Vaš pravni kompas 

  • Zakon o sportu Republike Srpske

  • Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
 #390  by law
 
ZAKON O SPORTU REPUBLIKE SRPSKE
("Sl. glasnik RS", br. 4/2002, 66/2003, 73/2008 i 102/2008 - ispr.)I - OPŠTE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1

Ovim zakonom uređuju se: opšti interes i programi u oblasti sporta, uslovi za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti, ostvarivanje slobode udruživanja i organizovanja, prava i obaveze sportista, učeničke i studentske aktivnosti, sportska takmičenja i priredbe, ostvarivanje međunarodne sportske saradnje, sportski objekti, stručni rad, sprečavanje i suzbijanje nasilja i korišćenja nedozvoljenih sredstava u sportu, finansiranje, informatika u sportu, obavljanje nadzora i kaznene odredbe.

Član 1a

Gramatički izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu za označavanje muškog ili ženskog pola podrazumijevaju oba pola.

Određivanje pojmova

Član 2

Sport je svaki oblik fizičke aktivnosti koji organizovanim ili neorganizovanim učešćem doprinosi unapređenju i poboljšanju fizičkog i psihičkog razvoja dece, omladine i odraslih, afirmaciji humanih vrednosti života i ostvarivanju što boljih rezultata u sportskim takmičenjima.

Sportske aktivnosti obuhvataju fizičko vežbanje, sportske treninge, takmičenja, sportske rekreativne aktivnosti, sportske priredbe i sportsko obrazovanje građana koji se ostvaruju samostalno, ili u sportskim i drugim oblicima organizovanja.

Sportske delatnosti su delatnosti kojima se omogućavaju sportske aktivnosti, odnosno obezbeđuju uslovi za njihovo obavljanje.

Sportista je lice koje redovno prema odgovarajućem programu, u kraćem i dužem vremenskom periodu, unapređuje i povećava svoje sportske sposobnosti i koji kao član sportske organizacije, ili samostalno, učestvuje u sportskim takmičenjima i na sportskim priredbama.

Sportsko takmičenje je manifestacija koja omogućava pojedincima i ekipama u sportskim igrama da iskažu i provere svoje sportske sposobnosti i ostvare sportske rezultate koji doprinose ličnoj i ekipnoj afirmaciji, afirmaciji opštine, grada i Republike Srpske.

Sportski trening je sistematski proces transformacije psihosomatskog statusa učesnika u sportu u svrhu pripreme za takmičenje ili bavljenje sportskorekreativnim aktivnostima.

Sportska rekreacija obuhvata organizovane sportske aktivnosti dece, omladine, odraslih i invalidnih lica koje se organizuju u okviru različitih oblika sportskorekreativnih kolektivnih i pojedinačnih aktivnosti.

Takmičar je sportista koji učestvuje u nekom od sistema takmičenja kao član sportske organizacije, ili samostalno, u skladu sa sportskim pravilima.

Vrhunski sportista je lice koje na sportskim takmičenjima postiže vrhunske sportske rezultate u skladu sa utvrđenim normama i standardima Međunarodnog olimpijskog komiteta i međunarodnih sportskih asocijacija.

Profesionalni sportista je lice koje se bavi sportskom aktivnošću u vidu zanimanja, samostalno, ili u okviru sportske organizacije.

Sportski stručnjak je lice koje ima odgovarajuću školsku spremu i kvalifikaciju za rad u određenoj sportskoj grani.

Stručnjaci u sportu su lica raznih zanimanja koja doprinose ostvarivanju sportskih delatnosti.

Sport invalidnih lica, odraslih i dece, je sportska aktivnost lica koja su fizički ili mentalno hendikepirana, u okviru kojih iskazuju svoje sposobnosti, zadovoljavaju specifične potrebe i pospešuju proces vlastite socijalizacije.

Sportska organizacija je organizacija koja okuplja sportiste radi ostvarivanja sportskih i drugih ciljeva i zadataka.

Sportsko društvo je udruženje sportskih organizacija iz različitih grana sporta.

Granski sportski savez je udruženje osnovnih i izvedenih oblika organizovanja u jednoj sportskoj grani.

Sportski objekat je poseban ili višenamenski otvoren ili zatvoren prostor namenjen za sportske treninge, vežbanja, takmičenje i održavanje sportskih manifestacija.

Sportska priredba, odnosno sportska manifestacija je organizovano sportsko okupljanje takmičara i ljubitelja sporta.

Međunarodne sportske priredbe su zvanična, prijateljska i revijalna takmičenja svetskog, evropskog i regionalnog značaja koje organizuju i u njima učestvuju sportske organizacije i sportisti Republike Srpske.

Osnovna načela

Član 3

Osnovna načela na kojima se zasniva ovaj zakon su:

- poštivanje međunarodnih prava i sloboda čoveka i sportista,

- podsticanje sportskog i opšteg razvoja Republike Srpske i lokalnih zajednica,

- afirmacija duha olimpizma i dostojanstvenog sportskog takmičenja,

- zaštita zdravlja sportista i suprotstavljanje upotrebi nedozvoljenih stimulativnih sredstava i borba protiv svih oblika nasilja, posebno u vrhunskom sportu,

- stručnost u radu, izgradnja, rekonostrukcija i namensko korišćenje sportskih objekata.

Član 4

Bavljenje sportom u Republici Srpskoj je dobrovoljno, slobodno i dostupno svim građanima pod jednakim uslovima, nezavisno od rasne, nacionalne, verske, političke i polne pripadnosti, zdravo, bezbedno i odvija se uz stručni nadzor.

Član 5

Sportske organizacije i pojedinci koji organizuju sistematsko fizičko vežbanje, sportsku aktivnost i takmičenja dužni su da obezbede zdravstvenu zaštitu svojim članovima i učesnicima u takmičenju u skladu sa pravilnikom o zdravstvenoj zaštiti sportista i pravilima granskih sportskih saveza.

Član 6

Republika Srpska poštuje načelo autonomnosti sportskih organizacija i drugih oblika sportskog organizovanja, njihovo pravo na uređivanje unutrašnjih odnosa, uključivanje i udruživanje u sportske saveze i samostalno donošenje sportskih pravila koja su u skladu sa zakonom i međunarodnim pravilima.

Sportske organizacije i sportisti međusobne sporove sportskog karaktera rešavaju u skladu sa svojim i međunarodnim sportskim pravilima i standardima.

Član 7

Sportske organizacije i sportisti ostvaruju svoja prava i obaveze prako granskih sportskih saveza, a u skladu sa svojim statutima, odredbama ovog zakona i međunarodnim sportskim pravilima.

Granski sportski savezi Republike Srpske ostvaruju svoja prava i obaveze u međunarodnim sportskim savezima samostalno ili preko zajedničkih granskih sportskih saveza i Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine.

II - OPŠTI INTERES I PROGRAMI U OBLASTI SPORTA

Opšti interes

Član 8

Sport u Republici Srpskoj je delatnost od opšteg interesa.

Opšti interes iz prethodnog stava ovog člana ostvaruje se donošenjem i realizacijom programa razvoja sporta.

Član 9

Pod opštim interesom, utvrđenim u prethodnom članu, podrazumeva se i doprinos Republike Srpske razvoju sporta u Bosni i Hercegovini, u skladu sa dogovorenim nadležnostima, zajedničkim interesom i potrebama (takmičenja, nastupi na međunarodnim manifestacijama, članstvo u međunarodnim asocijacijama i dr.).

Programi

Član 10

Republika Srpska, gradovi i opštine donose programe razvoja sporta.

Programima razvoja sporta (u daljem tekstu: program) utvrđuju se osnovni pravci, strategija razvoja i ostvarivanje opšteg interesa u sportu Republike Srpske i lokalnog interesa u gradu i opštinama.

Član 11

Programima se utvrđuju naročito:

- ciljevi i zadaci u oblasti sporta na području Republike Srpske, odnosno grada i opštine;

- opšti, materijalni, kadrovski, prostorni i drugi uslovi za njihovo ostvarivanje;

- sadržaj i obim posebnih oblika sportske aktivnosti i manifestacije koje se finansiraju ili sufinansiraju iz javnih sredstava;

- izvršioci programa, način njihovog izbora i rokovi za realizaciju;

- vreme za koje se donosi program.

Programi se donose na period od 4 godine (olimpijski ciklus).

Član 12

(1) Programe od opšteg interesa Republike Srpske, na prijedlog Vlade Republike Srpske, donosi Narodna Skupština Republike Srpske.

(2 ) Programe od interesa za grad i opštinu, na prijedlog nadležnog organa za sport, donosi skupština grada ili opštine.

Član 13

Programi za čije se ostvarivanje obezbeđuju sredstva iz budžeta Republike Srpske i drugih izvora sredstava, u skladu sa ovim zakonom, odnose se na:

1. obezbeđivanje uslova za ostvarivanje vrhunskih sportskih rezultata, organizaciju sportskih takmičenja i manifestacija dece, omladine, odraslih, te invalidnih lica;

2. stvaranje uslova za rad granskih sportskih saveza i udruženja Republike Srpske;

3. izgradnju, opremanje i održavanje sportskih objekata od interesa za Republiku Srpsku, uključujući sanaciju i rekonstrukciju postojećih sportskih objekata;

4. unapređenje stručnog, istraživačkorazvojnog i naučnoistraživačkog rada, informatike, izdavaštva i javnog informisanja u sportu;

5. saradnju sa zajedničkim sportskim savezima Bosne i Hercegovine, međunarodnim sportskim asocijacijama i Olimpijskim komitetom Bosne i Hercegovine;

6. stvaranje uslova i organizovanje sportskih škola, centara, sportskih kampova i drugih institucija od posebnog značaja za razvoj sporta u Republici Srpskoj;

7. obezbeđivanje prava iz zdravstvenog i penzijskoinvalidskog osiguranja vrhunskim sportistima;

8. obezbeđivanje stipendija vrhunskim sportistima za sportsko usavršavanje i obezbeđivanje novčanih nagrada za ostvarivanje vrhunskih sportskih rezultata;

9. dodeljivanje priznanja i nagrada za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta;

10. republička sportska takmičenja školske i studentske omladine, takmičenja i aktivnosti invalidnih lica, sportskorekreativna takmičenja, masovne i tradicionalne sportske manifestacije.

Član 14

Organizacije u oblasti sporta čiji se programi finansiraju u skladu s članom 13. ovog zakona, dostavljaju svoje programe ministarstvu nadležnom za sport (u daljem tekstu: ministarstvo) do 1. oktobra tekuće godine.

Sa organizacijama iz prethodnog stava davalac sredstava zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

Član 15

Korisnici sredstava iz budžeta Republike Srpske, odnosno grada ili opštine, obavezni su da ministarstvu, odnosno nadležnom organu grada ili opštine, dostave izveštaj o namenskom korišćenju odobrenih sredstava.

Izveštaj iz prethodnog stava dostavlja se obavezno jednom godišenje.

Član 16

Ministarstvo, odnosno nadležni organ grada i opštine, utvrđuju kriterije i godišnji plan raspodele sredstava u roku od 60 dana od dana usvajanja budžeta Republike Srpske i vrše nadzor nad realizacijom programa i namenskog korišćenja odobrenih sredstava.

Ministarstvo i nadležni organ grada ili opštine mogu svoja prava i nadležnosti preneti na drugu ustanovu, organizaciju ili organ.

Član 17

Programi koji se sufinansiraju iz budžeta grada ili opštine u skladu sa zakonom odnose se na:

1. izgradnju, održavanje, korišćenje i rekonstrukciju sportskih objekata;

2. učešće u obezbeđivanju realizacije opštinskog, gradskog i međuopštinskog nivoa školskih i studentskih sportskih takmičenja, takmičenja invalidnih lica, sportskorekreativnih takmičenja, masovnih i tradicionalnih manifestacija;

3. stvaranje uslova za podizanje kvaliteta rada svih aktivnih sportista, a posebno rada sa mladim sportski nadarenim pojedincima i ekipama;

4. učešće u finansiranju delatnosti sportskih udruženja, društava, granskih sportskih saveza i udruženja grada, odnosno opštine;

5. organizaciju i održavanje sportskih takmičenja i manifestacija od značaja za opštinu, odnosno grad;

6. učešće u školovanju, stručnom usavršavanju i stvaranju uslova za rad sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu;

7. učešće u finansiranju zdravstvene zaštite sprotista amatera u skladu sa važećim propisima;

8. obezbeđenje uslova za sportske aktivnosti invalidnih lica.

Organizacije u oblasti sporta čiji se programi finansiraju u skladu sa prethodnim stavom ovog člana dostavljaju svoje programe nadležnom organu za poslove sporta opštine, odnosno grada, najkasnije do 1. oktobra tekuće godine

Kategorizacija

Član 18

Kategorizacijom sportova u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: kategorizacija) određuju se kriteriji za rangiranje sportskih grana na osnovu opštih i materijalnih uslova, sportskih dostignuća, tradicije, razvijenosti sportske grane, zdravstvenog i medijskog značaja, atraktivnosti, pristupačnosti i drugih značajnih faktora sportske grane.

Kategorizacijom sportista utvrđuju se kriteriji za rangiranje sportista oba pola na osnovu vrednosti ostvarenih rezultata, uzrasta, kategorizacije sportova, tradicije i postupka rangiranja.

Kategorizacija sportova i sportista odnosi se i na invalidna lica koja se bave sportom.

Član 19

U skladu sa republičkom kategorizacijom nadležni organ opštine, odnosno grada određuje rang sportskih grana i sportista na području opštine grada.

Član 20

Kategorizaciju propisuje ministar nadležan za sport (u daljem tekstu: ministar) na osnovu mišljenja stručnog saveta Republike Srpske, a za grad ili opštinu ovlašćeno lice na osnovu mišljenja stručnog saveta grada ili opštine.

III - STRUČNI SAVET

Član 21

Vlada Republike Srpske, na predlog ministarstva, obrazuje stručni savet (u daljem tekstu: savet), radi davanja mišljenja u pripremanju odluka o stručnim pitanjima u sportu, stručne pomoći, te izradi programa razvoja, predloga programa za olimpijski ciklus i godišnjih programa iz člana 12. ovog zakona.

Članove saveta čine sportski stručnjaci, sportisti i sportski radnici.

Nadležni organi grada, odnosno opštine, obrazuju svoje savete.

Član 22

Saveti u okviru svog delokruga rada razmatraju, predlažu i daju mišljenja o:

- sportskim aktivnostima koje su od prioritetnog značaja za Republiku Srpsku, grad ili opštinu;

- kriterijima za kategorizaciju sportova i sportista;

- predlozima sistema takmičenja Republike Srpske, grada i opštine;

- programima razvoja sporta, planovima zdravstvene zaštite sportista i programima borbe protiv korišćenja nedozvoljenih stimulativnih sredstava, nasilnog i nedoličnog ponašanja sportista i gledalaca;

- inicijativama za izmenu i dopunu zakona, te drugih propisa;

- nastavnim planovima i programima, školovanju i usavršavanju stručnog kadra za potrebe sporta;

- programima rada sportskih centara, kampova i sportskih škola;

- kriterijima za utvrđivanje statusa vrhunskog sportiste, profesionalnog sportiste i profesionalne sportske organizacije;

- kriteriju za izbor lica koja vrše nadzor nad stručnim radom.

Saveti obavljaju i druge stručne poslove na predlog ministra nadležnog za poslove sporta.

Član 23

U cilju što uspešnijeg rada saveti mogu formirati komisije, ekspertske grupe i druga radna tela.

Stručne i administrativne poslove za potrebe rada saveta obavljaju nadležni organi za poslove sporta u Republici, gradu ili opštini, ili odgovarajuće ustanove za razvoj sporta.

Sredstva za rad saveta obezbeđuje ministarstvo, odnosno grad ili opštinu.

Član 24

Savet donosi poslovnik o svom radu.

II - STRUČNI RAD U OBLASTI SPORTA

Član 25

Stručni rad u oblasti sporta, u smislu ovog zakona, obuhvata: trenažni rad, istraživačkorazvojni i naučnoistraživački rad; stručno obučavanje, osposobljavanje i usavršavanje; planiranje i programiranje razvoja sporta; informacionodokumentacionu delatnost; međunarodnu stručnu saradnju; propagandu, reklamu i marketing u sportu: javno informisanje; izdavaštvo; profesionalno vođenje poslovanja i druge vidove stručnog rada u sportu.

Član 26

Stručni rad u sportskim organizacijama obavljaju sportski stručnjaci i stručnjaci u sportu.

Sportski stručnjaci su lica koja imaju najmanje više obrazovanje u oblasti sporta, odnosno fizičke kulture ili lica koja su osposobljena za obavljanje određenih stručnih poslova u oblasti sporta.

Stručnjaci u sportu su lica raznih zanimanja koja učestvuju u sportskim aktivnostima i sportskim delatnostima.

Bliže odredbe o sportskim stručnjacima i stručnjacima u sportu utvrđuju se pravilnikom iz člana 27. ovog zakona.

Član 27

Školovanje sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu obavlja se u skladu sa propisima u oblasti obrazovanja i ovim zakonom.

Poslove školovanja i stručnog usavršavanja kadrova za potrebe sporta obavljaju fakluteti za fizičku kulturu, ustanove, centri za školovanje kadrova i druge organizacije u skladu sa zakonom.

Ministar donosi pravilnik kojim utvrđuje uslove za obavljanje poslova osposobljavanja i stručnog usavršavanja kadrova, način osposobljavanja, organizacije nadležne za obrazovanje, nomenklaturu sportskih zanimanja, zvanja i drugo u skladu sa propisima obrazovanja u Republici Srpskoj i pravilima međunarodnih asocijacija.

Član 28

Stručni planovi u sportu sadrže planske ciljeve u pogledu fizičke, tehničke i taktičke pripremljenosti sportista koji žele postići, metode i sredstva za poboljšanje pripremljenosti sportista, oblike, obim i dinamiku kontrole zdravlja i pripremljenosti sportista, te plan takmičenja i slično.

Član 29

Granski sportski savezi mogu u skladu sa ovim zakonom i pravilnikom iz člana 27. organizovati u svojoj sportskoj grani centar za školovanje i stručno usavršavanje kadrova.

Član 30

Sportski stručnjaci i stručnjaci u sportu obavezni su da se stručno usavršavaju prema pravilima nadležnog granskog sportskog saveza, pravilnika iz člana 27. ovog zakona i međunarodnim pravilima.

V - UČENIČKE I STUDENTSKE AKTIVNOSTI

Član 31

Školska sportska takmičenja u Republici Srpskoj su masovna takmičenja učenika i studenata u okviru školskog sistema u skladu sa zakonom.

Organizaciju, pravila i uslove održavanja učeničkih i studentskih takmičenja u Republici Srpskoj uređuje ministar nadležan za poslove obrazovanja i ministar, te školski sportski savezi i sportski savez studenata.

Član 32

Programi nastave fizičkog vaspitanja u predškolskim ustanovama, osnovnim školama, srednjim školama i na fakuletetima koji se odnose na fizičko vaspitanje, donose se u skladu sa zakonom i prethodnim mišljenjem ministarstva nadležnog za poslove sporta.

Prava i obaveze učenika i studenata vrhunskih sportista utvrđuju se aktom koji donosi ministar nadležan za poslove obrazovanja na predlog ministra.

Član 33

U osnovnim i srednjim školama i na fakultetima mogu se formirati školske, odnosno studentske sportske organizacije.

Školske i studentske organizacije mogu se udruživati u školski, odnosno studentski sportski savez.

Član 34

Aktivnost školskih sportskih organizacija, kao i sportska takmičenja, finansiraju se iz sredstava budžeta Republike Srpske, grada i opštine namenjenih za razvoj sporta i iz sredstava namenjenih za finansiranje osnovnog, srednjeg i visokoškolskog obrazovanja.

VI - SPORTSKE AKTIVNOSTI INVALIDNIH LICA

Član 35

Sportske organizacije invalidnih lica mogu se osnivati kao udruženja, ili kao preduzeća, koja se bave sportsko rekreativnom, aktivnošću.

Obaveza Republike, grada i opštine je da dodatnim merama stvaraju uslove i stimulišu aktivnost invalidnih lica.

Vlasnici sportskih objekata dužni su da omoguće fizički pristup invalidnih lica sportskim terenima.

Član 36

Sportske organizacije invalidnih lica mogu se dobrovoljno udruživati u sportski savez invalidnih lica Republike Srpske, grada, odnosno opštine.

Sportski savez invalidnih lica Republike Srpske udružuje se u međunarodne sportske asocijacije invalidnih lica.

Član 37

Sportski savez invalidnih lica organizuje sportsko rekreativna takmičenja, donosi pravila, pravilnik o stručnim kadrovima, program aktivnosti i obavlja druge poslove koje su mu poverili osnivači.

Član 38

Aktivnosti sportskih organizacija i saveza invalidnih lica finansiraju se delom iz budžeta Republike Srpske, koja su mu namenjena za razvoj sporta, odnosno budžeta grada ili opštine, kao i iz sredstava Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja, Fonda zdravstvenog osiguranja i drugih izvora u skladu sa zakonom.

VII - REKREATIVNE, MASOVNE I TRADICIONALNE SPORTSKE AKTIVNOSTI

Član 39

Rekreativne, masovne i tradicionalne sportske aktivnosti građana svih uzrasta doprinose unapređenju i poboljšanju njihovog fizičkog i psihičkog razvoja, afirmaciji humanih vrednosti života i održavanju tradicija i običaja građana Republike Srpske.

Aktivnosti iz prethodnog stava ostvaruju se putem različitih sportskorekreativnih oblika, kao što su masovne, kolektivne i pojedinačne akcije, pokreti, manifestacije a u skladu sa ovim zakonom.

Član 40

Sportske organizacije za obavljanje aktivnosti iz prethodnog člana mogu se slobodno i dobrovoljno organizovati kao sportska udruženja, preduzeća, agencije, sokolske organizacije i drugi oblici organizovanja u skladu sa zakonom.

Član 41

Sportske organizacije iz prethodnog člana mogu se udruživati u sportskorekreativne saveze, saveze sokolskih organizacija i druge oblike na nivou Republike Srpske, grada, opštine, pod uslovima utvrđenim ovim zakonom.

VIII - PRAVA I OBAVEZE SPORTISTA

Član 42

Sportisti imaju sva prava građana utvrđena Ustavom i zakonom, a posebno ona prava koja su utvrđena opštim načelima ovog zakona i odredbama koje se odnose na bavljenje sportskim aktivnostima, udruživanje i uslove pod kojim obavljaju svoju aktivnost.

Sportisti su obavezni da se pridržavaju opštih i posebnih pravila propisanih zakonima i pravilima svojih organizacija i međunarodnim sportskim pravilima.

Član 43

Učešće u sportskim takmičenjima obavlja se amaterski, a može da bude i profesionalno pod uslovima propisanim ovim zakonom.

Profesionalno učešće u sportskim takmičenjima je učešće lica koja imaju profesionalni ugovor sa sportskom organizacijom za koju nastupaju u sportskim takmičenjima, ili kada u individualnom sportu učestvuju samostalno kao lica koja se sportom bave profesionalno.

Ugovor iz prethodnog stava ovog člana, sadrži, naročito vreme na koje se ugovor zaključuje, naknadu na ime zaključivanja ugovora, dinamiku isplate ugovorenih obaveza, premije i nagrade za ostvarene rezultate, prava iz zdravstvenog i penzijsko-invalidskog osiguranja, kao i druga prava i obaveze.

Član 44

Status profesionalnog sportiste, kao i prava i obaveze u vezi sa njegovim radom, uređuju se aktima profesionalne sportske organizacije sa kojom je profesionalni sportista zaključio ugovor, pravilima granskog sportskog saveza, međunarodnim sportskim pravilima i ovim zakonom.

Sportske organizacije koje učestvuju u republičkim i međunarodnim sportskim takmičenjima mogu imati status profesionalne sportske organizacije.

Ministarstvo podzakonskim aktom utvrđuje kriterije za sticanje statusa profesionalne sportske organizacije i profesionalnog sportiste.

Član 45

Granski sportski savezi na osnovu međunarodnih sportskih pravila, utvrđuju uslove pod kojima se mogu u profesionalnim sportskim organizacijama angažovati sportisti i sportski stručnjaci strani državljani.

Prava i obaveze sportista, stranih državljana regulišu se ugovorom i međunarodnim sportskim pravilima.

Sportski stručnjaci strani državljani moraju posedovati dozvolu za rad od nadležnog državnog organa i registruju se kod ministarstva nadležnog za poslove sporta.

Član 46

Vrhunski sportista je državljanin Republike Srpske koji postiže vrhunske sportske rezultate međunarodne vrednosti.

Kriterije za sticanje zvanja vrhunskog sportiste utvrđuje ministarstvo.

Vrhunski sportista može da se bavi sportskom aktivnošću profesionalno ili amaterski.

U individualnim sportovima vrhunski sportista može se baviti profesionalno sportskom aktivnošću u vidu samostalne sportske delatnosti ili kao samostalni sportista.

Na obavljanje sportske delatnosti iz prethodnog stava primenjuju se propisi koji uređuju privatno preduzetništvo.

Član 47

Amaterske i profesionalne sportske organizacije svojim aktima mogu utvrditi posebna prava svojim sportistima, koji amaterski učestvuju u takmičenjima ili na sportskim priredbama, kao što su pravo na premije i nagrade za postignute rezultate, stipendije, naknade za troškove pojačane ishrane, naknade za nabavku sportske opreme, te troškove učešća na stručnom usavršavanju i takmičenju.

Prava iz prethodnog stava mogu se utvrditi i za sportiste stručnjake i za stručnjake u sportu.

Član 48

Lmaterski sportista ima pravo na zdravstveno osiguranje shodno propisima osiguranja lica koja samostalno obavljaju delatnosti, ukoliko nisu osigurana po propisima obaveznog zdravstvenog osiguranja, u skladu sa zakonom.

Obaveze po osnovu zdravstvenog osiguranja iz prethodnog stava ovog člana mogu preuzeti sportske organizacije ili druga pravna lica u skladu sa zakonom.

Član 49

Vrhunskom sportisti amateru obezbeđuje se plaćanje doprinosa za zdravstveno i penzijsko-invalidsko osiguranje, osiguranje od posledica nesretnog slučaja, kao i naknade za stipendije iz budžeta Republike Srpske.

Kriterije za dodjelu stipendija iz budžeta Republike Srpske, kao i njihovu visinu, propisuje ministar.

Član 50

Takmičar može učestvovati na takmičenju ako je pre početka sistema takmičenja ili polusezone utvrđena njegova opšta i posebna zdravstvena sposobnost u ovlašćenim sportskim ambulantama, a u skladu sa pravilnikom o zdravstvenoj zaštiti i sportskim pravilima granskog sportskog saveza.

Član 51

U oblasti sporta zabranjena je upotreba, navođenje na upotrebu i davanje nedozvoljenih stimulativnih sredstava u skladu sa zakonom, sportskim pravilima i evropskom konvencijom protiv dopingovanja u sportu.

Zabranjeno je sportistu izlagati sportskim aktivnostima koje mogu da ugroze ili pogoršaju njegovo zdravstveno stanje.

Obaveza je sportista da sarađuju sa zdravstvenim službama i posebnim organima koji proveravaju eventualnu upotrebu nedozvoljenih stimulativnih sredstava.

Član 52

Sportista ima pravo da na osnovu slobodno izražene volje da svoju saglasnost za učešće u reprezentativnim selekcijama Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, a u skladu sa zaključenim ugovorom i međunarodnim sportskim pravilima.

Član 53

Sportisti i sportski stručnjaci mogu da osnuju sportski sindikat u skladu sa pravilima Saveza sindikata Republike Srpske.

IX - ORGANIZACIJA SPORTA

Sportske organizacije

Član 54

Sportska organizacija je organizacija koja okuplja sportiste, sportske radnike, sportske stručnjake, stručnjake u sportu i druge ljubitelje sporta, a osnovana je radi obavljanja sportskih aktivnosti i delatnosti.

Sportske organizacije mogu se osnovati kao sportska udruženja, sportska društva, preduzeća, ustanove, sportski savezi, stručna udruženja (u daljem tekstu: sportska organizacija).

Član 55

Sportske organizacije osnivaju se i organizuju slobodno i samostalne su u ostvarivanju svojih prava i obaveza.

Sportske organizacije su nevladine organizacije čiji je rad javan.

Član 56

Sportske organizacije mogu obavljati privredne delatnosti koje su neposredno povezane sa ostvarivanjem njihovih osnovnih statutarnih ciljeva i aktivnosti (srodne delatnosti), bez obaveze formiranja posebnog pravnog lica.

Saglasnost za obavljanje djelatnosti iz stava 1. ovog člana daje ministar.

Član 57

Sportska organizacija stiče svojstvo pravnog lica upisom u registar koji vodi osnovni sud u sedištu okružnog suda na čijem području sportska organizacija ima sedište (u daljem tekstu: sudski registar).

Pravo obavljanja sportskih aktivnosti i delatnosti sportske organizacije stiču nakon upisa u registar koji vodi ministarstvo (u daljem tekstu: sportski registar).

U istom mestu (opštini) i pod istim imenom ne mogu se registrovati u jednoj sportskoj grani dve sportske organizacije, izuzev ako se ne radi o ženskoj i muškoj kategoriji članstva.

Član 58

U sudski registar upisuju se osnivanje i prestanak rada sportske organizacije, statusne promene i drugi podaci utvrđeni aktom o registraciji.

Član 59

U sportski registar upisuju se sledeći podaci:

1. naziv i sedište sportske organizacije;

2. ime, prebivalište, lični broj, odnosno naziv i sedište osnivača;

3. ciljevi udruživanja i osnivanja;

4. ime, prebivalište i lični broj ovlašćenog lica za zastupanje sportske organizacije;

5. vrsta sportske aktivnosti, odnosno delatnosti;

6. izvori sredstava za aktivnost;

7. način obavljanja stručnog rada;

8. sportski objekti koji se koriste za obavljanje sportskih aktivnosti;

9. deo sportske organizacije koji ima svojstvo pravnog lica;

10. broj i datum rešenja o upisu u sudski registar suda nadležnog za upis;

11. u registar se upisuju i drugi podaci utvrđeni ovim zakonom i drugim propisima.

Rešenje o upisu sportske organizacije u sportski registar sadrži podatke iz prethodnog stava, kao i broj rešenja nadležnog suda o upisu.

Član 60

Postupak za upis u sportski registar pokreće se prijavom za upis od strane ovlašćenog lica sportske organizacije.

Uz prijavu za upis u sportski registar prilažu se: rešenje o upisu u sudski registar, osnivački akt, statut, spisak članova organa upravljanja i imena lica ovlašćenih za zastupanje.

U slučaju da dve ili više organizacija na području iste opštine podnesu zahtev za upis pod istim nazivom, odobriće se onaj zahtev koji je ranije podnesen.

U slučaju da je takav upis izvršen, ministarstvo će doneti rešenje kojim će kasnije upisanoj sportskoj organizaciji naložiti da u roku od 30 dana izvrši promenu svog naziva. Ako ne postupi po rešenju u određenom roku sportska organizacija na koju se ono odnosi briše se iz registra.

Ministarstvo je obavezno da na osnovu propisno podnesene prijave donese rešenje o upisu u roku od 30 dana od dana prijema prijave.

Član 61

Način vođenja registra, sadržaj obrasca sportskog registra, isprave koje se prilažu i sadržaj prijave za upis bliže propisuje ministar.

Sportska organizacija briše se iz sportskog registra na osnovu konačnog rešenja o prestanku rada zasnovanog na pravosnažnoj presudi o zabrani rada sportske organizacije, ili ako nadležni organ sportske organizacije donese odluku o prestanku rada, odnosno odluku o statusnoj promeni ako je sportska organizacija prestala delovati.

Član 62

Imovinu sportske organizacije čine novčana sredstva, hartije od vrednosti, pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima i druga imovinska prava.

Sportske organizacije za svoje obaveze odgovaraju celokupnom svojom imovinom.

Prestankom rada imovina sportske organizacije prelazi na statutom određeno pravno lice sa istim ili sličnim ciljevima u okviru sporta.

Član 63

Sportska organizacija može zasnovati radni odnos sa sportistima, sportskim stručnjacima, administrativnim i pomoćnim radnicima na određeno i neodređeno vreme u skladu sa zakonom, ugovorom, sportskim pravilima i odredbama ovog zakona.

1. Sportska organizacija kao udruženje

Član 64

Sportsku organizaciju kao udruženje građana (u daljem tekstu: sportsko udruženje) mogu da osnuju najmanje tri fizička ili pravna lica, u skladu sa zakonom.

Član 65

Član udruženja može biti svako fizičko ili pravno lice koje je dobrovoljno pristupilo udruženju u skladu sa ovim zakonom.

Član 66

Statutom sportskog udruženja može se propisati da deo sportskog udruženja (klubovi, selekcije, aktivi, ogranci, podružnice, organizacione jedinice i dr.) ima svojstvo pravnog lica.

Deo sportskog udruženja koje ima svojstvo pravnog lica upisuje se u sportski registar.

Član 67

Međunarodna sportska udruženja i njihova predstavništva i drugi organizacioni oblici, odnosno organizacioni oblici stranih sportskih udruženja mogu imati sedište na teritoriji Republike pod uslovom da su registrovani u skladu sa zakonom, uz prethodno pribavljenu saglasnost ministarstva.

a) Članstvo

Član 68

Članovi sportskog udruženja mogu biti: osnivači, sportisti, stručnjaci, sportski radnici i ostala lica koja se dobrovoljno učlane u skladu sa statutom sportskog udruženja.

Član 69

Učlanjenje i istup iz sportskog udruženja vrši se u skladu sa pravilima nadležnog granskog sportskog saveza ili statuta sportskog udruženja.

Maloletna lica mogu biti članovi sportskog udruženja i učestvovati u radu na način propisan statutom.

Članovi imaju pravo da u svako doba istupe iz sportskog udruženja.

Sportskim pravilima nadležnog granskog sportskog saveza može se predvideti da je istupanje iz sportskog udruženja sportista, koji imaju potpisan ugovor o profesionalnom angažovanju, ili ugovor o stipendiranju, dozvoljeno samo u skladu sa odredbama ugovora.

b) Osnivanje, naziv i sedište

Član 70

Osnivačka skupština sportskog udruženja donosi osnivački akt, statut i imenuje organe upravljanja.

Sportsko udruženje nastaje donošenjem osnivačkog akta koji sadrži:

1. ime, adresu, naziv i sedište osnivača;

2. ciljeve i zadatke udruživanja;

3. ime i prezime lica ovlašćenih za zastupanje od izbora organa udruženja;

4. usvojen i potvrđen statut udruženja.

Član 71

Naziv sportskog udruženja glasi na službenom jeziku Republike Srpske.

Naziv sportskog udruženja može se, ako je to predviđeno statutom, upisati u sportski registar na jednom ili više stranih jezika, s tim što naziv na službenom jeziku Republike Srpske mora biti upisan na prvom mestu.

Naziv sportskog udruženja mora se jasno razlikovati od naziva i znaka drugih sportskih udruženja.

Član 72

Sedište sportskog udruženja je u mestu u kome je sedište uprave.

v) Upravljanje

Član 73

Sportskim udruženjem upravljaju članovi u skladu sa zakonom i statutom sportskog udruženja.

Lica zaposlena u sportskom udruženju učestvuju u upravljanju sportskim udruženjem u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom, osnivačkim aktom i statutom.

Statutom sportskog udruženja može se predvideti da osnivači, odnosno drugi pojedini članovi, imaju posebna prava u pogledu upravljanja udruženjem, srazmerno dostignutom nivou takmičenja i doprinosa u radu udruženja, ali pod uslovom da ta prava nisu u suprotnosti sa statutom, opštim aktima i pravilima sportskih asocijacija.

Član 74

Sportsko udruženje sa državnim kapitalom može ugovorom za određeni period poveriti, odnosno preneti, u potpudnosti ili srazmerno vrednosti uloženih sredstava, ovlašćenja uprave udruženja, fizičkom ili pravnom (domaćem ili stranom) licu koje unese u sportsko udruženje sredstva potrebna za ostvarivanje ciljeva i programa udruženja.

Fizičko ili pravno lice iz prethodnog stava ugovorom preuzima obavezu finansiranja sportskog udruženja u određenom periodu u skladu sa programom razvoja.

Sredstva unesena u sportsko udruženje na osnovu stava 1. ovog člana ulaze u imovinu sportskog udruženja.

Ugovor iz stava 1. ovog člana zaključuje se u pismenoj formi i postaje punovažan tek po dobijanju saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove sporta.

Ugovor iz stava 1. ovog člana upisuje se u sportski registar i ne može biti zaključen na period duži od četiri godine.

Odluku o zaključenju ugovora iz stava 1. ovog člana donosi skupština sportskog udruženja.

Sportsko udruženje iz stava 1. ovog člana obavezno je da, preko ovlašćenog procenjivača, izvrši procenu vrednosti kapitala sportskog udruženja pre potpisivanja i nakon isteka ugovora.

Posle isteka roka na koji je zaključen ugovor iz stava

1. ovog člana, stanje imovine sportskog udruženja mora biti najmanje isto kao i na dan zaključenja ugovora.

U slučaju da sportsko udruženje po isteku ugovora ostvari negativan poslovni rezultat ili mu je imovina smanjena, lice koje je preuzelo upravljanje dužno je da gubitak, odnosno umanjenje imovine, nadoknadi sopstvenim sredstvima.

Na ulaganje sredstava u sportsko udruženje koje vrši strano lice shodno se primenjuju propisi o stranom ulaganju u preduzeća, osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

g) Zastupanje

Član 75

Sportsko udruženje zastupa ovlašćeno lice u skladu sa statutom.

Podaci o licu ovlašćenom za zastupanje sportskog udruženja upisuju se u sportski registar i to lice je obavezno da svoj overen potpis dostavi organu koji vodi registar.

d) Organi sportskog udruženja

Član 76

Skupština je najviši organ upravljanja sportskog udruženja.

Skupština donosi statut, odlučuje o statusnim promenama, bira i razrešava članove izvršnih organa, razmatra i usvaja izveštaj o radu i finansijskom poslovanju i odlučuje o drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugog organa.

Skupština sportskog udruženja zaseda najmanje jednom godišnje, a može zasedati i više puta kad se za to steknu uslovi.

Ako statutom nije drugačije određeno, skupštinu čine svi članovi udruženja sa jednakim pravom glasa.

Statutom sportskog udruženja mogu se predvideti i drugi organi.

Ukoliko statutom nije predviđeno obrazovanje izvršnog ili drugog organa upravljanja, skupština će imenovati jedno ili više lica koje će zastupati sportsko udruženje u pravnom saobraćaju.

đ) Obavljanje aktivnosti i delatnosti

Član 77

Sportsko udruženje može da vrši samo one sportske aktivnosti i delatnosti kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni njegovim statutom i odredbama ovog zakona.

Sportsko udruženje može obavljati sportske aktivnosti i sportske delatnosti ako ima obezbeđen odgovarajući prostor, odnosno objekat, odgovarajuću opremu i stručni kadar i ako ispunjava uslove u pogledu bezbednosti sportista pri bavljenju sportskim aktivnostima, u skladu sa ovim zakonom i sportskim pravilima nadležnog granskog sportskog saveza.

Ministar bliže propisuje uslove iz stava 2. ovog člana i utvrđuje da li su oni ispunjeni.

e) Imovina i finansiranje

Član 78

Osnivači sportskog udruženja obavezni su da obezbede sredstva potrebna za početak rada sportskog udruženja.

Član 79

Sportsko udruženje može steći imovinu iz dobrovoljnih priloga i poklona koji imaju novčanu vrednost, sponzorstva, reklama, donacija, finansijskih sredstava iz budžetskih dotacija, subvencija i dividendi, zakupnina, prihoda stečenih putem ostvarivanja ciljeva i aktivnosti udruženja, iz sredstava igara na sreću i drugih izvora u skladu sa zakonom.

Ukoliko sportsko udruženje u toku godine ostvari veći prihod od rashoda, obavezno je da taj višak upotrebi za ostvarivanje statutarnih ciljeva.

Član 80

Imovina sportskog udruženja ne može se deliti članovima sportskog udruženja.

Odredba iz stava 1. ovog člana ne odnosi se na naknade troškova nastalih obavljanjem poslova u korist sportskog udruženja, naknada za organizovanje i obavljanje stručnog rada i naknada i nagrada sportistima u skladu sa ovim zakonom i sportskim pravilima, pod uslovom da visina naknada i nagrada nije suprotna neprofitnoj prirodi sportskog udruženja.

Član 81

Sredstva dobijena iz javnih prihoda (budžeta), sportsko udruženje je obavezno da upotrebi na ekonomski racionalan način i isključivo za ostvarivanje svojih statutarnih ciljeva, odnosno za odobrene namene.

Član 82

Prestankom postojanja sportskog udruženja imovina koja preostane nakon podmirenja obaveza prelazi na pravna lica predviđena zakonom, odnosno statutom sportskog udruženja (u daljem tekstu: primaoci).

Statutom sportskog udruženja sa državnim kapitalom, kao primalac imovine u slučaju prestanka postojanja sportskog udruženja, može se odrediti samo pravno lice sa istim ili sličnim ciljevima i istom svojinskom strukturom (Republika Srpska ili jedinica lokalne uprave) na čijoj teritoriji sportska organizacija ima sedište.

Pravno lice predviđeno zakonom kao primalac imovine obavezno je da dobijena sredstva upotrebi za ostvarivanje sportskih ciljeva.

Član 83

Raspolaganje imovinom sportskog udruženja suprotno odredbama ovog zakona je ništavo.

ž) Opšta akta

Član 84

Statut je osnovni opšti akt sportskog udruženja i drugi opšti i sprovedbeni akti moraju biti u saglasnosti sa istim.

Statut i druga opšta akta sportskog udruženja moraju biti u skladu sa ovim i drugim zakonom.

Član 85

Statut sportskog udruženja obavezno sadrži odredbe o nazivu i sedištu, ciljevima, sticanju i prestanku članstva, pravima i obavezama članova, organima i načinu njihovog izbora, načinu sazivanja skupštine, načinu donošenja odluka i načinu njihovog overavanja, zastupanju, rešavanju sporova unutar sportskog udruženja, dobrovoljnom prestanku i postupanju sa imovinom u tom slučaju, području delovanja i drugim pitanjima koja su određena zakonom.

Odredbe statuta koji donose osnivači sportskog udruženja u postupku osnivanja moraju biti u saglasnosti sa odredbama akta o osnivanju.

Član 86

Sportsko udruženje prestaje sa radom brisanjem iz sportskog registra na osnovu rešenja o brisanju iz sudskog registra.

Član 87

Pravosnažne odluke suda i stalne sportske arbitraže iz člana 96. ovog zakona, donesene u skladu sa zakonom organi upravljanja, odnosno lica ovlašćena za zastupanje sportskog udruženja, dužna su da izvrše do utvrđenog roka.

z) Statusne promene

Član 88

Zaključenjem ugovora o spajanju sportsko udruženje može se spojiti, sa drugim sportskim udruženjem prenosom, odnosno pripajanjem imovine sportskog udruženja (preuzeto sportsko udruženje) na drugo sportsko udruženje (sportsko udruženje preuzimalac), i podeliti na dva ili više sportskih udruženja uz prestanak postojećeg sportskog udruženja.

Spajanjem i podelom sportskog udruženja ne može se menjati svojinska struktura sportskog udruženja, niti se promene mogu vršiti u vreme kada to može da ugrozi sistem takmičenja u tekućoj takmičarskoj sezoni.

Član 89

Sportska udruženja nastala podelom odgovaraju solidarno za obaveze podeljenog sportskog udruženja.

Upisom spajanja u registar, imovina, uključujući i prava i obaveze, preuzetog sportskog udruženja, prelaze na sportsko udruženje preuzimaoca.

Upisom spajanja sportskog udruženja članovi preuzetih sportskih udruženja postaju članovi sportskog udruženja preuzimaoca.

Nastupi sportista iz sportskih udruženja iz stava 1. ovog člana ostvaruju se u skladu sa sportskim pravilima nadležnog granskog sportskog saveza.

2. Sportska organizacija kao preduzeće

Član 90

Sportsku organizaciju kao preduzeće, odnosno ustanovu mogu osnovati u skladu sa zakonom, Republika Srpska, grad, opština, fizička i pravna lica.

U sportskoj organizaciji iz stava 1. ovog člana sportista može da se bavi sportskim aktivnostima profesionalno, zaključenjem ugovora ili amaterski, zaključenjem ugovora o delu (bavljenje sportskim aktivnostima), odnosno ugovora o stipendiranju u cilju sportskog usavršavanja.

Sportska organizacija iz stava 1. ovog člana može obavljati sportske aktivnosti i delatnosti ako ispunjava uslove iz člana 77. stav 2. ovog zakona.

Član 91

Sportska organizacija može se osnovati kao preduzeće i obavljati sportske aktivnosti i delatnosti ukoliko se sportska aktivnost obavlja većim delom kao delatnost preduzeća.

Iz naziva preduzeća iz stava 1. ovog člana mora biti vidljivo da je reč o sportskoj organizaciji.

Član 92

Na sportske organizacije kao preduzeća primenjuju se odredbe čl. 57, 58, 59, 60. i 61. ovog zakona, koje se odnose na sadržaj, uslove i način upisa u sudski i sportski registar.

3. Granski sportski savezi

Član 93

Granski sportski savezi su asocijacije sportskih organizacija, sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu u jednoj sportskoj grani.

Na teritoriji Republike Srpske može se u jednoj sportskoj grani osnovati jedan granski sportski savez i to na nivou Republike Srpske, regije, grada i opštine.

Granski sportski savez može se osnovati ako za njegovo osnivanje iskažu interes najmanje tri sportske organizacije u istoj grani.

Granski sportski savezi osnivaju se i organizuju slobodno na osnovu odluke o osnivanju.

Granski sportski savezi mogu sticati sredstva za obavljanje svojih sportskih aktivnosti i delatnosti iz osnivačkih uloga, članarina, priloga, poklona, legata, budžeta, igara na sreću, ustupanja televizijskih prava, reklama na sportskim takmičenjima, taksi na transfer igrača i stručnih kadrova, te prihoda koji se ostvaruju sopstvenim aktivnostima, prihoda od preduzeća čiji su osnivači, kao i drugih izvora utvrđenih zakonom.

Član 94

Granski sportski savez obavezan je da donese sportska pravila u odgovarajućoj grani sporta u skladu sa pravilima međunarodnih sportskih asocijacija.

Sportskim pravilima iz stava 1. ovog člana granski sportski savezi utvrđuju naročito:

- načela organizovanja;

- prava i obaveze sportista i sportskih stručnjaka;

- pravila za organizovanje sportskih takmičenja i učešće na njima;

- mere za borbu protiv upotrebe nedozvoljenih stimulativnih sredstava;

- mere za zdravstvenu zaštitu sportista u skladu sa pravilnikom o zdravstvenoj zaštiti sportista;

- uslove prelaska sportista iz jedne sportske organizacije u drugu i sankcije za nepoštivanje propisa;

- naknadu koja pripada sportskoj organizaciji iz koje dolazi sportista kao i naknadu od strane sportske organizacije u koju prelazi;

- sistem licenciranja sportista, sportskih stručnjaka i sportskih organizacija za učešće na takmičenjima;

- mere za osiguranje bezbednosti učesnika sportskih priredbi;

- uslove i način obavljanja sportske aktivnosti i stručnog rada;

- stručno obrazovanje i usavršavanje;

- programiranje razvoja sportske grane i dr.

Granski sportski savez je obavezan da u roku od 15 dana dostavi ministarstvu usvojena sportska pravila.

Član 95

Granski sportski savez samostalno uređuje sistem takmičenja svojih članova, kao i učešće sportskih organizacija na sportskim takmičenjima i priredbama u Republici Srpskoj.

Granski sportski savez obezbeđuje regularnost sportskih takmičenja iz svoje nadležnosti.

Sportska takmičenja u jednoj grani sporta mogu se organizovati samo od jednog saveza.

Granski savezi mogu u kolektivnim sportovima uspostaviti poseban sistem takmičenja za profesionalne sportske organizacije.

Član 96

Pri granskom sportskom savezu obrazuje se stalna sportska arbitraža kao način rešavanja sportskih sporova između granskog sportskog saveza i članova saveza, odnosno sportskih organizacija kao udruženja i njihovih članova.

Stalna sportska arbitraža odlučuje o sporovima iz stava 1. ovog člana u skladu sa statutom granskog sportskog saveza ili udruženja.

Odluka stalne sportske arbitraže je konačna i ima snagu pravosnažne sudske presude.

Član 97

Više granskih sportskih saveza, na osnovu odluke o udruživanju, može se udružiti u savez sportskih organizacija.

Odlukom se utvrđuje sedište, ciljevi, zadaci i poslovi saveza sportskih organizacija i način njegovog finansiranja.

4. Udruženja stručnih radnika i stručnjaka u sportu

Član 98

U oblasti sporta mogu se osnovati udruženja stručnih radnika i stručnjaka u sportu (sportista, trenera, pedagoga fizičke kulture, sudija, novinara, lekara, menadžera i sl.), u cilju unapređenja stručnog rada i organizacije sporta.

Udruženja iz prethodnog stava su deo odgovarajućeg granskog sportskog saveza i mogu imati status pravnog lica u skladu sa odredbama ovog zakona, pod uslovom da sportskim normativnim aktima, postupcima i odlukama ne narušavaju jedinstvo sportske organizacije ili asocijacije.

5. Sportska društva

Član 99

Sportske organizacije, sportisti, sportski stručnjaci i stručnjaci u sportu iz različitih grana sporta, mogu se udruživati u sportska društva.

Sportska društva se osnivaju radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i interesa, racionalnijeg korišćenja postojećih sportskih prostora, unapređenja stručnog rada i zajedničkog nastupa u programiranju razvoja sportova društva.

Član 100

Granski sportski savezi, udruženja sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu, ostala udruženja i sportska društva, utvrđena ovim zakonom, upisuju se u sudski registar i sportski registar.

Na osnivanje i upis u sportski registar i druga pitanja u vezi sa organizacijama iz stava 1. ovog člana, primenjuju se odredbe ovog zakona koje se odnose na sportska udruženja.

Ustanove i organizacije za obavljanje sportske delatnosti

1. Ustanove za razvoj sporta

Član 101

U cilju ostvarivanja programa iz člana 1. ovog zakona Vlada Republike Srpske može osnovati republičku ustanovu za razvoj sporta (direkciju, fond ili drugi organizacioni oblik).

Član 102

Ustanova iz prethodnog člana, u skladu sa ovim zakonom, obavlja sledeće poslove i zadatke:

-prikuplja finansijska sredstva za realizaciju programa (iz budžeta, od igara na sreću, od ustupljenog poreza, od taksi na transfer igrača, donacija, sponzorstva i drugih izvora);

- utvrđuje kriterije za raspodelu sredstava prikupljenih u skladu sa prethodnom alinejom i prati namensku realizaciju;

-gazduje i utvrđuje uslove za korišćenje poslovnih prostora u oblasti sporta, sportskih objekata i terena koji su u nadležnosti Republike Srpske;

- analizira postojeće stanje u sportu i planira razvoj sporta na nivou Republike Srpske;

- prikuplja i obrađuje statističke podatke;

- unapređuje informativnu delatnost;

- pruža marketinške, administrativne, knjigovodstveno-računovodstvene usluge za granske sportske saveze i sportska udruženja i druge sportske organizacije;

- obavlja funkciju privatizacionog fonda u oblasti sporta u skladu sa zakonom.

Član 103

Organi ustanove su upravni odbor, nadzorni odbor i direktor.

Organe iz prethodnog stava imenuje Vlada Republike Srpske.

Član 104

Bliže odredbe o ustanovi za razvoj sporta regulisaće se odlukom o osnivanju, statutom i drugim aktima ustanove.

Član 105

Finansiranje ustanove iz člana 102. ovog zakona vrši se iz sredstava koje ustanova obezbedi pružanjem usluga sportskim organizacijama i nadležnim organima državne uprave.

Član 106

Odredbe ovog zakona koje regulišu ustanovu za razvoj sporta mogu se primeniti i na organizovanje te ustanove na nivou grada.

Član 107

Pored ustanove iz člana 101. ovog zakona, za ostvarivanje utvrđenih ciljeva, mogu se osnovati i druge institucije i organi u skladu sa zakonom.

2. Organizacije za obavljanje sportske delatnosti

Član 108

Sportske organizacije i druga pravna i fizička lica mogu osnivati organizacije za obavljanje sportske delatnosti.

Organizacije iz prethodnog stava mogu se osnovati kao preduzeća, zadruge, agencije, sportski centri, sportske škole, radnje i drugi oblici privatnog preduzetništva, u skladu sa zakonom.

Organizacije iz prethodnog stava ovog člana mogu obavljati sportske delatnosti ako imaju obezbeđene uslove: prostor, objekat, opremu, stručne radnike i druge uslove u skladu sa zakonom.

Organizacije iz stava 1. ovog člana, koje pretežno obavljaju sportske delatnosti, pre upisa u sudski registar, obavezne su pribaviti saglasnost ministarstva.

3. Preduzetništvo

Član 109

Fizička lica mogu samostalnim radom da obavljaju sportsku aktivnost i sportsku delatnost ukoliko ispunjavaju uslove iz člana 77. ovog zakona.

Sportsku aktivnost iz stava 1. ovog člana, sportista, kao fizičko lice, može obavljati samo u individualnim sportovima i takmičenjima na nivou Republike Srpske ili međunarodnim takmičenjima u skladu sa ovim zakonima.

Samostalni sportista koji učestvuje u sportskim takmičenjima i organizuje sportsku rekreaciju i sportsku obuku upisuje se u sudski registar i u sportski registar u skladu sa ovim zakonom.

Član 110

Fizičko lice može obavljati poslove iz oblasti sporta kao što su: obučavanje u sportu, naučnoistraživački rad, planiranje razvoja, organizovanje takmičenja, sportskih priredbi i manifestacija u oblasti sporta, kao i pripremu i vođenje treninga sportista i drugih lica, u skladu sa zakonom.

Član 111

Fizičko lice iz prethodnog člana može obavljati poslove obučavanja i pripreme i vođenje treninga ako ima odgovarajući certifikat od nadležne ustanove ili organizacije.

Član 112

Fizičko lice koje ne ispunjava uslove iz prethodnog člana može početi da obavlja poslove samo ako zaposli lice koje ispunjava uslove iz prethodnog člana.

Član 113

Na samostalno obavljanje sportske delatnosti primenjuju se propisi o privatnom preduzetništvu samostalnim radnjama ako ovim zakonom nije drugačije regulisano.

H - SPORTSKI OBJEKTI

Član 114

Sportski objekat, njegov deo ili uređeni prostor je građevina, odnosno površina, namenjena za sportske aktivnosti i delatnosti.

Sportski objekat ima prateći prostor: sanitarni, garderobni, spremišni, gledališni i drugi sa odgovarajućom opremom.

Planinarski domovi, sokolski domovi i drugi objekti imaju status sportskog objekta.

Ministarstvo utvrđuje da li se neka površina ili objekat smatra sportskim objektom u skladu sa ovim zakonom i razvrstava sportske objekte od opšteg interesa za republiku i objekte od interesa za grad i opštine.

Član 115

Vlasnik, odnosno ovlašćeni korisnik, sportskog objekta (u daljem tekstu: korisnik), dužan je da objekat koristi i održava u skladu sa propisima i namenom objekta.

Korisnik je dužan da obezbedi sigurnost sportista, učesnika i gledalaca, te da ugradi i održava sanitarno-higijenske prostore.

Sportisti i druga lica koja upotrebljavaju sportski objekat i prateću opremu dužni su da ne ugrožavaju i povređuju druga lica na sportskom objektu, da koriste potrebnu opremu i da poštuju pravila donesena na osnovu ovog zakona ili drugih propisa, kojim se uređuju uslovi i način korišćenja određenih sportskih objekata.

Član 116

Ministarstvo i ministarstvo nadležno za prostorno planiranje sporazumno donose pravilnik o prostornim standardima, normativima i urbanističkotehničkim uslovima za planiranje mreže sportskih objekata, kao sastavnog dela prostornih i urbanističkih planova na nivou Republike Srpske, grada i opštine.

Sportski objekat mora biti tako uređen da ima arhitektonske i fizičke karakteristike koje osiguravaju bezbednost sportista, gledalaca i drugih lica, onemogućavaju izbijanje nereda među gledaocima, obezbeđuju efikasno kontrolisanje prisutnih, sadrže odgovarajuće prepreke ili ograde i omogućavaju delovanje redarske službe i predstavnika javne bezbednosti.

Ministar bliže propisuje uslove iz stava 2. ovog člana.

Sportski objekat mora imati odgovarajući certifikat međunarodne ili republičke sportske organizacije.

Sportski objekat može se koristiti samo ako su ispunjeni uslovi iz st. 2, 3. i 4. ovog člana.

Član 117

Deo škole, odnosno fakulteta, namenjen za ostvarivanje nastavnog plana i programa fizičkog vaspitanja učenika, odnosno studenata, ima status sportskog objekta.

Ministar nadležan za poslove obrazovanja može da odobri program korišćenja objekta iz stava 1. ovog člana i sportistima i sportskim organizacijama, ukoliko se takvim njegovim korišćenjem ne ometa ostvarivanje nastavnog plana i programa.

Ministar daje mišljenje kojim sportistima, odnosno sportskim organizacijama, treba dati prednost u korišćenju objekta iz stava 1. ovog člana.

Član 118

Ministarstvo, po pribavljanju saglasnosti ministarstva za poslove prostornog planiranja, te mišljenja opštine, odnosno grada, na čijem području se nalazi sportski objekat, za koji je izdata trajna ili privremena dozvola, izuzetno može odobriti promenu namene ili dislokacije sportskog objekta ili njegovog dela pod uslovom:

- da je na odgovarajući način obezbeđeno obavljanje sportskih aktivnosti na drugoj lokaciji i u drugom objektu;

- da više ne postoji potreba za postojećim sportskim objektom;

- da je promena namene od opšteg interesa.

Dopuštena je promena namene dela sportskog objekta iz stava 1. ovog člana pod uslovom da taj deo ne služi izvođenju sportskih aktivnosti (sala, igralište, borilište, strelište, bazen i slično) i da promene ne ugrožavaju izvođenje i praćenje sportskih aktivnosti.

Ministar izdaje odobrenje za promenu namene sportskog objekta iz prethodnog stava ovog člana.

Član 119

Za štetu koja nastane učesnicima, gledaocima i trećim licima usled neuslovnosti sportskog objekta, korisnik sportskog objekta odgovara prema pravilima o objektivnoj odgovornosti.
https://www.advokat.attorney/
Član 120

Pod javnim sportskim objektima, u smislu ovog zakona, podrazumevaju se posebno uređene javne površine u opštoj upotrebi, namenjene za određene sportske aktivnosti i delatnosti (trim staze, planinarske staze, skijaški tereni, biciklističke staze, sportsko ribolovne staze, plaže i sl.), dostupne građanima pod jednakim uslovima.

Sportski objekti i tereni iz prethodnog stava mogu se koristiti samo ako su obezbeđeni svi potrebni uslovi i preduzete sve potrebne mere za njihovo bezbedno korišćenje, a naročito: odgovarajuće uređenje, opremanje i održavanje, zaštitu od elementarnih nepogoda, sigurnosne zapreke i ograde, odgovarajuće oznake, markacija i znakovi.

Ministar bliže propisuje uslove i način uređenja, upravljanja, opremanja, održavanja i korišćenja javnih sportskih objekata (način obavljanja delatnosti, rad službi, pravila o redu i dr.), ako zakonom nije drugačije određeno.

Ministarstvo utvrđuje da li su ispunjeni uslovi iz stava 3. ovog člana.

Član 121

Javnim sportskim objektima kao dobrima u opštoj upotrebi upravlja Vlada Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske može poveriti, u skladu sa zakonom, upravljanje javnim sportskim objektom, odnosno dati ga na korišćenje odgovarajućoj organizaciji ili teritorijalnoj jedinici lokalne uprave na čijoj se teritoriji objekat nalazi.

Aktom o davanju na upravljanje iz stava 2. ovog člana, Vlada Republike Srpske utvrđuje granice javnog sportskog objekta.

Prostor namenjen za javni sportski objekat određuje se odgovarajućim prostornim planom, u skladu sa zakonom.

Kada se šumsko ili poljoprivredno zemljište na kojem se prostire javni sportski objekat nalazi u svojini više lica, Vlada Republike Srpske, odnosno organizacija iz stava 2. ovog člana, sporazumno sa vlasnicima zemljišta uređuje pitanja vezana za iskorišćavanje zemljišta, u skladu sa zakonom.

XI - SPORTSKE PRIREDBE

Član 122

Organizovanjem sportskih priredbi (sportskih takmičenja i sportskih manifestacija) mogu se baviti sportske organizacije i druga fizička i pravna lica (u daljem tekstu: organizator), pod uslovima koji su utvrđeni ovim zakonom.

Član 123

Organizator je dužan da osigura nesmetano i bezbedno održavanje sportske priredbe u skladu sa zakonom, sportskim pravilima i Evropskom konvencijom o nasilju i nedoličnom ponašanju gledalaca na sportskim priredbama.

Organizator je dužan da preduzme mere koje omogućavaju predupređenje rizika nastanka štete za učesnike, gledaoce i treća lica.

Član 124

Sportsko takmičenje može da se organizuje ukoliko organizator ima obezbeđene uslove predviđene sportskim pravilima u pogledu objekta, odnosno prostora, opremu, stručne i druge radnike i preduzme mere u skladu sa ovim zakonom.

Član 125

Organizator je dužan da, imajući u vidu značaj sportske priredbe, očekivani broj gledalaca, mesne prilike i druge okolnosti, donese plan bezbednosti i u saradnji sa MUP-om preduzme potrebne mere da za vreme njenog održavanja ne dođe do nasilja ili nedoličnog ponašanja gledalaca, a naročito:

- obezbedi upotrebu adekvatnih sredstava protiv izbijanja nereda i nedoličnog ponašanja, kako u neposrednoj blizini sportskog objekta, tako i na prilaznim putevima koje koriste gledaoci;

- pruža blagovremene informacije Ministarstvu unutrašnjih poslova;

- obezbedi takve karakteristike sportskog objekta koje osiguravaju bezbednost gledalaca, onemogućavaju lako izbijanje nereda među njima, efikasno kontrolisanje mase, odgovarajuće prepreke i ograde i mogućnost delovanja organa bezbednosti;

- efikasno odvajanje grupa gostujućih navijača, po potrebi izdvajanjem posebnih prostora na sportskom objektu gostujućim grupama navijača, kontrolisanjem prodaje ulaznica i preduzimanjem posebnih mera predostrožnosti neposredno pred takmičenje;

- isključi ili zabrani pristup sportskom objektu poznatim ili potencijalnim, izgrednicima i onim licima koji su pod uticajem alkohola i drugih opojnih sredstava;

- opremi sportske objekte efikasnim sistemom javnog razglasa i njegovo korišćenje, kao i druga sredstva publiciteta radi podsticanja gledalaca na korektno ponašanje;

- zabrani unošenje, prodaju i distribuciju alkoholnih pića u okviru sportskog objekta, kao i sva bezalkoholna pića koja nisu u bezbednoj ambalaži;

- obezbedi kontrolu da gledaoci u sportski objekat ne unose predmete koji se mogu upotrebiti u nasilnim postupcima, pirotehnička ili hemijska sredstva;

- obezbedi lica za vezu sa organima reda i bezbednosti;

- obezbedi izlaze za slučaj vanredne situacije i njihovo funkcionisanje.

Član 126

Organizator međunarodne sportske priredbe na teritoriji Republike Srpske obavezan je da o održavanju te priredbe obavesti nadležni organ, kao i ministarstvo.

Član 127

Sportske organizacije su obavezne da podstiču organizovanje i dobro ponašanje klubova navijača.

Gledaocima su zabranjeni nasilni, vulgarni i uvredljivi postupci, a naročito oni koji izazivaju rasnu, nacionalnu, političku, versku i drugu netrpeljivost.

Gledaoci i drugi učesnici sportske priredbe dužni su da pri dolasku na sportsku priredbu, za vreme trajanja sportske priredbe i pri odlasku sa sportske priredbe postupaju u skladu sa zakonom, drugim propisima, sportskim pravilima i uputstvima, nalozima i upozorenjima službenog osoblja organizatora sportske priredbe i policije.

Član 128

Na i u sportskim objektima na kojima se održava sportsko takmičenje, zabranjeno je točenje alkoholnih pića na dan održavanja takmičenja.

Gledaoci i drugi učesnici sportske priredbe ne smeju za vreme održavanja sportske priredbe u sportski objekat unositi, odnosno upotrebljavati alkohol i opojna sredstva.

Član 129

Organizator sportske priredbe mora formirati, odnosno obezbediti odgovarajuće službe (redarsku, hitne pomoći, spasilačku, vatrogasnu).

Službeno osoblje organizatora sportske priredbe mora imati legitimaciju i nositi jasne i upadljive oznake.

Član 130

Na organizovanje sportskih priredbi primenjuju se, pored odredbi ovog zakona i propisi o javnom okupljanju građana.

Član 131

Vlada Republike Srpske utvrđuje uslove i kriterije za konkurisanje sportskih organizacija za organizovanje međunarodnih sportskih priredbi na teritoriji Republike Srpske.

Nadležni organi grada, odnosno opštine, utvrđuju kriterije i uslove organizovanja republičkih sportskih priredbi na njihovom području.

XII - PRIZNANjA I NAGRADE

Član 132

Vlada Republike Srpske utvrđuje priznanja i nagrade za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta.

Nadležni organi grada, odnosno opštine, utvrđuju priznanja i nagrade za doprinos razvoju i afirmaciji sporta na njihovoj teritoriji.

Član 133

Sportista, državljanin Republike Srpske, sa mjestom prebivališta u Republici Srpskoj, koji je kao reprezentativac SFRJ osvojio medalju na olimpijskim ili paraolimpijskim igrama, svjetskim ili evropskim prvenstvima u olimpijskim sportovima (član Međunarodnog olimpijskog komiteta - IOC) - disciplinama u seniorskoj konkurenciji, može ostvariti pravo na Nacionalno sportsko priznanje Republike Srpske ukoliko je imao prijavljeno mjesto prebivališta na teritoriji Republike Srpske do 3. oktobra 2007. godine.

Sportisti, državljaninu Republike Srpske koji kao reprezentativac Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine osvoji medalju na olimpijskim ili paraolimpijskim igrama, svjetskim ili evropskim prvenstvima u olimpijskim sportovima (član Međunarodnog olimpijskog komiteta - IOC) - disciplinama u seniorskoj konkurenciji, a u trenutku osvajanja medalje ima mjesto prebivališta na teritoriji Republike Srpske, dodjeljuje se Nacionalno sportsko priznanje Republike Srpske.

Član 133a

Nacionalno sportsko priznanje Republike Srpske dodjeljuje se u vidu diplome i mjesečnog novčanog primanja u visini:

- tri prosječne neto zarade u Republici Srpskoj za decembar prethodne godine, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike, za zlatnu medalju na olimpijskim i paraolimpijskim igrama ili za svjetski rekord u olimpijskim disciplinama,

- dvije i po prosječne neto zarade u Republici Srpskoj za decembar prethodne godine, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike, za srebrnu medalju na olimpijskim i paraolimpijskim igrama ili za zlatnu medalju na svjetskom prvenstvu u olimpijskim disciplinama,

- dvije prosječne neto zarade u Republici Srpskoj za decembar prethodne godine, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike, za bronzanu medalju na olimpijskim i paraolimpijskim igrama ili za srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu, kao i zlatnu medalju na evropskom prvenstvu u olimpijskim disciplinama,

- jedne i po prosječne neto zarade u Republici Srpskoj za decembar prethodne godine, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike, za bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu ili srebrnu medalju na evropskom prvenstvu u olimpijskim disciplinama i

- jedne prosječne neto zarade u Republici Srpskoj za decembar prethodne godine, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike, za bronzanu medalju na evropskom prvenstvu u olimpijskim disciplinama.

Član 133b

Sportisti iz člana 133. ostvaruju pravo na Nacionalno sportsko priznanje Republike Srpske prestankom takmičarskog bavljenja sportom, a najranije nakon navršenih 35 godina života.

Sportista koji se takmičarski bavi sportom preko navedene starosne granice iz stava 1. ovog člana stiče pravo na Nacionalno sportsko priznanje Republike Srpske po prestanku takmičarskog bavljenja sportom.

Član 133v

Sportista koji prima novčanu nadoknadu za sportsko priznanje u nekoj od država koje su nastale raspadom bivše SFRJ nema pravo na Nacionalno sportsko priznanje Republike Srpske.

Član 133g

Rješenje o dodjeli Nacionalnog sportskog priznanja Republike Srpske i novčane nagrade donosi ministar za porodicu, omladinu i sport.

Protiv rješenja iz stava 1. ovog člana nije dopuštena žalba, ali se protiv njega može pokrenuti upravni spor.

XIII - FINANSIRANjE SPORTA

Član 134

Osnovu finansiranja sporta čine prihodi, koje sportske i druge organizacije u oblasti sporta ostvare, na osnovu programa, iz budžeta Republike Srpske, grada, opštine, prihoda od igara na sreću i drugih izvora.

Pod drugim izvorima ovaj zakon podrazumeva prihode od članarina, poklona, javnih donacija, reklama na sportskim takmičenjima i manifestacijama, ustupanja televizijskih prava, prihoda koji se ostvaruju sopstvenim aktivnostima i prihoda od preduzeća koji su osnivači.

Član 135

U cilju ostvarivanja opšteg interesa, Republika Srpska, gradovi i opštine izdvajaju deo sredstava iz budžeta za finansiranje programa u skladu sa ovim zakonom.

Član 136

Školske i studentske sportske aktivnosti finansiraju se iz budžeta sredstvima koja su namenjena za finansiranje osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, kao i sredstvima namenjenim za finansiranje razvoja sporta Republike, grada i opštine.

Član 137

Pravnim i fizičkim licima kao poreskim obveznicima, sredstva uložena u sponzorstva, donacije, pomoći i reklame za sportske namene priznaju se u rashode, čime se umanjuje poreska osnovica, shodno zakonima koji regulišu oblast poreza.

Član 138

Lmaterskim sportskim organizacijama, sportistima i stručnim radnicima u sportu priznaju se poreske olakšice na ime naknada za stipendije, pojačanu ishranu, autorska prava i troškove smeštaja, u skladu sa poreskim zakonima.

Član 139

Sportske i druge organizacije u oblasti sporta ostvaruju carinske, poreske i druge olakšice za nabavku i uvoz sportske opreme, građevinskog i drugog materijala neophodnog za izgradnju sportskih objekata i terena, u skladu sa zakonom.

Sportski objekti imaju status školskih objekata u odnosu na komunalnouslužne naknade u skladu sa zakonom.

Član 140

Sportske organizacije mogu osnovati samostalno i u saradnji sa drugim organizacijama i ustanovama, fondaciju za finansiranje izgradnje i opremanja sportskih objekata, učešće vrhunskih sportista na međunarodnim takmičenjima kao i organizaciju međunarodnih manifestacija.

XIV - INFORMATIKA U SPORTU

Član 141

Za organizovano i sistematično evidentiranje stanja u sportu, kao osnovu za vođenje dugoročne politike razvoja sporta, ministarstvo nadležno za poslove sporta vodi sledeće evidencije:

- pravnih i fizičkih lica koja obavljaju sportske delatnosti, sportske i druge organizacije,

- učeničkih i studentskih sportskih organizacija,

- sportskih objekata i terena,

- sportskih takmičenja i priredbi,

- međunarodnih sportskih takmičenja i priredbi,

- naučno-istraživačkih i stručnih radova u sportu,

- vrhunskih sportista i profesionalnih sportista,

- sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu,

- vrhunskih sportskih rezultata i dostignuća.

Član 142

Sportske i druge organizacije u oblasti sporta, kao i pojedinci, obavezni su da vode i dostavljaju podatke, utvrđene u prethodnom članu, ministarstbu.

Ministar će propisati obrazac za dostavu podataka iz prethodnog stava.

Član 143

Sportske i druge organizacije u oblasti sporta dužne su da vode bazične evidencije svojih članova, sportskih objekata, sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu, angažovanih sportista, sportskih rezultata, finansijskog poslovanja i dr.

Član 144

Vođenje evidencije i ukupne informatike u sportu, ministarstvo, može poveriti odgovarajućoj sportskoj ustanovi u skladu sa ovim zakonom.

Član 145

Ministarstvo, u skladu sa ovim zakonom, doneće pravilnik kojim će se utvrditi način vođenja evidencije, oblik obrasca, obaveze i nadležnosti pojedinih subjekata.

XV - NADZOR

Član 146

Nadzor nad primenom ovog zakona i drugih propisa u sportu i nadzor nad stručnim radom u oblasti sporta obavlja ministarstvo, preko republičkog sportskog inspektora i sportskih stručnjaka.

Poslove republičkog sportskog inspektora može obavljati lice koje ima visoku stručnu spremu društvenog smera, položen stručni ispit i najmanje tri godine radnog iskustva u oblasti sporta.

Sportske organizacije i druge organizacije u oblasti sporta dužne su da republičkom sportskom inspektoru omoguće obavljanje nadzora, odnosno obavljanje poslova i zadataka utvrđenih zakonom.

Bliže odredbe o načinu rada republičkog sportskog inspektora propisuje ministar.

Član 147

Republički sportski inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora ima pravo i dužnost da ostvaruje uvid i proverava:

1) da li su sportske i druge organizacije organizovane u skladu sa odredbama ovog zakona;

2) da li sportske i druge organizacije i pojedinci u oblasti sporta obavljaju sportske aktivnosti i delatnosti u skladu sa ovim zakonom;

3) da li se sprovode nalozi doneseni pri vršenju nadozra nad stručnim radom sportskih stručnjaka i organizacija u oblasti sporta;

4) da li se sportski objekti održavaju i koriste u skladu sa zakonom;

5) da li se sportska priredba organizuje u skladu sa zakonom i sportskim pravilima, a naročito da li je obezbeđeno njeno nesmetano i bezbedno održavanje;

6) da li se javna sredstva koriste u skladu sa namenom;

7) da li se sportske priredbe visokog rizika odvijaju u skladu sa zakonom;

8) da li sportske i druge organizacije u oblasti sporta preduzimaju aktivnosti protiv korišćenja nedozvoljenih stimulativnih sredstava u skladu sa zakonom;

9) da li sportske i druge organizacije u oblasti sporta vode propisane evidencije i dostavljaju nedležnom organu propisane podatke;

10) da li su sportske i druge organizacije u oblasti sporta donele propisana opšta akta i da li su ona u skladu sa zakonom i drugim propisima;

11) da li se imovina sportskih i drugih organizacija u oblasti sporta koristi u skladu sa zakonom;

12) da li sportske i druge organizacije u oblasti sporta obavljaju privrednu i drugu delatnost u skladu sa zakonom;

13) da li se zdravstvena zaštita sportista sprovodi u skladu sa važećim pravilnikom i zakonskim propisima;

14) da li se sprovode nalozi doneseni pri vršenju nadzora.

Član 148

U vršenju inspekcijskog nadzora republički sportski inspektor ovlašćen je da:

1. utvrdi identitet lica koja obavljaju stručni rad u sportskim i drugim organizacijama u oblasti sporta i zabrani stručni sportski rad licu koje ne ispunjava uslove određene zakonom do ispunjenja tih uslova;

2. privremeno oduzme evidencije, dokumenta i druga dokazna sredstva od značaja za utvrđivanje činjeničnog stanja, kao i predmete i sredstva čija upotreba nije dozvoljena u okviru sporta i one kojima se vrše nedozvoljene radnje;

3. zabrani sportskim i drugim organizacijama u oblasti sporta sprovođenje mera i radnji, odnosno aktivnosti i delatnosti koje su suprotne zakonu ili na zakonu zasnovanim propisima;

4. zabrani obavljanje sportskih aktivnosti za koje sportska i druga organizacija u sportu nije registrovana, odnosno obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti na način suprotan zakonu;

5. privremeno zabrani obavljanje sportske aktivnosti i delatnosti sportskim i drugim organizacijama u oblasti sporta do otklanjanja nedostataka koji su razlog zabrane, ukoliko onemogućava republičkom sportskom inspektoru vršenje poslova i zadataka utvrđenih zakonom;

6. zabrani korišćenje sportskog objekta koji ne ispunjava uslove određene zakonom i zabrani održavanje sportskih priredbi, ako nije obezbeđeno njihovo nesmetano i bezbedno održavanje;

7. podnese prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo, odnosno podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka;

8. preduzme i druge mere i radnje za koje je zakonom i drugim propisom inspektor ovlašćen.

Republički sportski inspektor u vršenju poslova nadzora sarađuje sa drugim inspektorima, pravosudnim organima, prekršajnim organima i drugim zainteresovanim organima i organizacijama.

Član 149

Ako prilikom vršenja nadzora utvrdi nepravilnosti, republički sportski inspektor će doneti rešenje kojim nalaže njihovo otklanjanje i odrediti rok u kome se to mora učiniti.

Član 150

Protiv rešenja republičkog sportskog inspektora može se izjaviti žalba u roku od 15 dana ministarstvu nadležnom za poslove sporta.

Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

Član 151

Radi uvida u kvalitet stručnog rada u sportu i provere uslova za obavljanje stručnog rada vrši se nadzor nad stručnim radom sportskih stručnjaka i sportskih organizacija i drugih organizacija u oblasti sporta.

Član 152

Nadzor nad stručnim radom u oblasti sporta obavljaju istaknuti sportski stručnjaci, odnosno ustanove u oblasti sporta.

Bliže odredbe o licima koja sprovode nadzor nad stručnim radom u sportu propisuje ministar.

Član 153

Sportske i druge organizacije u oblasti sporta i sportski stručnjaci dužni su da omoguće nadzor nad stručnim radom u skladu sa ovim zakonom.

XVI - KAZNENE ODREDBE

Član 154

Novčanom kaznom od 200 do 5.000 KM kazniće se za prekršaj sportska organizacija ili drugo pravno lice ako:

1. zaključi ugovor sa profesionalnim sportistom suprotno članu 44. ovog zakona;

2. angažuje za obavljanje stručnih poslova u sportu lice koje ne ispunjava uslove iz člana 26.;

3. obavlja školovanje ili osposobljavanje stručnih kadrova u sportu suprotno odredbama člana 27.;

4. ne organizuje stručno usavršavanje u skladu sa čl. 27. i 29.;

5. ne zaključi ugovor o osiguranju vrhunskih sportista od posledica nesretnih slučajeva u skladu sa članom 49. ovog zakona;

6. omogući takmičenje sportisti koji nije zdravstveno sposoban u skladu sa članom 50. ovog zakona;

7. navede sportistu na upotrebu dopinga ili mu da doping u skladu sa članom 51.;

8. izloži sportistu aktivnostima koje mogu da ugroze ili pogoršaju njegovo zdravstveno stanje u skladu sa članom 51.;

9. obavlja sportske aktivnosti ili delatnosti suprotno članu 56. ovog zakona;

10. prenese pravo upravljanja sportskim udruženjem suprotno članu 74. ovog zakona;

11. ne formira organe u skladu sa zakonom i statutom, član 76.;

12. obavlja sportske aktivnosti i delatnosti suprotno članu 77. ovog zakona;

13. ne podnese prijavu za upis u registar u skladu sa čl. 57, 58, 59, 60. i 61. ovog zakona;

14. koristi imovinu suprotno čl. 80, 81. i 82. ovog zakona;

15. obavlja sportske aktivnosti i delatnosti suprotno članu 93. ovog zakona;

16. ne obavlja sportsku aktivnost kao pretežnu delatnost preduzeća, član 91.;

17. ne donese sportska pravila u skladu sa članom 94.;

18. ne dostavi sportska pravila ministarstvu nadležnom za poslove sporta u propisanom roku, član 94. stav 3.;

19. ne obrazuje stalnu sportsku arbitražu u skladu sa članom 96. ovog zakona;

20. organizuje školska sportska takmičenja suprotno odredbi člana 31. ovog zakona;

21. koristi sportski objekat suprotno odredbi čl. 115, 116. i 117. ovog zakona;

22. ne uredi sportski objekat u skladu sa čl. 115. i 116.;

23. promeni namenu sportskog objekta ili njegovog dela suprotno odredbama člana 118.;

24. koristi javni sportski objekat suprotno odredbi člana 120.;

25. organizuje sportsku priredbu, sportsko takmičenje i manifestaciju suprotno odredbama čl. 124. i 125. ovog zakona;

26. ne zabrani unošenje i prodaju alkoholnih pića u sportskom objektu suprotno odredbi člana 125.;

27. ne vodi propisane evidencije ili ih ne dostavlja na propisan način u skladu sa članom 143.;

28. onemogućava obavljanje inspekcijskog nadzora ili izvršenje naloga datih pri inspekcijskom nadzoru, čl. 147. i 153.;

29. ne izvrši naloge date pri vršenju inspekcijskog nadzora u skladu sa članom 148.;

30. onemogućava obavljanje stručnog nadzora ili ne postupi po nalogu datom u vršenju nadzora nad stručnim radom čl. 148. i 153.;

31. organizuje međunarodne sportske priredbe na teritoriji Republike Srpske suprotno čl. 126. i 131.;

32. ne podnese izveštaj o utrošku odobrenih sredstava iz budžeta Republike, grada i opštine;

33. ne uskladi organizaciju rada i opšte akte u skladu sa članom 158.;

34. koristi državni kapital suprotno odredbama čl. 74, 80. i 81.;

35. za prekršaje iz tačke 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u sportskoj organizaciji, ili u drugom pravnom licu, novčanom kaznom od 50 do 1.000 KM, a preduzetnik novčanom kaznom od 50 do 500 KM.

Član 155

Novčanom kaznom od 50 do 1.000 KM kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

1. obavlja profesionalne sportske aktivnosti suprotno članu 44. ovog zakona;

2. učestvuje u sportskom takmičenju ako nije utvrđena njegova zdravstvena sposobnost u skladu sa članom 50;

3. navede sportistu na upotrebu dopinga ili mu da doping, član 51.;

4. izloži sportistu aktivnostima koje mogu da ugroze ili pogoršaju njegovo zdravstveno stanje, član 51.;

5. obavlja aktivnosti sportske organizacije u oblasti sporta pre upisa u sportski registar.

Član 156

Novčanom kaznom od 1.000 do 15.000 KM, za prekršaj, kazniće se:

1. sportske organizacije ako obavljaju privrednu delatnost suprotno uslovima određenim ovim zakonom, čl. 90, 91. i 92.;

2. sportske organizacije koje ne osiguraju učesnike u takmičenjima u skladu sa čl. 48. i 49.;

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice novčanom kaznom od 100 do 1.000 KM.

Član 157

Novčanom kaznom od 60 do 600 KM ili kaznom zatvora do 60 dana kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

1. postupi suprotno odredbama člana 127. ovog zakona;

2. koristi sportski objekat suprotno odredbi čl. 123. i 124.;

3. oštećuje sportski objekat na kome se odvija sportska priredba, njegovu opremu, uređaje i instalacije;

4. pri dolasku na sportski objekat izaziva nerede ili remeti tok sportske priredbe i ugrožava bezbednost drugih učesnika bacanjem bilo kakvih predmeta na sportski teren;

5. za vreme održavanja sportske priredbe nasilno ulazi u sportski teren i službene prostorije;

6. za vreme održavanja sportske priredbe unosi u objekat i konzumira alkohol i opojna sredstva;

7. donosi na sportsku priredbu ili na njoj upotrebljava pirotehnička i druga sredstva;

8. se nasilno, vulgarno i uvredljivo ponaša i svojim postupcima izaziva rasnu, nacionalnu, političku, versku i drugu netrpeljivost;

9. kao sportista upotrebi nedozvoljena stimulativna sredstva ili nagovori drugog sportistu na upotrebu istih.

XVII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 158

Postojeće sportske i druge organizacije u oblasti sporta koje su registrovane pre stupanja na snagu ovog zakona dužne su da usklade svoja unutrašnja akta sa odredbama ovog zakona, u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Prilikom usklađivanja akata iz prethodnog stava sportske i druge organizacije oslobađaju se od obaveze plaćanja sudske i administrativne takse.

Član 159

Postupak upisa u registar započet pre stupanja na snagu ovog zakona dovršiće se u skladu sa odredbama ovog zakona.

Član 160

Podzakonski propisi za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 161

Postojeći granski sportski savezi su obavezni da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donesu sportska pravila iz čl. 94. i 95. ovog zakona.

Član 162

Sportskim objektima u državnoj svojini koji na dan stupanja na snagu ovog zakona nemaju odgovarajuću urbanističku dokumentaciju ne može se do donošenja te dokumentacije pokrenuti postupak za menjanje namene.

Član 163

Sportski objekti, ugrađena oprema i transportna sredstva izgrađena ili pribavljena sredstvima Republike Srpske, grada ili opštine, kao i sportski objekti, oprema i transportna sredstva ranijih društveno-političkih zajednica, fondova, samoupravnih interesnih zajednica, organizacija kojima su bili osnivač Republika, grad ili opština, odnosno neka od ranijih društveno političkih zajednica, su u državnoj svojini.

Član 164

Vlada Republike Srpske može odlučiti da se nepokretnost u državnoj svojini, koju koristi organizacija iz člana 115. ovog zakona, koja nije u funkciji ostvarivanja ciljeva te organizacije i koja se koristi suprotno zakonu ili prirodi, odnosno nameni nepokretnosti, oduzme od korisnika i da na korišćenje drugom pravnom licu.

Vlada Republike Srpske može odlučiti da se nepokretnost u državnoj svojini koju koristi organizacija iz člana 115. stav 1. ovog zakona oduzme od korisnika i u slučajevima koji nisu navedeni u stavu 1. ovog člana, pod uslovom da postoji opšti interes, a korisniku obezbedi korišćenje druge odgovarajuće nepokretnosti.

Odredbe iz st. 1. i 2. ovog člana primenjuju se i na objekte, koji su u nadležnosti grada, odnosno opštine.

Član 165

Do donošenja odgovarajućih prostornih planova u skladu sa zakonom, Vlada Republike Srpske određuje koji se postojeći sportski objekti smatraju javnim sportskim objektima od interesa za Republiku Srpsku, a nadležni opštinski i gradski organi koji su javni sportski objekti od interesa za grad i opštinu, a za koje su izdate trajne ili privremene dozvole.

Član 166

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o sportu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 21/96) i Zakon o javnim smučarskim terenima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 32/94).

Član 166a

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Uredba o sportskim priznanjima i nagradama za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 54/07 i 84/07).

Član 167

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum