Vaš pravni kompas 

  • Zakon o trezoru Brcko distrikta BiH

  • Zakoni Brčko distrikt Bosne i Hercegovine i propisi Brčko distrikt Bosne i Hercegovine
Zakoni Brčko distrikt Bosne i Hercegovine i propisi Brčko distrikt Bosne i Hercegovine
 #416  by law
 
ZAKON O TREZORU BRČKO DISTRIKTA BIH

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 52/2018 - prečišćen tekst i 3/2019)I. OPĆE ODREDBE

Član 1

(Predmet)

Ovim zakonom se uspostavlja Trezor i propisuje njegovo osnivanje, organizacija, upravljanje i nadležnost.

Član 2

(Definicije)

U smislu ovog zakona izrazi koji se koriste imaju sljedeća značenja:

a) Budžet - predstavlja propis Skupštine Brčko distrikta kojim se reguliše plan finansijskih aktivnosti, iznosa prihoda i primitaka, te utvrđenih izdataka i drugih plaćanja za period od jedne fiskalne godine. Godišnjim budžetom se utvrđuje gornja granica ukupnog zaduživanja koje u sebi uključuje postojeći dug i nova zaduženja za tu budžetsku godinu;

b) Budžetski korisnici - su svi organi i institucije koje se finansiraju iz budžeta;

c) Interna kontrola - označava organizaciju, politike i procedure koji se koriste da bi programi Skupštine i Vlade Brčko distrikta postigli planirane i namjeravane rezultate;

d) Novo zaduživanje - obuhvata cjelokupne procedure, uključujući pregovaranja oko uslova, pripremu dokumenata, neophodnih odobrenja i njihovo izvršenje, neophodno za stvaranje novih obaveza između korisnika i davaoca kredita, u skladu sa zakonom i drugim propisima;

e) Prognoza o zaduživanju - je procjena iznosa ukupnog zaduživanja za sljedeću fiskalnu godinu, kao i za naredne godine, a koja se zasniva na iznosima trenutno neizmirenih dugova, otplatnim planovima postojećih zaduženja i ukupnom projiciranju novih zaduživanja, koja će se desiti u narednim periodima;

f) Javni prihodi - su porezni i neporezni prihodi, prihodi iz sopstvenih izvora, grantovi i ostali prihodi koji se obavezno prikupljaju i polažu na jedinstveni račun Trezora i isplaćuju s jedinstvenog računu Trezora;

g) Modificirano načelo obračunavanja prihoda i rashoda

- znači da se prihodi i primici priznaju u računovodstvenom obračunskom periodu u kojem su mjerljivi i raspoloživi, a rashodi nastaju u momentu u kojem je obaveza za plaćanje nastala, bez obzira da li je izvršeno i samo plaćanje;

h) Transakcijski računi - su bankovni računi otvoreni u poslovnim bankama od strane Trezora Brčko distrikta BiH i preko kojih se vrše svakodnevne transakcije vezane za troškove budžetskih korisnika;

i) Depozitni računi - su računi otvoreni u poslovnim bankama na koje se polažu i prikupljaju javni prihodi;

j) Račun za zaštitu i investiranje - je račun otvoren u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine ili u poslovnoj banci i čija je svrha prihvatanje i zaštita prikupljenih javnih prihoda;

k) Računi posebne namjene - su računi koje otvara Trezor Brčko distrikta na zahtjev budžetskih korisnika u svrhu izdvajanja sredstava za finansiranje specifičnih namjena (sredstva od izvršenog otkupa stanova ili od privatizacije preduzeća i imovine u svojini Brčko distrikta i sl.).

Član 3

(Status)

Trezor se uspostavlja kao organizaciona jedinica Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH (u daljnjem tekstu: Direkcija za finansije), i nosi naziv: "Trezor".

Član 4

(Pečat Trezora)

(1) Trezor ima svoj pečat, okruglog oblika, ispisan tekstom: "Bosna i Hercegovina, Brčko distrikt BiH, Direkcija za finansije Brčko distrikta BiH, Trezor".

(2) Bliže odredbe o broju, veličini, obliku, sadržaju i upotrebi pečata utvrdit će se aktom Trezora u skladu sa Zakonom o pečatu Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 12/01).

Član 5

(Nadležnosti)

Nadležnosti Trezora su:

a) Otvaranje i vođenje svih računa koji ulaze u sistem jedinstvenog računa Trezora;

b) Raspoređivanje naplaćenih javnih prihoda u skladu s utvrđenim propisima i pravilima;

c) Prijenos javnih prihoda s depozitnih računa na račune za zaštitu i investiranje i transakcijske račune;

d) Objedinjavanje sredstava u sistem jedinstvenog računa Trezora uključujući sredstva primljena s depozitnih računa, sredstva od grantova i kredita, kao i sredstva od ostalih finansijskih transakcija;

e) Izvršenje obaveza, isplata ili prijenos sredstava na osnovu odobrenog budžeta i finansijskih planova;

f) Transfer privremenih viškova gotovine između računa Trezora s ciljem izmirivanja kratkoročnih zahtjeva za gotovinom potrebnih za izvršenje budžeta;

g) Planiranje i kontrola izvršenja budžeta;

h) Održavanje sistema računovodstva i izvještavanja, te računovodstvene evidencije u skladu s međunarodno priznatim standardima za računovodstvo u javnom sektoru;

i) Centralizovani obračun i isplate plaća za budžetske korisnike;

j) Održavanje kontrole u upravljanju i računovodstvu kojom se uspostavlja odgovornost za transakcije javnih prihoda, primitaka, finansija i izdataka, uključujući ugovorene obaveze za buduća plaćanja;

k) Uspostavljanje informatičkih i funkcionalnih postupaka za upravljanje finansijskim informacijama, te razvijanje i održavanje finansijskog informacionog sistema;

l) Odgovornost za ukupan dug uključujući novo zaduživanje, planiranje i upravljanje dugom.

II. NAČIN RADA TREZORA

Član 6

(Rukovođenje Trezorom)

(1) Trezorom rukovodi direktor Trezora kojeg imenuje gradonačelnik Brčko distrikta BiH (u daljnjem tekstu: gradonačelnik).

(2) U rukovođenju Trezorom direktor Trezora:

a) organizuje rad Trezora u skladu sa zakonom;

b) odgovara za izvršavanje obaveza Trezora;

c) predlaže unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u Trezoru;

d) ostvaruje i druga prava i obaveze predviđene ovim zakonom i drugim propisima.

(3) Direktor Trezora za svoj rad odgovara neposredno direktoru Direkcije za finansije.

(4) Direktor Trezora ima status rukovodećeg državnog službenika na mandatni period.

(5) Direktor se imenuje na mandat od četiri godine, s tim da može biti ponovo izabran, ali ne duže od dva mandata uzastopno.

Član 7

(Planiranje Budžeta)

(1) Trezor je odgovoran za izradu nacrta budžeta Brčko distrikta BiH (u daljnjem tekstu: Budžet) u skladu sa Zakonom o budžetu Brčko distrikta BiH i drugim propisima.

(2) Na osnovu utvrđenih stavova gradonačelnika i Vlade Brčko distrikta BiH, direktor Direkcije za finansije na prijedlog direktora Trezora dostavlja budžetskim korisnicima pravila u skladu s kojima su dužni da planiraju svoj godišnji budžet.

(3) Pravila iz stava 2 ovog člana sadrže sljedeće:

a) ograničenja u trošenjima;

b) instrukcije u vezi s pripremom zahtjeva za dodjelu sredstava iz Budžeta i

c) rokove za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava.

Član 8

(Planiranje izvršenja Budžeta)

(1) Budžetski korisnici pripremaju i dostavljaju Trezoru kvartalne finansijske planove za izvršenje usvojenog budžeta.

(2) Budžetski korisnici mogu stvarati obaveze najviše do iznosa planiranih u kvartalnim finansijskim planovima.

(3) Izdaci se mogu realizovati isključivo ako su u skladu s usvojenim finansijskim planom i budžetom.

(4) Direktor Direkcije za finansije na prijedlog direktora Trezora dostavlja uputstvo budžetskim korisnicima o načinu sačinjavanja i okvirnim iznosima kvartalnih finansijskih planova.

Član 9

(Izvori podataka)

Trezor prikuplja neophodne podatke u svrhu planiranja gotovinskih tokova, i to:

a) krajnje stanje na jedinstvenom računu Trezora krajem dana za prethodni period,

b) prognoze o svim prihodima;

c) prognoziranje svih izdataka;

d) projekcije inostrane pomoći i pozajmljivanja;

e) kretanja ključnih makroekonomskih parametara i

f) prognoze otplate duga.

Član 10

(Planovi gotovinskih tokova)

(1) Na osnovu podataka iz člana 9 ovog zakona Trezor priprema kvartalne planove gotovinskih tokova za izvršenje budžeta.

(2) Planovima gotovinskih tokova utvrđuju se iznosi sredstava do kojih će se odobriti finansijski planovi iz člana 8 ovog zakona.

(3) Ukoliko plan gotovinskih tokova predviđa veće izdatke od gotovinskih budžetskih sredstava, uz plan se daju preporuke o neophodnim mjerama koje trebaju preduzeti nadležni organi.

(4) Planove gotovinskih tokova razmatra direktor Direkcije za finansije i dostavlja ih gradonačelniku na saglasnost.

(5) Prioritete u izvršavanju plana gotovinskih tokova donosi Direkcija za finansije na prijedlog Trezora.

Član 11

(Zahtjevi za plaćanje)

(1) Na osnovu odobrenih finansijskih planova iz člana 8 ovog zakona, budžetski korisnici u skladu s procedurama Trezora, pripremaju i dostavljaju pravilno ovlaštene transakcije koje se odnose na zahtjeve za plaćanje, zajedno s neophodnom knjigovodstvenom dokumentacijom i listom prioriteta.

(2) Budžetski korisnici su odgovorni za ispravnost dostavljene knjigovodstvene dokumentacije.

Član 12

(Izvršenje budžeta)

(1) Trezor u pogledu izvršenja budžeta:

a) razmatra zahtjeve iz stava 1 člana 11 ovog zakona;

b) realizuje zahtjeve koji su u skladu s odobrenim finansijskim planom, raspoloživim sredstvima i prioritetima za plaćanje;

c) realizuje odobrene platne zahtjeve;

d) informiše budžetske korisnike o statusu izvršenih plaćanja i o iznosima sredstava koje ostaju raspoloživa u budžetu po klasifikacijskim pozicijama.

(2) Knjigovodstvene isprave se čuvaju kod budžetskih korisnika.

(3) Budžetski korisnici su dužni obavijestiti dobavljače i druge zainteresovane strane o stanjima njihovih isplata.

(4) Trezor u kvartalnim periodima izvještava direktora Direkcije za finansije o izvršenju Budžeta.

Član 13

(Centralizovana isplata plaća)

(1) Trezor vrši centralizovan obračun i isplatu plaća za budžetske korisnike, na način da:

a) uspostavlja i održava centralizovani sistem obračuna plaća;

b) procjenjuje potrebna sredstva za isplatu plaća bazirana na utvrđenom nivou plaća i ostalim neophodnim informacijama koje obezbijede budžetski korisnici, kao i iznosima obaveza po osnovu poreza i doprinosa;

c) vrši obračun i kontrolu plaća i

d) izvršava isplatu plaća i obaveza po osnovu poreza i doprinosa.

(2) Budžetski korisnici su odgovorni za formalnu, računsku i suštinsku ispravnost dokumentacije za obračun plaća.

(3) Direktor Direkcije za finansije na prijedlog direktora Trezora donosi pravilnik o načinu obračuna i isplate plata budžetskim korisnicima.

Član 14

(Računovodstvena metodologija)

(1) Trezor je obavezan da razvija i održava kontni plan i standardnu budžetsku klasifikaciju koji se koriste za evidentiranje i izvještavanje o finansijskim transakcijama i o stanju finansijske imovine i obaveza Brčko distrikta BiH.

(2) Kontni plan za budžet sadrži klasifikaciju aktive i pasive, prihoda i rashoda. Standardna budžetska klasifikacija sadrži: organizacijsku klasifikaciju, funkcionalnu, ekonomsku klasifikaciju i fondovsku klasifikaciju. Trezor može razviti i druge klasifikacije s tim da ih objavi ili na neki drugi način dostavi drugim korisnicima kontnog plana za budžet.

(3) Utvrđivanje i uspostavljanje jedinstvenog sistema konta Trezora zasniva se na međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor i posebnom zakonu.

(4) U skladu s računovodstvenim pravilima Trezor definiše interne i eksterne zahtjeve za izvještavanjem.

(5) Trezor periodično procjenjuje računovodstvenu metodologiju i po potrebi predlaže neophodne izmjene.

Član 15

(Finansijski izvještaji)

(1) Trezor je dužan da izradi finansijske izvještaje u skladu s Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta Brčko distrikta BiH.

(2) Priprema i izdavanje finansijskih izvještaja zasniva se na međunarodno priznatim standardima za računovodstvo javnog sektora.

(3) Trezor sačinjava finansijski izvještaj za svakog budžetskog korisnika čija je glavna knjiga u potpunosti sastavni dio Glavne knjige Trezora.

(4) Direktor Direkcije za finansije na prijedlog direktora Trezora donosi Uputstvo o pripremi i izradi dodatnih finansijskih izvještaja Trezora.

Član 16

(Kontrola budžetskih korisnika)

(1) Rukovodioci organa uprave su odgovorni za računovodstvo i internu kontrolu uključujući budžetske korisnike i potrošačke jedinice koji spadaju u njihovu nadležnost.

(2) Odgovorna lica korisnika budžeta uspostavljaju i održavaju sisteme upravne i računovodstvene kontrole nad ovlaštenim budžetima, odobrenim finansijskim planovima i operativnim budžetima, naplatama prihoda i primitaka i budžetskim izdacima i isplatama.

(3) Na prijedlog direktora Trezora, direktor Direkcije za finansije donosi Pravilnik o načinu vršenja upravljanja i kontrole računovodstvenih i drugih evidencija budžetskih korisnika.

(4) Sistemi djelotvorne interne kontrole se održavaju kako bi se osigurao pravilan, otvoren i konkurentan postupak nabavke, u skladu sa zakonskim propisima, čime se obezbjeđuje pravilno upravljanje i čuvanje imovine i opreme.

(5) Budžetski korisnici čuvaju računovodstvene evidencije i dokumentaciju koja se odnosi na ugovorene obaveze, narudžbenice, fakture i ovlaštenja za plaćanja, kao i druge evidencije o finansijskim transakcijama u skladu s instrukcijama Direkcije za finansije.

Član 17

(Izdavanje garancija i kreditno ugovaranje)

Trezor učestvuje u pripremi izdavanja garancija Brčko distrikta BiH i ugovaranja kreditnih aranžmana između Distrikta i:

a) Bosne i Hercegovine;

b) entiteta;

c) inostranih kreditora;

d) domaćih kreditora.

Član 18

(Evidencije i izvještaji o dugu)

(1) Trezor priprema evidencije i pojedinačne kvartalne izvještaje koji se odnose na dug uključujući:

a) ukupan iznos pojedinačnih zaduženja i ostatak duga po njima;

b) rokove dospijeća za sve otplate glavnice i kamata koje treba da se izvrše;

c) neizvršene obaveze propisanih ugovorom o zaduživanju;

d) ukupan iznos garancija koje je izdao Brčko distrikt BiH.

(2) Trezor vodi evidenciju i prati aktivnosti oko zaduživanja Brčko distrikta BiH. Ovo uključuje pripremanje i slanje obavještenja o isplatama i zahtjevima za isplatu.

Član 19

(Prognoza o zaduživanju)

Trezor sudjeluje u pripremi prognoze o zaduživanju, vodi zvanične registre i čuva originalnu dokumentaciju o novom zaduživanju.

Član 20

(Investiranje neangažovanih sredstava)

Trezor evidentira i investira neangažovana sredstva od odobrenih projekata i nadzire investiranja u skladu s dokumentima o investiranju.

III. GLAVNA KNJIGA TREZORA
https://www.medijator-prnjavorac.com/
Član 21

(Vođenje Glavne knjige Trezora)

(1) Glavna knjiga trezora je sistematska evidencija transakcija i poslovnih aktivnosti, prihoda, izdataka, stanja imovine, izvora sredstava i obaveza Brčko distrikta BiH, koja sa JRT predstavlja osnovni sistem upravljanja javnim izdacima Brčko distrikta BiH.

(2) Sve finansijske transakcije koje se odnose na budžet evidentiraju se posredstvom sistema Glavne knjige Trezora.

(3) Trezor je ovlašten da uspostavi i vodi Glavnu knjigu trezora i neophodne pomoćne knjige prema modifikovanom načelu obračunavanja prihoda i rashoda, a u skladu s Pravilnikom o knjigovodstvu budžeta Brčko distrikta BiH i Pravilnikom o računovodstvu budžeta Brčko distrikta BiH.

(4) Na prijedlog direktora Trezora, direktor Direkcije za finansije donosi Pravilnik o uspostavljanju i vođenju Glavne knjige trezora i Pravilnik o informatičkoj i funkcionalnoj zaštiti računovodstvenog sistema Glavne knjige trezora i pomoćnih knjiga - modula.

(5) Trezor je dužan održavati centralnu aplikaciju informatičkog i funkcionalnog računovodstvenog sistema Trezora.

Član 22

(Odgovornosti budžetskih korisnika i Trezora)

(1) Budžetski korisnici su odgovorni za tačnost knjigovodstvenih isprava na osnovu kojih su podaci dostavljeni u Trezor ili su uneseni u pomoćne i Glavnu knjigu Trezora.

(2) Budžetski korisnici koji su direktno povezani s računovodstvenim trezorskim sistemom, odgovorni su za tačnost unosa podataka s obrazaca za trezorsko poslovanje u pomoćne knjige - module.

(3) Budžetski korisnici su odgovorni za sprovođenje i ispravnost postupka popisa sredstava i izvora sredstava.

(4) Trezor je odgovoran za ispravnost unosa u trezorski sistem primljenih obrazaca za trezorsko poslovanje, za tačnost unosa podataka s obrazaca za trezorsko poslovanje u pomoćne i Glavnu knjigu Trezora i za prijenos podataka iz pomoćnih knjiga - modula u Glavnu knjigu Trezora.

Član 23

(Pomoćne knjige)

(1) Budžetski korisnici vode pomoćne knjige na zahtjev Trezora (koje čine sastavni dio sistema Glavne knjige Trezora) i svu originalnu dokumentaciju transakcija u skladu s odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji Brčko distrikta BiH.

IV. JEDINSTVENI RAČUN TREZORA

Član 24

(Definicija)

Jedinstveni račun trezora (u daljnjem tekstu: JRT) je sveobuhvatni račun Trezora koji se sastoji od depozitnih računa, računa za investiranje i zaštitu sredstava, transakcijskih računa i računa za posebne namjene, na kojem su zabilježene sve finansijske operacije i na kome se nalaze sva budžetska sredstva.

Član 25

(Uspostavljanje JRT-a)

Na prijedlog direktora Trezora, direktor Direkcije za finansije, donosi Pravilnik o načinu uspostavljanja i održavanja sistema jedinstvenog računa Trezora, kojem će se definisati postupci oko otvaranja, vođenja i korištenja, kao i zatvaranja svih računa koji su u nadležnosti Trezora.

Član 26

(Depozitni računi)

(1) Svi porezni i neporezni prihodi, kao i ostali javni prihodi koji pripadaju budžetu, prikupljaju se na depozitnima računima Trezora.

(2) Način i postupak uplaćivanja javnih prihoda koji pripadaju budžetu propisuje se na osnovu Odluke o uplatnim računima prihoda budžeta i fondova Brčko distrikta BiH, načinu uplaćivanja tih prihoda i načinu i rokovima izvještavanja korisnika prihoda, koju donosi direktor Direkcije za finansije.

(3) S depozitnog računa se mogu isplatiti više ili pogrešno uplaćeni javni prihodi koji se odnose na tekuću fiskalnu godinu.

(4) Na prijedlog direktora Trezora, direktor Direkcije za finansije donosi Pravilnik o načinu povrata više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda budžeta Brčko distrikta BiH.

(5) Trezor vrši raspodjelu prikupljenih javnih prihoda s depozitnih računa u skladu s Budžetom i odlukama Skupštine Brčko distrikta BiH i gradonačelnika.

Član 27

(Račun za zaštitu i investiranje)

(1) Trezor je ovlašten da otvori račun za zaštitu i investiranje sredstava, na koji se vrši prihvatanje sredstava u cilju njihove zaštite i investiranja, a koji se može otvoriti u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: CBBiH) ili u nekoj od poslovnih banaka.

(2) Putem CBBiH i poslovne banke u kojoj je otvoren račun za zaštitu i investiranje sredstava, se vrši prijenos sredstava s računa za investiranje i zaštitu sredstava na transakcijske račune Trezora otvorene u poslovnim bankama na dnevnoj, sedmičnoj ili mjesečnoj osnovi.

Član 28

(Transakcijski računi)

(1) Trezor otvara transakcijske račune u poslovnim bankama s kojih se vrši plaćanje svih izdataka.

(2) Stanje na ovim transakcijskim računima je sastavni dio JRT.

Član 29

(Računi posebnih namjena)

(1) Trezor je ovlašten da, na osnovu zahtjeva budžetskih korisnika, otvara račune posebnih namjena na koje se izdvajaju sredstva iz posebnih izvora i čija je namjena posebno određena (sredstva od izvršenog otkupa stanova ili od privatizacije preduzeća i imovine u svojini Brčko distrikta BiH i sl.).

(2) Budžetski korisnici nemaju ovlaštenje da otvaraju i zatvaraju račune posebnih namjena bez saglasnosti Trezora.

Član 30

(Investiranje sredstava)

(1) Trezor može izvršiti deponovanje jednog dijela raspoloživih sredstava s JRT-a, koja za određeni vremenski period nisu potrebna za izvršenje budžetskih obaveza.

(2) Deponovanje sredstava iz prethodne tačke se može vršiti kod poslovnih banaka koje posluju u Brčko distriktu BiH, samo uz uslov da se na taj način ostvaruje određeni prihod. Prihod ostvaren po tom osnovu uplaćuje se na JRT.

(3) Deponovanje sredstava će se vršiti kod poslovnih banaka, a u skladu sa zakonskom procedurom o javnim nabavkama.

Član 31

(Naplata i isplata putem JRT-a)

(1) Budžetski korisnici odgovorni su za potpuno i blagovremeno uplaćivanje svih prihoda i naknada na JRT.

(2) Troškovi budžetskih korisnika se ne mogu isplatiti s JRT-a ukoliko to nije odobreno budžetom ili nekim drugim propisom.

Član 32

(Poslovanje s bankama)

(1) Za otvaranje depozitnih računa, računa za zaštitu i investiranje, računa posebnih namjena i transakcijskih računa, kao i dobivanje ostalih usluga poslovnih banaka potrebnih za poslovanje Trezora i funkcionisanje JRT-a, mora se doći putem ugovora dodijeljenog javnim nadmetanjem.

(2) Ugovorima zaključenim s poslovnim bankama se moraju jasno definisati usluge banke koje se pružaju, potrebni izvještaji i rokovi za njihovo dostavljanje i sve naknade koje će ta banka naplaćivati.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 33

(Provedbeni propisi)

(1) Direktor Direkcije za finansije će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, uskladiti postojeće, i donijeti nove sljedeće akte:

a) Pravilnik o računovodstvu budžeta Brčko distrikta BiH (član 21 stav 3);

b) Pravilnik o knjigovodstvu budžeta Brčko distrikta BiH (član 21 stav 3);

c) Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta Brčko distrikta BiH (član 15 stav 1);

d) Pravilnik o načinu vršenja upravljanja i kontrole računovodstvenih i drugih evidencija budžetskih korisnika (član 16 stav 3);

e) Pravilnik o načinu uspostavljanja i održavanja sistema jedinstvenog računa Trezora (član 25);

f) Pravilnik o uspostavljanju i vođenju Glavne knjige Trezora (član 21 stav 3);

g) Pravilnik o informatičkoj i funkcionalnoj zaštiti računovodstvenog sistema Glavne knjige Trezora i pomoćnih knjiga - modula (član 21 stav 4);

h) Pravilnik o načinu obračuna i isplate plaća budžetskim korisnicima (član 13 stav 3);

i) Pravilnik o načinu povrata više ili pogrešno uplaćenih prihoda budžeta Brčko distrikta BiH (član 26 stav 4);

j) Odluku o uplatnim računima prihoda budžeta i fondova Brčko distrikta BiH, načinu uplaćivanja tih prihoda i načinu i rokovima izvještavanja korisnika prihoda (član 26 stav 2).

k) Uputstvo budžetskim korisnicima o načinu sastavljanja i okvirnim iznosima kvartalnih finansijskih olanova (član 8 stav 4);

l) Uputstvo o pripremi i izradi dodatnih finansijskih izvještaja Trezora (član 15 stav 4).

(2) Do momenta usklađivanja, odnosno donošenja novih propisa iz stava 1 ovog člana, primjenjivat će se sljedeći propisi u dijelu u kome nisu u suprotnosti s ovim zakonom:

a) Pravilnik o računovodstvu budžeta Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 8/02);

b) Pravilnik o knjigovodstvu budžeta Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 8/02);

c) Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 8/02);

d) Pravilnik o povratu više ili pogrešno uplaćenih prihoda budžeta Brčko distrikta BiH ("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH" br. 22/04);

e) Odluka o uplatnim računima prihoda budžeta i fondova Brčko distrikta BiH, načinu uplaćivanja tih prihoda i načinu i rokovima izvještavanja korisnika prihoda ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", br. 1/01, 2/01, 10/01, 14/02, 19/02, 10/05, 13/05 i 25/06).

Član 33a

(Prijelazne odredbe)

(1) Gradonačelnik će imenovati Komisiju za izbor direktora Trezora u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Lice, koje je u momentu stupanja na snagu ovog zakona zaposleno na radnom mjestu direktora Trezora, nastavit će obavljati poslove tog radnog mjesta, kao rukovodeći državni službenik, do okončanja postupka izbora direktora Trezora u skladu sa Zakonom o Direkciji za finansije Brčko distrikta BiH.

(3) Lice iz stava 2 ovog člana ima pravo prijaviti na javni konkurs za izbor direktora Trezora.

(4) Na pitanja radno-pravnog statusa lica iz stava 2 ovog člana, ukoliko ne bude imenovano na poziciju direktora Trezora, primjenjuju se odredbe Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brčko distrikta BiH.

Član 34

(Prestanak primjene drugih propisa)

Danom stupanja na snagu ovog zakona stavlja se van snage Zakon o Upravi prihoda Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" br. 2/01, 2/03, 42/04 i 25/05).

Član 35

(Stupanje na snagu)

Zakon o trezoru Brčko distrikta BiH stupio je na snagu 2.2.2007. godine, njegove izmjene i dopune: 17.7.2007 godine, 20.2.2008. godine i 28.9.2017 godine.Samostalni član Zakona o dopuni
Zakona o Trezoru Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 3/2019)

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum