Vaš pravni kompas 

  • Zakon o radio amaterizmu u Republici Srpskoj

  • Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
 #515  by comodore
 
ZAKON O RADIO-AMATERIZMU U REPUBLICI SRPSKOJ


Član 1.

Ovim zakonom uređuje se: status radio-amaterizma u Republici Srpskoj, obaveze, dužnosti i ovlašćenja Saveza radio-amatera Republike Srpske i radio-amaterskih klubova, postupanje radio-amatera i radio-amaterskih klubova u vanrednim situacijama i druga pitanja koja su u vezi sa djelatnošću radio-amaterizma.

Član 2.

(1) Savez radio-amatera Republike Srpske (u daljem tekstu: Savez) je udruženje radio-amaterskih klubova registrovanih na teritoriji Republike Srpske i fizičkih lica, samostalnih licenciranih radio-amatera, vlasnika amaterskih radio-uređaja.
(2) Savez objedinjava aktivnosti svih amaterskih radio-klubova i samostalnih članova, radio-operatora koji djeluju na teritoriji Republike Srpske.
(3) Cilj i obaveza Saveza je ostvarenje opštih interesa društvene zajednice u oblasti radio-amaterizma, radio-tehnike, elektronike, telekomunikacija i informatike.

Član 3.

Savezu se povjeravaju javna ovlašćenja koja vrši samostalno ili putem radio-amaterskih klubova u svom sastavu u cilju ispunjenja obaveza i dužnosti u vanrednim situacijama (prirodne katastrofe, nepogode, ratno stanje i druge vanredne okolnosti), a radi očuvanja života i zdravlja ljudi, opštih javnih dobara, kao i dobara od opšteg interesa.

Član 4.

(1) Savez ima svojstvo pravnog lica i obavlja poslove koji su mu povjereni ovim zakonom, zakonom kojim se uređuje oblast komunikacija i zakonom kojim se uređuje oblast zaštite i spasavanja.
(2) Na pitanja koja nisu uređena ovim zakonom, na funkcionisanje i rad Saveza primjenjuju se propisi kojima se uređuje oblast udruženja i fondacija Republike Srpske.

Član 5.

Savezu se povjeravaju sljedeća javna ovlašćenja:
1) izdavanje odobrenja za privremeno ustupanje amaterskih repetitora i radio-amaterskih frekvencija na korišćenje institucijama i službama Republike Srpske koje rade na spasavanju imovine i lica i drugima,
2) izdavanje odobrenja organizatorima radio-amaterskih takmičenja, skupova, stručnih savjetovanja i sličnih događaja na teritoriji Republike Srpske,
3) zaprima zahtjeve za obezbjeđivanje dozvole i licence za amatersku radio-stanicu, kao i amatersku radio-stanicu ličnog radio-amatera i dostavlja je na ovjeru i upis u registar izdatih dozvola i licenci nadležnom organu,
4) izdavanje odobrenja radio-amaterskim klubovima za vršenje obuke za amaterskog operatora i odobrenja za organizovanje ispita za amaterskog radio-operatora,
5) izdavanje uvjerenja o članstvu u Savezu.

Član 6.

Savez je dužan da:
1) stavi na raspolaganje sve kapacitete republičkom operativno-komunikativnom centru, u skladu sa planom zaštite i spasavanja, kao i štabovima za vanredne situacije,
2) programima rada utvrđuje zadatke, organizaciju djelovanja i aktivnosti kojima se obezbjeđuje učešće njihovih članova i organa u izvršavanju zadataka zaštite i spasavanja,
3) bez naknade i u najkraćem mogućem roku operativno-komunikativnom centru omogući prioritetno korišćenje tehničke opreme za radio-veze u vanrednim situacijama,
4) prilikom angažovanja tehničke opreme za radio-veze omogući da tom opremom upravlja radio-amater vlasnik ili njen korisnik.

Član 7.

U vršenju javnih ovlašćenja i dužnosti Savez sarađuje sa republičkim organima uprave i upravnim organizacijama, institucijama BiH, Međunarodnom unijom za telekomunikacije (engl. International Telecommunication Union – ITU) i drugim organizacijama i asocijacijama.

Član 8.

(1) Radio-amaterske frekvencije i repetitorske mreže mogu da koriste samo licencirani radio-amateri i klubovi radio-amatera na osnovu prethodno pribavljenog rješenja kojim se odobrava korišćenje frekvencija i pod uslovima propisanim ovim zakonom.
(2) Amaterska repetitorska radio-stanica je amaterska stanica za primarno i lokalno pokrivanje teritorije signalom kojom se automatski primaju i predaju signali drugih amaterskih stanica.
(3) Repetitori i druge radio-amaterske frekvencije koje koristi Savez, odnosno klubovi radio-amatera u vanrednim situacijama, bez naknade i po potrebi, ustupaju se institucijama i službama Republike Srpske koje rade na spasavanju imovine i lica.
(4) Repetitori se mogu po potrebi, uz naknadu, ustupiti na korišćenje drugim licenciranim licima i organizacijama.
(5) Odluku o ustupanju repetitora iz stava 4. ovog člana donosi Upravni odbor Saveza.
(6) Za postavljanje repetitora na amaterskim frekvencijama na teritoriji Republike Srpske potrebna je saglasnost Upravnog odbora Saveza.
(7) Upravni odbor Saveza saglasnost iz stava 6. ovog člana izdaje na osnovu mišljenja Komisije za repetitore, koju imenuje Savez, a uz pribavljeno mišljenje Ministarstva saobraćaja i veza (u daljem tekstu: Ministarstvo).
(8) Ministar saobraćaja i veza (u daljem tekstu: ministar) donosi pravilnik kojim se propisuju uslovi i postupak za ustupanje na korišćenje radio-amaterskih komunikacija i repetitorskih radio-stanica u Republici Srpskoj, kao i način i postupak praćenja i snimanja amaterske radio-komunikacije na radio-amaterskim repetitorima.

Član 9.

(1) Amaterska radio-stanica je radio-stanica koja se koristi isključivo u okviru amaterskih radio-komunikacija.
(2) Radio-amater je dužan da, ukoliko posjeduje radio-stanicu ili radio-stanice, izvrši prijavu matičnom radio-klubu ili Savezu sa osnovnim podacima o radio-stanici ili radio-stanicama.
(3) Radio-amater je dužan da vodi dnevnik amaterske radio-stanice na način koji obezbjeđuje trajan zapis u pisanom ili elektronskom obliku i koji se čuva dvije godine od dana unosa posljednjeg upisa.

Član 10.

(1) Radio-amater je fizičko lice koje je stručno osposobljeno za rad na amaterskim radio-stanicama i ima položen stručni ispit za odgovarajući stepen stručne osposobljenosti i posjeduje licencu za korišćenje amaterskih radio-stanica.
(2) Radio-amater operator je fizičko lice koje ima položen stručni ispit za minimalno jednu radio-amatersku klasu, a koji je ovlašćen za korišćenje amaterskih radio-stanica određene kategorije.
(3) Stručni ispit iz st. 1. i 2. ovog člana može se polagati samo u radio-amaterskim klubovima koji su članovi Saveza i pred komisijom koju je imenovao Savez.
(4) Komisiju iz stava 3. ovog člana čine tri člana, radio-amaterski operatori CEPT (1) kategorije (stepen stručne osposobljenosti radio-amatera koji imaju pravo da koriste sve radio-amaterske opsege) i stručno su osposobljena za sprovođenje ispita.
(5) Stručni ispit iz st. 1. i 2. ovog člana polaže se po jedinstvenom planu i programu koji donosi Savez, a u skladu sa međunarodnim CEPT pravilom T/R 61-01 i T/R 61-02.
(6) Radio-amater koji je položio ispit i stekne pravo na korišćenje i rad na radio-stanici putem radio-amaterskog kluba ili Saveza podnosi zahtjev za izdavanje licence i dozvole za rad.

Član 11.

(1) Radio-amaterski klub je udruženje građana koje osnivaju radio-amateri u skladu sa propisima kojima se uređuje rad udruženja registrovanih na teritoriji Republike Srpske i čija djelatnost se odnosi na oblast radio-amaterske službe.
(2) Radio-amateri i radio-amaterski klubovi koji su registrovani i obavljaju djelatnost na teritoriji Republike Srpske su članovi Saveza.
(3) Radio-amater koji ima mjesto prebivališta u Republici Srpskoj i ima dozvolu za obavljanje djelatnosti radio-amaterizma može obavljati djelatnost na teritoriji Republike Srpske ukoliko je učlanjen u Savez ili radio-amaterski klub u Republici Srpskoj.
(4) Savez vodi registar i evidenciju radio-amatera i radio-amaterske opreme na teritoriji Republike Srpske.
(5) Podatke iz stava 4. ovog člana Savez jednom godišnje dostavlja Ministarstvu i Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske.
(6) Ministar donosi pravilnik kojim se propisuje sadržaj i način vođenja evidencije radio-amatera i radio-amaterske opreme.

Član 12.

(1) Članovi Saveza mogu da budu i strani državljani, ukoliko iskažu takav interes i pod uslovima propisanim ovim zakonom.
(2) Strani državljani koji borave na teritoriji Republike Srpske duže od 30 dana, a posjeduju dozvolu za radio-stanicu i amatersku radio-stanicu zemlje iz koje dolaze, obavezni su prijaviti svoje prisustvo radio-klubu u mjestu boravka ili Savezu.

Član 13.

(1) Radio-amateri i radio-amaterski klubovi koji nisu članovi Saveza, a koji imaju potrebu djelovanja na teritoriji Republike Srpske, mogu koristiti radio-amatersku opremu Saveza, uz naknadu.
(2) Za komunikacije na amaterskim frekvencijama koje se ne odnose na radio-amaterizam, a u kojima učestvuju radio-amateri, potrebno je tražiti saglasnost Upravnog odbora Saveza, osim u slučajevima vanrednih situacija.

Član 14.

(1) Radio-amater je dužan da poštuje principe svjetskog radio-amaterskog kodeksa ponašanja i da koristi međunarodni opšteprihvaćeni standard komunikacije u oblasti radio-amaterizma koji ne dozvoljava govor mržnje, psovke, uvrede, širenje rasne, vjerske, nacionalne, niti bilo koje druge netrpeljivosti.
(2) Radio-amaterima je zabranjeno da koriste svoju opremu i djelatnost u svrhu širenja dezinformacija putem radio-amaterskih uređaja, stvaranje nesigurnosti i panike kod građana ili ugrožavanje javnog reda i mira.
(3) U svrhu praćenja principa iz st. 1. i 2. ovog člana Savez imenuje komisiju koja ima ovlašćenje da prati i snima amaterske radio-komunikacije na radio-amaterskim repetitorima u skladu sa postupkom propisanim pravilnikom iz člana 8. stav 8. ovog zakona.
(4) Komisija iz stava 3. ovog člana dužna je da u izvršavanju svojih ovlašćenja sarađuje sa nadležnim ministarstvom i institucijama Republike Srpske.

Član 15.

(1) Radio-amaterski klubovi dužni su dostaviti Savezu godišnji plan rada za narednu godinu i godišnji izvještaj o radu za prethodnu godinu najkasnije do kraja februara tekuće godine.
(2) Godišnji plan rada i godišnji izvještaj o radu Saveza usvaja Upravni odbor Saveza.
(3) Savez je obavezan dostaviti Ministarstvu godišnji plan rada i godišnji izvještaj o radu najkasnije do kraja prvog kvartala tekuće godine.

Član 16.

(1) Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši Ministarstvo.
(2) Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši nadležni inspektor Republičke uprave za inspekcijske poslove Republike Srpske.

Član 17.

U vršenju poslova nadzora, pored ovlašćenja utvrđenih propisom kojim se uređuje rad inspekcija, nadležni inspektor je ovlašćen i dužan da:
1) naredi otklanjanje nedostataka u obavljanju javnih ovlašćenja i dužnosti,
2) preduzme upravne mjere u cilju otklanjanja utvrđenih nepravilnosti,
3) pokrene postupak za preispitivanje vršenja javnih ovlašćenja i dužnosti, ukoliko se vrše suprotno odredbama ovog zakona,
4) donese rješenje o oduzimanju i deponovanju neprijavljene radio-stanice, ukoliko prilikom kontrole izvršenja rješenja utvrdi da subjekat nadzora nije ispoštovao upravne mjere naložene rješenjem, odnosno nije prijavio radio-stanicu u ostavljenom roku.

Član 18.

(1) Novčanom kaznom od 1.000 KM do 5.000 KM kazniće se Savez ako:
1) poslove javnog ovlašćenja koja su mu povjerena obavlja suprotno odredbama ovog zakona (član 5),
2) ne stavi na raspolaganje sve raspoložive kapacitete u skladu sa planom zaštite i spasavanja i ne omogući korišćenje radio-veza u vanrednim situacijama (član 6).
(2) Novčanom kaznom od 500 KM do 1.000 KM kazniće se radio-amater ako:
1) ne izvrši prijavu radio-stanice ili stanica i ne vodi dnevnik amaterske radio-stanice (član 9. st. 2. i 3),
2) zahtjev za izdavanje dozvole ili licence ne podnese preko radio-amaterskog kluba ili Saveza (član 10. stav 6),
3) obavlja djelatnost na teritoriji Republike Srpske a nije član Saveza ili radio-amaterskog kluba (član 11. stav 3),
4) ne poštuje principe svjetskog radio-amaterskog kodeksa, te opremu i djelatnost koristi u svrhu širenja dezinformacija i panike kod građana (član 14. st. 1. i 2).
(3) Novčanom kaznom od 200 KM do 500 KM kazniće se:
1) strani državljanin ukoliko u predviđenom roku ne prijavi svoje prisustvo radio-amaterskom klubu ili Savezu (član 12. stav 2),
2) lica koja povremeno koriste amaterske frekvencije bez saglasnosti Upravnog odbora Saveza (član 13. stav 2).

Član 19.

Ministar će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti:
1) Pravilnik o radio-amaterskim komunikacijama i repetitorskim radio-stanicama u Republici Srpskoj (član 8. stav 8),
2) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije radio-amatera i radio-amaterske opreme (član 11. stav 6).


Član 20.

Savez, radio-amaterski klubovi i radio-amateri dužni su svoj rad i interne akte uskladiti sa odredbama ovog zakona u roku od devet mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 21.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.Broj: 02/1-021-406/19 PREDSJEDNIK
Datum: 18. april 2019. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum