usluge iz člana 41., 50. i 52. ovoga Zakona, a ne ispunjava propisane minimalne uslove, odnosno uslove za kategoriju ili ih pruža bez pribavljenog odobrenja nadležnog organa;

l) pruža usluge smještaja, prehrane, pića i napitaka, a nije član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ili ako pruža usluge smještaja suprotno odredbi člana 50. stav1. ovoga Zakona ili ako priprema i poslužuje topla i hladna jela, pića i napitke koji nisu pretežno iz vlastite proizvodnje ili ako pruža usluge prehrane ili ako pruža usluge degustacije vina ili rakije ili posluživanja domaćih narezaka koji nisu iz vlastite proizvodnje (član 50. stav 2. i 3.).

Član 67

(Novčana kazna za prekršaj fizičkog lica u domaćinstvu)

Novčanom kaznom od 100,00 KM do 1.000,00 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice u domaćinstvu ako:

a) vidno ne istakne oznaku propisane vrste i kategorije (član 43. stav 1. tačka a).

Član 68

(Novčana kazna za prekršaj iz kampovanja)

(1) Novčanom kaznom od 100,00 KM do 1.000,00 KM kaznit će se za prekršaj lice koje kampuje izvan kampa ili postavlja šator, kamp-kućicu, kamp-prikolicu i drugu opremu za kampovanje sa svrhom kampovanja izvan kampa (član 40. stav 1. i 2.).

(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana može se izreći zaštitna mjera oduzimanja predmeta kojima je počinjen prekršaj.

Član 69

(Novčana kazna za ne postupanje po rješenju inspektora)

Novčanom kaznom za ne postupanje po rješenju inspektora (član 57. stav 2.) kaznit će se:

a) pravno lice novčanom kaznom od 3.000,00 KM do 15.000,00 KM;

b) odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3000,00 KM;

c) fizičko lice novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM.

Član 70

(Zaštitna mjera)

Za prekršaje utvrđene članovima 64., 66. i 67. ovog Zakona ako se ponove u roku od jedne godine od pravomoćnosti prvog rješenja o prekršaju, uz novčanu kaznu, sud može izreći i zaštitnu mjeru zabrane obavljanja ugostiteljske djelatnosti u trajanju do šest mjeseci i za fizičko lice i za pravno lice.

IX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 71

(Usklađivanje poslovanja)

Pravna i fizička lica kojima je obavljanje ugostiteljske djelatnosti odobreno po ranijim propisima (koji posjeduju trajna rješenja) dužna su usaglasiti svoje poslovanje s odredbama ovog Zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu.

Član 72

(Usaglašavanje poslovanja po isteku privremenog rješenja)

Pravna i fizička lica kojima je obavljanje ugostiteljske djelatnosti odobreno po ranijim propisima, a koji posjeduju privremena rješenja (rješenja o kategorizaciji ugostiteljskih objekata i rješenja o odobrenju za rad) dužna su usaglasiti svoje poslovanje po isteku istih.

Član 73

(Započeti postupci)

Postupci koji do dana stupanja na snagu ovog Zakona nisu pravomoćno okončani, završit će se po odredbama propisa koji je bio na snazi u vrijeme pokretanja postupka.

Član 74

(Rok za donošenje podzakonskih akata)

(1) Ministar će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti Pravilnike o provedbi Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i to:

a) Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uslovima ugostiteljskih objekata iz grupe "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i objekti jednostavnih usluga";

b) Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji objekata iz grupe "Hoteli";

c) Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekta iz grupe "Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj".

(2) Ministar će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti slijedeće Pravilnike:

a) Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu;

b) Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga na porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu;

c) Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga na plovnom i plutajućem objektu i drugim pokretnim objektima;

d) Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju;

e) Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi;

f) Pravilnik o načinu ovjere i sadržaju cjenovnika i normativa u ugostiteljskim objektima;

g) Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra o izdanim rješenjima kojima se odobrava osnivanje ugostiteljskog objekta koji se ne kategoriše;

h) Pravilnik o obliku sadržaju, načinu vođenja Registra o razvrstavanju i kategorizaciji smještajnih objekata iz grupe "Hoteli" i "Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj" koji se obilježavaju sa dvije i tri zvjezdice i iz grupe "Restorani" koji se obilježavaju sa srebrenom i brončanom kuharskom kapom;

i) Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra o izdanim odobrenjima za rad za ugostiteljske objekte za smještaj;

j) Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra o obavljanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, na porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu, plovnom i plutajućem objektu;

(3) Do donošenja propisa na osnovu ovlaštenja iz ovoga Zakona primjenjivat će se važeći kantonalni i federalni propisi.

Član 75

(Primjena drugih propisa)

Za sve slučajeve koji nisu regulisani podzakonskim aktima, u svrhu provođenja ovog Zakona, primjenjuju se federalni propisi, ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim Zakonom.

Član 76

(Prestanak važenja propisa)

Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje važiti Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti ("Službene novine HNK", broj: 3/11, 1/13 i 9/15).

Član 77

(Stupanje na snagu Zakona)

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Hercegovačko-neretvanskog kantona ".

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum