Vaš pravni kompas 

  • Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj

  • Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
 #356  by law
 
ZAKON O REGISTRACIJI POSLOVNIH SUBJEKATA U REPUBLICI SRPSKOJ
("Sl. glasnik RS", br. 67/2013 i 15/2016)I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuju se pravila vanparničnog postupka na osnovu kojih nadležni registarski sudovi postupaju i odlučuju o upisu u sudski registar poslovnih subjekata, kao i drugih subjekata koji se upisuju u sudski registar.

Član 2

Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

a) Registar poslovnih subjekata (u daljem tekstu: Registar) je knjiga koja u sebi sadrži podatke i isprave o poslovnim subjektima koji se registruju u skladu sa odredbama ovog zakona, a formira se na teritoriji Republike Srpske i sastoji se od glavne knjige i zbirke isprava registra,

b) registarski sud je sud nadležan za poslove registracije i označen je Zakonom o sudovima Republike Srpske,

v) nadležni registarski sud je sud nadležan za upis u registar subjekta upisa koji se određuje prema sjedištu subjekta upisa,

g) jednošalterski sistem je pružanje usluge jednošalterskog sistema podnosiocima prijave u postupku registracije kod nadležnog registarskog suda i u postupku dobijanja jedinstvenog identifikacionog broja kod nadležnog poreskog organa, a ako je moguće i carinskog broja kod Uprave za indirektno oporezivanje, a koje obavlja Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge (u daljem tekstu: Agencija),

d) glavna knjiga registra (u daljem tekstu: glavna knjiga) je javni dio registra koji sadrži aktuelne podatke i podatke o prethodnim upisima o subjektima upisa propisane ovim zakonom i vodi se u elektronskom i štampanom obliku,

đ) zbirka isprava registra (u daljem tekstu: zbirka isprava) je dio registra koji sadrži isprave na osnovu kojih je izvršen upis podataka o subjektima upisa u glavnu knjigu, te druge dokaze dostavljene i sastavljene u postupku upisa u registar, kao i odluke donesene u postupku upisa u registar i ista se vodi u elektronskom i štampanom obliku,

e) subjekt upisa je poslovni subjekt, odnosno pravno lice čiji je upis obavezan prema ovom zakonu, a to su privredna društva i druga pravna lica osnovana sa ciljem obavljanja privredne djelatnosti, javno preduzeće, ustanova, zadruga ili zadružni savez i drugo pravno lice koje se osniva s ciljem ostvarivanja profita. Subjekti upisa su, u smislu ovog zakona, i subjekti čiji je upis određen posebnim zakonom Republike Srpske,

ž) prijava za registraciju je propisani obrazac u koji subjekt upisa prijave unosi odgovarajuće podatke radi registracije,

z) matični broj subjekta upisa (u daljem tekstu: MBS) je evidencijski identifikacioni broj koji softver automatski generiše prilikom otvaranja novog dosijea poslovnog subjekta u osnivanju, a ovaj broj je jedinstven, nepromjenljiv i neponovljiv,

i) jedinstveni identifikacioni broj (u daljem tekstu: JIB) je jedinstvena identifikaciona numerička oznaka poreskog obveznika, koji dodjeljuje Poreska uprava Republike Srpske,

j) matični broj (u daljem tekstu: MB) je jedinstvena identifikaciona numerička oznaka koja se koristi kao stalna oznaka poslovnog subjekta u Registru i kod povezivanja podataka o poslovnim subjektima sadržanih u drugim registrima i evidencijama, a dodjeljuje ga Agencija,

k) registracija je svako unošenje podataka u glavu knjigu Registra, a u svrhu osnivanja subjekta upisa, statusnih promjena od značaja za pravni promet subjekata upisa u skladu sa ovim zakonom,

l) brisanje iz registra je svaki unos čije značenje je prestanak subjekta upisa, odnosno prestanak važenja pojedinačnog podatka upisanog u glavnoj knjizi registra koji se odnosi na pojedinačne subjekte upisa,

lj) učesnik u postupku registracije je lice koje je pokrenulo postupak registracije, odnosno lice o čijim se pravima i pravnim interesima odlučuje u postupku, te nadležni organ,

m) podnosilac prijave je učesnik u postupku registracije koji je pokrenuo postupak registracije, odnosno lice koje je potpisalo prijavu za registraciju, odnosno prijedlog, a odnosi se na osnivača, koji podnosi prijavu, odnosno lice ovlašćeno osnivačkim aktom ili generalnom, odnosno specijalnom punomoći izdate u skladu sa zakonom ili na osnovu drugog pravnog osnova kojim je takvo lice ovlašćeno da podnese prijavu za upis u registar,

n) zainteresovano lice je fizičko ili pravno lice koje ima pravni interes da mu se omogući uvid u zbirku isprava određenog subjekta upisa, odnosno podatke iz službene evidencije Registra,

nj) izvod iz Registra je ovjerena isprava koja se izdaje na zahtjev zainteresovanog lica na propisan način, a sadrži aktuelne podatke (aktuelni izvod) iz glavne knjige Registra i podatke svih prethodnih upisa (istorijski izvod),

o) uvjerenje predstavlja ovjerenu ispravu koja se izdaje na zahtjev zainteresovanog lica na propisan način, a u sebi sadrži javni podatak ili podatke iz zbirke isprava koji su prestali da važe,

p) potvrda predstavlja ovjerenu ispravu koja se izdaje na zahtjev zainteresovanog lica, a koja u sebi sadrži pojedinačni aktivni podatak,

r) evidencija poslovnih jedinica drugog registarskog suda su podaci o poslovnim jedinicama čije je sjedište subjekta upisa na području drugog registarskog suda.

Član 3

Postupak registracije poslovnih subjekata zasniva se na sljedećim principima:

a) obaveznost - svi poslovni subjekti definisani ovim i drugim posebnim zakonima Republike Srpske obavezni su prije započinjanja poslovne djelatnosti registrovati se kod nadležnog registarskog suda,

b) zakonitost - postupak registracije utvrđen je ovim zakonom,

v) ekonomičnost - postupak registracije, uvida u Registar i izdavanje izvoda iz Registra, obavlja se bez odlaganja i uz što manje troškova,

g) formalnost - registarski obrasci imaju obaveznu pisanu formu, čiji je sadržaj utvrđen posebnim pravilnikom, u skladu sa ovim zakonom,

d) prioritet - nadležni registarski sud je dužan postupati po pojedinačnim prijavama prema redoslijedu njihovog prijema,

đ) konstitutivnost - u trenutku upisa u Registar, činjenice koje se odnose na subjekat upisa postaju pravne, odnosno u momentu upisa u Registar se konstituišu određena prava i djelovanje registracije prema trećim licima,

e) javnost - podaci iz Glavne knjige registra su dostupni svim zainteresovanim licima, bez dokazivanja pravnog interesa, u skladu sa posebnim propisima koji regulišu zaštitu ličnih podataka, dok se uvid u zbirku isprava subjekta upisa može izvršiti ako za to postoji opravdan pravni interes.

Član 4

U skladu sa odredbama ovog zakona, u registar se obavezno upisuju svi oblici privrednih društava po odredbama Zakona o privrednim društvima, kao i drugi subjekti propisani posebnim zakonom.

Član 5

(1) U Registar se upisuje: osnivanje, povezivanje i brisanje subjekta upisa; osnivanje, odnosno brisanje dijela subjekta upisa; sve statusne promjene, uključujući promjene oblika organizovanja subjekta; podaci o povezanim društvima; podaci o subjektu upisa koji su od značaja za pravni promet i njihova izmjena; podaci u vezi sa prestankom, stečajnim, odnosno likvidacionim postupkom; podaci o pokretanju postupka brisanja subjekta registracije, kao i drugi podaci utvrđeni ovim ili drugim zakonima.

(2) Pored podataka iz stav 1. ovog člana, u Registar se upisuje zabrana obavljanja djelatnosti i upisa drugih činjenica na osnovu pravosnažne odluke nadležnog organa, izrečene privremene mjere, odnosno zabilježbe o odlukama donesenim u skladu sa drugim propisima.

(3) Korišćenje, tehničke karakteristike i održavanje elektronskog dijela registra propisuje se pravilnikom, koji donosi ministar pravde.

II - POSTUPAK REGISTRACIJE

1. Pokretanje postupka

Član 6

(1) Postupak registracije pokreće se podnošenjem prijave Agenciji ili njenim organizacionim jedinicama, nezavisno od sjedišta subjekta upisa.

(2) Prijava se podnosi na propisanom obrascu i uz prijavu se prilažu propisani dokumenti u originalu, ovjerenom prepisu ili ovjerenoj foto-kopiji.

(3) Ako je dokument podnesen na stranom jeziku, prilaže se i prevod tog dokumenta od ovlašćenog sudskog tumača.

(4) Strane javne isprave ne podliježu nadovjeri, pod uslovom reciprociteta.

Član 7

(1) Prijava se podnosi Agenciji neposredno, poštom ili elektronskim putem.

(2) Kada se prijava podnosi putem poštanske pošiljke, rokovi se računaju od dana kada je Agencija zaprimila prijavu sa dokumentacijom.

(3) Potpisivanje elektronske prijave i dokumenata, kao i ovjera elektronskih dokumenata, vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronski potpis i elektronski dokument.

2. Postupanje Agencije po prijavi

Član 8

Na zahtjev podnosioca prijave, Agencija izdaje potvrdu o zaprimljenoj prijavi.

Član 9

(1) Agencija prijavu sa dostavljenom dokumentacijom neposredno u pisanom obliku i elektronskim putem odmah i bez odlaganja dostavlja nadležnom registarskom sudu na odlučivanje.

(2) Agencija je dužna da prije dostavljanja prijave iz stava 1. ovog člana pribavi od nadležnog poreskog organa JIB za subjekte upisa i pod JIB za organizacioni dio subjekta upisa.

(3) Nadležni poreski organ, isti dan po prijemu prijave iz stava 2. ovog člana, dostavlja JIB ili pod JIB Agenciji ili obavještava Agenciju o razlozima za neizdavanje JIB, odnosno pod JIB.

3. Postupanje nadležnog registarskog suda po prijavi

Član 10

Nadležni registarski sud je dužan, u roku od dva dana od dana prijema prijave, ispitati i utvrditi da li su ispunjeni uslovi za upis u sudski registar i u istom roku donijeti odluku o upisu u sudski registar, ako su uz prijavu dostavljene potrebne isprave za upis u sudski registar.

Član 11

(1) U postupku ispitivanja prijave sud ispituje da li su za upis ispunjeni formalni i materijalni uslovi.

(2) Pod ispunjenim formalnim uslovima podrazumijeva se:

a) da je prijava podnesena na propisanom obrascu i potpisana od strane podnosioca,

b) da su uz prijavu priložene sve propisane isprave u originalu, odnosno ovjerenoj foto-kopiji,

v) da su isprave donesene u propisanom postupku, odnosno da imaju propisani sadržaj,

g) da su ispunjeni drugi formalni uslovi propisani ovim zakonom i drugim propisima.

(3) Pod ispunjenim materijalnim uslovima podrazumijeva se:

a) da je zahtjev za upis određenih podataka u saglasnosti sa ovim zakonom ili drugim posebnim zakonima, kojim je utvrđena obaveza upisa tih podataka,

b) da je zahtjev u saglasnosti sa odredbama opštih akata kojima su uređeni podaci, odnosno promjene koje se upisuju u sudski registar.

Član 12

(1) Pod istom ili sličnom firmom ne mogu biti upisana dva i više poslovnih subjekata koji bi u pravnom prometu izazivali zabunu o privrednom društvu i njegovoj djelatnosti.

(2) U slučaju potpune podudarnosti prijavljene firme sa već registrovanom firmom, registarski sud će pismeno upozoriti podnosioca prijave na postojanje identične firme, što predstavlja smetnju za registraciju.

(3) U slučaju iz stava 2. registarski sud će zaključkom tražiti od podnosioca prijave da u roku od tri dana izmijeni naziv prijavljene firme, u suprotnom, registarski sud će odbiti prijavu za upis u registar.

(4) Prije podnošenja prijave za upis u Registar, registarski sud će omogućiti, na zahtjev zainteresovanog lica, provjeru isključivosti odabrane firme, odnosno firme koju subjekt upisa ima namjeru prijaviti za registraciju.

Član 13

(1) Nadležni registarski sud provjerava da li su uz prijavu za registraciju podnesene potrebne registarske isprave, te da li su ona u skladu sa ovim zakonom ili posebnim propisima Republike Srpske kojima se uređuje osnivanje, organizacija i poslovanje pojedinačnih poslovnih subjekata.

(2) Ako su ispunjeni uslovi iz stava 1. ovog člana, nadležni registarski sud donosi rješenje kojim odobrava registraciju i upis u Registar.

(3) Ako nisu ispunjeni uslovi za registraciju, nadležni registarski sud odbija prijavu.

(4) Ako nadležni registarski sud posumnja u istinitost akta kojim se dokazuje činjenica koja je predmet upisa ili u zakonitost postupka po kome je akt donesen ili u zakonitost pravne radnje koja je predmet upisa, nadležni registarski sud održava ročište za raspravu na koju poziva podnosioca prijave i lica kojima bi mogle biti poznate sporne okolnosti i donosi odluku u skladu sa ovim zakonom ili drugim posebnim zakonima.

(5) Ako nadležni registarski sud posumnja u postojanje neke činjenice od koje zavisi da li je zahtjev za upis u Registar u saglasnosti sa ovim ili drugim zakonima, a sam nije ovlašćen da utvrđuje postojanje te činjenice, nalaže podnosiocu prijave da od nadležnog organa ili druge institucije pribavi odgovarajuću ispravu u određenom roku.

(6) Ukoliko je za utvrđivanje činjenice iz st. 4. i 5. ovog člana nadležan drugi sud, nadležni registarski sud će obavijestiti podnosioca prijave i nadležni organ, odnosno instituciju iz stava 5. ovog člana, da pred tim sudom pokrene postupak i o tome obavijesti nadležni registarski sud. Kad nadležni registarski sud primi obavještenje da je pokrenut postupak, prekida postupak za upis u Registar do pravosnažnog okončanja tog postupka.

(7) Nadležni registarski sud o radnjama opisanim u st. 1. do 5. ovog člana elektronskim putem obavještava Agenciju.

Član 14

(1) Nadležni registarski sud odluke donesene u postupku registracije dostavlja podnosiocu prijave putem Agencije.

(2) Agencija je dužna, odmah i bez odlaganja, odluke iz stava 1. ovog člana dostaviti podnosiocu prijave.

(3) Ukoliko se podnosilac prijave opredijeli da mu se odluka suda dostavlja na šalteru APIF-a, podnosilac će biti upozoren od Agencije da je dužan da se interesuje za ishod postupka registracije.

(4) Ukoliko se podnosilac prijave protekom roka od deset dana od dana kada je Agencija preuzela odluku suda ne interesuje za ishod registracije, Agencija na svojoj internet stranici i oglasnoj tabli isti dan ističe obavijest kojom podnosioca obavještava da je po podnesenoj prijavi za registraciju donesena sudska odluka i poziva podnosioca da u roku od osam dana od dana objavljivanja obavijesti preuzme odluku u prostorijama Agencije.

(5) Ukoliko podnosilac prijave u roku iz stava 4. ovog člana ne preuzme odluku suda, Agencija izvršava dostavu tako što odluku suda zajedno sa pozivom za plaćanje sudske takse i troškova objave rješenja u ‘Službenom glasniku Republike Srpske’ objavljuje na svojoj internet stranici i oglasnoj tabli isti dan, a dostavljanje se smatra izvršenim protekom roka od 15 dana od dana objave odluke suda na internet stranici i oglasnoj tabli.

(6) Ukoliko se podnosilac prijave opredijeli da mu se dostavljanje vrši putem pošte, Agencija je dužna da odluku suda, koristeći standardni obrazac povratnice sa izvještajem o uručenju pismena, propisanim od JP ‘Pošte Republike Srpske’ a. d. Banja Luka, putem pošte pošalje na adresu za prijem pismena navedenoj u prijavi za registraciju, zajedno sa pozivom za plaćanje sudske takse, odnosno troškova objave rješenja u ‘Službenom glasniku Republike Srpske’.

(7) Ukoliko se dostavljanje ne može izvršiti na način propisan stavom 6. ovog člana, dostavljanje će se izvršiti na način propisan u stavu 5. ovog člana.

Član 15

(1) Sve odluke registarskih sudova donesene u postupku registracije objavljuju se na internet stranici Agencije.

(2) Podaci upisani u Registar objavljuju se sa donošenjem rješenja o registraciji.

Član 16

(1) Uočavanje očiglednih grešaka u pisanju, koje je moguće sa sigurnošću provjeriti i utvrditi na osnovu podnesenih registarskih isprava, ne odlaže dalji postupak registracije.

(2) U slučaju neusaglašenosti između podataka upisanih u Registru sa podacima u rješenju o registraciji, nadležni registarski sud će, po službenoj dužnosti ili na zahtjev subjekta upisa, dostaviti subjektu upisa ispravljeni prepis rješenja, sa naznakom da se tim rješenjem zamjenjuje prethodno rješenje.

(3) Ispravka se upisuje umjesto postojećeg podatka i sud izdaje novo rješenje kojim se zamjenjuje ispravljeno.

(4) U slučajevima navedenim u st. 2. i 3. subjekti upisa neće snositi dodatne troškove.

4. Postupak upisa u Registar dijelova subjekta upisa i promjene sjedišta subjekta upisa

Član 17

(1) U slučaju upisa dijela subjekta upisa kada je podnosilac prijave subjekt upisa koji je upisan u nadležnom registarskom sudu Republike Srpske, prijava za upis osnivanja ili izmjena već upisanog dijela subjekta upisa (poslovne jedinice, filijale i drugo), po pravilu, podnosi se putem Agencije.

(2) Ako se radi o dijelovima subjekta upisa za čiji upis je nadležan drugi registarski sud u Federaciji Bosne i Hercegovine ili Brčko Distriktu BiH, nadležni sud koji je izvršio upis osnivanja ili izmjena već upisanog dijela subjekta upisa dostavlja rješenje po izvršenom upisu direktno nadležnom registarskom sudu na čijem području se nalazi sjedište te poslovne jedinice, odnosno dijela subjekta upisa. Za upis dijelova subjekta upisa čije se sjedište nalazi na području drugog registarskog suda svi upisi se vode samo u registru nadležnog registarskog suda kod kojeg se vodi poslovni subjekat u čijem se sastavu nalaze dijelovi poslovne jedinice.

(3) Nadležni registarski sud na čijem području se nalazi sjedište poslovne jedinice vrši upis sprovođenja rješenja nadležnog registarskog suda iz stava 2. ovog člana.

Član 18

(1) U slučaju upisa promjene sjedišta subjekta upisa koja dovodi do promjene nadležnosti suda, a kada je podnosilac prijave pravno lice upisano u nadležnom registarskom sudu Republike Srpske, prijava za upis promjene sjedišta podnosi se Agenciji.

(2) Elektronski podaci i isprave koje se odnose na poslovni subjekat koji je promijenio sjedište dostavljaju se, bez odlaganja, po službenoj dužnosti registarskom sudu nadležnom prema izmijenjenom sjedištu subjekta upisa i Agenciji.

(3) Ako subjekat upisa promijeni sjedište na područje drugog registarskog suda, za odlučivanje o upisu promjene nadležan je registarski sud na čijem području se nalazi novo sjedište subjekta upisa. U slučaju statusne promjene subjekta upisa koja dovodi do promjene sjedišta, nakon izvršenog upisa statusne promjene, upis u registar novog subjekta izvršiće sud nadležan prema novom sjedištu.

(4) Ukoliko prijava za promjenu sjedišta subjekta upisa i statusnih promjena bude odbačena ili odbijena, registarski sud kojem je dostavljena glavna knjiga sa zbirkom isprava dužan je, po pravosnažnosti rješenja, vratiti je nadležnom registarskom sudu prema zadnjem rješenju o upisu u sudski registar.

(5) Ako se radi o upisu promjene sjedišta subjekta upisa, koji je upisan u nadležan registarski sud u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta BiH, nadležni sud koji je izvršio upis osnivanja podatke i isprave dostavlja po službenoj dužnosti direktno nadležnom registarskom sudu na čijem se području nalazi novo sjedište subjekta upisa.

(6) Rješenje o upisu promjene sjedišta iz stava 5. ovog člana upisuje se u Registar.

(7) Subjekti upisa za koje je posebnim zakonom utvrđeno davanje prethodne dozvole za osnivanje i poslovanje od nadležnog organa i nad čijim se poslovanjem u skladu sa zakonom sprovodi redovni nadzor od nadležnog organa Republike Srpske mogu mijenjati sjedište samo na teritoriji Republike Srpske.

Član 19

Na slučajeve sprovođenja rješenja nadležnog registarskog suda iz Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta BiH, navedene u članu 17. st. 2. i 3. ovog zakona, kao i u slučaju upisa promjene sjedišta iz člana 18. st. 5. i 6. ovog zakona, od strane nadležnog registarskog suda Republike Srpske, ne primjenjuje se rok propisan u članu 10. ovog zakona.

III - OBAVEZNI PODACI REGISTRA

1. Opšti podaci Registra poslovnih subjekata

Član 20

(1) Registar se vodi u elektronskom i štampanom obliku.

(2) Glavna knjiga Registra vodi se u elektronskom i štampanom obliku.

(3) Glavna knjiga i zbirka isprava vodi se za svakog pojedinačnog subjekta upisa.

(4) Podatke upisane u glavnu knjigu mijenja samo nadležni registarski sud, a pristup glavnoj knjizi imaju Agencija i nadležni poreski organ.

(5) Glavna knjiga Registra u elektronskom obliku dostupna je svim registarskim sudovima u Bosni i Hercegovini.

(6) Zbirka isprava vodi se u elektronskom i pisanom obliku.

(7) Registarski sudovi garantuju vjerodostojnost upisa koji sprovedu.

Član 21

Nadležni registarski sud će zahtijevati isprave i dokumente na osnovu kojih se utvrđuje ispunjavanje formalnih i materijalnih uslova za upis u registar opštih i posebnih podataka.

Član 22

Opšti podaci o poslovnim subjektima koji se unose u glavnu knjigu Registra su:

a) naziv, sjedište i MBS ukoliko je osnivač/član pravno lice, odnosno ime, prezime, prebivalište i podatak o broju lične karte, kao i druge isprave na osnovu kojih je utvrđen identitet, ukoliko je osnivač/član fizičko lice,

b) predmet upisa,

v) dan i sat prijema prijave za upis kod Agencije,

g) naziv i sjedište subjekta upisa,

d) skraćena oznaka naziva subjekta upisa, ukoliko ga isti ima,

đ) MBS, MB i JIB, te carinski broj, ukoliko ga ima,

ž) pravna forma subjekta upisa,

z) naziv, broj i datum akta o osnivanju subjekta upisa, odnosno akta o izmjeni podataka,

i) ime i prezime, prebivalište, odnosno boravište i položaj ovlašćenog predstavnika/zastupnika subjekta upisa, podaci o ličnoj karti i drugim ispravama na osnovu kojih je utvrđen identitet,

j) obim ovlašćenja ovlašćenog predstavnika/zastupnika subjekta upisa,

k) visina uplaćenog kapitala u novcu, odnosno vrijednost uloga u stvarima i pravima,

l) visina uplaćenog kapitala u novcu,

lj) procentualno učešće pojedinačnog osnivača u kapitalu subjekta upisa

m) djelatnost subjekta upisa sa šiframa odgovarajućeg nivoa djelatnosti predviđenim važećom klasifikacijom djelatnosti,

n) pravo obavljanja spoljnotrgovinskog poslovanja.

2. Posebni podaci Registra poslovnih subjekata

Član 23

Posebni podaci, odnosno podaci koji se unose u Registar u slučaju upisa dijelova subjekta upisa, upisa međusobno povezanih subjekta upisa, te upisa statusnih promjena, odnosno promjena opštih i posebnih podataka od značaja za pravni promet odnose se na:

a) upis dijela ili poslovne jedinice subjekta upisa,

b) upis veze supsidijarnog društva,

v) spajanje dva ili više subjekata upisa,

g) pripajanje jednog ili više subjekata upisa drugom subjektu upisa,

d) podjele subjekata upisa na dva ili više subjekata upisa,

đ) promjene oblika subjekata upisa i

e) prestanak subjekta upisa.

Član 24

(1) Podaci koji se unose u Registar prilikom registracije podružnice ili poslovne jedinice subjekta upisa su:

a) naziv i mjesto poslovanja poslovne jedinice ili podružnice,

b) skraćena oznaka poslovne jedinice ili podružnice ukoliko ga subjekat upisa ima,

v) djelatnost poslovne jedinice ili podružnice subjekta upisa,

g) naziv, broj i datum akta o osnivanju poslovne jedinice ili podružnice subjekta upisa,

d) ime i prezime, prebivalište, odnosno boravište, svojstvo, obim ovlašćenja, broj lične karte ili druge isprave na osnovu koje je utvrđen identitet lica ovlašćenog za zastupanje poslovne jedinice ili podružnice subjekta upisa.

(2) Poslovna jedinica ili podružnica subjekta upisa upisuje se u glavnu knjigu Registra kod nadležnog registarskog suda prema sjedištu subjekta upisa.

(3) Rješenje o upisu dijela ili organizacione jedinice dostavlja se registarskom sudu na čijem području se nalazi sjedište ili organizaciona jedinica.

(4) Na osnovu rješenja iz stava 3. ovog člana, nadležni sud donosi rješenje kojim se evidentira poslovna jedinica na području tog suda i dostavlja ga nadležnom registarskom sudu na čijem području se nalazi sjedište subjekta upisa i dijelu društva koje se osniva, odnosno kod kojeg se vrši upis promjene.

Član 25

(1) Podaci koji se unose u Registar prilikom registracije podružnice ili poslovne jedinice stranog pravnog lica su:

a) naziv i mjesto poslovanja poslovne jedinice,

b) MB, MBS i JIB ili pod JIB,

v) djelatnost,

g) lično ime zastupnika, svojstvo, obim ovlašćenja i broj isprave na osnovu koje je navedenom licu utvrđen identitet,

d) naziv, pravna forma i sjedište osnivača,

đ) naziv, pravna forma, sjedište osnivača i MBS,

e) lično ime zastupnika osnivača i

ž) podatak o registrovanom kapitalu osnivača, ako se prema pravu države u kojoj je registrovan osnivač takav podatak registruje.

(2) Rješenje o registraciji poslovne jedinice stranog pravnog lica Agencija dostavlja Ministarstvu za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, Poreskoj upravi Republike Srpske, Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Službi za strance pri Ministarstvu bezbjednosti Bosne i Hercegovine, ukoliko se radi o zastupniku strancu.

Član 26

Prilikom registracije supsidijarnog ili povezanog društva u Registru, odnosno glavnoj knjizi, izvodima i rješenju o registraciji većinskog društva, nadležni registarski sud upisuje vezu upisom matičnog broja subjekta supsidijarnog društva uz podatke matičnog subjekta, odnosno upisom matičnog broja subjekta matičnog društva, uz podatke supsidijarnog ili povezanog društva.

Član 27

(1) Podaci koji se unose u glavnu knjigu Registra u slučaju spajanja dva ili više subjekata upisa su:

a) naziv i sjedište subjekata upisa koji se spajaju, kao i MBS tih subjekata,

b) broj i datum rješenja o registraciji kojim su registrovani subjekti upisa koji se spajaju,

v) naziv, broj i datum akta o spajanju subjekta upisa,

g) naziv i sjedište novog subjekta upisa nastalog spajanjem sa novim opštim podacima i

d) naziv, broj i datum akta o spajanju subjekta upisa.

(2) U rješenju o registraciji subjekta upisa koji prestaje postojati spajanjem u novi subjekt upisa upisuje se, pored činjenice prestanka postojanja brisanja, i činjenica spajanja, odnosno MBS novog subjekta upisa.

Član 28

(1) Podaci koji se unose u glavnu knjigu Registra u slučaju registracije pripajanja jednog ili više poslovnih subjekata drugom su:

a) naziv i sjedište subjekta upisa koji se pripaja drugom subjektu upisa,

b) broj i datum rješenja o registraciji kojim je registrovan subjekat upisa koji se pripaja i MBS tog subjekta,

v) naziv, broj i datum akta o pripajanju subjekta upisa,

g) naziv i sjedište subjekta upisa kojem se pripaja subjekt upisa sa novim opštim podacima i MBS tih subjekata.

(2) U rješenju o registraciji subjekta upisa koji prestaje da postoji pripajanjem drugom subjektu upisa upisuje se, pored činjenice prestanka postojanja brisanja, i činjenica pripajanja, odnosno broj rješenja o registraciji subjekta kojem je pripojen.

(3) U rješenju o registraciji postojećeg subjekta upisa upisuju se činjenica pripajanja i novi opšti podaci.

Član 29

(1) Podaci koji se unose u glavnu knjigu Registra u slučaju registracije podjele subjekta upisa ili odvajanja na dva ili više subjekata upisa su:

a) naziv i sjedište subjekta koji se dijeli na dva ili više novih subjekata upisa,

b) broj i datum rješenja o registraciji kojim je registrovan subjekt upisa koji se dijeli i MBS tog subjekta i

v) naziv, broj i datum akta o podjeli subjekta upisa.

(2) U rješenju o registraciji subjekta upisa koji se dijeli, pored činjenice dijeljenja, odnosno prestanka postojanja brisanja, upisuju se broj i datum rješenja o registraciji novih subjekata upisa nastalih dijeljenjem i MBS tih subjekata.

Član 30

Podaci koji se unose u glavnu knjigu Registra u slučaju upisa promjene oblika subjekta upisa su:

a) naziv o promjeni oblika subjekta upisa,

b) izmijenjeni MBS zbog promjene oblika organizovanja i

v) novi opšti podaci nastali zbog promjene oblika organizovanja.

Član 31

(1) Podaci koji se unose u glavnu knjigu Registra u slučaju prestanka subjekta upisa na jedan od načina utvrđenih važećim propisima Republike Srpske su:

a) datum prestanka subjekta upisa,

b) razlog prestanka subjekta upisa.

(2) Pokretanje postupka stečaja, odnosno likvidacije unosi se na osnovu odluke nadležnog suda.

(3) Nakon zaključenja postupka likvidacije, odnosno stečaja pravosnažno rješenje suda o zaključenju postupka dostavlja se nadležnom registarskom sudu.

(4) Na osnovu odluke suda iz stava 3. ovog člana, nadležni registarski sud, po službenoj dužnosti, briše subjekte upisa iz sudskog registra.

IV - ISPRAVE I DRUGI AKTI NEOPHODNI ZA UPIS U REGISTAR

Član 32

(1) Radi utvrđivanja i promjene opštih i posebnih podataka koji se prilikom osnivanja poslovnog subjekta ili izmjena podataka od značaja za pravni promet obavezno unose u Registar, u zavisnosti od predmeta upisa, podnose se sljedeće isprave:

a) lična karta,

b) putna isprava ili izvod iz odgovarajućeg registra kojim se utvrđuje identitet osnivača za domaće ili strano fizičko ili pravno lice, uvjerenje nadležnog organa o prebivalištu za domaće ili strano fizičko lice, te dokaz o izmirenim obavezama po osnovu poreza za osnivača - domaće ili strano fizičko i pravno lice,

v) lična karta ili putna isprava ili odgovarajuće pismeno ovlašćenje kojim se utvrđuje svojstvo lica ovlašćenog za zastupanje, odnosno predstavljanje subjekta upisa i ovjeren potpis tog lica, uvjerenje o prebivalištu za domaće ili strano fizičko lice, te uvjerenje o odobrenom boravku na teritoriji BiH ukoliko je lice ovlašćeno za zastupanje strano lice,

g) akt o osnivanju ili akt o izmjeni opštih podataka od značaja za pravni promet već osnovanog odnosno registrovanog subjekta upisa kojim se utvrđuje osnivanje, odnosno izmjena podataka ili drugi ogovarajući akt,

d) odluku o imenovanju lica za zastupanje u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu, ako takvo lice nije imenovano aktom o osnivanju, uz izjavu o prihvatanju ove dužnosti,

đ) potvrdu banke o izvršenoj uplati na privremeni račun ili račun poslovnog subjekta o deponovanom odnosno uplaćenom novčanom ulogu kojim se utvrđuje visina uplaćenog kapitala u novcu osnivača, odnosno člana poslovnog subjekta, s tim da potvrda sadrži podatke o uplatiocu, svrhi uplate, visini uplate i podatke o nazivu poslovnog subjekta u čiju korist se uplata vrši,

e) izvod iz odgovarajućeg javnog registra kojim se utvrđuje pravo svojine na ulogu u stvarima i pravima, te nalaz ovlašćenog sudskog vještaka ili revizora kojim se utvrđuje vrijednost uloga u stvarima i pravima,

ž) odgovarajuće odobrenje Komisije za hartije od vrijednosti ili Centralnog registra hartija od vrijednosti, ukoliko je to propisano posebnim zakonom, i

z) odobrenje nadležnog organa kao uslov upisa u Registar.

(2) Odredbe stava 1. pod t. a), b) i v) ovog člana primjenjuju se kod upisa svih oblika privrednih društava, kao i kod upisa promjene podataka koji se tim ispravama dokazuju, osim ako je njihova primjena izričito isključena ovim zakonom.

Član 33

(1) Uz prijavu za upis u Registar osnivanja akcionarskog društva podnose se sljedeće isprave:

a) isprave utvrđene odredbom člana 32. stav 1. t. a), b) i v),

b) akt o osnivanju ili drugi odgovarajući akt,

v) odobrenje nadležnog organa, odnosno Komisije za hartije od vrijednosti, a ako je posebnim zakonom predviđeno, isprave utvrđene članom 32. stav 1. tačka ž) ovog zakona,

g) potvrda banke o uplati osnivačkog kapitala u novcu, odnosno dokaz o novčanoj vrijednosti stvari i prava unesenih u društvo,

d) odluka o imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje, ako nije imenovano aktom o osnivanju, i

đ) ovjeren potpis lica ovlašćenog za zastupanje, te izjava direktora ili vršioca dužnosti o prihvatanju te dužnosti.

(2) U slučaju otvorenog osnivanja akcionarskog društva subjekt upisa podnosi i dokaz o objavljivanju javnog poziva za upis i uplatu akcija, odnosno prospekt sa odobrenjem prospekta od Komisije za hartije od vrijednosti.

(3) Uz prijavu za upis u Registar zatvorenog akcionarskog društva, pored isprava iz stava 1. ovog člana, prilaže se i dokaz o sredstvima obezbjeđenja za neuplaćeni iznos novčanog dijela osnivačkog uloga, odnosno za vrijednost neunesenog novčanog uloga.

(4) U Registar se upisuju osnivači akcionarskog društva.

Član 34

(1) Uz prijavu za upis u Registar osnivanja banke podnose se sljedeće isprave:

a) isprave utvrđene odredbom člana 32. stav 1. t. a), b) i v) ovog zakona,

b) akt o osnivanju banke ili drugi odgovarajući akt,

v) rješenje Agencije za bankarstvo o izdavanju dozvole za rad i saglasnost na akt o osnivanju i statut, odnosno druge isprave predviđene posebnim propisima,

g) dokaz da su uplaćena novčana sredstva na privremeni račun kod banke,

d) akt o imenovanju direktora ili vršioca dužnosti direktora, uz izjavu o prihvatanju ove dužnosti,

đ) ovjeren potpis lica ovlašćenog za zastupanje i

e) dokaz da su osnivači banke sredstva u nenovčanom obliku stavili na raspolaganje banci.

(2) Uz prijavu za upis u Registar poslova platnog prometa sa inostranstvom, kreditnih poslova sa inostranstvom i devizno-valutnih i mjenjačkih poslova banke, prilaže se ovlašćenje Agencije za bankarstvo, kao i odluka o imenovanju lica ovlašćenih za zastupanje i ovjeren potpis tih lica.

(3) Uz prijavu za upis u Registar poslova sa hartijama od vrijednosti banka prilaže rješenje Komisije za hartije od vrijednosti o davanju dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti.

(4) Na upis u Registar dijela banke shodno se primjenjuju odredbe člana 43. ovog zakona.

(5) Na upis štedionica, štedno-kreditnih organizacija, štedno-kreditnih zadruga shodno se primjenjuju odredbe stava 1. ovog člana.

(6) Uz prijavu za upis u registar osnivanja brokerskodilerskog društva podnose se sljedeće isprave:

a) isprave utvrđene odredbom člana 32. stav 1. t. a), b) i v) ovog zakona,

b) akt o osnivanju brokersko-dilerskog društva ili drugi odgovarajući akt,

v) rješenje Komisije za hartije od vrijednosti o izdavanju dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti,

g) potvrda banke o uplati osnivačkog uloga u novcu,

d) odluka o imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje, ako nije imenovano aktom o osnivanju,

đ) rješenje Komisije za hartije od vrijednosti o davanju saglasnosti na imenovanje lica ovlašćenog za zastupanje i

e) ovjeren potpis lica ovlašćenog za zastupanje, te izjava lica ovlašćenog za zastupanje o prihvatanju te dužnosti.

(7) Uz prijavu za upis u Registar osnivanja berze hartija od vrijednosti podnose se sljedeće isprave:

a) isprave utvrđene odredbom člana 32. stav 1. t. a), b) i v),

b) akt o osnivanju berze ili drugi odgovarajući akt,

v) rješenje Komisije za hartije od vrijednosti o izdavanju dozvole za osnivanje i rad berze,

g) potvrda banke o uplati osnivačkog uloga u novcu,

d) odluka o imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje, ako nije imenovano aktom o osnivanju,

đ) rješenje Komisije za hartije od vrijednosti o davanju saglasnosti na imenovanje lica ovlašćenog za zastupanje i

e) ovjeren potpis lica ovlašćenog za zastupanje, te izjava lica ovlašćenog za zastupanje o prihvatanju te dužnosti.

(8) Uz prijavu za upis u Registar osnivanja društva za upravljanje investicionim fondovima podnose se sljedeće isprave:

a) isprave utvrđene odredbom člana 32. stav 1. t. a), b) i v),

b) akt o osnivanju,

v) rješenje Komisije za hartije od vrijednosti o izdavanju dozvole za osnivanje i rad društva za upravljanje,

g) potvrda banke o uplati osnivačkog uloga u novcu,

d) odluka o imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje, ako nije imenovano aktom o osnivanju,

đ) rješenje Komisije za hartije od vrijednosti o davanju saglasnosti na imenovanje lica ovlašćenog za zastupanje i

e) ovjeren potpis lica ovlašćenog za zastupanje, te izjava lica ovlašćenog za zastupanje o prihvatanju te dužnosti.

Član 35

(1) Uz prijavu za upis u Registar osnivanja akcionarskog društva za osiguranje podnose se sljedeće isprave:

a) isprave utvrđene odredbom člana 32. stav 1. t. a), b) i v) ovog zakona,

b) akt o osnivanju društva za osiguranje ili drugi odgovarajući akt,

v) rješenje Agencije za osiguranje Republike Srpske o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti osiguranja,

g) potvrda banke o uplati osnivačkog uloga u novcu,

d) odluka o imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje, ako nije imenovano aktom o osnivanju,

đ) rješenje Agencije za osiguranje Republike Srpske o davanju saglasnosti za imenovanje lica ovlašćenog za zastupanje i

e) ovjeren potpis lica ovlašćenog za zastupanje, te izjava lica ovlašćenog za zastupanje o prihvatanju te dužnosti.

(2) Na upis u Registar dijela akcionarskog društva za osiguranje shodno se primjenjuju odredbe člana 43. ovog zakona.

(3) Uz prijavu za upis u registar osnivanja društva za uzajamno osiguranje primjenjuju se odredbe stava 1. ovog člana.

(4) Uz prijavu za upis u registar osnivanja društva za zastupanje u osiguranju podnose se sljedeće isprave:

a) isprave utvrđene odredbom člana 32. stav 1. t. a), b) i v) ovog zakona,

b) akt o osnivanju društva za zastupanje u osiguranju ili drugi odgovarajući akt,

v) rješenje Agencije za osiguranje Republike Srpske o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju,

g) potvrda banke o uplati osnivačkog uloga u novcu i

d) odluka o imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje, ako nije imenovano aktom o osnivanju.

Član 36

(1) Uz prijavu za upis u Registar osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću podnose se sljedeće isprave:

a) isprave utvrđene odredbom člana 32. stav 1. t. a), b) i v) ovog zakona,

b) akt o osnivanju,

v) potvrda banke o izvršenoj uplati kapitala u novcu, odnosno dokaz o novčanoj vrijednosti stvari i prava unesenih u društvo, čija je vrijednost procijenjena od strane ovlašćenog procjenitelja,

g) odluka o imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje, ukoliko nije imenovano aktom o osnivanju,

d) ovjeren potpis lica ovlašćenog za zastupanje, te izjava direktora ili vršioca dužnosti direktora o prihvatanju dužnosti.

(2) Uz prijavu za upis u Registar osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću, uz isprave navedene u stavu 1. ovog člana, podnosi se i dokaz o sredstvima obezbjeđenja za neuplaćeni iznos novčanog dijela osnivačkog uloga, odnosno za vrijednost neunesenog nenovčanog dijela.

Član 37

Uz prijavu za upis u Registar osnivanja ortačkog društva i komanditnog društva podnose se sljedeće isprave:

a) isprave utvrđene članom 32. stav 1. t. a), b) i v) ovog zakona,

b) akt o osnivanju,

v) potvrda banke o uplati novčanog uloga na privremeni račun, odnosno dokaz o tome da su stvari i prava stavljene na raspolaganje društvu, ukoliko je predviđena uplata novca, odnosno unošenje stvari i prava u društvo, aktom o osnivanju, čija je vrijednost procijenjena od strane ovlašćenog procjenitelja i

g) ovjeren potpis lica ovlašćenog za zastupanje, te izjava direktora ili vršioca dužnosti direktora o prihvatanju dužnosti.

Član 38

Na upis u Registar osnivanja javnog preduzeća shodno se primjenjuju odredbe zakona koje se odnose na upis akcionarskog i društva sa ograničenom odgovornošću, u zavisnosti od oblika organizovanja javnog preduzeća.

Član 39

Uz prijavu za upis u Registar osnivanja organizacija ili drugih pravnih lica kojima je po zakonu povjereno vršenje javnih ovlašćenja podnose se sljedeće isprave:

a) isprave utvrđene članom 32. stav 1. t. a), b) i v) ovog zakona,

b) akt o osnivanju ili drugi odgovarajući akt,

g) akt nadležnog organa da organizacija ili drugo pravno lice, kojem je po zakonu povjereno vršenje javnih ovlašćenja i koje ispunjava propisane uslove za obavljanje poslova, ako je to predviđeno posebnim zakonom,

d) odluka o imenovanju direktora ili vršioca dužnosti direktora, ako nije imenovan aktom o osnivanju i ovjereni potpis, uz izjavu o prihvatanju ove dužnosti,

đ) akt nadležnog organa o davanju javnog ovlašćenja organizaciji ili drugom pravnom licu, kojem je po zakonu povjereno vršenje javnih ovlašćenja i

e) akt nadležnog organa da organizacija ili drugo pravno lice, kojem je po zakonu povjereno vršenje javnih ovlašćenja i ispunjava propisane uslove za obavljanje poslova, ako je to predviđeno posebnim zakonom.

Član 40

Uz prijavu za upis u Registar osnivanja poslovnog udruženja prilaže se ugovor o osnivanju, dokaz o uplati osnovnog kapitala u novcu, dokaz o stavljanju stvari i prava na raspolaganje poslovnom udruženju u skladu sa ugovorom, odluka o imenovanju zastupnika poslovnog udruženja i ovjeren potpis zastupnika poslovnog udruženja.

Član 41

Uz prijavu za upis u Registar osnivanja ustanove podnose se sljedeće isprave:

a) isprave utvrđene članom 32. stav 1. t. a), b) i v) ovog zakona,

b) akt o osnivanju ili drugi odgovarajući akt,

g) dokaz o iznosu sredstava za osnivanje i početak rada ustanove, odnosno dokaz da su stvari i prava koja se unose u ustanovu predata na raspolaganje ustanovi, ako su osnivačkim aktom ova sredstva utvrđena kao osnovni kapital,

d) odluka o imenovanju direktora i vršioca dužnosti direktora, ako nije imenovan aktom o osnivanju i ovjeren potpis, te izjava direktora ili vršioca dužnosti direktora o prihvatanju dužnosti,

đ) akt nadležnog organa da ustanova ispunjava propisane uslove za obavljanje poslova ustanove i

e) druge akte i isprave propisane posebnim propisima u zavisnosti od vrste ustanove.

Član 42

(1) Uz prijavu za osnivanja zadruge podnose se sljedeće isprave:

a) akt o osnivanju,

b) zadružna pravila,
https://advokat-prnjavorac.com
v) dokaz o izvršenoj uplati ili unošenju udjela, odnosno sredstava osnivača u skladu sa osnivačkim aktom,

g) odluka o imenovanju direktora,

d) ovjeren potpis lica ovlašćenog za zastupanje i izjava direktora ili vršioca dužnosti direktora o prihvatanju dužnosti i

đ) isprave predviđene posebnim zakonima.

(2) Na upis u sudski registar zadružnog saveza shodno se primjenjuje stav 1. ovog člana.

Član 43

Uz prijavu za upis osnivanja poslovne jedinice domaćeg pravnog lica podnose se sljedeće isprave:

a) akt o osnivanju,

b) odluka o imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje, ako to lice nije imenovano aktom o osnivanju,

v) ovjeren potpis lica ovlašćenog za zastupanje uz izjavu o prihvatanju dužnosti i

g) isprave utvrđene članom 32. stav 1. t. a), b) i v) ovog zakona.

Član 44

Uz prijavu za upis osnivanja poslovne jedinice stranog pravnog lica podnose se sljedeće isprave:

a) akt o osnivanju,

b) odluka o imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje poslovne jedinice stranog pravnog lica, ukoliko isti nije imenovan osnivačkim aktom,

v) ovjeren potpis lica ovlašćenog za zastupanje uz izjavu o prihvatanju dužnosti,

g) isprave utvrđene članom 32. stav 1. t. a), b) i v) ovog zakona i

d) odobrenje nadležnog organa ako je to propisano posebnim zakonom za obavljanje određenih djelatnosti.

Član 45

Uz prijavu za upis prokure u Registar podnose se sljedeće isprave:

a) odluka o davanju prokure i

b) ovjeren potpis prokuriste uz izjavu o prihvatanju dužnosti, lična karta ili putna isprava na osnovu koje je utvrđen identitet lica, uvjerenje o prebivalištu, te dokaz o odobrenom boravku na teritoriji Bosne i Hercegovine, ukoliko je prokurista strano fizičko lice.

Član 46

Kod upisa promjena podataka u Registar koji su od značaja za pravni promet kao što su promjena naziva, sjedišta i djelatnosti subjekta upisa, promjena osnivača, lica ovlašćenog za zastupanje i drugih promjena, dostavlja se akt o izmjenama i dopunama tih promjena.

Član 47

(1) Uz prijavu za upis u Registar povećanja osnovnog kapitala kod otvorenog akcionarskog društva po osnovu novih uloga podnose se sljedeće isprave:

a) odluka skupštine akcionara o povećanju osnovnog kapitala,

b) dokaz o objavljivanju i sadržaj javnog poziva za upis i uplatu akcija (prospekt) sa odobrenjem Komisije za hartije od vrijednosti,

v) potvrda banke o upisanim i uplaćenim akcijama ili drugi dokaz povećanja osnovnog kapitala i

g) rješenje Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

(2) Uz prijavu uslovnog povećanja osnovnog kapitala otvorenog akcionarskog društva prilaže se odluka skupštine društva o uslovnom povećanju kapitala. Uz prijavu za upis ukupnog iznosa za koji su izdate akcije u prethodnoj poslovnoj godini, na osnovu odluke o uslovnom povećanju osnovnog kapitala, podnose se sljedeće isprave:

a) izjava direktora da su akcije izdate za namjene određene u toj odluci i

b) rješenje Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

(3) Uz prijavu za upis u Registar povećanja osnovnog kapitala otvorenog akcionarskog društva po osnovu ovlašćenog kapitala podnose se sljedeće isprave:

a) odluka uprave društva o povećanju kapitala,

b) izvod iz statuta, odnosno odluka skupštine kojom je uprava ovlašćena za donošenje takve odluke i

v) rješenje Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

(4) Uz prijavu za upis u Registar povećanja osnovnog kapitala otvorenog akcionarskog društva pretvaranjem rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital podnose se sljedeće isprave:

a) odluka skupštine akcionara o povećanju osnovnog kapitala,

b) izvještaj nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima na osnovu kojih se vrši povećanje osnovnog kapitala i

v) rješenje Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

(5) Uz prijavu za upis u Registar povećanja osnovnog kapitala zatvorenog akcionarskog društva po osnovu novih uloga podnose se sljedeće isprave:

a) odluka skupštine akcionara o povećanju osnovnog kapitala i

b) potvrda banke o uplaćenim akcijama ili drugi dokaz povećanja kapitala, odnosno izvještaj ovlašćenog procjenitelja kojim se utvrđuje vrijednost uloga nenovčanih uloga zajedno sa ispravama kojima se dokazuje pravo svojine na nenovčanim ulozima.

(6) Uz prijavu za upis u Registar uslovnog povećanog kapitala zatvorenog akcionarskog društva prilažu se sljedeće isprave:

a) odluka skupštine akcionara o povećanju kapitala,

b) izvještaj banke o uplaćenim akcijama ili drugi dokaz o povećanju osnovnog kapitala i

v) izjava direktora da su akcije izdate za namjene određene u toj odluci.

(7) Uz prijavu u Registar povećanja osnovnog kapitala po osnovu ovlašćenog kapitala kod zatvorenog akcionarskog društva podnose se sljedeće isprave:

a) odluka uprave društva o povećanju kapitala i

b) izvod iz statuta, odnosno odluka skupštine kojom je uprava ovlašćena za donošenje takve odluke.

(8) Uz prijavu za upis u Registar povećanja osnovnog kapitala zatvorenog akcionarskog društva pretvaranjem rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital podnose se sljedeće isprave:

a) odluka skupštine akcionara o povećanju osnovnog kapitala i

b) izvještaj nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima na osnovu kojih se vrši povećanje osnovnog kapitala sa mišljenjem ovlašćenog revizora o iznosu rezervi i neraspoređene dobiti za koji se povećava osnovni kapital.

(9) Uz prijavu za upis u Registar povećanja osnovnog kapitala zatvorenog akcionarskog društva pretvaranjem potraživanja u ulog podnose se sljedeće isprave:

a) odluka skupštine akcionara o povećanju osnovnog kapitala,

b) nalaz sudskog vještaka o iznosu potraživanja koja se pretvaraju u akcije,

v) isprave kojima se dokazuje potraživanje koje se pretvara u akcije.

Član 48

(1) Uz prijavu za upis u Registar smanjenja osnovnog kapitala akcionarskog društva podnose se sljedeće isprave:

a) odluka skupštine akcionara o smanjenju osnovnog kapitala uz dokaz o objavljivanju odluke o smanjenju osnovnog kapitala sa pozivom povjeriocima da prijave svoja potraživanja u skladu sa zakonom,

b) dokaz o pozivanju akcionara za podnošenje akcija radi spajanja ili promjene nominalne vrijednosti u skladu sa zakonom, odnosno dokaz o poništavanju akcija ili oglašavanju akcija nevažećim,

v) rješenje Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske i

g) izvještaj revizora o finansijskim izvještajima na osnovu kojih se vrši smanjenje osnovnog kapitala.

(2) Uz prijavu za upis pojednostavljenog smanjenja osnovnog kapitala nastalog sprovođenjem odluke shodno se primjenjuje odredba stava 1. ovog člana.

Član 49

(1) Uz prijavu za upis u Registar povećanja osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću po osnovu novih uloga, pretvaranjem rezervi i neraspoređene dobiti, te pretvaranjem potraživanja u ulog, shodno se primjenjuju odredbe člana 47. koje se odnose na povećanje osnovnog kapitala kod zatvorenog akcionarskog društva.

(2) Uz prijavu za upis smanjenja osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću prilaže se i odluka o smanjenju kapitala društva i dokaz da su povjerioci subjekta upisa obaviješteni o namjeravanom smanjenju kapitala.

Član 50

(brisano)

Član 51

(1) Uz prijavu za upis u registar pristupanja novog člana ortačkog društva prilaže se izmjena akta o osnivanju.

(2) Uz prijavu za upis prestanka članskog odnosa u ortačkom društvu prilaže se isprava kojom se dokazuje osnov prestanka članskog odnosa i izmjene akta o osnivanju.

(3) Uz prijavu za upis u registar pristupanja novog člana komanditnog društva i društva sa ograničenom odgovornošću prilaže se odluka organa upravljanja subjekta upisa, odnosno ugovor o prenosu udjela, kao i izmjene i dopune osnivačkog akta odnosno statuta.

(4) Uz prijavu za upis prestanka članskog odnosa u komanditnom društvu i društvu sa ograničenom odgovornošću prilaže se isprava kojom se dokazuje osnov prestanka članskog odnosa i izmjene i dopune osnivačkog akta odnosno statuta.

Član 52

(1) Uz prijavu za upis u registar promjene naziva subjekta upisa prilaže se odgovarajući akt o promjeni naziva.

(2) Uz prijavu za upis u registar promjene sjedišta subjekta upisa prilaže se odgovarajući akt o promjeni sjedišta subjekta upisa.

(3) Uz prijavu za upis promjene djelatnosti subjekta upisa prilaže se odgovarajući akt o promjeni djelatnosti i odobrenje nadležnog organa, ako je to propisano posebnim zakonom.

(4) Uz prijavu za upis u registar promjene odgovornosti subjekta upisa za obaveze drugih subjekata upisa u pravnom prometu prilaže se ugovor, odnosno njegove izmjene.

(5) Uz prijavu za upis promjene lica ovlašćenog za zastupanje subjekta upisa prilaže se odluka nadležnog organa subjekta upisa kojom je jedno lice razriješeno, odnosno kojom tom licu prestaje pravo zastupanja, a drugo lice imenovano odnosno ovlašćeno za zastupanje, kao i obim ovlašćenja tog lica, ovjeren potpis tog lica, te izjava direktora ili vršioca dužnosti direktora o prihvatanju dužnosti.

(6) Uz prijavu za upis u registar promjene osnivača ili povećanja, odnosno smanjenja broja osnivača ili promjene osnivačkog udjela prilaže se ugovor, odnosno odluka o promjeni osnivača odnosno udjela. Za novog člana društva potrebno je priložiti isprave utvrđene članom 32. stav 1. t. a), b) i v) ovog zakona i dokaz o izmirenim obavezama po osnovu poreza za novog člana društva.

(7) Uz prijavu promjene člana, odnosno prestanka svojstva člana prilaže se dokaz o izmirenim obavezama po osnovu poreza za društvo i lice kojem svojstvo člana prestaje.

V - ISPRAVE NEOPHODNE ZA UPIS STATUSNIH PROMJENA I PROMJENA OBLIKA POSLOVNIH SUBJEKATA

Član 53

(1) Uz prijavu za upis u registar spajanja uz pripajanje poslovnog subjekta podnose se sljedeće isprave:

a) ugovor o pripajanju,

b) nalaz ovlašćenog sudskog vještaka o vrijednosti imovine koja učestvuje u pripajanju, sa obrazloženjem, i izvještaj nezavisnog revizora o spajanju uz pripajanje,

v) saglasnost skupština poslovnih subjekata na ugovor o pripajanju i

g) dokaz o objavljivanju nacrta ugovora o spajanju uz pripajanje.

(2) U slučaju da u pripajanju učestvuje javno preduzeće, pored isprava navedenih u stavu 1. ovog člana, prilaže se i saglasnost nadležnog organa na ugovor o pripajanju.

(3) Ako se pripajanjem povećava osnovni kapital poslovnog subjekta kojem se drugi poslovni subjekt pripaja, podnosi se i dokaz o visini ukupnog osnovnog kapitala.

(4) Ako se 90% osnovnog kapitala zavisnog preduzeća nalazi u vlasništvu matičnog preduzeća kome se zavisno pripaja, nije potrebno prilagati odluku skupštine društva sticaoca, kao ni izvještaj upravnog odbora i izvještaj o nezavisnoj reviziji spajanja uz pripajanje pod uslovom da:

a) nacrt ugovora o spajanju uz pripajanje bude objavljen najkasnije 30 dana prije dana održavanja skupštine zavisnog društva, na kojoj se odlučuje o spajanju uz pripajanje, a ako je to društvo otvoreno akcionarsko društvo, objavljivanje se vrši i najmanje u jednim dnevnim novinama koje se prodaju na cijelom području Republike Srpske,

b) članovima društva sticaoca u njegovom sjedištu bude omogućen uvid u nacrt ugovora o spajanju uz pripajanje, finansijski izvještaji svih društava koji prestaju pripajanjem u posljednje tri godine i poseban računovodstveni izvještaj za tekuću godinu, ako je takav izvještaj obavezan za spajanje uz pripajanje, najmanje 30 dana prije dana održavanja skupštine akcionara društva prestalog pripajanjem na kojoj se odlučuje o spajanju uz pripajanje i

v) jedan ili više članova/akcionara društva sticaoca sa najmanje 5% udjela/akcija sa pravom glasa o spajanju uz pripajanje ne zahtijeva održavanje skupštine tog društva radi odlučivanja o spajanju uz pripajanje, u roku od 30 dana od dana održavanja skupštine društva koje prestaje pripajanjem, na kojoj je usvojen nacrt ugovora o spajanju uz pripajanje.

Član 54

(1) Na spajanje uz osnivanje poslovnog subjekta primjenjuju se odredbe ovog zakona o spajanju uz pripajanje poslovnog subjekta, ako drugim zakonom nije drugačije propisano.

(2) Na statusne promjene, podjelu i odvajanje poslovnog subjekta primjenjuju se odredbe ovog zakona o spajanju uz pripajanje poslovnog subjekta.

Član 55

Uz prijavu za upis novog poslovnog subjekta nastalog podjelom prilaže se odluka skupštine o podjeli poslovnog subjekta i diobni bilans odobren od skupštine.

Član 56

Uz prijavu za upis promjene oblika poslovnog subjekta prilaže se odluka skupštine, odnosno drugog organa poslovnog subjekta o promjeni oblika, a u slučaju promjene otvorenog akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, ortačko ili komanditno društvo, uz prijavu se prilaže i rješenje Komisije za hartije od vrijednosti, kao i u drugim slučajevima propisanim posebnim zakonima.

Član 57

Na prijave, odnosno sadržaj isprava uz prijavu za upis statusnih promjena i obaveznih podataka o subjektima upisa primjenjuju se odredbe ovog zakona koje uređuju upis u sudski registar osnivanja odgovarajućeg oblika poslovnog subjekta.

Član 58

(1) Ako nadležni sud donese odluku o sprovođenju postupka likvidacije, odnosno otvaranja postupka stečaja, dužan je dostaviti rješenje registarskom sudu.

(2) Registarski sud po službenoj dužnosti, a po prijemu rješenja iz stava 1. ovog člana, donosi rješenje o upisu oznake ‘u stečaju’, odnosno ‘u likvidaciji’, te upis promjene lica ovlašćenog za zastupanje u ličnosti stečajnog, odnosno likvidacionog upravnika i rješenje dostavlja stečajnom, odnosno likvidacionom upravniku, Agenciji elektronskim putem, koje objavljuje na oglasnoj tabli suda, dok se u glavnoj knjizi registra sačinjava zabilješka koja sadrži naziv organa koji je donio rješenje, broj i datum rješenja i status postupka.

(3) Kad nadležni organ donese odluku o zabrani obavljanja određene djelatnosti, odnosno poslova subjekta upisa, obavezan je po pravosnažnosti odluke proslijediti tu odluku elektronskim putem Agenciji.

(4) Agencija odluku iz stava 3. ovog člana elektronskim putem prosljeđuje nadležnom registarskom sudu radi upisa u Registar zabrane obavljanja djelatnosti.

(5) Nadležni registarski sud, po prijemu odluke iz stava 4. ovog člana, po službenoj dužnosti, upisuje zabranu obavljanja djelatnosti u Registar i elektronskim putem obavještava Agenciju, o čemu u glavnoj knjizi Registra sačinjava zabilješku koja sadrži naziv organa, broj i datum odluke i činjenicu zabrane konkretne djelatnosti.

(6) Zabilješke se upisuju u glavnu knjigu Registra, u dijelu predviđenom za napomene.

Član 59

Ako je posebnim zakonima utvrđeno davanje saglasnosti, odobrenja, uvjerenja, ovlašćenja, potvrde ili drugih odgovarajućih akata, kao uslov za upis kod registarskog suda, uz prijavu za upis u sudski registar, Agenciji se prilažu i ti akti.

Član 60

Upis u registar nije uslovljen postojanjem akta (rješenja, odobrenja ili potvrde) kojima se utvrđuju tehničke i druge karakteristike poslovnog prostora subjekta upisa, odnosno odobrenjem za njegovo korišćenje, osim ako je to utvrđeno posebnim zakonom.

VI - ODLUKE NADLEŽNOG REGISTARSKOG SUDA

Član 61

(1) U postupku upisa u Registar sud odlučuje rješenjem ili zaključkom.

(2) Rješenjem se odlučuje o zahtjevu za upis osnivanja i svih promjena podataka od značaja za pravni promet, a koje se upisuju u sudski registar.

(3) Zaključkom sud odlučuje o pitanjima koja se odnose na upravljanje postupkom.

(4) Nadležni registarski sud odbija prijavu za registraciju ukoliko ocijeni da nisu ispunjeni materijalni uslovi za upis u registar.

(5) O zahtjevu za upis u registar odlučuje sudija pojedinac, a u drugom stepenu odlučuje vijeće sastavljeno od trojice sudija.

(6) U postupku za upis u registar nije dozvoljeno vraćanje u pređašnje stanje.

(7) Protiv pravosnažnog rješenja o upisu u Registar nije dopuštena revizija, niti ponavljanje postupka.

(8) Na pitanja koja nisu uređena ovim zakonom, a tiču se upisa u Registar, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o parničnom postupku.

Član 62

(1) Rješenje po zahtjevu za upis u Registar nadležni registarski sud donosi, po pravilu, bez održavanja ročišta, u roku od dva dana od dana uredno zaprimljene prijave.

(2) Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, sud može zakazati ročište kad ocijeni da je to neophodno radi izjašnjenja ili utvrđivanja odlučujućih činjenica.

(3) Registarski sud može i izvan ročišta saslušati učesnika u postupku i drugog lica ako nalazi da je to potrebno radi unosa ispravnih podataka u Registar.

Član 63

(1) Rješenje o upisu u Registar i izvod izdaje se u materijalnom i elektronskom obliku na obrascu koji sadrži osnovne podatke o subjektu upisa.

(2) Rješenje u materijalnom obliku sadrži naziv i pečat nadležnog registarskog suda, ime i prezime sudije, datum donošenja rješenja i opšte i posebne podatke utvrđene ovim zakonom.

(3) Rješenje u elektronskom obliku sadrži elektronski potpis u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu Republike Srpske i Zakonom o elektronskom potpisu Republike Srpske, kao i naziv nadležnog registarskog suda, ime i prezime sudije, datum donošenja rješenja i opšte i posebne podatke utvrđene ovim zakonom.

(4) Rješenje o upisu subjekta upisa u Registar sadrži MB koji dodjeljuje Agencija, MBS - broj koji softver automatski generiše prilikom otvaranja novog dosijea poslovnog subjekta kod suda, JIB dodijeljen od nadležnog poreskog organa Republike Srpske i carinski broj, odnosno poreski identifikacioni broj (PIB) za poslovne subjekte koji se registruju za obavljanje spoljnotrgovinskog poslovanja dodijeljen od Uprave za indirektno oporezivanje BiH, ako je pribavljen.

(5) Rješenje kojim se odbija zahtjev ili odbacuje prijava podnosioca prijave, ili ako se istim rješava o prijedlozima učesnika koji su međusobno suprotni obavezno sadrži uvod, izreku i obrazloženje i izdaje se u materijalnom i elektronskom obliku.

Član 64

(1) Zaključak se izdaje u materijalnom i elektronskom obliku i sadrži podatke iz člana 30. st. 2. i 3. ovog zakona, kao i naziv subjekta upisa i predmet prijave, nalog subjektu upisa da u određenom roku, koji ne može biti kraći od tri niti duži od 15 dana, otkloni utvrđene nedostatke prijave, odnosno ispravi ili pribavi određene isprave od nadležnog organa, odnosno institucije, kao i pravne posljedice nepostupanja po zaključku.

(2) Sud vodi računa da se nepravilnosti iz stava 1. ovog člana otklone u razumnom roku.

(3) Ukoliko podnosilac prijave ne otkloni utvrđene nedostatke na koje ga je sud pozvao zaključkom iz stava 1. ovog člana, sud će prijavu odbaciti.

Član 65

(1) Podnosilac prijave može povući prijavu za upis u Registar do donošenja pravosnažnog rješenja.

(2) Kad podnosilac prijave povuče prijavu za upis u Registar, sud rješenjem obustavlja postupak.

VII - PRAVNA SREDSTVA

Član 66

(1) Protiv rješenja o upisu u Registar zainteresovano lice može izjaviti žalbu nadležnom drugostepenom sudu, u roku od osam dana od dana prijema prvostepene odluke, o čemu sud obavještava Agenciju.

(2) Nadležni registarski sud može izmijeniti svoje rješenje ako su uz žalbu priloženi dokumenti i isprave i time ispunjeni svi uslovi za upis u Registar.

(3) Pravo na žalbu ima subjekat upisa i lice koje za to ima pravni interes.

(4) Lice koje smatra da su mu rješenjem o upisu povrijeđena prava i na zakonu zasnovani interesi, a nije mu dostavljen prepis rješenja, žalbu može podnijeti u roku od 15 dana od dana objave rješenja o upisu na internet stranici ili oglasnoj tabli Agencije, a najkasnije u roku od 60 dana od dana objavljivanja upisa u "Službenom glasniku Republike Srpske".

(5) Protiv zaključka žalba nije dopuštena.

Član 67

(1) Nadležni registarski sud povodom žalbe može zahtjev za upis riješiti drugačije u slučaju da utvrdi da je žalba osnovana, a nije neophodno provoditi dopunski postupak i ako se time ne vrijeđaju prava drugih lica utemeljena na pobijanom rješenju.

(2) Nadležni registarski sud odbacuje neblagovremenu, nepotpunu ili nedopuštenu žalbu.

(3) Ukoliko nadležni registarski sud ne postupi u skladu s odredbama st. 1. i 2. ovog člana, dužan je da, u roku od tri dana, žalbu sa spisom dostavi drugostepenom sudu na odlučivanje.

Član 68

Rješavajući po žalbi, drugostepeni sud:

a) odbacuje žalbu kao neblagovremenu, nepotpunu i nedozvoljenu ako to nije učinio registarski sud,

b) odbija žalbu kao neosnovanu i potvrđuje rješenje registarskog suda,

v) uvažava žalbu i rješenje registarskog suda, ukida i, prema potrebi, predmet vraća na ponovni postupak ili

g) preinačava rješenje registarskog suda.

Član 69

(1) Kada drugostepeni sud preinači prvostepeno rješenje i prihvati zahtjev za upis u registar, u svom rješenju određuje sadržaj upisa u registar na osnovu kojeg će registarski sud obaviti upis u Registar.

(2) Kada drugostepeni sud preinači rješenje o upisu prvostepenog suda i odbije zahtjev za upis u registar, prvostepeni sud po službenoj dužnosti ili na zahtjev lica koje ima pravni interes donosi rješenje o brisanju i briše izvršeni upis ili predlaže likvidaciju subjekta upisa i taj zahtjev bilježi u Registru.

(3) Kada drugostepeni sud ukine rješenje prvostepenog suda, sud po službenoj dužnosti briše provedeni upis.

Član 70

(1) Drugostepeni sud preinačava rješenje registarskog suda:

a) ako je registarski sud pogrešno ocijenio isprave, a rješenje suda je zasnovano isključivo na tim ispravama,

b) ako je registarski sud iz činjenica koje je utvrdio izveo nepravilan zaključak o postojanju drugih činjenica, a na tim činjenicama je zasnovano rješenje i

v) ako je činjenično stanje pravilno utvrđeno, a registarski sud je pogrešno primijenio materijalno pravo.

(2) Drugostepeni sud u svom rješenju određuje sadržaj upisa u registar na osnovu kojeg registarski sud obavlja upis u Registar.

(3) Na osnovu rješenja kojim se određuje upis ili odbija zahtjev za upis u registar, registarski sud, po službenoj dužnosti, upisuje u registar, odnosno briše upis na način da donosi novo rješenje o upisu podataka za subjekt upisa, a podaci na rješenju donesenom na osnovu drugostepenog rješenja se smatraju upisanim danom donošenja drugostepenog rješenja.

Član 71

(1) Rješenje po žalbi donosi se u roku od 30 dana.

(2) Rok iz stava 1. ovog člana teče:

a) ako registarski sud sam rješava po žalbi od dana kada je stranka podnese ili

b) ako po žalbi rješava drugostepeni sud od dana kada zaprimi spis registarskog suda sa žalbom.

(3) Ako drugostepeni sud ukine rješenje registarskog suda, registarski sud donosi novo rješenje u roku propisanom članom 10. ovog zakona.

(4) Odluku donesenu po žalbi prvostepeni sud elektronskim putem prosljeđuje Agenciji radi upisa.

Član 72

(1) Registrovani poslovni subjekt putem Agencije prijavljuje nadležnom registarskom sudu sve izmjene podataka od značaja za pravni promet u roku od 30 dana od dana nastanka tih promjena. Smatra se da je izmjena nastala danom pravosnažnosti odluke o izmjeni.

(2) Pored postojećeg podatka koji se mijenja, svaka izmjena obaveznih podataka unosi se u Registar sa datumom izvršene izmjene.

(3) U slučaju prestanka subjekta upisa, u Registar se, pored postojećih podataka, unose i podaci da je subjekt upisa u postupku stečaja ili likvidacije.

VIII - BRISANjE UPISA U REGISTAR I LIKVIDACIJA

1. Brisanje neosnovanog konačnog upisa u Registar

Član 73

(1) Za brisanje iz Registra nadležan je sud koji je izvršio upis.

(2) Lice koje ima pravni interes može nadležnom registarskom sudu podnijeti zahtjev za brisanje neosnovanog konačnog upisa.

(3) Zahtjev iz stava 2. ovog člana podnosi se u roku od 15 dana od dana objave rješenja o upisu na internet stranici Agencije, a najkasnije u roku od 60 dana od dana objavljivanja upisa u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Član 74

(1) Nadležni registarski sud briše neosnovani upis na zahtjev lica koje ima pravni interes ili po službenoj dužnosti u slučaju da se u postupku utvrdi:

a) da je upis izvršen bez podnošenja propisane isprave,

b) da su nakon donošenja rješenja o upisu propisani drugi uslovi za registraciju poslovnog subjekta, a poslovni subjekt je propustio uskladiti iste u propisanom roku i

v) u drugim slučajevima u kojima je po zakonu upis bio nedopušten ili je naknadno postao nedopušten.

(2) Registarski sud i zainteresovano lice mogu pokrenuti postupak za brisanje neosnovanog izvršenog upisa najkasnije u roku od jedne godine od dana donošenja rješenja kojim je izvršen neosnovani upis u sudski registar.

Član 75

(1) Nadležni registarski sud, po službenoj dužnosti ili po zahtjevu zainteresovanog lica, obavještava subjekat upisa i Agenciju o pokrenutom postupku brisanja, odnosno o podnesenom zahtjevu, uz poziv poslovnom subjektu da se u određenom roku izjasni o zahtjevu i/ili dostavi neophodne isprave.

(2) U slučaju iz stava 1. ovog člana, nadležni registarski sud zakazuje ročište radi utvrđivanja odlučujućih činjenica na koje poziva subjekt upisa čije se brisanje traži i podnosioca zahtjeva za brisanje subjekta upisa.

(3) Nakon utvrđenih činjenica, sud donosi rješenje o brisanju konačnog upisa, odnosno odbijanju zahtjeva za brisanje ili o obustavljanju postupka.

(4) Neosnovani upis briše se po pravosnažnosti rješenja i o brisanju donesenom u ovom postupku obavještava se Agencija.

(5) Agencija o brisanju neosnovanog upisa u registar obavještava elektronskim putem organe utvrđene odredbom člana 85. ovog zakona.

Član 76

(1) Posebna kategorija podnosilaca zahtjeva obuhvata:

a) Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske,

b) Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine,

v) Poreska uprava Republike Srpske.

(2) Lice koje pripada posebnoj kategoriji podnosioca zahtjeva može pokrenuti postupak brisanja subjekta upisa iz registra iz sljedećih razloga:

a) ako su lažne isprave, odnosno lažne informacije korišćene za upis u Registar,

b) ako su lažne isprave, odnosno lažne informacije korišćene za produženje registracije,

v) ako se subjekat registracije koristi ili je korišćen za organizovani kriminal.

Član 77

(1) Postupak po zahtjevu za brisanje je hitan.

(2) U roku od osam dana od dana prijema zahtjeva za brisanje iz Registra, nadležni registarski sud, uz obavještenje subjektu upisa o podnesenom zahtjevu, zakazuje ročište za raspravu, na koje poziva subjekt upisa čije se brisanje traži i podnosioca zahtjeva, te po potrebi zainteresovane strane.

(3) Obavještenje iz stava 1. ovog člana upućuje se na raspoloživu adresu sjedišta subjekta upisa iz Registra za dostavljanje pismena i adresu pribavljenu i predloženu od strane podnosioca zahtjeva.

(4) Izostanak sa ročišta za raspravu, odnosno izostanak pismenog izjašnjenja na zahtjev za brisanje ne sprečava sud da donese rješenje o brisanju iz registra subjekta protiv koga je podnesen zahtjev.

(5) Ročište za raspravu po podnesenom zahtjevu za brisanje nadležni registarski sud zakazuje u roku propisanom u stavu 1. ovog člana, najkasnije 30 dana od dana prijema zahtjeva za brisanje.

Član 78

(1) U slučaju neuredne dostave zahtjeva i poziva na ročište za raspravu po zahtjevu za brisanje, sud zahtjev i poziv za ročište za raspravu objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srpske" i na oglasnoj tabli suda, dva dana od dana obavještenja o neurednoj dostavi.

(2) Uz objavljivanje poziva iz stava 1. ovog člana, sud poziva zainteresovane strane da se izjasne o predloženom brisanju.

(3) Zainteresovane strane su:

a) povjerioci subjekta upisa,

b) lica koja imaju pravni interes u subjektu upisa,

v) članovi subjekta upisa i

g) lica ovlašćena za zastupanje subjekta upisa.

(4) Pravosnažno rješenje o brisanju subjekta upisa se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srpske" i na oglasnoj tabli suda.

(5) O pokrenutom postupku za brisanje subjekta upisa se, po službenoj dužnosti, upisuje napomena u glavnu knjigu Registra, a konačno brisanje unosi se po pravosnažnosti rješenja o brisanju poslovnog subjekta iz Registra.

(6) U slučaju brisanja neosnovanog konačnog upisa, kojim je izvršen upis osnivanja poslovnog subjekta, Registar sadrži spisak brisanih subjekata upisa, a osnivač brisanog subjekta upisa ne može prijaviti za registraciju novi subjekt upisa sve dok postoje okolnosti koje su predstavljale razlog za brisanje, odnosno posljedice odluka nadležnog organa koje su prethodile brisanju subjekta upisa.

Član 79

Svi subjekti upisa, bez obzira na oblik organizovanja, koji ne usklade oblik organizovanja, kao i opšte akte u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i drugim posebnim propisima u rokovima određenim zakonom, brisaće se iz Registra nakon provedenog postupka likvidacije.

2. Postupak likvidacije

Član 80

(1) Registarski sud pokreće postupak likvidacije rješenjem, koje donosi za sve poslovne subjekte iz člana 79. ovog zakona koji su upisani u Registar i o tome elektronskim putem obavještava Agenciju.

(2) Rješenje iz stava 1. ovog člana objavljuje se na oglasnoj tabli suda, internet stranici i oglasnoj tabli Agencije, a objava rješenja ima učinak dostave rješenja likvidacionom dužniku.

(3) Registarski sud u rješenju iz stava 1. ovog člana poziva likvidacione dužnike da, u roku od tri mjeseca od dana objave rješenja, obavijeste registarski sud o imovini likvidacionog dužnika, te da je navedu i poziva povjerioce likvidacionih dužnika da u istom roku prijave svoje potraživanje prema likvidacionom dužniku i navedu pravni osnov po kojem su ta potraživanja nastala.

Član 81

(1) Ako sud po isteku roka iz člana 80. stav 3. ovog zakona utvrdi da likvidacioni dužnik nema imovine ili da je ona neznatne vrijednosti, a nema prijavljenih potraživanja prema likvidacionom dužniku, donosi rješenje kojim se likvidacioni postupci zaključuju za sve likvidacione dužnike za koje je ta pretpostavka ispunjena i objavljuje ga na oglasnoj tabli suda, te obavještava elektronskim putem Agenciju, koja na svojoj internet stranici i oglasnoj tabli objavljuje ovo rješenje.

(2) Objava rješenja iz stava 1. ovog člana ima učinak dostave rješenja likcvidacionim dužnicima.

Član 82

(1) Subjekti upisa iz člana 79. ovog zakona mogu u roku od tri mjeseca od dana objave rješenja iz člana 80. ovog zakona zatražiti da im sud, srazmjerno njihovom učešću u vlasništvu, prenese ostatak likvidacione mase društva.

(2) Članovi društva iz stava 1. ovog člana kojima se prenese ostatak likvidacione mase društva odgovaraju za obaveze društva povjeriocima koji se pojave nakon proteka roka iz člana 80. stav 3. ovog zakona neograničeno solidarno cijelom svojom imovinom.

(3) Odgovornost prema povjeriocima iz stava 2. ovog člana prestaje protekom roka od jedne godine od dana objave rješenja iz člana 81. stav 1. ovog zakona.

(4) Nakon proteka roka iz stava 1. ovog člana, sud će brisati poslovne subjekte iz člana 79. ovog zakona iz Registra i o tome će elektronskim putem obavijestiti Agenciju.

(5) Ostaci likvidacione mase koja se u skladu sa odredbom stava 1. ovog člana ne prenese članovima društva postaju svojina Republike Srpske.

Član 83

(1) Ako registarski sud utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za zaključenje likvidacionog postupka iz člana 81. stav 1. ovog zakona, postupak likvidacije će se nastaviti u skladu sa odredbama Zakona o likvidacionom postupku.

(2) Prije donošenja prijedloga za pokretanje likvidacionog postupka, registarski sud će pozvati povjerioce koji su svoje potraživanje prijavili ili prijavljuju potraživanje da solidarno uplate predujam za pokriće troškova likvidacionog postupka u roku od 15 dana.

(3) Ukoliko povjerioci ne uplate predujam u propisanom roku, prijave potraživanja će se odbaciti, a postupak će se okončati u skladu sa odredbom člana 81. ovog zakona.

(4) Povjerilac koji je predujmio troškove postupka ima pravo na njihov povrat u postupku namirenja iz likvidacione mase. Troškovi se namiruju prije namirenja potraživanja prijavljenih u likvidacionom postupku.

Član 84

U postupku brisanja subjekta upisa iz člana 79. ovog zakona, po sili zakona, povjerioci ne snose troškove postupka, i nisu u obavezi uplate avansa.

IX - OBAVEZNA OBAVJEŠTENjA

Član 85

Agencija rješenje o upisu subjekta upisa u Registar dostavlja:

a) podnosiocu prijave,

b) administrativnoj službi opštine, odnosno grada prema sjedištu subjekta upisa,

v) Privrednoj komori Republike Srpske,

g) Ministarstvu za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske,

d) Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Službi za strance pri Ministarstvu bezbjednosti Bosne i Hercegovine za subjekte upisa sa elementima stranog ulaganja,

đ) Republičkom zavodu za statistiku,

e) Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, prema sjedištu subjekta upisa radi registracije,

ž) Upravi za indirektno oporezivanje, prema sjedištu subjekta upisa, ukoliko je subjekt upisa registrovan za spoljnotrgovinsko poslovanje,

z) nadležnim regulatornim organima, u skladu sa posebnim propisima koji utvrđuju uslove i izdaju dozvole odnosno odobrenja za obavljanje pojedinih djelatnosti, ako je subjekt upisa registrovan za takvu djelatnost i

i) Republičkoj upravi za inspekcijske poslove.

Član 86

(1) Nadležni registarski sud koji vodi glavnu knjigu Registra, na zahtjev lica ovlašćenog za zastupanje subjekta upisa odnosno člana organa upravljanja poslovnog subjekta odnosno nadležnog državnog organa, dužan je izdati izvod iz Registra. Uvjerenje, odnosno potvrdu o činjenicama upisanim u Registar sud izdaje na pismeni zahtjev zainteresovanog lica.

(2) Izvod, kao i uvjerenja i potvrde iz registra predstavlja javnu ispravu.

(3) Uvid u isprave i druge akte iz zbirke isprava subjekta upisa može se izvršiti ako za to postoji opravdan pravni interes, uz odobrenje ovlašćenog lica i uz prisustvo ovlašćenog službenika suda.

(4) Zahtjevi za izdavanje javnih isprave iz ovog člana podnose se Agenciji koja ih elektronskim putem prosljeđuje nadležnom registarskom sudu, a ove isprave podnosioci zahtjeva preuzimaju u Agenciji uz dokaz uplate takse, ako je ona posebnim propisom predviđena.

Član 87

(1) Nakon upisa u Registar osnivanja, statusnih i drugih promjena, kao i podataka od značaja za pravni promet subjekta upisa, sud odgovarajući upis objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srpske", a Agencija na svojoj internet stranici.

(2) Troškove objavljivanja upisa u registar u "Službenom glasniku Republike Srpske" snosi podnosilac prijave.

(3) Tekst oglasa za objavljivanje upisa osnivanja iz stava 1. ovog člana sadrži podatke koji se upisuju u Registar, osim podataka koji se Zakonom o zaštiti ličnih podataka smatraju ličnim podacima.

(4) Tekst oglasa za objavljivanje statusnih promjena i drugih promjena podataka od značaja za pravni promet sadrži podatke koji se upisuju u Registar, osim podataka koji se Zakonom o zaštiti ličnih podataka smatraju ličnim podacima.

X - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 88

(1) Uspostavljanje jedinstvene baze podataka poslovnih subjekata koji podliježu sudskoj registraciji vrši Agencija.

(2) Agencija će preuzeti podatke o postojećim subjektima upisa iz dosadašnjih registara nadležnih sudova.

(3) U slučaju da se prilikom preuzimanja, na osnovu podataka i isprava, utvrdi da neki subjekt upisa nije aktivan, Agencija će pozvati subjekt upisa na adresu iz dostupnih isprava, odnosno Registra da se u roku od 30 dana izjasni o statusu, odnosno da dostavi potrebne podatke, odnosno isprave.

(4) Ako subjekt upisa ne postupi po traženju iz stava 3. ovog člana, Agencija će informaciju o subjektu upisa zatražiti od nadležnog poreskog organa prema sjedištu subjekta upisa.

Član 89

(1) Nadležni registarski sudovi dužni su osigurati softverski program, tehničku ispravnost, održavanje i isporuku elektronskih podataka glavne knjige Registra, kao i funkcionisanje sistema registracije iz mjesne nadležnosti registarskog suda.

(2) Ministar pravde će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti pravilnik iz člana 5. stav 3. ovog zakona.

Član 90

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 42/05, 118/09 i 102/12).

Član 91

Ovaj zakon objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srpske" i stupa na snagu 1. decembra 2013. godine.Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj

("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)

Član 41

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske".

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum