Vaš pravni kompas 

  • Zakon o savjetu Ministara Bosne I Hercegovine

  • Zakoni Bosne i Hercegovine i propisi Bosne i Hercegovine
Zakoni Bosne i Hercegovine i propisi Bosne i Hercegovine
 #114  by legalis
 
ZAKON O SAVJETU MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
("Sl. glasnik BiH", br. 38/2002, 30/2003, 42/2003, 81/2006, 76/2007, 81/2007 i 24/2008)

PRAVA I DUŽNOSTI SAVJETA MINISTARA

Član 1

Ovim zakonom uređuju se, u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, prava, dužnosti i odgovornosti Savjeta ministara Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Savjet ministara), njegova organizacija, način rada i odlučivanja, prava i dužnosti predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg i članova Savjeta ministara, kao i odnos Savjeta ministara u vršenju funkcija prema drugim organima vlasti Bosne i Hercegovine.

Član 2

Savjet ministara je organ izvršne vlasti Bosne i Hercegovine koji vrši svoja prava i dužnosti kao vladine funkcije, u skladu sa Ustavom BiH, zakonima i drugim propisima Bosne i Hercegovine.

Član 3

Sjedište Savjeta ministara je u Sarajevu.

Član 4

Savjet ministara potpunije uređuje svoju unutrašnju organizaciju, kao i djelokrug i ovlaštenja službi koje obrazuje radi djelotvornog izvršavanja poslova iz svog djelokruga rada.

SASTAV SAVJETA MINISTARA

Član 5

Savjet ministara, u skladu sa Opštim okvirnim sporazumom za mir i naročito članom IIIAneksa 4. tog sporazuma (u kojem su predviđene odgovornosti i odnosi između institucija Bosne i Hercegovine i entiteta), čine predsjedavajući i ministri, i to:

- ministar spoljnih poslova,

- ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa,

- ministar finansija i trezora,

- ministar komunikacija i transporta,

- ministar civilnih poslova,

- ministar za ljudska prava i izbjeglice,

- ministar pravde,

- ministar bezbjednosti,

- ministar odbrane.

Radi boljeg i efikasnijeg izvršavanja vladinih funkcija, predsjedavajući Savjeta ministara ima ovlaštenja da imenuje dva ministra za zamjenike predsjedavajućeg Savjeta ministara, koji stupaju na dužnost nakon što njihovo imenovanje odobri Predstavnički dom kao dio postupka odobravanja iz člana 10. ovog zakona.

Mandat Savjeta ministara je isti kao mandat Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Član 6

Ukupni sastav Savjeta ministara će u toku cijelog mandata biti u potpunosti u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, naročito njegovim čl. V.4.(b) i IX.3., te će se u skladu s tim u sastavu Savjeta ministara obezbijediti jednaka zastupljenost konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine.

Predsjedavajući Savjeta ministara i zamjenici predsjedavajućih su iz različitih naroda.

U sastavu Savjeta ministara ili na dužnosti generalnog sekretara Savjeta ministara iz člana 24. ovog zakona mora se obezbijediti najmanje jedno mjesto za pripadnike ostalih.

Član 7

Svaki ministar ima jednog zamjenika ministra, osim ministra odbrane, koji ima dva zamjenika ministra.

Zamjenici ministara su iz različitih konstitutivnih naroda u odnosu na ministra.

Ako drugačije nije predviđeno ovim Zakonom, Zamjenici ministara zamjenjuju ministre u slučaju njihove odsutnosti ili sprečenosti da obavljaju dužnost.

Zamjenik ministra koji učestvuje na sjednici Savjeta ministara umjesto odsutnog ministra u skladu sa stavom (3) ovog člana, ima pravo odlučivati u njegovo ime po svim ili po pojedinim pitanjima u skladu sa ovlaštenjem koje mu odsutni ministar prenese i koji o tome pismeno obavijesti predsjedavajućeg Savjeta ministara.

Član 8

Osim ministra koji je odgovoran za rad ministarstva u cjelini i zamjenika ministra, sa pravima i dužnostima iz prethodnog člana ovog zakona, svako ministarstvo ima i sekretara ministarstava, koji obavlja poslove i zadatke utvrđene Zakonom o državnim službenicima u institucijama Bosne i Hercegovine i čije imenovanje se vrši u skladu sa odredbama tog zakona i uz uvažavanje principa sadržanih u članu 6. ovog zakona.

IMENOVANjE, ODOBRAVANjE I SMJENjIVANjE SAVJETA MINISTARA

Član 9

Predsjedavajućeg Savjeta ministara imenuje Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u skladu sa postupkom utvrđenim ovim Zakonom kod svakog novog mandata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, vodeći pri tom računa o principu zastupljenosti iz člana IX.3. Ustava Bosne i Hercegovine.

Odluka o imenovanju donosi se najkasnije 15 dana nakon održavanja konstituirajuće sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Predstavnički dom) u novom sastavu.

Odluka o imenovanju se odmah dostavlja Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na odobravanje.

Predsjedavajući Savjeta ministara stupa na dužnost nakon što njegovo imenovanje odobri Predstavnički dom.

Član 10

Prema članu V 4. Ustava Bosne i Hercegovine, predsjedavajući Savjeta ministara, najkasnije u roku od 35 dana od dana kada Predstavnički dom potvrdi njegovo imenovanje, a u skladu sa postupkom utvrđenim ovim Zakonom, imenuje ministre i zamjenike ministara i traži od Predstavničkog doma potvrdu imenovanja.

Ministri i zamjenici ministara stupaju na dužnost odmah nakon potvrde od strane Predstavničkog doma.

Član 10a

Kandidat za funkciju predsjedavajućeg Savjeta ministara i kandidati za funkcije ministra i zamjenika ministra imenuju se i potvrđuju saglasno postupku utvrđenim ovim Zakonom.

Član 10b

Za predsjedavajućeg Savjeta ministara, ministra i zamjenika ministra ne može se imenovati lice za koje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Izborna komisija) utvrdi da ne ispunjava uslove iz člana 10c. ovog Zakona.

Član 10c

Da bi lice moglo biti imenovano, potrebno je da:

a) ispunjava sve potrebne uslove za izbor kandidata propisane Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i da se na njega ne odnosi nijedna nespojivost funkcija propisana tim zakonom;

b) je dostavilo sve informacije koje su potrebne Izbornoj komisiji da ispuni svoje obaveze iz Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine u slučaju da je potvrđeno imenovanje tog lica.

Član 10d

Prije nego što Predsjedništvo Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Predsjedništvo BiH) imenuje predsjedavajućeg Savjeta ministara iz člana 9. ovog Zakona, zatražiće od lica koje se imenuje da dostavi sljedeće:

a) potpisanu izjavu na obrascu koji propisuje Izborna komisija u kojoj navodi:

1) podatke o svojoj stručnoj spremi, ranije funkcije, odnosno poslove koje je obavljalo, kao i odgovornosti koje je imalo u vršenju tih funkcija ili poslova;

2) da li je protiv njega izrečena kazna za krivično djelo;

3) da li je protiv njega potvrđena optužnica;

4) podatke o svojoj aktivnosti u periodu od januara 1992. do decembra 1995. godine, uključujući i informacije koje se odnose na zaposlenje, obavljanje političkih funkcija, kao i angažman u oružanim snagama ili policiji u tom periodu;

5) podatke o svom imovinskom stanju, uključujući i podatke o finansijskim sredstvima i interesima;

6) pristanak da Državna agencija za istrage i zaštitu (u daljnjem tekstu: SIPA) provjeri istinitost informacija datih u potpisanoj izjavi;

7) kontakt-informacije, jedinstveni matični broj, broj lične karte ili broj pasoša,

b) uredno ispunjene obrasce koje propisuje Izborna komisija, koji sadrže sve informacije koje su Izbornoj komisiji potrebne da utvrdi da li navedeno lice ispunjava sve uslove propisane u članu 10c. ovog Zakona.

Prije nego što predsjedavajući Savjeta ministara imenuje ministra ili zamjenika ministra, zatražiće od lica koje se imenuje dostavljanje svih informacija iz stava 1. ovog člana.

Organ nadležan za imenovanje prosljeđuje bez odgađanja informacije dostavljene na osnovu stava 1. tačke a) ovog člana SIPA-i.

Organ nadležan za imenovanje prosljeđuje bez odgađanja informacije dostavljene na osnovu stava 1. tačke b) ovog člana Izbornoj komisiji.

U skladu sa članom 3. stav 1. tačka 8. Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, SIPA provjerava istinitost informacija koje su joj dostavljene na osnovu stava 3. ovog člana i konačan izvještaj podnosi organu nadležnom za imenovanje. Nijedna odredba ovog stava neće se tumačiti, ni direktno ni indirektno, tako da se na bilo koji način ili u bilo kojoj formi proširuju nadležnosti SIPA-e u sprečavanju, otkrivanju i istraživanju krivičnih djela i/ili da se na neki drugi način SIPA ovlašćuje da vrši druge zadatke ili nadležnosti osim onih koji se strogo odnose na provjeravanje tačnosti podataka koji se dostavljaju na osnovu ovog stava.

Izborna komisija ocjenjuje, na osnovu informacija koje su joj dostavljene prema stavu 4. ovog člana i podataka iz službene evidencije, da li navedeno lice ispunjava uslove za imenovanje i potvrdu o tome dostavlja organu nadležnom za imenovanje.

Konačan izvještaj iz stava 5. ovog člana i potvrda o ispunjavanju uslova dostavlja se Predsjedništvu BiH najkasnije osam dana, odnosno predsjedavajućem Savjeta ministara najkasnije 30 dana od dana kada su informacije dostavljene SIPA-i, odnosno Izbornoj komisiji.

Sve informacije iz ovog člana obrađuju se u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Svi organi ili lica kojima se SIPA ili Izborna komisija obrate radi izvršavanja svojih obaveza iz ovog Zakona u potpunosti će i efikasno s njima sarađivati i odmah će im dostaviti svaku informaciju koju zatraže.

Postupak odlučivanja Izborne komisije propisan je Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine. Pravni lijekovi propisani Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine takođe se primjenjuju.

Član 10e

Najkasnije u roku od dva dana od isteka odgovarajućeg roka utvrđenog u članu 10d. stav 7. ovog Zakona, Predsjedništvo BiH može nastaviti sa postupkom imenovanja predsjedavajućeg Savjeta ministara samo kada budu ispunjeni svi sljedeći kriterijumi:

a) da je za navedeno lice Izborna komisija utvrdila da ispunjava sve uslove propisane u članu 10c. ovog Zakona;

b) smatra da je, na osnovu diskrecione ocjene informacija dostavljenih u potpisanoj izjavi prema članu 10d. stavu 1. tački a) ovog Zakona i konačnog izvještaja iz člana 10d. stav 5. ovog Zakona, navedeno lice podoban kandidat za funkciju na koju Predsjedništvo BiH namjerava da ga imenuje.

Najkasnije u roku od dva dana od isteka odgovarajućeg roka utvrđenog u članu 10d. stav 7. ovog Zakona, predsjedavajući Savjeta ministara može nastaviti sa postupkom imenovanja ministra ili zamjenika ministra samo kada budu ispunjeni svi sljedeći kriterijumi:

a) da je za navedeno lice Izborna komisija potvrdila da ispunjava sve uslove propisane u članu 10c. ovog Zakona;

b) smatra da je, na osnovu diskrecione ocjene informacija dostavljenih u potpisanoj izjavi prema članu 10d. stav 1. tački a) ovog Zakona i konačnog izvještaja iz člana 10d. stav 5. ovog Zakona, navedeno lice podoban kandidat za funkciju na koju predsjedavajući Savjeta ministara namjerava da ga imenuje.

Član 10f

U roku utvrđenom u članu 9. stav 2. ovog Zakona, Predsjedništvo BiH dostavlja Komisiji za pripremu izbora Savjeta ministara Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Komisija) ime lica imenovanog za predsjedavajućeg Savjeta ministara, kao i sljedeće informacije:

a) potpisanu izjavu čiji oblik i sadržaj propisuje Izborna komisija, u kojoj imenovano lice daje podatke iz člana 10d. stav 1. tačke a) alineja od 1) do 6) ovog Zakona;

b) službenu potvrdu Izborne komisije da navedeno lice ispunjava sve uslove iz člana 10c. ovog Zakona.

U roku utvrđenom u članu 10. stavu 1. ovog Zakona, predsjedavajući Savjeta ministara dostavlja Komisiji ime lica imenovanog za ministra ili zamjenika ministra, zajedno sa svim informacijama iz stava 1. ovog člana.

Informacije iz ovoga člana biće dostupne javnosti.

Član 10g

Na osnovu informacija dostavljenih u skladu sa članom 10f. ovog Zakona, Komisija odlučuje da li preporučuje Predstavničkom domu potvrdu izbora kandidata.

Kada ocjenjuje kandidata za funkciju predsjedavajućeg Savjeta ministara, Komisija daje preporuku najkasnije u roku od tri dana od dana kada je primila informacije. Za ocjenjivanje kandidata za funkciju ministra odnosno zamjenika ministra, rok za davanje preporuke je osam dana.

Komisija može odlučiti, u rokovima iz stava 2. ovog člana, da održi sjednicu na kojoj će postavljati pitanja imenovanom licu u vezi sa informacijama iz člana 10f. ovog Zakona i u pogledu njegove podobnosti za obavljanje poslova na položaju za koji se predlaže.

Svaka preporuka Komisije Predstavničkom domu ukazuje na broj glasova protiv kao i razloge za takve glasove.

Postupak ocjenjivanja referenci kandidata propisan ovim članom sprovodi se u skladu sa Poslovnikom Predstavničkog doma.

Član 10h

Predstavnički dom donosi odluku o potvrđivanju lica imenovanih na funkcije predsjedavajućeg Savjeta ministara, ministara i zamjenika ministara u roku od tri dana od dana kada je primio preporuku Komisije.

Član 10i

Postupak imenovanja i potvrđivanja predsjedavajućeg Savjeta ministara propisan ovim Zakonom biće završen najkasnije u roku od 22 dana od konstituirajuće sjednice Predstavničkog doma.

Postupak imenovanja i potvrđivanja ministara i zamjenika ministara propisan ovim Zakonom biće završen najkasnije u roku od 70 dana od konstituirajuće sjednice Predstavničkog doma.

Član 11

Ako Predstavnički dom ne potvrdi odluku Predsjedništva BiH o imenovanju predsjedavajućeg Savjeta ministara, Predsjedništvo BiH je dužno u roku od osam (8) dana da imenuje drugog predsjedavajućeg Savjeta ministara i da takvu odluku dostavi na potvrdu Predstavničkom domu.

Ako Predstavnički dom ne potvrdi odluku predsjedavajućeg Savjeta ministara o imenovanju ministra ili zamjenika ministra, predsjedavajući Savjeta ministara dužan je da u roku ne dužem od osam (8) dana imenuje drugo lice na to mjesto i da takvu odluku dostavi na potvrdu Predstavničkom domu, ili da podnese ostavku.

Član 11a

Smatra se da je Savjet ministara uspostavljen i operativan kada se ispune sljedeći uslovi:

a) da je predsjedavajući Savjeta ministara imenovan i potvrđen u skladu sa zakonom;

b) da je broj ministara i zamjenika ministara koji su imenovani i potvrđeni u skladu sa zakonom dovoljan da se obezbijedi da Savjet ministara može održavati sjednice i donositi odluke ili postupati u skladu sa ovim Zakonom.

Dok Savjet ministara ne bude uspostavljen i operativan u skladu sa stavom 1. ovog člana, dotadašnji Savjet ministara ostaje u tehničkom mandatu.

Član 12

Predsjedavajući Savjeta ministara može podnijeti ostavku bez obrazloženja.

Predsjedavajući Savjeta ministara podnosi ostavku Predsjedništvu BiH.

Ako predsjedavajući Savjeta ministara podnese ostavku ili ako je trajno sprečen da vrši svoju dužnost, Savjet ministara daje ostavku u cjelini a dužnost obavlja do potvrde novog predsjedavajućeg i članova Savjeta ministara. U tom slučaju primjenjuje se postupak iz čl. 9. i 10. ovog zakona.

Član 13

Predsjedništvo BiH može predložiti smjenu predsjedavajućeg Savjeta ministara. Ako Parlamentarna skupština BiH izglasa nepovjerenje predsjedavajućem, Savjet ministara daje ostavku u cjelini, ali dužnost obavlja do potvrde novog predsjedavajućeg i članova Savjeta ministara. Parlamentarna skupština takođe može, na svoju inicijativu, izglasati nepovjerenje Savjetu ministara. U oba slučaja primjenjuje se postupak iz čl. 9. i 10. ovog zakona.

Član 14

Ministri i zamjenici ministra mogu podnijeti ostavku bez obrazloženja.

Ministri i zamjenici ministra podnose ostavku predsjedavajućem Savjeta ministara.

Ako ministar ili zamjenik ministra podnese ostavku ili ako je trajno sprečen da vrši svoju dužnost, predsjedavajući Savjeta ministara imenuje njegovog nasljednika najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja njegove ostavke i/ili od dana kada je ustanovljeno da je ministar ili zamjenik ministra trajno spriječen da vrši svoju dužnost. Nasljednik ministra ili zamjenika ministra preuzima dužnost nakon što ga potvdi Predstavnički dom u skladu sa postupkom predviđenim članom 10. ovog zakona.

Zamjenik ministra privremeno obavlja dužnosti ministra tokom perioda između:

a) dana kada ministar podnese ostavku i dana kada nasljednik navedenog ministra preuzme dužnost u skladu sa postupkom predviđenim ovim zakonom; ili

b) dana kada se ustanovi da je ministar trajno spriječen da vrši svoju dužnost i dana kada nasljednik navedenog ministra prezume dužnost u skladu sa postupkom predviđenim ovim zakonom.

U slučaju da privremeno vršenje dužnosti iz stava (4) ovog člana nastane u vezi s ostavkom ministra odbrane ili ustanovljenje trajne spriječenosti vršenja dužnosti nastane u vezi s ministrom odbrane, predsjedavajući Savjeta ministara će odrediti koji od zamjenika ministra odbrane će privremeno obavljati dužnosti navedenog ministra tokom odnosnog perioda propisanog u stavu (4) ovog člana.

Član 15

Predsjedavajući Savjeta ministara može pokrenuti postupak za smjenu ministra i zamjenika ministra. Ako Parlamentarna skupština donese odluku o potvrdi smjene ministra ili zamjenika ministra, predsjedavajući Savjeta ministara dužan je da u skladu sa postupkom predviđenim članom 10. ovog zakona imenuje novog ministra, odnosno zamjenika ministra.

Novoimenovani ministar odnosno zamjenik ministra preuzima dužnost nakon potvrde Predstavničkog doma.

Ako Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine donese odluku o potvrdi smjene ministra u skladu sa stavom (1) ovog člana, zamjenik ministra će privremeno obavljati dužnosti navedenog ministra tokom perioda između dana donošenja navedene odluke o potvrdi i dana kada novoimenovani ministar preuzme dužnost u skladu sa postupkom predviđenim ovim zakonom.

Ako Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine donese odluku o potvrdi smjene ministra odbrane u skladu sa stavom (1) ovog člana, predsjedavajući Savjeta ministara će odrediti koji zamjenik ministra će privremeno obavljati dužnosti navedenog ministra tokom perioda između dana donošenja navedene odluke o potvrdi i dana kada novoimenovani ministar preuzme dužnost u skladu sa postupkom predviđenim ovim zakonom.

NAČIN RADA I ODLUČIVANjA

Član 16

Članovi Savjeta ministara obavezni su da učestvuju u radu Savjeta ministara.

Savjet ministara radi i odlučuje u sjednicama. Po pravilu, sjednice Savjeta ministra održavaju se najmanje jednom sedmično, osim u opravdanim slučajevima utvrđenim u Poslovniku o radu Savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Ako suprotno odredbama ovog zakona i odredbama navedenog Poslovnika predsjedavajući Savjeta ministara ne sazove dvije uzastopne sjednice Savjeta ministara, sjednicu će zajednički sazvati zamjenici predsjedavajućeg.

Savjet ministara može održati sjednicu i odlučivati ako sjednicama prisustvuje više od polovine članova Savjeta ministara.

Pripreme i način održavanja i vođenja sjednica Savjeta ministara uređuju se potpunije Poslovnikom o radu Savjeta ministara (u daljem tekstu: Poslovnik).

Član 17

U ostvarivanju svojih prava i dužnosti Savjet ministara donosi odluke, zaključke i rješenja, usvaja nacrte i prijedloge zakona, analize, informacije, strategijska dokumenta, programe, sporazume, protokole i druga akta (u daljem tekstu: akta).

Član 18

Savjet ministara donosi akta iz svoje nadležnosti većinom glasova članova koji su prisutni i glasaju o svim pitanjima i temama o kojima u daljoj proceduri konačno odlučuje Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.

O ostalim pitanjima Savjet ministara u pravilu odlučuje konsenzusom, članova koji su prisutni i glasaju a naročito o propisima, imenovanjima i postavljenjima iz djelokruga Savjeta ministara, Poslovniku i njegovom tumačenju.

U slučaju da se konsenzus ne postigne, predsjedavajući Savjeta ministara saziva člana odnosno članove Savjeta ministara koji je (su) protiv kako bi se postiglo rješenje. U slučaju da konsenzus ne bude postignut u roku od sedam dana ni na taj način, odluku donosi Savjet ministara u skladu sa stavom (1) ovog člana, s tim da navedena većina podrazumijeva glas najmanje jednog člana iz svakog konstitutivnog naroda.

U slučaju da zamjenik ministra zamjenjuje ministra u skladu sa ovim zakonom, glas navedenog zamjenika ministra računa se za potrebe izračunavanja većine propisane u stavu (1) ovog člana i za potrebe utvrđivanja postojanja konsenzusa propisanog u stavu (2) ovog člana. Prilikom računanja većine propisane u stavu (3) ovog člana, uračunava se glas navedenog zamjenika ministra, ali se ne smatra glasom pripadnika bilo kojeg od konstitutivnih naroda.

Član 19

Odluke Savjeta ministara su donesene danom usvajanja na sjednici, osim ako Savjet ministara ne odluči drugačije i objavljuju se u "Službenom glasniku BiH".

Član 20

Organi i druga tijela vlasti u Bosni i Hercegovini dužni su da se u potpunosti pridržavaju odluka Savjeta ministara Bosne i Hercegovine donesenih u skladu sa nadležnostima Savjeta ministara Bosne i Hercegovine.

Član 21

Savjet ministara obezbjeđuje javnost svog rada.

KANCELARIJE, SLUŽBE I RADNA TIJELA

Član 22

Radi obezbjeđenja potpunog, djelotvornog, kvalitetnog i usklađenog obavljanja poslova Savjet ministara osniva stalne ili privremene urede, direkcije, službe, odbore i druga tijela.

Stalna tijela su:

Direkcija za EU integracije, Generalni sekreterijat, Ured za zakonodavstvo, Odbor za unutrašnju politiku i Odbor za ekonomiju, Kancelarija koordinatora Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Direkcija za EU integracije

Član 23*

Direkcija za evropske integracije vrši naročito poslove koji se odnose na usklađivanje aktivnosti organa vlasti u Bosni i Hercegovini, nadzor nad provođenjem odluka koje donose nadležne institucije u Bosni i Hercegovini a koje se odnose na sve odgovarajuće aktivnosti potrebne za evropske integracije.

Direkcija učestvuje u aktivnostima ili izrađuje nacrte i prijedloge politika, zakona, drugih propisa i smjernica koje se odnose na izvršenje poslova koje je Bosna i Hercegovina dužna da preduzima kako bi se uključila u procese evropske integracije.

Direkcija obavlja i druge poslove koji se odnose na pokretanje inicijativa i savjetovanje o pitanjima usklađivanja ukupnih procesa i aktivnosti organa vlasti u Bosni i Hercegovini na ispunjenju obaveza prema evropskim integracijama.

Direkcija za evropske integracije vrši i druge poslove i zadatke koje joj dodijeli Savjet ministara, odnosno predsjedavajući Savjeta ministara.

Direkcijom rukovodi direktor, kojeg imenuje i razrješava Savjet ministara Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

Direktor je direktno odgovoran za svoj rad predsjedavajućem Savjeta ministara.

Generalni sekretarijat

Član 24

Generalni sekretarijat obavlja naročito poslove koji se odnose na: pripremu sjednica i sastanaka, vođenje zapisnika, vođenje evidencije, informisanje javnosti, praćenje provođenja odluka Savjeta ministara, protokol, obavlja materijalno-finansijske, administrativne i tehničke poslove za Savjet ministara u izvršavanju njegovih zadataka, stara se o objavljivanju odluka Savjeta ministara u službenim glasilima te vrši i druge poslove koje mu odlukom dodijeli Savjet ministara.

Unutrašnja organizacija Generalnog sekretarijata utvrđuje se pravilnikom koji donosi Savjet ministara.

Radom Generalnog sekretarijata rukovodi generalni sekretar kojeg imenuje i razrješava Savjet ministara na prijedlog predsjedavajućeg, u skladu sa Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

Generalni sekretar je direktno odgovoran za svoj rad predsjedavajućem Savjeta ministara.

Ured za zakonodavstvo

Član 25

Ured za zakonodavstvo je mjerodavan za davanje pravnog mišljenja o materijalima koji se upućuju Savjetu ministara u pogledu njihovog metodološkog jedinstva u pripremi i u pogledu usaglašenosti sa Ustavom BiH i zakonima BiH, za brigu o objavljivanju odluka u službenom glasilu BiH, entiteta i Brčko Distrikta BiH.

Uredom za zakonodavstvo rukovodi direktor.

Direktora Ureda imenuje i razrješava Savjet ministara u skladu sa Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

Odbor za unutrašnju politiku

Član 26

Odbor za unutrašnju politiku je koordinirajući organ za oblast iz djelokruga rada slijedećih ministarstava: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, Ministarstvo civilnih poslova, Ministarstvo pravde i Ministarstvo bezbjednosti.

Sva pitanja iz nadležnosti ministarstava iz stava 1. ovog člana, prije rasprave na sjednici Savjeta ministara obavezno se prethodno raspravljaju na sjednici Odbora za unutrašnju politiku.

Odborom, u pravilu, predsjedava zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara, a čine ga ministri ili zamjenici ministra iz stava 1. ovog člana, predstavnici Direkcije za EU integracije i Ureda za zakonodavstvo, Kancelarija koordinatora Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine te drugi članovi u skladu sa odlukom Savjeta ministara.

Odbor za ekonomiju

Član 27

Odbor za ekonomiju je koordinirajući organ za oblasti iz djelokruga rada slijedećih ministarstava: Ministarstvo za spoljnu trgovinu i ekonomske odnose, Ministarstvo finansija i trezora i Ministarstvo komunikacija i transporta.

Sva pitanja iz nadležnosti ministarstava iz stava 1. ovog člana, prije rasprave na sjednici Savjeta ministara obavezno se prethodno raspravljaju na sjednici Odbora za ekonomiju.

Odborom, u pravilu, predsjedava zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara, a čine ga ministri ili zamjenici ministra iz stava 1. ovog člana, predstavnici Direkcije za EU integracije i Ureda za zakonodavstvo, Kancelarija koordinatora Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, te drugi članovi u skladu sa odlukom Savjeta ministara.

Član 27a

Kancelarija koordinatora Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Kancelarija koordinatora) nadležna je da obavlja sve aktivnosti s ciljem koordinacije rada Savjeta ministara i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, a u svrhu primjene konačne arbitražne odluke za Brčko.

Kancelarija koordinatora naročito će imati nadležnosti, prava i dužnosti da:

1. bude blagovremeno informisana o svim sjednicama Savjeta ministara;

2. prisustvuje svim sjednicama Savjeta ministara, Odbora za unutrašnju politiku i Odbora za ekonomiju;

3. s ciljem realizacije poslova iz svoje nadležnosti ima pristup svim materijalima koji se pripremaju za sjednicu Savjeta ministara, materijalima koje Savjet ministara prosljeđuje Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, kao i materijalima koje Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine prosljeđuje Savjetu ministara;

4. po ovlašćenju predsjedavajućeg Savjeta ministara i predsjedavajućih Odbora za unutrašnju politiku i Odbora za ekonomiju učestvuju u raspravi na sjednicama Savjeta ministara i oba odbora o svim tačkama dnevnog reda koje se odnose na Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, bez prava da učestvuje u donošenju odluka;

5. posredovanjem predsjedavajućeg Savjeta ministara predlaže tačke dnevnog reda iz svoje nadležnosti za sjednice Savjeta ministara.

Član 27b

Koordinator i osoblje Kancelarije koordinatora su javni službenici Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, u skladu sa zakonom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine kojim se uređuje status javnih službenika.

PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDAVAJUĆEG I ČLANOVA SAVJETA MINISTARA

Član 28

Predsjedavajući predstavlja Savjet ministara i odgovoran je:

1. za usklađivanje rada Savjeta ministara;

2. za usklađivanje ustavnih odnosa Savjeta ministara sa radom Predsjedništva BiH, Parlamentarne skupštine BiH, kao i sa entitetima i Brčko Distriktom BiH;

3. za obezbjeđivanje saradnje između Savjeta ministara i vlada entiteta i nižih nivoa vlasti;

4. za sazivanje sjednica Savjeta ministara;

5. za predsjedavanje sjednicama Savjeta ministara;

6. za dnevni red sjednica Savjeta ministara;

7. za provođenje odluka Savjeta ministara;

8. za rad Direkcije za EU integracije.

Član 29

Predsjedavajući Savjeta ministara, u saradnji sa svojim zamjenicima, utvrđuje politiku rada Savjeta ministara, a naročito prioritete i dinamiku u radu Savjeta ministara.

Član 30

Predsjedavajući Savjeta ministara posebno usklađuje i prati aktivnosti institucija vlasti u Bosni i Hercegovini vezane za integrisanje Bosne i Hercegovine u EU.

U cilju djelotvornog obavljanja ovih poslova i zadataka predsjedavajućem Savjeta ministara je direktno odgovorna Direkcija za EU integracije.

Član 31

Predsjedavajući Savjeta ministara za svoj rad odgovara Parlamentarnoj skupštini BiH i Predsjedništvu BiH.

Član 32

Predsjedavajućeg Savjeta ministara, u slučaju njegove odsutnosti ili druge vrste spriječenosti da obavlja svoje dužnosti, zamjenjuje najmlađi od zamjenika predsjedavajućeg Savjeta ministara. U tom slučaju, navedeni zamjenik predsjedavajućeg ima sva prava i dužnosti predsjedavajućeg Savjeta ministara.

Član 33

Članovi Savjeta ministara osim prava i dužnosti neposrednog rukovođenja radom ministarstva i odgovornosti za stanje u oblastima iz djelokruga rada ministarstva, mogu pokretati inicijativu i razmatrati pitanja i utvrđivati stajališta po pojedinim pitanjima i koja nisu iz djelokruga ministarstva kojim rukovode, s tim da ta pitanja spadaju u ustavnu nadležnost Savjeta ministara.

ODNOSI SAVJETA MINISTARA I DRUGIH ORGANA U BiH

Odnosi sa Parlamentarnom skupštinom Bosne i Hercegovine

Član 34

Savjet ministara odgovara za svoj rad Parlamentarnoj skupštini.

Savjet ministara najmanje jednom godišnje podnosi izvještaj Parlamentarnoj skupštini, uključujući i izvještaje o budžetu.

Parlamentarna skupština može zatražiti da joj Savjet ministara podnese i vanredni izvještaj o određenom pitanju.

Član 35

Savjet ministara Parlamentarnoj skupštini predlaže zakone i druge akte u okviru svoga djelokruga.

Na zahtjev Parlamentarne skupštine Savjet ministara pripremiće prijedloge zakona, drugih akata i potrebnih materijala.

Član 36

Savjet ministara može predložiti sazivanje sjednice bilo kojeg doma ili radne komisije domova Parlamentarne skupštine, koja će na takav prijedlog postupati u skladu sa poslovnikom odgovarajućeg Doma.

Članovi Savjeta ministara imaju pravo i dužnost da učestvuju na sjednicama domova i radnih komisija Parlamentarne skupštine BiH.

Član 37

Na pitanja članova Parlamentarne skupštine postavljena Savjetu ministara, Savjet ministara daje odgovore, u skladu sa poslovnicima domova Parlamentarne skupštine i svom poslovniku.

Član 38

Odnosi između Savjeta ministara i Parlamentarne skupštine detaljno će se regulisati poslovnicima domova Parlamentarne skupštine i Poslovnikom Savjeta ministara.

Odnosi s drugim organima

Član 39

Savjet ministara redovno informiše Predsjedništvo BiH o odlukama i drugim aktivnostima Savjeta ministara.

Član 40

Savjet ministara može predložiti tačke za dnevni red Predsjedništva i Predsjedništvo može predložiti tačke za dnevni red Savjeta ministara.

Član 41

Predsjedništvo može predložiti sazivanje sjednice Savjeta ministara na kojoj bi se raspravljalo o pitanju od posebne važnosti za Predsjedništvo.

Član 42

Savjet ministara sarađuje u okviru svoje nadležnosti sa izvršnim i zakonodavnim organima Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

ZAVRŠNE I PRELAZNE ODREDBE

Član 43

Sredstva za rad Savjeta ministara, Direkcije za EU integracije, Generalnog sekretarijata, Ureda za zakonodavstvo i drugih stalnih i privremenih tijela koje osniva Savjet ministara obezbjeđuju se u budžetu Bosne i Hercegovine.

Član 43a

Do izbora 2010. godine, za sva imenovanja i potvrde imenovanja na funkcije iz čl. 9. i 10. ovog Zakona koji se izvrše u tom periodu, svako lice dužno je da, osim informacija iz čl. 10d. i 10f. ovog Zakona, navede i to da li je ikada bilo smijenjeno odlukom Visokog predstavnika donesenom u skladu s Aneksom 10. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, ili se na njega odnosila odluka za opstrukcije ili aktivnosti u suprotnosti sa Opštim okvirnim sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini koju je donio IPTF na osnovu Aneksa 11. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, ili se na njega odnosila odluka za opstrukcije ili aktivnosti u suprotnosti sa Opštim okvirnim sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini donesena prema odredbama Glave 14. Uputstva stranama izdatim prema Aneksu 1.A. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, bez obzira na to da li su pravne posljedice te odluke kasnije prestale, ograničene ili na drugi način promijenjene.

U periodu iz stava 1. ovog člana Predsjedništvo BiH i predsjedavajući Savjeta ministara, osim informacija iz člana 10f. ovog Zakona, dostavljaju Komisiji i informaciju iz stava 1. ovog člana.

U period iz stava 1. ovog člana uključeni su i izbori 2010. godine.

Član 44

U roku od trideset (30) dana od stupanja na snagu ovog zakona Savjet ministara će donijeti odluku o načinu nastavka rada Savjeta ministara, kojom će se po potrebi urediti izmjene odnosno raspuštanje postojećih administrativnih tijela koja obavljaju funkcije koje su u nadležnosti Bosne i Hercegovine.

Član 45

U roku od trideset (30) dana od stupanja na snagu ovog zakona, Savjet ministara će:

1. usvojiti Poslovnik o radu Savjeta ministara kojim će potpunije regulisati pripreme i način održavanja i vođenja sjednica Savjeta ministara;

2. imenovati direktora Direkcije za EU integracije;

3. imenovati generalnog sekretara Savjeta ministara i

4. imenovati direktora Ureda za zakonodavstvo.

Član 46

U roku od četrdeset i pet (45) dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, Savjet ministara će usvojiti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji stalnih tijela Savjeta ministara (Direkcije za EU integracije, Generalnog sekretarijata, Ureda za zakonodavstvo, Odbora za unutrašnju politiku i Odbora za ekonomiju).

Član 46a

U roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeće se zakon kojim će se regulisati organizacija Savjeta ministara, na način da se obezbijedi jednaka zastupljenost konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine, saglasno čl. V 4. (b) i IX 3. Ustava Bosne i Hercegovine.

Član 47

Ovaj zakon se objavljuje u "Službenom glasniku BiH" odmah, a stupio je na snagu 3. decembra 2002. godine.

Član 48

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o Savjetu ministara i ministarstvima Bosne i Hercegovine, objavljen u "Službenom glasniku BiH", broj 11/00, 17. aprila 2000. godine.Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o Savjetu ministara Bosne i Hercegovine

("Sl. glasnik BiH", br. 42/2003)

Član 4

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a objaviće se i u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta BiH.Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o Savjetu ministara Bosne i Hercegovine

("Sl. glasnik BiH", br. 81/2007)

Član 7

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".Samostalni član Zakona o izmjeni
Zakona o Savjetu ministara Bosne i Hercegovine

("Sl. glasnik BiH", br. 24/2008)

Član 2

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum