Vaš pravni kompas 

  • Zakon o turistickoj djelatnosti Hercegovacko Neretvanskog Kantona

  • Zakoni Hercegovacko neretvanskog kantona
Zakoni Hercegovacko neretvanskog kantona
 #599  by comodore
 
ZAKON O TURISTIČKOJ DJELATNOSTI HERCEGOVACKO NERETVANSKOG KANTONA
("Sl. novine Hercegovačko-neretvanskog kantona", br. 3/2011)I. OPĆE ODREDBE

Član 1

Ovim Zakonom se uređuje način i uvjeti za obavljanje turističke djelatnosti.

Član 2

(1) Turistička djelatnost, u smislu ovog Zakona, je pružanje usluga i posredovanje u turističkom prometu.

(2) Turističke usluge, u smislu ovog Zakona, su pružanje usluga putničke agencije, turističkog vodiča, pratioca, animatora i zastupnika, turističke usluge u nautičkom turizmu, seoskom domaćinstvu, zdravstvenom, kongresnom, vjerskom, sportskom, lovnom, skijaškom terenu, usluge splavarenja i raftinga, kao i pružanje ostalih turističkih usluga.

Član 3

Turističku djelatnost mogu obavljati pravna i fizička lica koja su registrovana za obavljanje turističke djelatnosti i ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog Zakona.

Član 4

Turistička djelatnost obuhvata:

a) organiziranje i provođenje putovanja i boravka lica,

b) posredovanje u pružanju pojedinačnih i grupnih usluga putovanja i boravaka i obavljanje drugih za njih vezanih usluga,

c) pružanje usluga turističkog vodiča, pratioca i zastupnika,

d) turističku animaciju,

e) usluge iznajmljivanja objekata i vezova,

f) davanje obavijesti i savjeta o ponudi korištenja usluga prijevoza, boravka i drugih za putnika važnih usluga,

g) staranje o prtljagu putnika tokom korištenja turističkih usluga,

h) posredovanje kod osiguranja putnika i prtljage,

i) poslovi na razvijanju i organiziranju posebnih oblika turizma (vjerski, nautički, seoski, zdravstveni, kongresni, lovni, izletnički i dr.),

j) pribavljanje putnih isprava, viza i drugih isprava potrebnih za prijelaz granice i boravak u inozemstvu,

k) pružanje usluga plovnim objektima i usluga na njima, ukoliko ih prodaje ovlaštena agencija,

l) čuvanje i održavanje plovnih objekata, usluge skipera, kao i druge usluge za potrebe nautičkog turizma,

m) agencijski pomorski poslovi za prihvat i otpremu turističkih plovnih objekata,

n) izdavanje u zakup vozila, jahti, i drugih plovnih objekata, bicikla, pribora za skijanje, ronjenje i druge sportske opreme, kao i posredovanje kod davaoca usluga radi njihova pribavljanja,

o) poslove u vezi s pribavljanjem dozvola za lov i ribolov,

p) poslove na organiziranju i izvođenju programa putovanja i boravka na zahtjev ili po programu putnika, grupe putnika ili pravnih lica-organizatora (inicijative putovanja i boravka, organiziranje skupova ili izložbi s ili bez putovanja i boravka sudionika, usluge u okviru zdravstvenog, lovnog turizma i drugo),

r) prodaju i posredovanje u prodaji turističkih usluga,

s) prodaju voznih karata,

t) poslove u vezi s izdavanjem soba i apartmana od strane fizičkih lica i pružanja usluga fizičkih lica na plovnim objektima,

u) prodaju ulaznica za sportske, kulturne i druge priredbe,

v) prodaju robe vezane za potrebe putovanja, posredovanje pri izdavanju i naplati putničkih čekova i kreditnih kartica.

Član 5

Pravna i fizička lica iz člana 3. ovog Zakona, koja obavljaju turističku djelatnost dužna su:

a) poslovati u skladu s odredbama ovog Zakona, propisa donesenih na osnovu ovog Zakona, te u skladu s poslovnim običajima u turizmu,

b) voditi poslovne knjige u skladu s važećim propisima,

c) objaviti sadržaj i cijenu svake pojedine usluge i pridržavati se tih sadržaja i cijena,

d) za svaku izvršenu turističku uslugu korisniku usluge izdati račun s brojem i čuvati kopije tog računa za vrijeme koje je određeno propisima iz područja računovodstva, odnosno najmanje godinu dana od izdavanja računa,

e) najkasnije u roku od 15 dana odgovoriti na zahtjev za traženu turističku uslugu i izvršiti prihvaćenu uslugu prema ugovorenim uvjetima,

f) pridržavati se utvrđenih sadržaja i cijena usluga,

g) u prostorijama i na mjestima gdje se prodaju turističke usluge voditi knjigu žalbe i u roku od 15 dana odgovoriti na svaki izneseni prigovor,

h) pridržavati se svih drugih uvjeta poslovanja koje su sami utvrdili.

Član 6

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom Zakonu imaju sljedeća značenja:

a) Putnik je kupac koji kupuje ili je saglasan kupiti turistički paket aranžman, odnosno turističko putovanje ili druge turističke usluge.

Putnik je i lice u korist kojeg kupac kupuje turistički aranžman, odnosno usluge ili lice na koje kupac ili lice za koje je kupac kupio turistički paket aranžman, prenese pravo korištenja turističkog paket aranžmana ili usluge,

b) Turistički paket aranžman (paušalno putovanje) unaprijed je utvrđena kombinacija od najmanje dvije ponuđene pojedinačne usluge koje se prodaju po ukupnoj unaprijed utvrđenoj cijeni, s tim da ukupna usluga traje duže od dvadeset četiri sata ili uključuje barem jedno noćenje, odnosno smještaj.

c) Izletnički je program kombinacija od najmanje dvije ponuđene usluge koje traju manje od dvadeset četiri sata i ne uključuju noćenje, odnosno smještaj.

d) Putnička agencija organizator putovanja, je putnička agencija koja organizuje turistički paket aranžman i koja ga neposredno prodaje ili nudi na prodaju putem posrednika.

e) Putnička agencija posrednik je putnička agencija koja prodaje ili nudi za kupnju turistički paket aranžman koji je sastavio organizator putovanja ili koja pruža usluge iz člana 8. ovog Zakona.

Član 7

(1) Sportski klubovi i savezi, sindikati, kulturno-umjetnička društva, udruženja penzionera, strukovna udruženja i slično (u daljem tekstu: udruženja), mogu organizovati putovanje i boravak isključivo za svoje članove.

(2) Udruženja mogu organizovati turistički paket aranžman iz stava 1. ovog člana samo povremeno i bez sticanja dobiti.

(3) Propaganda i predstavljanje turističkog paket aranžmana iz stava 1. ovog člana dopuštena je samo svojim sredstvima obavijesti i saopštenjima koje dobivaju članovi udruženja.

(4) Udruženja su obavezna za organizaciju turističkog paket aranžmana iz stava 1. ovog člana koristiti samo ona prevozna sredstva u kojima su putnici i prtljaga osigurani.

II. PUTNIČKA AGENCIJA

Član 8

Putničkom agencijom, u smislu ovog Zakona, smatra se pravno lice upisano u registar društva koje se bavi organizovanjem turističkih i poslovnih putovanja i boravaka, posredovanjem i pružanjem svih ostalih usluga u vezi s tim, te prodajom svog vlastitog turističkog proizvoda kojeg stvara objedinjavanjem raznih vrsta turističkih usluga.

Član 9

(1) Naznaku "putnička agencija" može koristiti isključivo pravno lice iz člana 8. ovog Zakona.

(2) Naznaka "putnička agencija" obavezno se koristi u firmi putničke agencije kao pobliža naznaka djelatnosti.

(3) U firmi putnička agencija mogu se, uz naznaku kojom se obilježava ime putničke agencije, koristiti i izrazi uobičajeni u turističkom poslovanju kao što su: "tours", "travel" i slično.

II. A. Poslovi putničke agencije

Član 10

Poslovi putničke agencije su:

a) organizovanje i prodaja turističkih paket aranžmana,

b) organizovanje i prodaja izletničkih programa,

c) posredovanje u prodaji karata ili rezervaciji mjesta za sva prevozna sredstva,

d) posredovanje pri rezervaciji smještaja i pružanja usluga u ugostiteljskim objektima,

e) zastupanje domaćih i stranih putničkih agencija i nuđenje, u njihovo ime, usluga utvrđenih tačkom 1. ovog stava,

f) davanje turističkih obavijesti i nuđenje propagandnog materijala,

g) usluge mjenjačnice, prodaja i kupovanje putničkih čekova,

h) otprema, prevoz i prenos prtljage,

i) pravne usluge u vezi s osiguranjem putnika i prtljaga,

j) posredovanje u iznajmljivanju vozila (rent-a-car), letjelica, plovnih objekata, čuvanje i održavanje plovnih objekata,

k) rezervacije, nabavka i prodaja ulaznica za sve vrste priredaba, muzeja i drugo,

l) iznajmljivanje opreme, pribora i sprava za sport i rekreaciju,

m) organizovanje kurseva i seminara vezanih za turizam i učenje stranih jezika zaposlenika u agenciji,

n) organizovanje usluga smještaja i prehrane u ugostiteljskim objektima,

o) organizovanje charter prevoza,

p) poslovi na razvijanju i organizovanju posebnih oblika turizma (zdravstveni, kongresni, lovni, izletnički, vjerski i dr.),

r) organizovanje lova i ribolova za turiste,

s) prodaja robe vezane za potrebe putovanja,

t) druge usluge srodne turističkoj djelatnosti.

II. B. Vrste putničkih agencija

Član 11

(1) Prema vrsti usluga koje pružaju putničke agencije su:

a) putnička agencija organizator putovanja i

b) putnička agencija posrednik.

(2) Putnička agencija smije pružati samo one usluge za koje ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog Zakona.

Član 12

(1) Putnička agencija može započeti pružati usluge kada pribavi odobrenje općinskog, odnosno gradskog organa uprave nadležnog za poslove turizma (u daljnem tekstu: nadležni organ) kojim je utvrđeno da udovoljava uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog Zakona.

(2) Ispunjavanje uvjeta iz stava 1.ovog člana utvrđuje rješenjem u roku od 15 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva, u skladu s članom 13. ovog Zakona.

(3) Pravosnažno rješenje iz stava 2. ovog člana upisuje se u Upisnik putničkih agencija koji vodi nadležni organ.

Član 13

Zahtjev putničke agencije za izdavanje rješenja iz člana 12. ovog Zakona sadrži:

a) firmu i sjedište putničke agencije,

b) rješenje o upisu u sudski registar,

c) popis usluga koje će pružati,

d) prijedlog vrste putničke agencije,

e) dokaz o pravu vlasništva poslovnog prostora ili ugovora o zakupu poslovnog prostora,

f) podatke o veličini i opremljenosti poslovnog prostora,

g) podatke o voditelju poslovnice, ako putnička agencija pruža svoje usluge neposredno korisniku usluge.

II. C. Obaveze putničke agencije

Član 14

Pored uvjeta koje treba ispuniti da bi dobila odobrenje za obavljanje djelatnosti (član 5. ovog Zakona), putnička je agencija dužna:

a) na ulazu u poslovni prostor putničke agencije izložiti natpisnu ploču na kojoj je istaknuta firma putničke agencije,

b) na ulazu u poslovni prostor istaknuti radno vrijeme,

c) na zahtjev korisnika njezinih usluga izjasniti se o svojstvu u kojem nastupa i koliki je raspon ovlaštenja, ako zastupa druge putničke agencije,

d) u svim reklamnim i propagandnim materijalima, kao i u svim poslovnim dokumentima vidljivo naznačiti firmu i sjedište,

e) čuvati kao poslovnu tajnu sve što je saznala o putniku, bez njegova odobrenja, osim u zakonom propisanim slučajevima, nikom ne smije saopštiti njegovu adresu, mjesto i vrijeme putovanja, boravka, uplaćenu cijenu, kao ni imena njegovih saputnika,

f) putniku pružiti usluge utvrđene u ugovoru i na kvalitetan način,

g) ponuditi putniku posebno osiguranje od povreda, bolesti, smrti i gubitka prtljage tokom putovanja i boravka.

Član 15

(1) Putnička je agencija dužna prevoz putnika obavljati vlastitim prevoznim sredstvima ili prevoznim sredstvima u vlasništvu drugih pravnih i fizičkih lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti prevoza putnika.

(2) Izuzetno od odredbe iz stava 1. ovog člana, ako prevoz putnika nije moguće izvršiti u skladu sa stavom 1. ovog člana, putnička agencija može za prevoz putnika koristiti i prevozno sredstvo vlasništvu inozemnih pravnih i fizičkih lica uz prethodno odobrenje Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Član 16

(1) Ako putnička agencija organizuje grupna putovanja obavezna je, tokom cijelog putovanja, za grupe do 75 putnika, osigurati najmanje jednog turističkog pratioca, koji ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom.

(2) Ako putnička agencija ne raspolaže s turističkim pratiocem iz stava 1. ovog člana može osigurati stručnog radnika koji je osposobljen za rad u turističkoj djelatnosti.

(3) Putnička agencija obavezna je navesti u programu putovanja da li je obilazak predviđen u pratnji pratioca putovanja ili lokalnog vodiča.

Član 17

Putnička je agencija dužna za svaki turistički paket aranžman, odnosno putovanje koje organizuje, izdati program, prospekt ili katalog kojeg treba putniku staviti na raspolaganje prije sklapanja ugovora o organizovanom putovanju ili korištenju drugih usluga, a koji sadrži:

a) detaljan opis putovanja, odnosno aranžmana,

b) naznaku redoslijeda vremena pružanja pojedinih usluga (itinerer),

c) tačan opis destinacije (kod boravka),

d) opseg i standard svih vrsta usluga,

e) vrstu prevoznog sredstva i razred,

f) ukupan broj dana i noćenja u turističkom paket aranžmanu, obroci prehrane i sve dodatne usluge,

g) datum, vrijeme i mjesto polaska, odnosno povratka,

h) cijenu aranžmana i cijenu usluga koje nisu uključene u cijenu aranžmana,

i) uvjete prijave i otkaza, te za šta sve organizator garantuje putniku,

j) informacije i savjete o putovanju i uslugama koje bi putniku trebale biti značajne, npr. o valuti, klimi, zdravstvenim uvjetima, vize i dr.

II. D. Odgovornost putničke agencije

Član 18

Putnička agencija koja pruža usluge turističkog paket aranžmana, izletničkog programa ili transfera putnika, dužna je koristiti prevozna sredstva u kojima su putnici i prtljaga osigurani kod osiguravajućeg društva, kao i ugostiteljske objekte u kojima su korisnici usluga osigurani.

Član 19

(1) Policom osiguranja iz člana 18. ovog Zakona obavezno moraju biti pokrivene odgovornosti za materijalne i nematerijalne štete koje bi korisnici usluga putničke agencije mogli pretrpjeti.

(2) Pokriće iz stava 1. ovog člana uključuje rizike od svih vrsta elementarnih nesreća, tjelesnih povreda, materijalnih i finansijskih šteta.

(3) Putnička je agencija dužna voditi brigu da je polica osiguranja iz stava 2. ovog člana uvijek važeća.

II. E. Poslovnica

Član 20

Za obavljanje poslovanja, putnička agencija u sjedištu privrednog društva mora raspolagati poslovnim prostorijama koje omogućavaju uspješno i kvalitetno obavljanje djelatnosti.

Član 21

(1) Putnička agencija koja neposredno pruža usluge putniku mora imati poslovni prostor (u daljem tekstu: poslovnica).

(2) Usluge putničke agencije koje putnička agencija neposredno pruža putnicima mogu se pružati samo u poslovnici ili na za to predviđenom mjestu u objektu smještaja gostiju.

(3) Poslovnica mora ispunjavati sljedeće uvjete:

a) da je namijenjena isključivo poslovanju putničke agencije,

b) da prostor odgovara propisanim uvjetima za određenu vrstu putničke agencije,

c) da je zasebna poslovna cjelina u odnosu na druge poslovne prostore pravnih i fizičkih lica koja posluju u istom objektu.

(4) Izuzetno od odredbe iz stava 2. i 3. ovog člana, poslovnica ne mora biti zasebna poslovna cjelina, ako se taj prostor nalazi objektima namijenjenim trgovačkim i bankarskim aktivnostima, u hotelima, sajamskim prostorima, na stanicama ili terminalima za javne usluge kopnenog, pomorskog ili vazdušnog prevoza.

II. F. Voditelj poslovnice

Član 22

(1) Putnička agencija koja neposredno prodaje turističke paket aranžmane i izletničke programe, mora u svakoj poslovnici imati najmanje jednog zaposlenog voditelja poslovnice koji ispunjava propisane uvjete.

(2) Voditelj je poslovnice odgovoran za rad poslovnice, u skladu s ovim Zakonom.

Član 23

(1) Voditelj poslovnice treba ispunjavati sljedeće uvjete:

a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,

b) da je poslovno sposoban,

c) da ima položen stručni ispit za voditelja poslovnice,

d) da mu pravosnažnom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova voditelja poslovnice, dok ta mjera traje.

(2) Ovlašteni voditelj poslovanja poslovnice mora ispunjavati i ostale uvjete propisane odlukom o osnivanju.

(3) Izuzetno od odredbe stava 1. tačke a). ovoga člana, voditelj poslovnice može biti i strani državljanin pod uvjetom da ima radnu dozvolu i da ispunjava uvjete iz stava 1. ovog člana.

II. G. Garancija za turistički paket aranžman

Član 24

(1) Putnička agencija, organizator putovanja, mora svakom putniku osigurati korištenje uplaćenog turističkog paket aranžmana ili naknadu štete zbog nastalih troškova.

(2) Putnička agencija, organizator putovanja, dužna je za svaki turistički paket aranžman osigurati garanciju kod banke ili osiguravajućeg društva radi naknade putniku:

a) plaćene cijene putovanja, ako zbog platne nemogućnosti ili stečaja putničke agencije iz stava 1. ovoga člana izostanu usluge putovanja i

b) troškova koji su nastali zbog platne nemogućnosti ili stečaja putničke agencije iz stava 1. ovoga člana za povratak putnika u mjesto polaska.

(3) Garancija se daje u obliku police osiguranja, gotovinskog pologa ili bankovne garancije i slično.

(4) Putnička agencija, organizator putovanja, nije odgovorna putniku za nastale štete iz stava 2. ovoga člana ako :

a) se utvrđeni propusti u neispunjavanju ugovorenih usluga pripisuju putniku,

b) se nepredviđeni neizbježni propusti pripisuju trećem licu koje nije učestvovalo u ostvarenju ugovorenih usluga,

c) su propusti nastali djelovanjem više sile (na osnovu nepredviđenih događaja na koje onaj ko se na njih poziva nema uticaja i čije su posljedice neizbježne uprkos primjeni posebne brige, u što se ne ubraja prebukiranje) ili nekim drugim događajem koji putnička agencija, odnosno pružilac usluga nije mogao predvidjeti ili otkloniti uprkos posebnoj brizi.

(5) U slučajevima iz stava 4. tačke b). i c). ovoga člana putnička agencija, organizator putovanja, mora voditi brigu o tom da pomogne putniku.

Član 25

Putnička agencija, organizator putovanja, dužna je putniku prilikom uplate iznosa za turistički paket aranžman izdati potvrdu o osiguranju garancije koja mu omogućava neposredno ostvarivanje prava za naknadu štete zbog troškova nastalih iz člana 24. prema banci ili osiguravajućem društvu.

II. H. Prestanak pružanja usluga putničke agencije

Član 26

(1) Putnička agencija prestaje pružati usluge:

a) odjavom poslovanja danom navedenim u odjavi ili danom podnošenja odjave nadležnom organu, s tim što se prestanak pružanja usluga ne može odjaviti unatrag,

b) ako je inspekcijskom kontrolom utvrđeno da nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Zakonom i drugim propisima, a utvrđeni nedostaci nisu otklonjeni u zadatom roku,

c) ako nadležni organ naknadno utvrdi da je rješenje iz člana 12. zasnovano na neistinitim podacima ili krivotvorenim dokazima,

d) radi utvrđene neaktivnosti putničke agencije koja je neprekidno trajala duže od jedne godine,

e) radi izricanja mjere zabrane pružanja usluga putničke agencije, u skladu s ovim Zakonom i drugim propisima.

(2) O prestanku pružanja usluga iz stava 1. ovog člana, nadležni organ donosi rješenje koje upisuje u Upisnik iz člana 12. ovog Zakona.

(3) Protiv rješenja iz stava 2. ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu.

III. TURISTIČKI VODIČ, PRATILAC, ANIMATOR I ZASTUPNIKIII. A. Turistički vodič

Član 27

(1) Turistički je vodič lice koje turistima pokazuje i stručno objašnjavanja prirodne ljepote i rijetkosti, kulturno-istorijske spomenike, umjetnička djela, etnografske i druge znamenitosti, istorijske događaje, ličnosti, legende vezane za te događaje i ličnosti, privredne i političke tokove i zbivanja, te ljepote pojedinih mjesta i područja.

(2) Ne smatra se turističkim vodičem stručni radnik koji obavlja poslove vodiča na svom radnom mjestu kod pravnog lica unutar poslovnog prostora u kojemu radi (muzej, galerija, nacionalni park i slično), stručni radnik putničke agencije koji prati skupinu turista iz mjesta u mjesto, vodič u planinama i jamama, u lovu i ribolovu, kao i voditelj i pratilac ekskurzije i izleta.

Član 28

(1) Turistički vodič može biti lice:

a) koje je državljanin Bosne i Hercegovine,

b) koje ima potpunu poslovnu sposobnost,

c) koje ima najmanje srednju stručnu spremu,

d) položen ispit za turističkog vodiča,

e) koje poznaje najmanje jedan svjetski jezik,

f) kojem pravosnažnom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera zabrane obavljanja poslova turističkog vodiča, dok ta mjera traje.

g) da udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

(2) Strani državljanin može pružati usluge turističkog vodiča pod uvjetom da ima radnu dozvolu, da ispunjava uvjete iz stava 1. tačka b.- g. ovog člana i uz primjenu načela uzajamnosti.

Član 29

(1) Stručni ispit za turističkog vodiča polaže se prema utvrđenom ispitnom programu.

(2) O položenom stručnom ispitu izdaje se uvjerenje.

Član 30

(1) Za pružanje usluga turističkog vodiča, turistički vodič mora imati odobrenje koje na njegov zahtjev izdaje nadležni organ na čijem području turistički vodič ima prebivalište.

(2) Nadležni organ o odobrenju iz stava 1. ovoga člana donosi rješenje u roku od 15 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva.

Član 31

(1) Rješenje o odobrenju iz člana 30. ovog Zakona mora sadržavati:

a) ime i prezime turističkog vodiča, mjesto prebivališta, područje na kojem će obavljati poslove,

b) stečenu stručnu spremu i datum kada je položio ispit za turističkog vodiča,

c) jezike na kojima će pružati turističke usluge,

d) ako turistički vodič pruža usluge samo u jednom periodu tokom godine (sezonski) - period u kojem pruža usluge.

(2) Stručna se sprema unosi u odobrenje, u skladu s podacima iz potvrde o položenom stručnom ispitu.

Član 32

Nadležni organ će rješenje iz člana 30. ovog Zakona dostaviti nadležnoj organizacijskoj jedinici porezne uprave, nadležnoj turističko-ugostiteljskoj inspekciji i Ministarstvu.

Član 33

Odobrenje za pružanje usluga turističkog vodiča upisuje se u Upisnik koga vodi nadležni organ.

Član 34

(1) Odobrenje za pružanje usluga turističkog vodiča prestaje važiti u sljedećim slučajevima:

a) odjavom turističkog vodiča - danom podnošenja odjave nadležnom organu, s tim što se pružanje usluga ne može odjaviti unatrag,

b) ako nadležni organ naknadno utvrdi da je izdano odobrenje zasnovano na neistinitim podacima ili krivotvorenim dokumentima,

c) ako turistički vodič pruža usluge protivno odredbi člana 27. ovog Zakona,

d) ako prestane ispunjavati jedan od uvjeta propisanih članom 28. Ovog Zakona.

(2) O prestanku odobrenja iz stava 1. ovog člana nadležni organ donosi posebno rješenje i dostavlja ga nadležnoj organizacijskoj jedinici porezne uprave, nadležnoj turističko-ugostiteljskoj inspekciji i Ministarstvu.

Član 35

(1) Ministarstvo može propisati dopunski ispitni program za turističke vodiče koji će obavljati poslove na području Kantona.

(2) Ispitni program iz stava 1. ovog člana objavljuje se u "Službenim novinama Hercegovačko-neretvanskog kantona".

Član 36

(1) Dopunski se stručni ispit polaže pred ispitnom komisijom koja se organizuje pri Ministarstvu.

(2) Sastav ispitne komisije i način polaganja dopunskog ispita za turističke vodiče za područje Kantona propisuje ministar.

(3) O položenom dopunskom stručnom ispitu izdaje se uvjerenje.

Član 37

Turistički vodič smije pružati usluge turističkog vodiča u skladu s izdatim uvjerenjem.

Član 38

Turistički vodič dužan je poslove usluga vodiča pružati savjesno i stručno, te u skladu odredbama ovog Zakona, poslovnim običajima u turizmu, statutom i drugim aktima udruženja turističkih vodiča čiji je član.

Član 39

Putnička agencija i drugi korisnici usluga turističkog vodiča ne smiju pružanje usluga turističkog vodiča povjeriti licu koje ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom.

Član 40

(1) Turistički vodič prilikom pružanja usluga turističkog vodiča mora, na vidljivom mjestu, nositi iskaznicu turističkog vodiča kojom se utvrđuje njegov identitet.

(2) Iskaznicu turističkog vodiča izdaje Ministarstvo.

Član 41

Turistički vodič naplaćuje naknadu za pruženu uslugu i naknadu troškova za rad, u skladu s cjenovnikom kojeg ovjerava nadležni organ.

III. B. Turistički pratilac

Član 42

(1) Turistički pratilac je lice koje, osim uvjeta iz člana 28. tačke a., b., c., e., f. i g., obavlja operativno-tehničke poslove u vođenju i praćenju turista, te daje turistima osnovna uputstva o svrsi putovanja.

(2) Lica koja imaju položen ispit za turističkog vodiča oslobođena su obaveze polaganja ispita za turističkog pratioca.

Član 43

(1) Ispit za turističkog pratioca polaže se pred ispitnom komisijom koju imenuje ministar.

(2) Ispitni program ispita iz stava 1. ovog člana utvrđuje ministar.

(3) Ispitni program iz stava 2. ovog člana objavljuje se u "Službenim novinama Hercegovačko-neretvanskog kantona".

(4) O položenom ispitu Ministarstvo turističkom pratiocu izdaje uvjerenje.

Član 44

(1) Putnička agencija ne smije obavljanje poslova turističkog pratioca povjeriti licu koje ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom.

(2) Turistički pratilac, prilikom pružanja usluga turističkog pratioca, mora imati uvjerenje o položenom ispitu kojim se utvrđuje njegov identitet.

III. C. Turistički animator

Član 45

(1) Turistički animator je lice koje planira i ostvaruje programe provođenja slobodnog vremena turista, a koji se odnose na sportsko-rekreativne i kulturno-društvene sadržaje.

(2) Za turističkog animatora vrijede odredbe ovog Zakona koje se odnose na turističkog pratioca.

III. D. Turistički zastupnik

Član 46

(1) Turistički zastupnik je lice koje zastupa organizatora putovanja ili posrednika, u odredištu putovanja.

(2) Organizator putovanja, odnosno posrednik, obavezan je pismeno izvijestiti davaoca usluga o turističkom zastupniku, njegovim ovlaštenjima i svim nastalim promjenama.

Član 47

Ovlaštenja i poslovi turističkog zastupnika, naročito su:

a) štititi interese i prava putnika i organizatora putovanja, odnosno posrednika kod davaoca usluga,

b) pružati obavještenja i upute putnicima kod izvršenja programa putovanja i dodatnih usluga,

c) naručivati dodatne usluge u ime organizatora putovanja, odnosno posrednika prema dobivenim ovlaštenjima,

d) posredovati u pribavljanju dodatnih usluga za putnike (izleti, kulturne i sportske priredbe i slično),

e) obavljati i druge poslove potrebne za zaštitu interesa putnika i organizatora putovanja, odnosno posrednika.

IV. TURISTIČKE USLUGE U NAUTIČKOM, SEOSKOM I DRUGIM OBLICIMA TURIZMAIV. A. Turističke usluge u nautičkom turizmu

Član 48

Nautički turizam, u smislu ovog Zakona, je plovidba i boravak turista- nautičara na plovnim objektima (jahta, brodica i slično), kao i boravak u lukama nautičkog turizma radi odmora i rekreacije.

Član 49

(1) Usluge u nautičkom turizmu su:

a) iznajmljivanje prostora uz uređenu i djelomično ili potpuno zaštićenu obalu (u daljem tekstu: vez) za smještaj plovila i nautičara koji borave na njima,

b) iznajmljivanje plovila za pojedinačna i porodična višednevna krstarenja u priobalju (chartering),

c) iznajmljivanje plovila za grupna, kružna, višednevna putovanja u priobalju (cruising),

d) iznajmljivanje posebno opremljnih plovila za grupna, dnevna i višednevna putovanja i pružanje usluga podvodnog ronjenja,

e) usluge skipera,

f) prihvat, čuvanje i održavanje plovila na vezu u moru i jezerima i suhom vezu,

g) usluge snabdjevanja nautičara (vodom, gorivom u posebnim pumpama, namirnicama, rezervnim dijelovima, opremom i slično),

h) škole jedrenja, obuke za skipere i voditelje brodica,

i) uređenje i pripremanje plovila,

j) davanje različitih informacija (vremenska prognoza, nautički vodič i slično),

k) ostale usluge u vezi s putovanjem i boravkom turista nautičara.

(2) Usluge u nautičkom turizmu mogu pružati pravna i fizička lica ako ispunjavaju propisane uvjete.

Član 50

Usluge u nautičkom turizmu pružaju se u marinama i u drugim lukama otvorenim za putnički promet i nautičko-turističkim centrima (u daljem tekstu: luke nautičkog turizma) i na plovnim objektima nautičkog turizma.

Član 51

(1) Pravno ili fizičko lice iz člana 3. ovog Zakona ne može pružiti turističke usluge prije nego što ishodi rješenje da su ispunjeni uvjeti za pružanje tih usluga.

(2) Nadležni organ, na zahtjev pravnog ili fizičkog lica, rješenjem utvrđuje ispunjavanje minimalnih uvjeta za luke nautičkog turizma.

(3) Nadležni organ iz stava 2. ne može izdati rješenje iz stava 1. ovog člana pravnom ili fizičkom licu koje nema koncesiju za korištenje luke nautičkog turizma.

(4) Rješenje iz stava 2. ovog člana dostavlja se nadležnoj ispostavi porezne uprave i Ministarstvu.

(5) Protiv rješenja iz stava 2. ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu.

(6) Rješenje iz stava 2. ovog člana upisuje se u Upisnik luka nautičkog turizma koji vodi nadležni organ.

Član 52

(1) Rješenje iz člana 51. ovog Zakona prestaje važiti:

a) odjavom poslovanja, danom navedenim u odjavi ili danom podnošenja odjave nadležnom organu,

b) ako je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da za pružanje turističkih usluga u nautičkom turizmu nisu ispunjeni uvjeti propisani Zakonom,

c) ako nadležni organ naknadno utvrdi da je izdano odobrenje zasnovano na neistinitim podacima,

d) radi utvrđene neaktivnosti pružatelja usluga koja je trajala neprekidno duže od godinu dana,

e) prestankom koncesije za korištenje luke nautičkog turizma.

(2) O prestanku važenja rješenja iz stava 1. ovog člana nadležni organ donosi rješenje i dostavlja ga nadležnoj inspekciji i nadležnoj ispostavi porezne uprave.

(3) Protiv rješenja iz stava 2. ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu.

IV. B. Turističke usluge u seoskom domaćinstvu

Član 53

Seoski turizam, u smislu ovog Zakona, je boravak turista u domaćinstvu koje je organizovano kao turističko seosko domaćinstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih domaćinstava, u skladu s propisima iz nadležnosti ministarstva nadležnog za poljoprivredu (u daljem tekstu: seosko domaćinstvo) radi odmora i rekreacije s mogućnošću učestvovanja u aktivnostima seoskog domaćinstva.

Član 54

(1) Turističke usluge u seoskom domaćinstvu posebno su: iznajmljivanje konja za jahanje, lov i ribolov na seoskom domaćinstvu, foto safari, organizovanje branja plodova i gljiva, berbe voća i povrća, ubiranje ljetine i drugo.

(2) Turističke usluge iz stava 1. ovog člana može pružati vlasnik seoskog domaćinstva s članovima svoje porodice ukoliko ispuni uvjete propisane ovim Zakonom i drugim propisima.

Član 55

(1) Za pružanje turističkih usluga iz člana 53.ovog Zakona član seoskog domaćinstva dužan je pribaviti rješenje o odobrenju za pružanje turističkih usluga u seoskom domaćinstvu od nadležnog organa prema mjestu pružanja usluga.

(2) Rješenje o odobrenju izdat će se na zahtjev člana seoskog domaćinstva koji ispunjava uvjete:

a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,

b) da je poslovno sposoban,

c) da je vlasnik ili nosilac prava korištenja sredstava za pružanje usluga,

d) da posjeduje rješenje nadležnog organa o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje turističkih usluga u seoskom domaćinstvu,

e) da su ispunjeni uvjeti propisani drugim propisima bez kojih se ne može izdati rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti.

(3) Nadležni organ iz stava 1. ovog člana dužan je riješiti o zahtjevu iz stava 2. ovog člana u roku od 15 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva.

(4) Izuzetno od stava 1. ovog člana, član seoskog domaćinstva koji ima odobrenje za pružanje ugostiteljskih usluga u seoskom domaćinstvu, u skladu sa Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti, može pružati usluge iz člana 53. ovog Zakona, uz ispunjavanje uvjeta propisanih ovim Zakonom.

(5) Protiv rješenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu.

Član 56

Rješenje o odobrenju iz člana 55. ovog Zakona sadrži:

a) ime i prezime, datum i mjesto rođenja, te adresu podnosioca zahtjeva,

b) matični identifikacijski broj poljoprivrednog domaćinstva,

c) vrste turističkih usluga koje će se pružati,

d) naznaku pruža li se usluga tokom cijele godine ili sezonski.

Član 57

Za pružanje turističkih usluga članu seoskog domaćinstva mogu pomagati članovi njegovog domaćinstva.

Član 58

(1) Rješenje o odobrenju iz člana 55. ovog Zakona prestaje važiti:

a) odjavom danom navedenim u odjavi ili danom podnošenja odjave nadležnom organu,

b) ako je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da za pružanje turističkih usluga nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Zakonom, propisima donesenim na osnovu ovog Zakona, a utvrđeni nedostaci nisu otklonjeni u zadanom roku,

c) ako nadležni organ naknadno utvrdi da je izdano odobrenje zasnovano na neistinitim podacima,

d) ako se turističke usluge ne počnu pružati u roku od godine dana.

(2) O prestanku važenja odobrenja iz stava 1. ovog člana nadležni organ donosi rješenje, te ga dostavlja nadležnoj inspekciji i nadležnoj ispostavi porezne uprave.

(3) Protiv rješenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu.

IV. C. Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude

Član 59

(1) Turističke usluge mogu se pružati i u zdravstvenom, kongresnom, sportskom, lovnom, golf-turizmu, vjerskom, skijaškom terenu, raftingu, splavarenju i drugim oblicima turizma.

(2) Uslugama na skijaškom terenu u smislu ovog Zakona smatra se davanje na korištenje prostora, uređaja i opreme za rekreativno i sportsko skijanje, skijašku obuku i druge rekreativne i sportske aktivnosti na snijegu, te iznajmljivanje skijaške opreme, usluge korištenja ski i bebi liftova, žičara itd.
www.forum-bosanskog-naroda.de
Član 60

(1) Pravno ili fizičko lice koje upravlja skijaškim terenom dužno je:

a) osigurati i održavati skijaški teren za sigurno korištenje,

b) utvrditi red i osigurati službu za održavanje reda,

c) osigurati službu spašavanja i pružanja hitne medicinske pomoći,

d) na ulazu u skijaški teren vidno istaknuti odredbe o redu, cijene za korištenje uređaja, opreme i prostora i drugih usluga na skijaškom terenu,

e) markirati skijaške staze prema težini, dužini i vrsti skijaške staze,

f) osigurati tehničko osoblje koje će se brinuti o sigurnoj upotrebi ski i bebi liftova, žičara i sl.,

g) osigurati korisnike usluga od posljedica nesretnog slučaja.

(2) Minimalne tehničke uvjete za uređenje, obilježavanje, korištenje i sigurnost na skijalištu propisuje ministar.

Član 61

(1) Turističke usluge u raftingu i splavarenju su:

a) iznajmljivanje prostora uz uređene i djelimično ili potpuno zaštićene obale,

b) iznajmljivanje plovnih objekata za odmor i rekreaciju,

c) prihvat, čuvanje i održavanje plovila,

d) usluge snabdjevanja raftera ili splavova (vodom, namirnicama, opremom i slično),

e) obuka za skipere i voditelje splavova i čamaca,

f) uređenje i priprema plovila i čamaca,

g) osiguranje službe spašavanja i pružanja hitne medicinske pomoći,

h) usluge skipera.

(2) Za pružanje turističkih usluga iz člana 59. pravno ili fizičko lice dužno je pribaviti:

a) rješenje o odobrenju za pružanje turističkih usluga nadležnog organa prema mjestu pružanja usluga,

b) propisanu licencu za rafting čamce od nadležne kapetanije,

c) registraciju sportskog udruženja.

(3) Propisanu licencu za rafting čamce i registraciju sportskog udruženja potrebno je priložiti nadležnom organu prilikom izdavanja rješenja o odobrenju.

(4) Osigurati korisnike usluga od posljedica nesretnog slučaja.

(5) Na izdavanje, sadržaj i prestanak važenja rješenja iz stava 2. ovog člana na odgovarajući način primjenjuju se odredbe člana 13., 14. i 26. ovog Zakona.

V. OSTALE TURISTIČKE USLUGE

Član 62

Ostalim turističkim uslugama smatraju se:

a) iznajmljivanje sandolina, te njihov smještaj i čuvanje,

b) iznajmljivanje jedrilica, dasaka za jedrenje, bicikla na vodi,

c) iznajmljivanje pribora i opreme za kupanje i skijanje na vodi,

d) iznajmljivanje suncobrana, ležaljki i drugo,

e) iznajmljivanje skijaške i ribolovne opreme i slično.

Član 63

(1) Za pružanje usluga iz člana 62. ovog Zakona, pravno ili fizičko lice obavezno je pribaviti odobrenje nadležnog organa.

(2) Pravno ili fizičko lice koje pruža usluge iz stava 1. ovog člana dužno je korisnike usluga osigurati od posljedica nesretnog slučaja.

(3) Nadležni organ propisuje mjesta za pružanje usluga iz člana 62. ovog Zakona.

(4) Na izdavanje, sadržaj i prestanak važenja rješenja iz člana 51. ovog Zakona na odgovarajući način primjenjuju se odredbe člana 13., 14. i 26. ovog Zakona.

VI. NADZOR

Član 64

(1) Upravni nadzor nad provođenjem ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu ovog Zakona obavlja Ministarstvo.

(2) Inspekcijske poslove u provođenju ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu ovog Zakona, te pojedinačnih akata, uvjeta i načina rada nadziranih pravnih i fizičkih lica, provode nadležna turističko-ugostiteljska inspekcija (u daljnjem tekstu: inspekcija).

Član 65

U provođenju inspekcijskog nadzora nadležni turističko-ugostiteljski inspektor (u daljnjem tekstu: inspektor) je ovlašten pregledati: poslovne i druge prostorije u kojima se obavlja turistička djelatnost, opremu, vozila i plovila kojima se i u kojima obavlja turistička djelatnost, poslovne knjige, ugovore, isprave i evidencije i drugu poslovnu dokumentaciju koja mu omogućuje uvid u poslovanje pravnih i fizičkih lica koje pružaju turističke usluge, te obaviti i druge radnje u svrhu inspekcijskog nadzora.

Član 66

(1) Pravna i fizička lica čije su prostorije i prostori, uređaji i oprema, odnosno predmeti rada i poslovanja podvrgnuti inspekcijskom nadzoru, obavezni su omogućiti inspektoru nesmetano obavljanje inspekcijskog nadzora.

(2) Inspekcijski nadzor treba u isto vrijeme biti obavljen tako da ne ometa redovno obavljanje rada i poslovanja.

Član 67

(1) Inspektor će donijeti rješenje kojim će zabraniti pružanje pojedinih turističkih usluga ako utvrdi da:

a) pravno ili fizičko lice obavlja turističku djelatnost, a da nije upisano u sudski registar, odnosno da ne posjeduje rješenje, odnosno odobrenje nadležnog organa,

b) pravno ili fizičko lice obavlja turističku djelatnost, a da nije pribavilo rješenje da objekat, odnosno poslovni prostor u kojem pruža usluge udovoljava uvjetima propisanim ovim Zakonom, ili propisima donesenim na osnovu ovog Zakona.

(2) Žalba na rješenje iz stava 1. ovog člana ne odlaže izvršenje rješenja.

(3) Subjektu nadzora kome je zabranjen rad, inspektor će pečaćenjem ili na drugi pogodan način zatvoriti prostorije u kojima se obavlja turistička djelatnost, te može privremeno oduzeti robu, opremu, uređaje, sredstva za rad i prevozna sredstva kojima obavlja nezakonitu djelatnost, do konačne odluke.

Inspektor je obavezan da uz zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka za učinjeni prekršaj, odnosno uz prijavu za učinjeno krivično djelo, o privremenom oduzimanju predmeta odmah izvijestiti nadležni organ kod kojeg pokreće postupak zbog učinjenog prekršaja ili krivičnog djela.

Inspekcijski organi u čijem se sastavu nalazi inspekcija osigurat će uvjete za održavanje i čuvanje privremeno oduzetih predmeta.

(4) Troškovi prinudnog izvršenja kao i troškovi štete nastali prinudnim izvršenjem padaju na teret izvršenika - stranke.

Član 68

(1) Ako poslovni prostor, uređaji ili oprema u kojem ili kojima se pružaju turističke usluge ne udovoljava, odnosno prestane udovoljavati uvjetima propisanim ovim Zakonom i drugim propisima, turističko-ugostiteljski inspektor će bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana, narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka s utvrđenim činjenicama odlučnim za donošenje rješenja kojim će odrediti rok ne kraći od 30 dana pravnom i fizičkom licu da prilagodi pružanje usluga u skladu sa Zakonom.

(2) Ako nedostaci i nepravilnosti iz stava 1. ovog člana ne budu otklonjeni u određenom roku, turističko-ugostiteljski inspektor će zabraniti pružanje turističkih usluga.

(3) Žalba na rješenje iz stava 1. i 2. ovog člana ne odlaže izvršenje rješenja.

(4) Ukoliko inspektor, nakon što je rješenje o zabrani postalo izvršno, utvrdi da se i pored zabrane obavlja turistička djelatnost, donijet će zaključak o prinudnom izvršenju rješenja pečaćenjem objekta.

(5) Troškovi prinudnog izvršenja, kao i troškovi štete nastale prinudnim izvršenjem padaju na teret izvršenika - stranke.

Član 69

Ako inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi da je kupcu usluge naplaćena ili zaračunata viša cijena od utvrđene, naredit će prodavcu usluge da vrati više naplaćeni iznos oštećenom kupcu usluge i bez odlaganja izdati prekršajni nalog, odnosno podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

Član 70

Ako inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora utvrdi nepravilnosti ili ne pridržavanje propisa za čiji nadzor nije nadležan, obavijestit će nadležni organ, bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana.

VII. KAZNENE ODREDBE

Član 71

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 KM do 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako:

a) ne pruža turističke usluge koje prema propisima spadaju u predmet njihovog poslovanja (član 10.),

b) se u prometu nezakonito koristi izrazom "putnička agencija" (član 9.),

c) pruža usluge protivno članu 7. ovog Zakona,

d) poslovne prostorije ne ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom (član 20. i 21.),

e) ne osigura rizike putovanja osiguranjem putnika i njihove prtljage (član 18. i 19.),

f) ne koristi prevozna sredstva osigurana obaveznim osiguranjem putnika u skladu sa Zakonom (član 18.i 19.),

g) dodatno ne ispunjava uvjete za pojedinu vrstu putničke agencije ili ne pruža usluge na propisani način, ili ako pruža usluge one vrste putničke agencije za koju ne ispunjava propisane uvjete (član 11.),

h) započne s pružanjem usluga putničke agencije prije nego što je pribavio rješenje nadležnog organa da je udovoljeno uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog Zakona (član 12.),

i) prevoz putnika ne obavlja vlastitim prevoznim sredstvima ili prevoznim sredstvima u vlasništvu pravnih ili fizičkih lica na osnovu ugovora (član 15.),

j) neposredno pruža usluge putniku, a nema poslovnicu ili poslovnica ne udovoljava propisanim uvjetima (član 21.),

k) ne osigura korištenje uplaćenog aranžmana ili naknadu štete zbog nastalih troškova ili ne osigura garanciju za svaki aranžman kod banke ili osiguravajućeg društva (član 24. stav 1. i 2.),

l) putniku prilikom uplate iznosa za aranžman ne izda potvrdu o osiguranju jamčevine koja mu omogućava neposredno ostvarenje prava na naknadu štete zbog nastalih troškova iz člana 25.

(2) Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 200,00 KM do 2.000,00 KM.

(3) Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kaznit će se i voditelj poslovnice novčanom kaznom od 150,00 KM do 1.500,00 KM.

Član 72

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 KM do 7.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako:

a) na ulazu u poslovni prostor putničke agencije ne izloži natpisnu ploču na kojoj je naziv putničke agencije (član 14. stav 1. tačka a.),

b) se na zahtjev korisnika njezinih usluga ne izjasni o svojstvu i obimu ovlaštenja ukoliko zastupa druge putničke agencije (član 14. stav 1. tačka c.),

c) ne objavi uvjete, sadržaj i cijenu svake pojedine usluge i nepridržava se tih uvjeta sadržaja i cijena (član 5. stav 1. tačka c.),

d) u reklamnim i propagandnim materijalima i svim drugim poslovnim dokumentima vidljivo ne naznači firmu i sjedište te identifikacijski broj (član 14. stav 1. tačka d.),

e) za svaku izvršnu uslugu korisniku ne izda račun, kartu ili potvrdu s brojem kojom se potvrđuje primitak uplate ili ne čuva kopije tih dokumenata najmanje jednu godinu od dana njihovog izdavanja (član 5. stav 1. tačka d.),

f) u prostorijama i na mjestima gdje se prodaju turističke usluge ne vodi knjigu žalbe i u roku od 15 dana ne odgovori na svaki izneseni prigovor (član 5. tačka g.),

g) na ulazu u poslovni prostor u kojem neposredno prodaje svoje usluge ne istakne radno vrijeme ili se ne pridržava radnog vremena (član 14. stav 1. tačka b.),

h) ne posluje u skladu s odredbama ovog Zakona, propisa donesenih na osnovu ovog Zakona, te u skladu s poslovnim običajima u turizmu (član 5. stav 1. tačka a.),

i) ne vodi poslovne knjige u skladu s važećim propisima (član 5. stav 1. tačka b.),

j) ne čuva kao poslovnu tajnu sve što je saznalo o putniku (član 14. stav 1. tačka e.),

k) putniku ne pruži usluge utvrđene u ugovoru ili ih ne pruži na kvalitetan način (član 14. stav 1. tačka f.),

l) putniku ne ponudi i posebno osiguranje od povreda, bolesti, smrti i gubitka prtljage tokom putovanja i boravka (član 14. stav 1. tačka g.).

(2) Za prekršaje iz stava 1. tačke a. do l. ovog člana, kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 200,00 KM do 2.000,00 KM.

(3) Za prekršaje iz stava 1. tačke a. do k. ovog člana, kaznit će se i voditelj poslovnice novčanom kaznom od 100,00 KM do 2.000,00 KM.

(4) Za prekršaje iz stava 1. tačke a. do d. ovog člana kaznit će se i fizičko lice koje je registrovano za obavljanje turističke djelatnosti novčanom kaznom od 150,00 KM do 1.500,00 KM.

Član 73

(1) Novčanom kaznom od 500,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako:

a) organizuje grupna putovanja, a da tokom putovanja ne osigura najmanje jednog turističkog pratioca koji ispunjava propisane uslove, za svaku grupu do 75 putnika, ili ako ne osigura stručnog radnika koji je osposobljen za rad u turističkoj djelatnosti, ukoliko ne raspolaže turističkim pratiocem koji ispunjava propisane uslove, ili ako za grupne posjete turističkim mjestima ne angažuje turističkog vodiča koji je ovlašten za pružanje usluga turističkog vodiča u tom turističkom mjestu (član 16.),

b) za svaki aranžman, odnosno putovanje, koje organizuje ne izda program, prospekt ili katalog sa sadržajem iz tačke a. do j. člana 17. ovog Zakona ili ne uruči iste putniku prije zaključenja ugovora o aranžmanu (član 17.),

c) pisano ne obavijesti davatelja usluga o turističkom zastupniku, njegovim ovlaštenjima i svim nastalim promjenama (član 46.).

(2) Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 100,00KM do 1.000,00 KM.

(3) Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kaznit će se i voditelj poslovnice novčanom kaznom od 70,00 do 700,00 KM.

Član 74

Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 1.000,00 KM kaznit će se za prekršaj:

a) fizičko lice koje bez odobrenja obavlja poslove turističkog vodiča (član 30.),

b) turistički vodič koji poslove turističkog vodiča obavlja suprotno odredbama ovog Zakona (član 38.),

c) turistički vodič koji pri obavljanju poslova turističkog vodiča nema iskaznicu turističkog vodiča ili koji iskaznicu turističkog vodiča ne nosi na vidljivom mjestu (član 40.),

d) ko pruža usluge turističkog pratioca, a ne ispunjava uvjete iz člana 42. ovog Zakona,

e) ko pruža usluge turističkog animatora, a ne ispunjava propisane uvjete (član 45.),

f) ko pruža usluge u seoskom turizmu, a ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom i drugim propisima (član 55.).

Član 75

Novčanom kaznom za ne postupanje po rješenju inspektora (član 68.stav 1.) kaznit će se:

a) pravno lice novčanom kaznom od 500,00 KM do 1.500,00 KM,

b) odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 200,00 KM do 500,00 KM.

c) fizičko lice novčanom kaznom od 300,00 KM do 500,00 KM.

Član 76

(1) Novčanom kaznom od 500,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako kupcu usluga zaračuna i naplati višu cijenu od utvrđene (član 69.).

(2) Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 200,00 KM do 2.000,00 KM.

(3) Za prekršaje iz stava 1.ovog člana kaznit će se i fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.500,00 KM.

Član 77

Za prekršaje utvrđene članom 71. i 72. ovoga Zakona, ako se ponove u roku od jedne godine od pravosnažnosti rješenja o prekršaju, uz novčanu kaznu sud može izreći i zaštitnu mjeru pravnom i fizičkom licu zabranu obavljanja turističke djelatnosti trajanju do 6 mjeseci.

Član 78

Za prekršaje utvrđene članom 74. stav 1. tačke a., b., c., d. i e. ovog Zakona, ako se ponove u roku od jedne godine od pravosnažnosti rješenja o prekršaju, uz novčanu kaznu sud može izreći i zaštitnu mjeru zabrane pružanja usluge turističkom vodiču, pratiocu i animatoru u trajanju do 6 mjeseci.

VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 79

Pravna lica koja pružaju usluge putničke agencije dužna su u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona, uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovog Zakona.

Član 80

Ministar će donijeti propise na osnovu ovlaštenja iz ovoga Zakona u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Član 81

Postupci koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ovog Zakona dovršit će se u skladu s propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Član 82

Za sve slučajeve koji nisu regulisani podzakonskim aktima, u svrhu provođenja ovog Zakona, primjenjuju se federalni propisi, ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim Zakonom.

Član 83

Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaju važiti odredbe Zakona o turističkoj djelatnosti ("Službene novine HNK", broj: 5/00), kojim se uređuje turistička djelatnost.

Član 84

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Hercegovačko-neretvanskog kantona".

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum