Vaš pravni kompas 

  • Zakon o sudskim taksama Brcko distrikta BiH

  • Zakoni Brčko distrikt Bosne i Hercegovine i propisi Brčko distrikt Bosne i Hercegovine
Zakoni Brčko distrikt Bosne i Hercegovine i propisi Brčko distrikt Bosne i Hercegovine
 #402  by law
 
ZAKON O SUDSKIM TAKSAMA BRČKO DISTRIKTA BIH
("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 5/2001, 12/2002 i 23/2003)I - OPŠTE ODREDBE

Član 1

U postupku pred Osnovnim i Apelacionim sudom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu; Osnovni i Apelacioni sud) plaćaju se sudske takse (u daljem tekstu: takse) po odredbama ovog zakona i Taksene tarife koja je njegov sastavni dio.

Član 2

(1) Takse propisane ovim zakonom plaćaju lica po čijem prijedlogu ili u čijem interesu se preduzimaju radnje u ovom postupku, za koje je ovim zakonom utvrđeno plaćanje takse.

(2) Za podneske i zapisnike koji zamjenjuju podneske taksu je dužno da plati lice koje ih podnosi, odnosno lice na čiji zahtjev se sastavlja zapisnik.

(3) Za odluku Osnovnog suda taksu je dužan da plati tužilac, odnosno predlagač, a za sudsku nagodbu taksu su dužne da plate obje strane, ukoliko u nagodbi nije drugačije ugovoreno.

(4) Za odluku Apelacionog suda i za odluku po vanrednom pravnom sredstvu, taksu je dužan da plati podnosilac žalbe, odnosno lice u čijem interesu je pokrenut postupak po vanrednom pravnom sredstvu.

(5) Kada su u skladu sa odredbama ovog zakona taksu dužna da plate dva ili više lica zajedno, njihova obaveza je solidarna.

(6) Lica iz stavova 1 do 5 ovog člana su takseni obveznici u smislu ovog zakona.

Član 3

Obaveza plaćanja takse (u daljem tekstu: taksena obaveza) nastaje:

1) Za podneske (tužbe, odgovore na tužbe, žalbe i druga pravna sredstva) - kada se predaju sudu, odnosno kada se izvrši obračun takse, ako njen iznos zavisi od vrijednosti predmeta spora, a za podneske predate na zapisnik -kada je zapisnik sastavljen;

2) za sudske prijepise - kada se zatraže od suda;

3) za sudske odluke - kada se objave, a ako stranka nije prisutna objavljivanju ili ako odluka nije javno objavljena - kada se stranci ili njenom zastupniku dostavi prijepis odluke;

4) za sudske nagodbe - kada se zaključe,

5) za paušalnu taksu u postupku raspravljanja zaostavštine - kada rješenje o nasljeđivanju postane pravosnažno;

6) u postupku stečaja - kada rješenje-odluka o glavnoj diobi u postupku stečaja postane pravosnažna;

7) za ostale radnje - kada se zatraži njihovo preduzimanje.

Član 4

Taksa se plaća u roku od 8 dana od dana nastanka taksene obaveze, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Član 5

(1) Za podneske i odluke u upravnim sporovima u stvarima penzijskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja, dječijeg dodatka, starateljstva, usvojenja i socijalne pomoći, taksa se plaća samo ako tužba bude pravosnažno odbijena ili odbačena.

(2) Taksena obaveza iz stava 1 ovog člana nastaje danom pravosnažnosti odluke kojom je tužba odbijena ili odbačena.

Član 6

(1) Takse predviđene Taksenom tarifom plaćaju se u gotovom novcu.

(2) Takseni obveznik plaća taksu tako što iznos takse uplaćuje na propisani račun i potvrdu o uplati prilaže uz podnesak za koji je taksa plaćena. Kada se podnosi potvrda o plaćenoj taksi za sudsku odluku, takseni obveznik je dužan da na njoj označi broj odluke na koju se taksa plaća.

Član 7

(1) Nedovoljno plaćena ili neplaćena taksa ne zadržava tok sudskog postupka, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

(2) Ako takseni obveznik zahtijeva sud je dužan da primi podneske koji nisu taksirani ili su nedovoljno taksirani.

(3) U slučajevima iz stavova 1 i 2 ovog člana taksa se naplaćuje u skladu sa odredbama člana 37 ovog zakona.

Član 8

Naplata takse zastarijeva u roku od tri godine po isteku kalendarske godine u kojoj je nastala taksena obaveza.

II - OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA TAKSE

Član 9

(1) Od plaćanja takse oslobođeni su Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Distrikt), njegovi organi, kao i izdržavana lica u postupku zakonskog izdržavanja.

(2) Takse za podneske i radnje ne plaćaju lica koja poklanjaju Distriktu, socijalno-humanitarnim, naučnim ili kulturnim organizacijama, ustanovama ili fondacijama svoju imovinu ili se u njihovu korist odriču prava svojine na nekretninama ili im bez naknade ustupaju druga stvarna prava na nekretninama.

(3) Strana država je oslobođena plaćanja takse ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom ili pod uslovom uzajamnosti. U slučaju sumnje o postojanju uzajamnosti, mišljenje daje Pravosudna komisija.

Član 10

(1) Sud može osloboditi taksenog obveznika od plaćanja takse ako bi plaćanjem takse, imajući u vidu visinu sredstava iz kojih se obveznik i članovi njegovog domaćinstva izdržavaju, ta sredstva bila u tolikoj mjeri umanjena da bi time bila ugrožena njihova egzistencija.

(2) Odluku iz stava 1 ovog člana donosi Osnovni sud na prijedlog taksenog obveznika. Prije donošenja odluke, sud će ocijeniti sve okolnosti, a naročito će uzeti u obzir vrijednost mjerodavnu za naplatu takse, ukupan prihod taksenog obveznika i članova njegovog domaćinstva, kao i broj lica koja takseni obveznik izdržava.

(3) Pod domaćinstvom se u smislu ovog zakona podrazumijeva zajednica života, privređivanja i trošenja ostvarenih prihoda.

(4) Izdržavana lica, u smislu ovog zakona su:

1) maloljetna lica, odnosno usvojenici,

2) lica, odnosno usvojenici na redovnom školovanju ili na vanrednim studijama, ako su nezaposleni - do navršene 26 godine života,

3) unuci, bez roditelja i ako žive u domaćinstvu sa obveznikom,

4) bračni drug i

5) roditelji, odnosno usvojitelji.

Član 11

(1) Visinu prihoda taksenog obveznika sud utvrđuje na osnovu uvjerenja nadležnog organa, odnosno drugih dokaza koje takseni obveznik podnese o svom imovnom stanju.

(2) Uvjerenje iz stava 1 ovog člana sadrži podatke o visini prihoda taksenog obveznika i članova njegovog domaćinstva, kao i o drugim izvorima prihoda i uopšte o imovnom stanju lica kome se izdaje uvjerenje.

(3) Uvjerenje iz stava 1 ovog člana služi kao dokaz za oslobađanje od plaćanja takse samo ako od njegovog izdavanja do podnošenja prijedloga za oslobađanje nije proteklo više od šest mjeseci.

(4) Uvjerenje iz stava 1 ovog člana podnosi takseni obveznik uz prijedlog za oslobađanje od plaćanja takse.

(5) Sud može po službenoj dužnosti pribaviti i provjeriti potrebne podatke o imovnom stanju taksenog obveznika i članova njegovog domaćinstva, a može o tome saslušati i protivnu stranku.

(6) Protiv rješenja suda kojim se usvaja prijedlog za oslobađanje od plaćanja takse nije dozvoljena žalba.

Član 12

(1) Strani državljanin oslobodiće se od plaćanja takse ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom ili pod uslovom uzajamnosti.

(2) U slučaju sumnje o postojanju uzajamnosti, mišljenje daje Pravosudna komisija.

Član 13

(1) Oslobađanje od plaćanja takse dato u parničnom, vanparničnom i krivičnom postupku, kao i u postupku u upravnim sporovima važi i u postupku izvršenja odluka donijetih u tim postupcima, ako se izvršenje zahtjeva u roku od tri mjeseca po pravosnažnom okončanju postupka.

(2) Oslobađanje od plaćanja takse u vanparničnom i izvršnom postupku važi i u parničnom postupku koji nastane u toku i povodom vanparničnog i izvršnog postupka.

Član 14

(1) Rješenje o oslobađanju od plaćanja takse odnosi se na sve takse po odgovarajućem predmetu bez obzira kada je nastala taksena obaveza.

(2) Ukoliko je pokrenut postupak za naplatu takse za podneske, radnje i isprave za koje je taksena obaveza nastala prije donošenja rješenja iz stava 1 ovog člana, postupak će se obustaviti, a taksa koja je bila naplaćena će se vratiti.

Član 15

Sud može u toku postupka ukinuti rješenje o oslobađanju od plaćanja takse ako utvrdi da je takseni obveznik u stanju da plati taksu, a tom prilikom će odlučiti da li će obveznik u potpunosti ili djelimično platiti takse od kojih je bio ranije oslobođen.

Član 16

Ako sudski postupak traje duže od dvije godine lice oslobođeno od plaćanja takse dužno je da po isteku druge i svake slijedeće godine trajanja postupka podnese novo uvjerenje o svom imovnom stanju.

Član 17

(1) Staralac odsutnog lica čije je boravište nepoznato, staralac imovine čiji je sopstvenik nepoznat, kao i privremeni zastupnik stranke koga sud postavi u postupku, nisu dužni da plaćaju takse za lice koje zastupaju.

(2) Naplata takse u slučajevima iz stava 1 ovog člana vrši se iz imovine lica koja se zastupaju.

(3) Neplaćene takse sud će unositi u popis taksa i po završetku postupka postupiće kao u slučaju iz člana 37 stav 3 ovog zakona kada lice ne prisustvuje sudskoj radnji za koju je dužno da plati taksu.

Član 18

(1) Oslobađanje od plaćanja takse koristi samo licu kome je to oslobađanje priznato.

(2) Kada više lica zajednički predaju podnesak ili zajedno preduzmu radnju u postupku, a jedno ili više njih je oslobođeno od plaćanja takse, lice koje nije oslobođeno dužno je da plati taksu kao da nema oslobođenih od plaćanja takse, osim u slučajevima formalnog suparničarstva.

Član 19

(1) Ako u parničnom i izvršnom postupku lice oslobođeno od plaćanja takse uspije u postupku, taksu koju bi ono bilo dužno da plati da nije bilo oslobođeno, platiće stranka koja ne uživa oslobaanje i to u srazmjeri u kojoj je oslobođena stranka uspjela u postupku.

(2) Ako se između stranke oslobođene od plaćanja takse i stranke koja nije oslobođena zaključi sudska nagodba, taksu koju bi trebalo da plati oslobođena stranka platiće stranka koja nije oslobođena.

Član 20

(1) Kada u postupku pred sudom učestvuju na jednoj strani lice koje je oslobođeno od plaćanja takse, a na drugoj lice koje nije oslobođeno, sud je dužan da vodi popis taksa koje bi trebalo da plati oslobođeno lice.

(2) Popis taksi se zaključuje po završetku postupka. Ako se postupak završi na način predviđen članom 19 ovog zakona sud će shodno članu 37 ovog zakona izdati nalog za plaćanje takse.

III - UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSTI RADI NAPLATE TAKSE

1. U parničnom postupku

Član 21

(1) U parničnom postupku takse se plaćaju prema vrijednosti predmeta spora.

(2) Ako ovim zakonom nije drugačije određeno, odredbe propisa o parničnom postupku na osnovu kojih se utvrđuje vrijednost spora primjenjuju se i prilikom određivanja vrijednosti spora radi naplate takse.

Član 22

(1) Ako se jednom tužbom obuhvati više zahtjeva protiv tuženog, bez obzira da li se svi zahtjevi zasnivaju na istom činjeničnom i pravnom osnovu ili ne, vrijednost predmeta spora radi naplate takse određuje se prema zbiru vrijednosti svih zahtjeva.

(2) U slučaju formalnog suparničarstva - ako više lica podnese jednu tužbu ili ako je više lica tuženo jednom tužbom, a predmet spora su zahtjevi, odnosno obaveze iste vrste koje se zasnivaju na bitno istovjetnom činjeničnom i pravnom osnovu, vrijednost predmeta spora radi naplate takse određuje se prema vrijednosti svakog pojedinog zahtjeva.

Član 23

Ako tužilac jednom tužbom obuhvati dva ili više tuženih i traži da tužbeni zahtjev bude usvojen prema slijedećem tuženom za slučaj da ne bude usvojen prema onome koji je u tužbi naveden prije njega ili ako prema svakom od njih postavlja isti zahtjev ili ako prema pojedinim od njih ističe različite zahtjeve koji su u međusobnoj vezi, vrijednost predmeta spora radi naplate takse određuje se prema zahtjevu čija je vrijednost najveća.

Član 24

Ako je predmet spora pravo na zakonsko izdržavanje ili potraživanje pojedinih iznosa zakonskog izdržavanja, vrijednost predmeta spora radi naplate takse računa se prema zbiru davanja za tri mjeseca, ako se izdržavanje ne traži za kraće vreme.

Član 25

Ako je predmet spora nasljedno pravo na cijeloj zaostavštini, kao vrijednost predmeta spora uzima se vrijednost čiste zaostavštine, a ako je predmet spora samo jedan dio zaostavštine ili određena stvar iz zaostavštine, kao vrijednost predmeta spora uzima se čista vrijednost tog dijela, odnosno stvari.

Član 26

Vrijednost predmeta spora u svojinskim i državinskim sporovima o nekretninama i u sporovima o pravu korištenja nekretnina, određuje se prema tržišnoj vrijednosti nekretnina koja je predmet spora, ali ne može biti manja:

1) za zemljište - od trostrukog iznosa katastarskog prihoda sa zemljišta,

2) za zgrade ili posebne dijelove zgrada - od trogodišnjeg iznosa stanarine, odnosno zakupnine, a ako ne postoji ugovor kojim se utvrđuje visina stanarine, odnosno zakupnine, ta visina će se utvrditi prema visini stanarine, odnosno zakupnine slične zgrade ili posebnog dijela zgrade u mjestu u kome se nalazi zgrada.

Član 27

Kao vrijednost predmeta spora radi naplate takse uzima se:

1) u diobnim parnicama - vrijednost onog dijela imovine koji tužilac traži da mu se izdvoji diobom iz zajedničke imovine;

2) u parnicama u kojima je predmet spora izvršenje kakve radnje ili trpljenje ili nečinjenje ili izjava volje ili utvrđivanje da postoji ili ne postoji neko pravo ili pravni odnos ili da se utvrdi istinitost ili neistinitost kakve ispravke - iznos koji je tužilac označio u tužbi s tim da taj iznos ne može biti manji od 500 KM;

3) u parnicama za proglašenje prestanka važnosti ugovora o arbitraži - iznos od 500 KM;

4) u sporovima o otkazu ugovora o najmu ili zakupu stvari, o otkazu ugovora o korišćenju stana ili podstanarskog ugovora i u sporovima za iseljenje iz stana - iznos od 500 KM;

5) u sporovima o otkazu ugovora o zakupu poslovnih prostorija ili po tužbi za iseljenje iz poslovnih prostorija - jednogodišnji iznos zakupnine - ali ne manje od 500 KM;

6) u sporovima zbog smetanja posjeda - iznos od 500 KM;

7) u sporovima radi utvrđivanja ili osporavanja očinstva - iznos od 100 KM;

8) u sporovima radi utvrđivanja postojanja ili nepostojanja braka, poništenja ili razvoda braka - iznos od 200 KM;

9) u sporovima o stvarnim i ličnim službenostima i o doživotnom izdržavanju - iznos od 500 KM;

10) u sporovima o utvrđivanju reda prvenstva potraživanja u izvršnom postupku - visina potraživanja, a najviše 1000 KM.

(2) Ako se zajedno sa brakorazvodnim sporom ili sporom radi utvrđivanja očinstva raspravlja i zahtjev za izdržavanje djeteta ili bračnog druga, naplaćivaće se samo jedna taksa i to prema vrijednosti prema kojoj se naplaćuje taksa za brakorazvodni spor, odnosno za spor za utvrđivanje očinstva.

(3) Ako se u nekom od postupaka traži obezbjeđenje dokaza prije pokretanja parnice kao vrijednost mjerodavna za naplatu takse uzima se iznos od 100 KM.

Član 28

Ako se po odredbama članova 21 do 27 ovog zakona ne može utvrditi vrijednost predmeta spora, kao vrijednost se uzima iznos od 500 KM.

Član 29

(1) Iznos takse, koju je takseni obveznik dužan da plati, obračunava u skladu sa odredbama ovog zakona lice koje odredi predsjednik suda.

(2) Kontrolu obračunate i naplaćene takse vrši sudija koji vodi postupak, odnosno ovlašteno lice koje preduzima radnje.

(3) Kontrola iz stava 2 ovog člana vrši se na taj način što sud po prijemu tužbe na brz i pogodan način utvrđuje vrijednost označenu u tužbi, kao i na osnovu nje određeni iznos takse. Ispitivanje vrijednosti spora sud će preduzeti najkasnije na pripremnom ročištu, a ako ono nije održano, na prvom ročištu za glavnu raspravu, prije početka raspravljanja o glavnoj stvari. Ako utvrdi da u tužbi nije označena odgovarajuća vrijednost spora ili ako utvrdi da taksa nije pravilno obračunata i naplaćena sud će rješenjem odrediti iznos takse, koju je takseni obveznik dužan da plati.

(4) Kada se radi o naplati takse, tuženi može podnijeti prigovor da je u tužbi vrijednost predmeta spora previsoko određena u kom slučaju će sud rješenjem odrediti vrijednost mjerodavnu za naplatu takse i iznos takse koju je takseni obveznik dužan da plati.

(5) Prigovor iz stava 4 ovog člana tuženi može istaći najkasnije do završetka pripremnog ročišta, a ako ono nije održano na prvom ročištu za glavnu raspravu, dok se sud nije upustio u raspravljanje.

(6) Protiv rješenja iz stava 3 i 4 ovog člana nije dozvoljena posebna žalba.

2. U izvršnom postupku

Član 30

(1) U izvršnom postupku plaća se taksa prema vrijednosti zahtjeva koji treba izvršiti ili obezbijediti.

(2) Pri utvrđivanju vrijednosti zahtjeva za naplatu takse shodno se primjenjuju odredbe članova 21 do 28 ovog zakona.

(3) Parnični troškovi, odnosno troškovi postupka i sporedna potraživanja uzimaju se u obzir samo ako su sami za sebe predmet zahtjeva koji treba izvršiti ili obezbjediti.

(4) Ako je izvršnom postupku prethodila parnica o istom zahtjevu, kao vrijednost zahtjeva za naplatu takse u izvršnom postupku uzeće se vrijednost predmeta spora utvrđena u parnici, ako se ne zahtjeva manji iznos.

Član 31

Kada povjerilac ne naznači vrijednost mjerodavnu za naplatu takse, niti se ona može utvrditi na osnovu člana 30 ovog zakona, kao vrijednost se uzima iznos od 100 KM.

Član 32

U postupku izvršenja primjenjivaće se shodno odredbe člana 29 ovog zakona.

3. U upravnim sporovima

Član 33

(1) U upravnim sporovima plaća se taksa prema vrijednosti predmeta spora, ako je predmet spora procjenjiv.

(2) Vrijednost procjenjivog spora utvrđuje se shodno odredbama člana 21 do 28 ovog zakona.

(3) Ako predmet spora nije procjenjiv, kao vrijednost se uzima iznos od 100 KM.

Član 34

U postupku u upravnim sporovima shodno se primjenjuju odredbe člana 29 ovog zakona.

4. U ostalim postupcima

Član 35

Kada je u vanparničnom postupku, u zemljišno-knjižnom postupku i u stečajnom postupku za plaćanje takse mjerodavna vrijednost zahtjeva, za njeno utvrđenje će se shodno primjenjivati odredbe člana 21 do 28 ovog zakona, ako u Taksenoj tarifi nije drugačije određeno.

Prema vrijednosti u toku postupka

Član 36

(1) Prvobitno utvrđena vrijednost ostaje kao osnov za plaćanje takse, bez obzira da li se ta vrijednost promijenila u toku postupka.

(2) Ako se u smislu člana 29 ovog zakona utvrdi nova vrijednost, kao osnov za plaćanje takse uzima se ta nova vrijednost i to od dana kada se rješenje suda o tome saopšti strankama.

(3) Kada se vrijednost promijeni zbog preinačenja zahtjeva ili zbog toga što je zahtjev djelimično riješen, kao vrijednost za plaćanje takse uzima se promijenjena vrijednost i to za sve podneske i radnje učinjene poslije takve promjene.

(4) Ako je izjavu o promjeni vrijednosti stranka dala u podnesku, taksa za taj podnesak plaća se po promijenjenoj vrijednosti.

(5) Ako se pravnim lijekom, odnosno prigovorom protiv platnog naloga ili rješenja o izvršenju, odluka pobija samo u jednom djelu, za plaćanje takse za pravni lijek, odnosno prigovor uzima se vrijednost samo pobijanog dijela.

(6) Ako pravni lijek ulažu obje stranke, taksa za pravni lijek određuje se posebno za svaku stranku prema vrijednosti onog dijela odluke koji se pravnim lijekom pobija.

(7) U statusnim sporovima, u sporovima za utvrđivanje i u sporovima u kojima se tužbeni zahtjev ne odnosi na novčani iznos, za plaćanje takse za pravni lijek, mjerodavna je vrijednost prema kojoj je plaćena taksa za tužbu.

(8) Za pravni lijek koji se ulaže samo protiv odluke o troškovima postupka ili odluke o sporednim potraživanjima, taksa se plaća samo prema iznosu troškova postupka ili iznosu sporednih potraživanja.

IV - POSTUPAK ZA NAPLATU NEPLAĆENE TAKSE

Član 37

(1) Ako stranka prisustvuje sudskoj radnji za koju je dužna da plati taksu, a ne plati je odmah, sud će je upozoriti da je dužna da taksu plati u roku od 8 dana i upozoriće je na posljedice neplaćanja takse (član 40). O izvršenom upozorenju sačiniće se zabilješka na spisu.

(2) Na način iz stava 1 ovog člana postupiće se i kada stranka predaje neposredno sudu podnesak koji nije taksiran ili je nedovoljno taksiran, a na podnesku i na sudskom spisu će se naznačiti da je stranka upozorena na posljedice neplaćanja takse u roku.

(3) Ako stranka ne prisustvuje sudskoj radnji za koju je dužna da plati taksu, sud će joj poslati nalog da plati taksu koju duguje u roku od 8 dana od dana dostave naloga i upozoriće je na posljedice neplaćanja takse u roku.

(4) Za podnesak primljen preko pošte, a za koji taksa nije plaćena ili je plaćena nedovoljno, sud će podnosiocu poslati opomenu da plati taksu u roku od 8 dana od dana dostave opomene i upozoriće ga na posljedice neplaćanja takse u roku.

(5) Ukoliko stranka u postupku ima punomoćnika, nalog, odnosno opomena za plaćanje takse iz stavova 2, 3 i 4 ovog člana dostaviće se njenom punomoćniku.

Član 38

Ako ukupan iznos taksa koje je takseni obveznik dužan da plati premašuje 1/3 njegovih mjesečnih primanja, sud može, na zahtjev taksenog obveznika, rješenjem odrediti da taksenu obavezu izmiri u ratama i to najviše u tri mjesečne rate.

Član 39

Kada je taksu dužno da plati lice koje ima prebivalište ili boravište u inostranstvu, kao i kada je taksu dužno da plati pravno lice koje ima sjedište u inostranstvu, a taksu nije platilo do trenutka nastanka taksene obaveze, sud će voditi popis neplaćenih taksa i po završetku postupka izdaće nalog za plaćanje takse u smislu člana 37 stav 3 ovog zakona, s tim da rok za plaćanje takse ne može biti kraći od 15 ni duži od 30 dana.

Član 40

(1) Ako takseni obveznik ne plati taksu u roku određenom u članu 37 ovog zakona, sud će u daljem roku od 8 dana o neplaćenoj taksi obavjestiti organ nadležan za poslove javnih prihoda radi naplate takse prinudnim putem, a na spisu će zabilježiti da je navedeni organ obavješten o neplaćenoj taksi. Uz obavještenje sud je dužan da priloži dokaz o tome da je obvezniku upućen nalog, odnosno opomena o plaćanju takse.

(2) Ako se radi o neplaćenoj taksi u smislu člana 39 ovog zakona, sud će obavještenje iz stava 1 ovog člana dostaviti organu nadležnom za poslove javnih prihoda na području na kome se nalazi bilo kakva imovina taksenog obveznika.

(3) Po prijemu obavještenja u smislu st. 1 ili 2 ovog člana nadležan organ će donijeti rješenje kojim će taksenom obvezniku naložiti da u roku od 8 dana od dana prijema rješenja plati dugovanu taksu kao i iznos od 50% visine te takse na ime kaznene takse. Ako takseni obveznik u datom roku ne plati dugovanu i kaznenu taksu, pristupiće se prinudnoj naplati.

(4) Kaznena taksa iz stava 3 ovog člana ne može biti manja od dvostrukog iznosa najniže takse propisane Taksenom tarifom.

Član 41

(1) Kada je takseni obveznik preduzeće ili drugo pravno lice sud će rješenjem utvrditi iznos neplaćene takse i iznos kaznene takse a rješenje će radi izvršenja dostaviti banci koja obavlja poslove platnog prometa i kod koje se vodi račun taksenog obveznika.

(2) Protiv rješenja iz stava 1 ovog člana preduzeće ili drugo pravno lice može izjaviti žalbu u roku od 8 dana od dana dostavljanja rješenja. Žalba ne zadržava naplatu takse.

(3) Žalba nije dozvoljena ukoliko je rješenje iz stava 1 ovog člana donio Apelacioni sud.

Član 42

Ako iznos neplaćene takse u jednom predmetu po izvršenju svih radnji, odnosno po pravosnažnosti predmeta ne prelazi iznos najniže takse koja se plaća za tužbu u parničnom postupku, sud neće pokretati postupak za prinudnu naplatu takse.

V - POVRAĆAJ TAKSE

Član 43

(1) Lice koje je platilo taksu koju uopšte nije bilo dužno da plati ili je platilo taksu u iznosu većem od propisanog, kao i lice koje je platilo taksu za sudsku radnju, a ta radnja iz bilo kog razloga nije izvršena, ima pravo na povraćaj takse.

(2) Lice koje je platilo taksu za sudsku radnju koja nije izvršena nema pravo da traži povraćaj takse za podnesak kojim je zahtijevalo njeno izvršenje.

Član 44

Zahtjev za povraćaj takse se podnosi na odlučivanje Osnovnom sudu u roku od 30 dana od dana kada je taksa pogrešno plaćena, odnosno od dana saznanja da sudska radnja nije izvršena, a najkasnije u roku od godinu dana od dana kada je taksa plaćena.

Član 45

Ukoliko prihvati zahtjev za povraćaj takse, sud će primjerak rješenja dostaviti i organu nadležnom za poslove javnih prihoda, radi izvršenja povraćaja.

Član 46

(1) Ako u postupku u upravnim sporovima upravni akt po tužbi bude poništen ili ako u istom postupku odluka Osnovnog suda po žalbi bude preinačena ili ukinuta, ili ako se dozvoli obnova postupka, taksa za tužbu, odnosno žalbu će se vratiti stranci na njen zahtjev, a u slučaju preinačenja zahtjeva, stranci će se vratiti i ostale takse plaćene u tom sporu.

(2) Zahtjev za povraćaj takse podnosi se u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke iz stava 1 ovog člana.

(3) U slučaju povraćaja takse iz stava 1 ovog člana primjenjivaće se odredbe člana 43 do 45 ovog zakona.

Član 47

U postupku za povraćaj takse ne plaća se taksa.

VI - NAČIN KORIŠTENJA SREDSTAVA OD NAPLAĆENIH SUDSKIH TAKSA

Član 48

Sve naplaćene takse predstavljaju prihod budžeta Distrikta.

VII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 49

(1) Za podneske, radnje i isprave po kojima je taksena obaveza nastala do dana stupanja na snagu ovog zakona, a taksa nije plaćena, plaćaće se taksa u skladu sa propisima i tarifom koji su važili do njegovog stupanja na snagu.

(2) Ako je do stupanja na snagu ovog zakona plaćena taksa za radnju koja će se izvršiti poslije njegovog stupanja na snagu neće se plaćati nova taksa po ovom zakonu, niti će se vraćati više naplaćena taksa.

(3) Ukoliko nakon stupanju na snagu ovog zakona Apelacioni sud ukine odluku Osnovnog suda koja je donijeta prije stupanja na snagu ovog zakona, neće se plaćati taksa za novu odluku Osnovnog suda.

(4) Ako je u postupku, koji do stupanja na snagu ovog zakona nije okončan, takseni obveznik oslobođen plaćanja takse, dato oslobađanje važi i poslije stupanja na snagu ovog zakona.

Član 55

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju se primjenjivati na području Distrikta propisi o sudskim taksama koji su se na tom području primjenjivali do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 56

Ovaj Zakon stupa na snagu u roku od 8 (osam) dana od njegovog objavljivanja u "Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine" a primjenjivat će se počev od 1. aprila 2001. godine.Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o sudskim taksama Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

("Sl. glasnik Brčko Distrikta BiH", br. 12/2002)

Član 2

Ove izmjene i dopune stupaju na snagu osmog (8) dana od dana donošenja ovog zakona.* * *TAKSENA TARIFAI - PARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK

1. Podnesci

Tarifni broj 1

1. Za tužbu, protivtužbu i prijedlog za ponavljanje postupka plaća se prema vrijednosti predmeta spora slijedeća taksa:

- do 100 KM vrijednosti - 20 KM,

- preko 100 KM do 1.000 KM vrijednosti - 50 KM:

- preko 1.000 KM do 5.000 KM vrijednosti - 100 KM;

- preko 5.000 KM do 20.000 KM vrijednosti - 200 KM;

- preko 20.000 KM do 50.000 KM vrijednosti - 300 KM;

- preko 50.000 KM do 100.000 KM vrijednosti - 500 KM:

- preko 100.000 KM vrijednosti - 500 KM i 1% na svakih 10.000 KM, ali ne više od 2.000,00 KM;

2. Za tužbu u sporovima izdržavanja plaća se taksa u iznosu od 20 KM.

3. Za tužbu za utvrđivanje i osporavanje očinstva, plaća se taksa u iznosu od 20 KM.

4. Za tužbu kojom se traži razvod braka, poništenje braka, utvrđivanje postojanja i nepostojanja braka i utvrđivanje da je brak zaključen plaća se taksa u iznosu od 100 KM.

5. Za tužbu zbog smetanja posjeda plaća se taksa u iznosu od 50 KM.

6. Za tužbu zbog iseljenja iz stana i za otkaz ugovora o korišćenju stana plaća se taksa u iznosu od 50 KM.

7. Za tužbu zbog otkaza ugovora o zajmu ili zakupu stvari, za tužbu o otkazu ugovora o zakupu poslovnih prostorija plaća se taksa u iznosu od 100 KM.

8. Za prijedlog da se dozvoli izvršenje ili obezbjeđenje ili izda privremena mjera, za prijedlog za povraćaj u prijeđašnje stanje ili za prijedlog za obezbjeđenje dokaza, za prijedlog za sudsku nagodbu, za odgovor na tužbu ili reviziju, plaća se polovina iz stava 1 ovog tarifnog broja.

9. Za prijedlog kojim se daje otkaz ugovora o zakupu poslovnih prostorija, plaća se polovina takse iz stava 1 ovog tarifnog broja.

10. Za prijedlog da se prizna odluka inostranog suda u statusnim stvarima, odnosno utvrdi da je odluka stranog suda podobna za izvršenje plaća se taksa u iznosu od 100 KM, a za žalbu protiv donesenog rješenja - 200 KM.

11. Za žalbu ili reviziju protiv presude i za žalbu protiv rješenja u sporovima zbog smetanja posjeda, plaća se dvostruka taksa iz stava 1 ovog tarifnog broja.

12. Za žalbu protiv rješenja kojim se usvaja ili odbija prijedlog za povrat u prijašnje stanje plaća se polovina takse iz stava 1 ovog tarifnog broja, ali ne više od 200 KM.

13. Za žalbu ili reviziju protiv ostalih rješenja, izuzev rješenja iz tačke 9, plaća se taksa iz stava 1 ovog tarifnog broja.

Napomena:

1. Za podnesak primljen na zapisnik kod suda, kao i za podnesak primljen na zapisnik u toku rasprave, plaća se taksa predviđena za odnosni podnesak.

Ne plaća se posebna taksa za prepisivanje iz tarifnog broja 29 ove tarife, ako je zapisnik trebalo sastaviti u više primjeraka.

2. Kad je već u tužbi stavljen prijedlog za izdavanje privremene mjere, odnosno naredbe ili kada se u žalbi stavi prijedlog za povraćaj u prijeđašnje stanje, plaća se, pored takse na tužbu, odnosno žalbu i taksa za odnosni prijedlog.

3. Za prijedlog da se dozvoli izvršenje ili obezbjeđenje ili da se izda privremena mjera, odnosno naredba, plaća se jedna taksa i kad se predloži istovremeno ili naknadno više sredstava izvršenja, odnosno obezbjeđenja.

4. Ako je u nekom od podnesaka navedenih u ovom tarifnom broju stavljen zahtjev za upis u zemljišne knjige, neće se naplaćivati taksa predviđena za podnesak kojim se traži upis u zemljišnu knjigu.

2. Odluke

Tarifni broj 2

1. Za presudu suda plaća se taksa prema taksenoj osnovici iz stava 1 tarifnog broja 1.

2. Za presudu zbog izostanaka kao i za presudu na osnovu priznanja donesenu najkasnije na pripremnom ročištu, odnosno na prvom ročištu za glavnu raspravu, ako pripremno ročište nije održano, plaća se polovina takse iz stava 1 ovog tarifnog broja.

3. Za rješenje o odbacivanju tužbe koje se shodno Zakonu o parničnom postupku donosi prije ili u toku prvostepenog postupka, plaća se polovina takse iz stava 1 ovog tarifnog broja, ali ne više od 200 KM.

4. Za rješenje o prijedlogu za dozvolu izvršenja ili obezbjeđenja, kao i za rješenje o izdavanju privremene mjere, odnosno naredbe, plaća se polovina takse iz stava 1 ovog tarifnog broja.

5. Ako je u toku parnice donesena djelimična presuda plaća se taksa prema vrijednosti zahtjeva o kome je odlučeno.

6. Taksa za konačnu odluku plaća se prema vrijednosti ostatka spornog predmeta koji nije obuhvaćen djelimičnom presudom.

7. Taksa za odluku o prijedlogu za izdavanje privremene mjere odnosno naredbe plaća se prilikom podnošenja prijedloga.

8. Za presudu Osnovnog suda koja je donesena u vezi sa protivtužbom plaća se taksa kao da je o protivtužbi posebno raspravljano.

9. Ako je više parnica spojeno radi zajedničkog raspravljanja, taksa za presudu plaća se posebno za svaku parnicu, kao da ne postoji spajanje više parnica.

Napomena:

1. Obaveza plaćanja takse za odluku Osnovnog suda ne zavisi od toga da li je odluka postala pravosnažna.

2. Ako Apelacioni sud, povodom žalbe ukine prethodnu i donese novu odluku, plaćena taksa za ukinutu odluku uračunava se u taksu za novu odluku. Isto tako, uračunaće se taksa plaćena za odluku Osnovnog suda koja je ukinuta povodom usvajanja prijedloga za povrat u prijašnje stanje ili prijedloga za ponavljanje postupka, u taksu za novu odluku koja bude donijeta poslije povrata u prijašnje stanje, odnosno ponavljanja postupka. U slučaju uračunavanja, ako je taksa plaćena za prvu odluku veća od takse koju treba platiti za drugu odluku ili za sudsku nagodbu neće se vraćati razlika između ovih taksa.

3. Za dopunsku presudu ili rješenje neće se plaćati taksa ako je za odluku koja je dopunjena plaćena taksa prema punoj vrijednosti spora. Takođe se neće plaćati taksa za donošenje odluke kojom se vrši naknadna ispravka ranije donijete odluke.

4. Ako je u toku parnice donijeta međupresuda, plaća se taksa na puni iznos vrijednosti predmeta spora. U takvom slučaju neće se plaćati taksa za konačnu odluku koja bude donijeta poslije međupresude.

5. Taksa na platni nalog uračunava se u taksu na odluku suda koja bude donijeta povodom prigovora protiv platnog naloga ako je veća od takse koja je plaćena na odluku povodom prijedloga za izdavanje platnog naloga, odnosno naloga za iselenje iz poslovnih prostorija, u kom slučaju će se naplatiti razlika, a ako je manja, razlika se neće vraćati.

6. Taksa za odluku po prijedlogu za izvršenje, odnosno obezbjeđenje, kao i taksa za odluku povodom tužbe u kojoj je stavljen prijedlog za izdavanje platnog naloga, plaća se prilikom podnošenja prijedloga, odnosno tužbe.

7. Za rješenje o izvršenju ili obezbjeđenju, plaća se jedna taksa, bez obzira da li je odlučeno o više sredstava izvršenja, odnosno obezbjeđenja i bez obzira da li je odlučeno istovremeno ili naknadno.

3. Sudska nagodba

Tarifni broj 3

Za sudsku nagodbu u toku prvostepenog postupka plaća se taksa u vrijednosti od 20 KM, bez obzira na vrijednost spora.

Napomena:

1. Ako je međupresudom odlučeno o osnovu zahtjeva, a potom se zaključi sudska nagodba o iznosu zahtjeva, ne plaća se taksa za sudsku nagodbu.

2. Za prvi prijepis zapisnika o sudskoj nagodbi koji se izdaje stranci na njen zahtjev, ne plaća se taksa.

II - VANPARNIČNI POSTUPAK

A - Opšte odredbe

Tarifni broj 4

Za prijedlog kojim se pokreće postupak u vanparničnoj stvari, izuzev kada se radi o postupcima koji nisu predviđeni u tarifnim brojevima 8-12 ove taksene tarife, plaća se taksa u iznosu od 20 KM.

Napomena:

U svim vanparničnim postupcima shodno se primenjuju odredbe iz napomene broj 4 i 5 uz Tarifni broj 1.

Tarifni broj 5

1. Za odluku suda u vanparničnom predmetu plaća se taksa u iznosu od 50 KM.

2. U svim vanparničnim postupcima primjenjivaće se shodno odredbe napomena 1, 2 i 3 uz Tarifni broj 2.

3. Ako se odluka odnosi na lice nestalo u ratu, ne plaća se taksa za odluku suda, kao ni taksa iz tarifnog broja 4.

Tarifni broj 6

Za sudsku nagodbu u svim vanparničnim predmetima plaća se taksa u iznosu od 20 KM.

Tarifni broj 7

1. Za žalbu protiv odluke Osnovnog suda u vanparničnom predmetu, ukoliko narednim stavom ovog tarifnog broja nije za pojedine vanparnične predmete drukčije određeno, plaća se 100 KM.

2. Za žalbu protiv:

- odluke o prijedlogu da se provede dioba zajedničke imovine, plaća se iznos od 120 KM.

- odluke o prijedlogu za uređenje međa, plaća se iznos od 100 KM.

Napomena:

Odredbe napomene 1 i 3 uz Tarifni broj 2 primjenjivaće se shodno i u vanparničnom postupku.

B - Posebne odredbe za pojedine vrste vanparničnog postupka

1. Postupak za raspravljanje zaostavštine

Tarifni broj 8

Za raspravljanje zaostavštine plaća se taksa prema vrijednosti čiste zaostavštine i to:

- do 5.000 KM vrijednosti - 20 KM,

- preko 5.000 KM do 20.000 KM vrijednosti - 50 KM,

- preko 20.000 KM do 50.000 KM vrijednosti - 100 KM,

- preko 50.000 KM do 100.000 KM vrijednosti - 200 KM,

- preko 100.000 do 200.000 KM vrijednosti - 300 KM,

- preko 200.000 do 500.000 KM vrijednosti - 500 KM

- za svakih započetih 10.000 KM preko 500.000 KM još 1%, ali ne više od 2.000 KM.

Napomena:

1. Taksa se plaća samo ako je postupak za raspravljanje zaostavštine završen donošenjem rješenja o nasljeđivanju.

2. Taksu plaćaju nasljednici u srazmjeri nasljednih dijelova.

3. Prilikom utvrđivanja čiste vrijednosti zaostavštine odbiće se ostaviočevi dugovi, troškovi sahrane ostavioca, legati i drugi tereti, troškovi popisa i procjene zaostavštine i drugi troškovi.

4. Ne plaća se posebna taksa za diobu nasljedstva ako nasljednici sporazumno predlože diobu i sporazum o diobi bude unesen u rješenje o nasljeđivanju.

5. Za zabilježbu prvenstvenog reda i uknjižbu ustupanja prvenstva kao i za ostale zabilježbe za zaostavštine plaća se taksa.

2. Sastavljanje i čuvanje testamenta

Tarifni broj 9

1. Za sastavljanje sudskog testamenta plaća se taksa u iznosu od 50 KM.

2. Za čuvanje testamenta u sudu i za opozivanje testamenta pred sudom plaća se taksa u iznosu od 100 KM.

3. Za vraćanje testamenta koji se nalazi na čuvanju u sudu, plaća se taksa u iznosu od 50 KM.

Napomena:

1. Taksa iz stavova 1 i 2 ovog tarifnog broja plaća se bez obzira da li je testament sastavljen, odnosno opozvan u sudskoj zgradi ili izvan sudske zgrade.

2. Za vraćanje testamenta koji se zamjenjuje, plaća se taksa po stavu 3 ovog tarifnog broja.

3. Postupak za diobu

Tarifni broj 10

Za prijedlog da se provede dioba zajedničke imovine plaća se taksa u iznosu od 100 KM.

4. Postupak za uređenje međa

Tarifni broj 11

Za prijedlog za uređenje međa plaća se taksa u iznosu od 100 KM.

5. Ovjeravanje potpisa, rukopisa, prijepisa i prijevoda

Tarifni broj 12

1. Za podnesak kojim se traži ovjera potpisa, rukopisa i prijepisa plaća se taksa u iznosu od 10 KM.

2. Za ovjeru prijepisa plaća se taksa - za prvi polutabak 10 KM, a za svaki slijedeći polutabak iznos od 5 KM.

3. Za ovjeru rukopisa plaća se taksa za prvi polutabak 10 KM, a za svaki slijedeći novi polutabak iznos od 5 KM.

4. Za ovjeru potpisa sudskog tumača na prijevodima plaća se taksa u iznosu od 10 KM.

5. Za ovjeru potpisa na punomoćju plaća se taksa u iznosu od 10 KM.

6. Za ovjeru potpisa na ugovorima o prometu nepokretnosti plaća se taksa u iznosu od 60 KM, a ostalih ugovora u iznosu od 50 KM.

7. Ako se ovjerava potpis isprave pisane na stranom jeziku, plaća se dvostruka taksa iz stava 2 ovog tarifnog broja.

8. Za podnesak, odnosno ovjeru produženja roka važenja ugovora plaća se 50% od iznosa takse iz stava 2 ovog tarifnog broja.

Napomena:

1. Potpis na ispravi koju izdaje organ Distrikta, potpisi ovlašćenih lica za potpisivanje firmi ili pravnog lica smatraju se kao jedan potpis, ako su propisima ili pravilima za potpisivanje ovlašćena dva ili više lica.

2. Za podnesak kojim se traži ovjera potpisa (rukoznaka) na ispravi plaća se jedna taksa, bez obzira koliko se potpisa (rukoznaka) na ispravi ovjerava.

3. Kada stranka preda sudu u toku postupka prijepis isprave na kojoj radnik suda svojim potpisom potvrđuje da je vidio izvornik, za takvu potvrdu se ne plaća taksa.

4. Za ovjeru potpisa (rukoznaka) i pečata, plaća se jedna taksa.

5. Ako se jednim podneskom traži ovjera potpisa (rukoznaka) na više isprava plaća se taksa na podnesak onoliko puta koliko ima isprava ili rukopisa.

6. Pod polutabakom podrazumjeva se list hartije od dvije strane normalne kancelarijske veličine. Započeti polutabak računa se kao cijeli.

7. Kada je vrijednost ugovora procjenjiva ali nije u ugovoru označena, za ovjeru potpisa na ugovoru plaća se dvostruka taksa iz stava 7 ovog tarifnog broja.

8. Za ovjeru potpisa na punomoćju, odnosno ugovoru plaća se jedna taksa, bez obzira da li se ovjerava jedan ili više potpisa.

III - ZEMLJIŠNOKNJIŽNI POSTUPAK

1. Podnesci

Tarifni broj 13

Za podnesak kojim se traži upis prava vlasništva, upis ili brisanje uknjižbe, zabilježbe ili predbilježbe kao i upis prava upravljanja ili prava korišćenja na nekretninama, plaća se taksa u iznosu od 30 KM.

2. Upis

Tarifni broj 14
https://advokat-prnjavorac.com
1. Za uknjižbu ili za predbilježbu prava vlasništva, ako pravni posao ili osnov sticanja nepokretnosti na osnovu koga se ima izvršiti upis ne podliježe porezu na promet nepokretnosti i prava, plaća se taksa u iznosu od 100 KM.

2. Za uknjižbu ili predbilježbu prava vlasništva po osnovu ugovora o poklonu i stvarnog prava stečenog po osnovu dosjelosti plaća se taksa u iznosu od 50 KM.

3. Za uknjižbu ili predbilježbu stvarnih prava i njima jednakih prava, izuzev prava iz stavova 1 i 2 ovog tarifnog broja, plaća se na ime takse:

- ako je predmet prava procjenjiv- 50 KM;

- ako je predmet prava neprocjenjiv - 25 KM;

- za upis prava upravljanja na zgradama i drugim nepokretnostima -20 KM.

4. Za zabilježbu prinudne uprave i dozvolu prinudne prodaje, ako za isto potraživanje već nije upisano založno pravo na nekretninama, plaća se na ime takse 50 KM.

5. Za zabilježbu prvenstvenog rada i uknjižbu ustupanja prvenstva, kao i za ostale zabilježbe plaća se taksa u iznosu od 20 KM.

6. Ne plaća se taksa iz ovog tarifnog broja za:

- upis opravdanja predbilježbe,

- potpuno ili djelimično brisanje nekog upisanog prava,

- službene radnje u postupku uređenja, zasnivanja i ispravljanja zemljišnih knjiga, osim ako je greška nastala krivicom titulara prava, u postupku usklađivanja zemljišnih knjiga sa faktičkim stanjem, kao i u postupku za obnavljanje zemljišnih knjiga, ukoliko se vjerodostojnom ispravom utvrdi da je upis bio prije proveden,

- za ponovni upis djelimično ugašenog prava usljed parničnog ili izvršnog postupka u korist istog lica, osim na višak vrijednosti, ako je vrijednost ponovo upisanog prava veća,

- upis istog djelimično ugašenog prava na više nepokretnosti, prenos istog prava s jedne nekretnine na drugu nekretninu istog vlasnika, za ograničenje ili sužavanje istog prava i na druge nekretnine istog vlasnika, za proširenje zajedničkog jamstva na pojedina zemljišno-knjižna tijela. Ovo oslobađanje važi samo ako nisu nastupile promjene u pogledu obima prava ili ovlašćenog lica,

- sprovođenje diobe prava vlasništva ili prava služnosti korištenja ako su učesnici diobe bili upisani kao suvlasnici tih prava - upis na osnovu rješenja o nasljeđivanju,

- upis založnog prava na nekretnine jamca, ako je to pravo već upisano i na nekretnine glavnog dužnika pod uslovima da je za taj upis plaćena taksa,

- upis u korist Distrikta,

- za zabilježbu privremene uprave određene u toku postupka prinudne javne prodaje, kao i za zabilježbu prinudne uprave određene umjesto prinudne javne prodaje,

- naknadni upis supružnika kao suvlasnika na osnovu sudske odluke, ako je jedan od supružnika upisan kao vlasnik u zemljišnim knjigama, kao i za upis kojim se označava idealni dio svakog supružnika na nekretnine koje su u njihovom suvlasništvu.

- upis u zemljišne knjige prava konstituisanih zakonom u korist građana.

Napomena:

1. Taksu za upis dužno je platiti lice u čiju se korist vrši upis. Ako upis traži lice čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugo lice, to lice takođe solidarno jamči za plaćanje takse sa licima u čiju se korist vrši upis.

2. Taksa za upis plaća se i kad se upis vrši po službenoj dužnosti, ako se ne radi o upisu koji je oslobođen od takse.

3. Ako se na osnovu jednog zahtjeva upisuje više prava u korist jednog lica, taksa se plaća onoliko puta koliko se upisa traži.

4. Taksa za upis plaća se i kad se upis vrši u toku parničnog, vanparničnog ili izvršnog postupka.

Tarifni broj 15

Za rješenje povodom prigovora povjerioca protiv otcjepljenja dijela nekretnina ili razmjene zemljišta po pravilima o zemljišno-knjižnim diobama, otpisima i prijenosima, plaća se taksa u iznosu od 20 KM.

Napomena:

Taksu iz ovog tarifnog broja plaća lice koje je pokrenulo postupak za bezteretni otpis dijela zemljišnog tijela.

IV - TAKSE U POSTUPKU STEČAJA

1. Podnesci

Tarifni broj 16

1. Za prijedlog da se otvori postupak stečaja, plaća se taksa u iznosu od 100 KM.

2. Za prijavu povjerilaca u postupku stečja, plać se taksa prema vrijednosti potražvanja:

- do 5.000 KM vrijednosti - 50 KM takse;

- preko 5.000 KM vrijednosti - 100 KM takse.

3. Za žalbu protiv odluke u stečajnom postupku plaća se taksa u iznosu od 100 KM.

Napomena:

1. Kao osnov za plaćanje takse na prijave povjerilaca uzima se iznos potraživanja koju povjerilac prijavljuje. Pri tome će se uzimati da uslovljena potraženja nije uslovljena. Ako jedan povjerilac prijavi više potraživanja taksa se plaća na ukupan iznos tih potraživanja. Ako povjerilac naknadno snizi potraživanje, taksa se plaća prema visini snižene potražnje od trenutka sniženja.

2. Taksa se plaća:

- za podneske stečajnog upravnika,

- za podneske koji nisu označeni u ovom tarifnom broju i za prijedlog uz podneske.

3. Taksa po ovom tarifnom broju i tarifnom broju 19 plaća se u postupku stečaja.

2. Paušalna taksa

Tarifni broj 17

U stečajnom postupku, od zbira iznosa koji su upotrebljeni ili stoje na raspolaganju za podmirenje dugova stečajne mase, plaća se paušalna taksa u iznosu od 100 KM do 1.000 KM.

Napomena:

1. Paušalna taksa se smatra troškovima stečajnog postupka i određuje je sud po okončanju postupka, a dužan je platiti stečajni upravnik iz stečajne mase nakon pravosnažnosti rješenja o glavnoj ili naknadnoj diobi.

2. Paušalna taksa po ovom tarifnom broju plaća se u roku od 15 dana od dostave naloga za plaćanje takse.

V - UPIS U SUDSKI REGISTAR

1. Podnesci

Tarifni broj 18

Za prijavu u sudski registar plaća se taksa u iznosu od 50 KM.

Napomena:

1. Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se za podnesak kojim se prijavljuje upis stečajnog postupka i upis koji se vrši po službenoj dužnosti.

2. Ako se jednom prijavom traži više upisa za isti subjekat upisa, plaća se samo jedna taksa iz ovog tarifnog broja.

2. Upis u sudski registar

Tarifni broj 19

1. Za rješenje o upisu osnivanja preduzeća ili drugog pravnog lica, plaća se 400 KM.

2. Za rješenje o upisu osnivanja djelova preduzeća, plaća se 200 KM.

2a Za rješenje o upisu u registar preduzetnika plaća se 100 KM.

2b Za rješenje o upisu promjene djelatnosti preduzetnika i druge nastale promjene plaća se 50,00 KM.

2c Za rješenje o upisu osnivanja udruženja građana, uključujući mjesne zajednice, plaća se 100 KM.

3. Za rješenje o upisu osnivanja drugih subjekata upisa koji nisu navedeni u stavu 1 i 2 ovog tarifnog broja plaća se taksa u iznosu od 300 KM.

4. Za rješenje o upisu lica ovlašćenog za zastupanje subjekta upisa plaća se taksa u iznosu od 150 KM.

5. Za rješenje o upisu promjene firme i za rješenje o upisu promjene sjedišta subjekta upisa, plaća se 150 KM.

6. Za rješenje o upisu promjene djelatnosti i svake druge nastale promjene kod subjekta upisa koja je značajna za pravni promet plaća se 100 KM.

7. Za rješenje o upisu prava vršenja spoljnotrgovinskog prometa plaća se 300 KM, pored iznosa iz stava 1 ovog tarifnog broja.

8. Za rješenje o ostalim vrstama upisa koji nisu navedeni u prethodnim stavovima ovog tarifnog broja plaća se 150 KM.

9. Za žalbu na rješenje donijeto u postupku upisa iz stavova 1 do 8 ovog tarifnog broja plaća se 200 KM.

10. Za zahtjev za brisanje upisa iz sudskog registra plaća se 100 KM.

11. Za rješenje po zahtevu za brisanje upisa, plaća se 100 KM.

Napomena:

1. Kada se više preduzeća spajaju u jedno, pored takse za podnesak plaća se i taksa iz stava 6 ovog tarifnog broja, kao i taksa za upis novoosnovanog preduzeća.

2. Za upis odluke o otvaranju stečajnog postupka, odluke o pokretanju postupka redovne likvidacije, odluke o odobrenju prinudnog poravnanja, kao i odluke o zabrani obavljanja određene delatnosti, odnosno poslova subjekta upisa, ne plaća se taksa.

3. Ako se jednim podneskom traži više upisa, plaća se taksa za svaki upis posebno.

4. Za upis promjene lica ovlašćenog za zastupanje plaća se samo taksa iz stava 6 ovog tarifnog broja.

4. Objavljivanje

Tarifni broj 20

1. Za dostavljanje upisanih podataka radi objavljivanja u "Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine" i "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" plaća se 50 KM.

2. Za objavljivanje podataka čije je upisivanje traženo jednim podneskom, plaća se samo jedna taksa iz ovog tarifnog broja.

VI - UPRAVNI POSTUPAK I POSTUPAK ZA SUDSKU ZAŠTITU

1. Podnesci

Tarifni broj 21

1. Za tužbu protiv upravnog akta plaća se 100 KM.

2. Za tužbu u sporovima iz zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja, starateljstva, usvojenja i socijalne pomoći plaća se 20 KM.

3. Za zahtjev za ponavljanje postupka plaća se 100 KM.

4. Za žalbu i zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke u upravnom sporu plaća se taksa u dvostrukom iznosu od takse iz stavova 1 i 2.

2. Odluke

Tarifni broj 22

Za presudu u postupku u upravnom sporu plaća se:

1. Kad je predmet spora procjenjiv - 1% od vrijednosti spornog predmeta, s tim da ne može biti manja od 20 KM ni veća od 500 KM.

2. Kad je predmet spora neprocjenjiv - 100 KM.

3. Kad se radi o sporovima iz zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja, starateljstva, usvajanja i socijalne pomoći taksa za presudu plaća se u iznosu od 20 KM.

Napomena:

Ako je predmet spora djelimično procjenjiv, taksa se plaća kao da je predmet procjenjiv.

VII - POSEBNI SLUČAJEVI

1. Sudska uvjerenja i potvrde

Tarifni broj 23

1. Za podnesak kojim se traži izdavanje uvjerenja plaća se taksa u iznosu od 5 KM.

2. Za izdato uvjerenje se plaća taksa u iznosu od 10 KM.

3. Za potvrdu o pravosnažnosti ili izvrsnosti koja se stavlja na sudski otpravak plaća se taksa u iznosu od 5 KM.

Napomena:

1. Ako se jednim uvjerenjem potvrđuje više činjenica, osobina, odnosa ili okolnosti, plaća se jedna taksa.

2. Ne plaća se taksa iz ovog tarifnog broja za uvjerenja koja su izdata stranci, svjedoku, vještaku ili tumaču da su prisustvovali ročištu, ako su oni bili obavezni da prisustvuju ili ako im ta potvrda služi isključivo radi pravdanja izostanka sa posla.

3. Taksi iz stava 1. ovog tarifnog broja podliježu i telefonski podnesci kao i svaki naknadni podnesak kojim se dopunjava ili mjenja prvobitni podnesak.

4. Ako se uvjerenje izdaje u dva ili više primjeraka za drugi i svaki dalji primjerak, plaća se polovina takse iz ovog tarifnog broja.

2. Punomoć

Tarifni broj 24

1. Za izdavanje usmene punomoći pred sudom, za usmeno opozivanje ili otkaz punomoći pred sudom plaća se 10 KM

2. Za sudsku obavjest o opozivu ili otkazu punomoći plaća se 5 KM.

Napomena:

1. Ako više lica ovlašćenih za potpisivanje pravnog lica izdaje punomoć jednom zastupniku, plaća se taksa za jednu punomoć.

2. Za izdavanje usmene punomoći po stavu 1 ovog tarifnog broja, plaća se jedna taksa i kad više lica istovremeno izdaju punomoć jednom ili većem broju lica.

3. Razmatranje spisa

Tarifni broj 25

Za pismeni podnesak za razmatranje završnih sudskih spisa plaća se 5 KM.

Napomena:

Ne plaća se taksa za razmatranje spisa po kojima je postupak u toku, ako spise razmatra stranka ili njen zastupnik, odnosno njen punomoćnik.

4. Prijepisi

Tarifni broj 26

1. Za pismeni ili usmeni zahtjev da se izvrši prepisivanje sudskog akta, plaća se 5 KM.

2. Za prepisivanje sudskih akata kao i za prepisivanje akata iz zbirke isprava koje je sud izvršio na zahtjev stranke, plaća se od svake započete stranice orginala po 5 KM.

3. Ako se prepisivanje vrši na stranom jeziku, plaća se dvostruka taksa iz ovog tarifnog broja.

4. Ako se istovremeno sudski prijepis ovjerava plaća se posebna taksa za ovjeravanje u iznosu od 5 KM.

5. Za prijepis raspravnog zapisnika koji je izrađen istovremeno sa sastavljanjem originala (putem indiga) plaća se polovina takse iz stava 1 ovog tarifnog broja.

5. Izvod iz sudskog registra

Tarifni broj 27

1. Za izvode iz sudskog registra, ako se izdaju na zahtjev stranke, plaća se od stranice 10 KM.

2. Kad je izvod sačinila sama stranka i podnijela ga sudu na potvrdu plaća se polovina takse iz ovog tarifnog broja.

3. Za pismeni ili usmeni zahtjev stranke da joj se izda izvod taksa se ne plaća.

6. Izvodi iz javnih knjiga

Tarifni broj 28

1. Za izvode iz zemljišnih knjiga ili drugih javnih knjiga koje vodi sud, ako se izdaju na zahtjev stranke, plaća se taksa u iznosu od 10 KM.

2. Kad je izvod sastavila sama stranka i podnijela ga sudu na potvrdu plaća se polovina takse iz ovog tarifnog broja.

3. Za pismeni ili usmeni zahtjev stranke da joj se izda izvod plaća se taksa.

7. Sudski depozit

Tarifni broj 29

1. Za čuvanje (depozit) novca, stvari i papira od vrijednosti na zahtjev stranke, plaća se godišnje 1% vrijednosti, s tim da iznos takse ne može biti manji od 100 KM.

2. Taksa se plaća za prvu godinu unaprijed, a za ostale godine prilikom podizanja depozita. Započeta godina računa se kao cijela.

Napomena:

1. Taksa iz ovog tarifnog broja se ne plaća na depozit koji se polaće na zahtjev državnih organa i organa Distrikta ukoliko se podigne u roku.

2. Ako se vrijednost stvari ne može procjeniti po njihovoj prirodi, izvršiće se procjena od strane vještaka o trošku deponenta.

8. Protesti

Tarifni broj 30

1. Za molbu za protest mjenice, čeka i drugih isprava ili ugovora zbog neakceptiranja, neisplate ili neispunjenja, plaća se taksa u iznosu od 5 KM.

2. Za protest isprave se plaća taksa prema vrijednosti, i to:

- do 50 KM vrijednosti - 5 KM,

- preko 50 KM do 500 KM vrijednosti -25 KM,

- preko 500 KM vrijednosti - 50 KM.

Napomena:

1. Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se na proteste koji se donose po propisima o mjenici i čeku, kao i za zamjene protesta.

2. Ako se jednom molbom traži više protesta odnosno zamjena protesta, plaća se jedna taksa za molbu, ali se u tom slučaju plaća posebna taksa za svaki protest, odnosno zamjenu protesta.

9. Ostali upisi

Tarifni broj 31

Za podnesak koji se predaje usmeno na zapisnik pred sudom plaća se taksa predviđena u tarifi za odnosni podnesak.

Tarifni broj 32

1. Za prijedlog stranke da sud postavi arbitra ili predsjednika arbitraže plaća se taksa u iznosu od 25 KM.

2. Za prijedlog o izuzeću arbitra plaća se taksa u iznosu od 50 KM.

3. Za sastavljanje potvrde o pravosnažnosti i izvršnosti presude arbitraže plaća se taksa u iznosu od 25 KM.

Napomena:

Ne plaća se taksa iz stava 1 ovog tarifnog broja ako je prijedlog za postavljanje predsjednika arbitraže podnio arbitar.

Tarifni broj 33

Za opomenu kojom se poziva da plati taksu koju je bio dužan da plati i bez opomene, takseni obveznik plaća taksu u iznosu od 10 KM.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum