Vaš pravni kompas 

  • Zakon o slobodnim zonama Republike Srpske

  • Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
 #358  by law
 
ZAKON O SLOBODNIM ZONAMA REPUBLIKE SRPSKE
("Sl. glasnik RS", br. 65/2003)I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom, u skladu sa Zakonom o slobodnim zonama u BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 3/02 i 13/03), (u daljem tekstu: Zakon BiH), utvrđuju se uslovi za osnivanje i rad slobodne zone ili zone u njenom sastavu (u daljem tekstu: zona), djelatnosti koje se mogu obavljati u zoni, uslovi za obavljanje tih djelatnosti i uslovi za prestanak rada zone.

Na pitanja koja nisu uređena ovim zakonom primjenjuju se odredbe Zakona BiH.

Član 2

Zona obuhvata dio teritorije Republike Srpske koji je posebno ograđen i označen, u kome se obavljaju djelatnosti uz posebne uslove utvrđene Zakonom BiH.

Član 3

Zonu mogu osnovati domaća i strana pravna i fizička lica (u daljem tekstu: osnivači zone).

Član 4

Preduzeće za upravljanje zonom mogu osnovati osnivači zone i druga domaća i strana pravna i fizička lica.

Član 5

Korisnik zone je osnivač zone i/ili domaće i strano pravno i fizičko lice koje obavlja djelatnost u zoni.

Član 6

U zoni nije dozvoljeno obavljanje djelatnosti kojima se ugrožavaju životna sredina, zdravlje ljudi, materijalna dobra i bezbjednost zemlje, u skladu sa zakonom.

Član 7

Prava osnivača zone, preduzeća za upravljanje zonom i korisnika zone, utvrđena Zakonom BiH i ovim zakonom, ne mogu se umanjiti drugim zakonom ili drugim propisom.

Imovina korisnika zone ne može biti predmet nacionalizacije ili eksproprijacije.

Član 8

Korisnik zone ima pravo da slobodno zapošljava radnike iz inostranstva ukoliko nije drugačije određeno radnim zakonodavstvom Republike Srpske.

Član 9

Korisnik zone, kao strani ulagač u smislu Zakona o stranim ulaganjima, ima jednaka svojinska prava na nepokretnostima kao domaća pravna ili fizička lica.

Član 10

Oporezivanje korisnika zone obavljaće se u skladu sa poreskim zakonodavstvom Republike Srpske.

II - OSNIVANjE ZONE

Član 11

Pod osnivanjem zone podrazumijeva se postupak donošenja akata o osnivanju zone, osnivanje preduzeća za upravljanje zonom i pribavljanje saglasnosti Vlade Republike Srpske da se na određenom dijelu teritorije Republike Srpske može osnovati zona.

Član 12

Zona se može osnovati na području mjesta koje ima vazduhoplovno ili riječno pristanište otvoreno za međunarodni saobraćaj, ili uz magistralni put, odnosno magistralnu željezničku prugu.

Član 13

Zona se može sastojati i iz isključivo jednog prostorno odvojenog dijela - podzone, koji čini privrednu i organizacionu cjelinu zone.

Ako se zona sastoji iz dva dijela, svaki dio mora biti posebno odvojen i ograđen.

Član 14

Zona se osniva ako je to ekonomski opravdano, ako se iz zone izvoze roba i usluge u inostranstvo i ako su obezbijeđeni prostorni, građevinski, energetski i tehnički uslovi, uslovi u pogledu zaštite životne sredine i drugi uslovi za nesmetan rad zone utvrđeni ovim zakonom.

Osnivači zone donose akt o osnivanju zone, koji sadrži naziv osnivača, naziv zone, područje zone i djelatnosti koje će se obavljati u zoni.

Osnivački akt preduzeća za upravljanje zonom sadrži odredbe propisane Zakonom BiH, ovim zakonom i propisima kojima se uređuje osnivanje preduzeća.

Član 15

Preduzeće za upravljanje zonom podnosi Vladi Republike Srpske, preko ministarstva nadležnog za poslove prostornog uređenja (u daljem tekstu: nadležno ministarstvo), zahtjev za davanje saglasnosti za lokaciju (područje) i uslove slobodne zone ili zone u njenom sastavu (u daljem tekstu: saglasnost), odnosno podzone.

Uz zahtjev iz stava 1. ovog člana, preduzeće za upravljanje zonom podnosi:

1. akt o osnivanju zone, odnosno podzone,

2. dokumentaciju o području zone,

3. elaborat o ekonomskoj opravdanosti osnivanja zone, odnosno podzone sa procjenom stranih ulaganja i očekivane dobiti od poslovanja zone,

4. dokaz da preduzeće za upravljanje zonom, odnosno osnivač tog preduzeća ima pravo korišćenja, po bilo kom osnovu, zemljišta na kome se osniva zona, odnosno podzona,

5. dokaz da će se obezbijediti prostorni, građevinski, energetski organizacioni i tehnički uslovi, uslovi u pogledu živote sredine, i drugi uslovi za obavljanje djelatnosti u zoni, odnosno podzoni,

6. mišljenje nadležnog tijela opštine, odnosno grada na čijem području se zona osniva u vezi sa osnivanjem zone.

Mišljenje iz tačke 6. ne obavezuje Vladu.

Član 16

Vlada Republike Srpske, na prijedlog nadležnog ministarstva, koje će naročito sadržavati mišljenje o usaglašenosti sa planom prostornog uređenja i mišljenje o zaštiti životne sredine, daje saglasnost iz člana 15. u roku od 60 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva.

Saglasnost prestaje da važi ako zona, odnosno podzona ne počne sa radom u roku od dvije godine od dana davanja saglasnosti.

Saglasnost će prestati:

- odricanjem podnosioca zahtjeva - preduzeća za upravljanje zonom,

- prestankom (stečajem ili likvidacijom) preduzeća za upravljanje zonom,

- prestankom rada preduzeća za upravljanje zonom.

Odluku o prestanku saglasnosti donosi Vlada.

III - POSLOVANjE U ZONI

Član 17

Preduzeće za upravljanje zonom obavlja naročito sljedeće djelatnosti:

1. organizuje i utvrđuje uslove za gradnju u skladu sa zakonom, održava i obezbjeđuje prostor, infrastrukturu i tehničke uslove za nesmetano poslovanje u zoni i obezbjeđuje mjere za zaštitu životne sredine,

2. upravlja zonom, i to: odlučuje o zahtjevima za obavljanje djelatnosti u zoni, obezbjeđuje unutrašnji red u zoni, ulazak u zonu i izlazak iz zone, obezbjeđuje uslove za vršenje carinskog, inspekcijskog i drugog nadzora, utvrđuje mjere zaštite životne sredine u zoni i tarifu za korišćenje poslovnog prostora u zoni,

3. obavlja stručne i druge poslove od interesa za korisnike zone, kao i druge poslove saglasno aktu o osnivanju zone.

Član 18

Preduzeće za upravljanje zonom utvrđuje način na koji se područje zone koristi za obavljanje djelatnosti u zoni i uređuje unutrašnji red u zoni.

Akt kojim se uređuje red u zoni objavljuje se u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Preduzeće za upravljanje zonom i korisnik zone moraju pismenim ugovorom, koji se ovjerava kod opštinskog organa uprave, urediti međusobna prava i obaveze.

Član 19

Izvoz robe i usluga iz zone i uvoz robe i usluga u zonu su slobodni u skladu sa spoljnotrgovinskim i carinskim propisima.

Član 20

Korisnik zone je dužan da omogući sprovođenje mjera carinskog nadzora i vodi propisanu evidenciju o robi koja se uvozi, odnosno unosi u zonu, izvozi, odnosno iznosi iz zone i koristi u zoni.

Član 21

Na lica koja ulaze, odnosno izlaze iz zone primjenjuju se propisi kojima se uređuje prelazak carinske linije.

Član 22

Plaćanje i naplaćivanje u zoni između korisnika zone, između korisnika zone i preduzeća za upravljanje zonom i u poslovanju sa inostranstvom je slobodno i vrši se na ugovoreni način i u ugovorenom roku.

Član 23

Ulaganje kapitala na području zone, transfer dobiti i retransfer uloga su slobodni.

Član 24

Korisnik zone i preduzeće za upravljanje zonom mogu devizna sredstva ostvarena poslovanjem u zoni, držati na deviznom računu kod ovlašćene banke u zoni ili kod druge ovlašćene banke i mogu njima slobodno raspolagati.

Član 25

U zoni se mogu osnivati banke i druge finansijske organizacije, organizacije za poslove osiguranja i reosiguranja, kao i filijale strane banke i organizacije za poslove osiguranja i reosiguranja, koje mogu biti i u svojini stranog lica, saglasno propisima kojima se uređuju bankarsko poslovanje i poslovi osiguranja i reosiguranja.

Član 26

Uzimanje kredita u inostranstvu radi poslovanja u zoni, odnosno stvaranja uslova za poslovanje u zoni, kao i davanje kredita domaćim i stranim pravnim licima koja posluju u zoni je slobodno.

IV - NADZOR NAD SPROVOĐENjEM ZAKONA

Član 27

Nadzor nad sprovođenjem odredaba ovog zakona, osim nadležne carinarnice i ministarstava Vlade Republike Srpske, sprovode inspekcije u okviru svoje nadležnosti.

V - KAZNENE ODREDBE

Član 28

Novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 5.000 KM kazniće se za prekršaj preduzeće za upravljanje zonom ukoliko:

- sa korisnikom zone ne zaključi pismeni ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze (član 18. stav 3.).

Novčanom kaznom u iznosu od 100 KM do 1.000 KM kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u preduzeću za upravljanje zonom.

VI - ZAVRŠNE ODREDBE

Član 29

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o slobodnim zonama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 21/96).

Član 30

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum