Vaš pravni kompas 

  • Zakon o prijavljivanju i postuku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Saraj

  • Zakoni Kantona Sarajevo
Zakoni Kantona Sarajevo
 #501  by comodore
 
ZAKON O PRIJAVLJIVANJU I POSTUPKU PROVJERE PODATAKA O IMOVINI NOSIOCA JAVNIH FUNKCIJA U KANTONU SARAJEVO

("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 18/2019)POGLAVLJE I - OPĆE ODREDBE

Član 1

(Predmet)

(1) Ovim zakonom utvrđuje se obaveza izabranih i imenovanih dužnosnika, nosioca izvršnih funkcija i savjetnika (u daljem tekstu: nosioci javnih funkcija) da prijave zatečenu imovinu i prihode, porijeklo i promjene imovine i prihoda kao i poklone koje dobiju u toku obavljanja javne funkcije (u daljem tekstu: podaci o imovini), način prikupljanja, obrada, korištenje, zaštita i čuvanje podataka, kao i dužnosti i obaveze organa nadležnih za provođenje i nadzor nad provođenjem ovog zakona i druga pitanja od značaja za provođenje ovog zakona.

(2) Obaveza iz stava (1) ovog člana odnosi se i na dostavljanje podataka o imovini bliskih srodnika i povezanih lica nosioca javnih funkcija.

Član 2

(Principi djelovanja)

(1) Nosioci javnih funkcija u vršenju javnih funkcija moraju postupati zakonito, efikasno, nepristrasno, časno, te se pridržavati principa odgovornosti, poštenja, savjesnosti, otvorenosti i vjerodostojnosti.

(2) Nosioci javnih funkcija ne smiju biti ni u kakvom odnosu zavisnosti prema licima koja bi mogla uticati na njihovu objektivnost.

(3) U vršenju javne funkcije nosioci javnih funkcija ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad javnog interesa.

(4) Zabrana koruptivnog djelovanja: nosioci javnih funkcija ne smiju u obavljanju svoje dužnosti tražiti ili prihvatiti nedopuštenu korist za obavljanje svojih dužnosti.

(5) Transparentnost i javna kontrola: obavljanje svih javnih funkcija bit će transparentno i podliježe javnoj kontroli, a posebno pravu građana da budu upoznati sa ponašanjem nosioca javne funkcije.

(6) Nosioci javnih funkcija ne smiju koristiti javnu funkciju za ličnu dobit i dobit lica koje je s njim povezano.

(7) Nosioci javnih funkcija ponašaju se savjesno i odgovorno, ne ugrožavaju povjerenje i pouzdanje građana, poštuju zakonske i druge propise kojima se određuju prava, obaveze i odgovornosti u obavljanju javne funkcije.

Član 3

(Svrha obrade podataka)

Svrha obrade podataka o imovini iz člana 1. ovog zakona je obezbjeđivanje provođenja principa iz člana 2. ovog zakona, te transparentnosti, zaštite integriteta javne funkcije, sprječavanje koruptivnog djelovanja za vrijeme obavljanja javne funkcije, te sprječavanje nezakonitog bogaćenja.

Član 4

(Pojmovi)

Izrazi korišteni u ovom zakonu imaju slijedeće značenje:

a) "izabranim dužnosnicima" smatraju se zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Skupština) i vijećnici u Gradskom vijeću Grada Sarajevo i opšinskim vijećima opšina na teritoriji Kantona Sarajevo;

b) "nosiocima izvršnih funkcija" smatraju se premijer Kantona Sarajevo i članovi Vlade Kantona Sarajevo, gradonačelnik Grada Sarajevo i opšinski načelnici općina na teritoriji Kantona Sarajevo, te direktori i zamjenici direktora agencija, fondova, javnih preduzeća, javnih ustanova i institucija čiji je osnivač Kanton Sarajevo, članovi skupština, upravnih i nadzornih odbora direkcija, zavoda, javnih ustanova, javnih preduzeća i drugih institucija u Kantonu Sarajevo koji su izabrani i imenovani, ili je za njihov izbor ili imenovanje data saglasnost od strane zakonodavnog organa Kantona Sarajevo ili Gradskog i opšinskih vijeća ili Vlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada);

c) "savjetnicima" se smatraju savjetnici izabranih dužnosnika i nosilaca izvršnih funkcija koji se imenuju po lex specialis propisima;

d) "bliskim srodnikom" se smatraju bračni i vanbračni drug, dijete, majka, otac, usvojilac i usvojenik nosioca javne funkcije;

e) "povezano lice" je bliski srodnik, srodnik u pravoj liniji, srodnik u pobočnoj liniji do trećeg stepena, srodnik po tazbini do drugog stepena, dijete bračnog druga ili bilo koje pravno ili fizičko lice koje je sa nosiocem javne funkcije u ličnoj, političkoj, ekonomskoj ili drugoj vezi koja bi mogla uticati na objektivnost u radu nosioca javne funkcije;

f) "institucija" u smislu stava (1) tačke b) ovog člana je svaki subjekt kojeg je osnovao Kanton Sarajevo, koji vrši javna ovlaštenja i koji ima svojstvo pravnog lica;

g) "imovinu" predstavljaju stvari i prava koja je stekao nosilac javne funkcije, a obuhvata sve stvari i prava, a posebno nekretnine i pokretnine, potraživanja, poslovne udjele, vrijednosne papire, novac, umjetnine, plemenite metale i drago kamenje u njegovom vlasništvu ili vlasništvu njegovog bliskog srodnika;

h) "poslovni udjel" u smislu stava (1) tačke f) ovog člana je ulaganje novca, stvari i prava u vlasničku strukturu preduzeća;

i) "poklon" predstavlja svaku isplatu, djelovanje, uslugu ili predmet od vrijednosti učinjene izravno primatelju, bez naknade ili očekivanja naknade. Pokloni primljeni od bliskog srodnika, kao i pokloni čija vrijednost ne prelazi 200,00 KM nisu obuhvaćeni ovim zakonom;

j) "protokolarni poklon" smatra se poklon predstavnika stranih zemalja i međunarodnih organizacija prilikom službenih posjeta;

k) "obavljanjem javne funkcije" smatraju se poslovi koje obavljaju lica iz tač. a) do c) ovog člana;

l) "nosiocima javnih funkcija" u smislu ovog zakona smatraju se lica iz tač. a) do c) ovog člana.

POGLAVLJE II - NADLEŽNOST, OBAVEZE I NADZOR NAD PROVOĐENJEM ZAKONA

Član 5

(Nadležni organ za provođenje ovog zakona)

(1) Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ured) nadležan je za provođenje ovog zakona.

(2) Odobrena budžetska sredstva za funkcionisanje i rad Ureda ne mogu biti manja od 0.05% prihoda Budžeta Kantona Sarajevo na godišnjem nivou.

(3) Za posebene uslove rada nad provođenjem ovog zakona, rukovodilac i zaposlenici Ureda imaju uvećanje plaće u iznosu od 20% od osnovne plaće.

Član 6

(Kontrolor ličnih podataka o imovini)

(1) Ured je nadležan i ovlašten za prikupljanje, provjeru i obradu podataka o imovini nosioca javnih funkcija, uspostavljanje i vođenje Registra podataka o imovini (u daljem tekstu: Registar), kao i pokretanje prekršajnog i iniciranje krivičnog postupka zbog povreda odredaba ovog zakona.

(2) Radi obrade podataka o imovini, Ured vrši:

a) prijem prijava podataka o imovini;

b) unošenje i ažuriranje podataka o imovini u Registru;

c) čuvanje ličnih podataka o imovini na period od pet godina nakon završetka funkcije;

d) uništavanje podataka nakon isteka roka od pet godina od vremena završetka funkcije;

e) provjeru podataka o imovini.

(3) Ured vodi Registar, kao zbirku podataka o imovini i vodi se ručno ili sredstvima za automatsku obradu podataka, u skladu s propisima o opštoj i tehničkoj zaštiti ličnih podataka.

(4) Pored Registra iz stava (3) ovog člana, vodi se i dosije za svakog nosioca ličnih podataka o imovini, koji sadrži priloženu dokumentaciju nosioca ličnih podataka, koji se čuvaju i uništavaju ili vraćaju nosiocu ličnih podataka u roku propisanom u tač. c) i d) stava (2) ovog člana.

Član 7

(Nadzor)

(1) Skupština prati rad Ureda, razmatra informacije Ureda, te druga pitanja oko provođenja ovog zakona.

(2) Skupština se ne smije miješati u svakodnevni rad Ureda, niti tražiti informacije o pojedinačnim slučajevima.

(3) Za potrebe praćenja nadzora nad ovim zakonom, Skupština može zatražiti posebne izvještaje o aktivnostima iz nadležnosti Ureda.

(4) Ured podnosi informacije Skupštini svakih šest mjeseci gdje informiše Skupštinu o radu, prikupljenim informacijama i uočenim nepravilnostima, a u skladu sa nadležnošću utvrđenom ovim zakonom, te ove informacije Ured objavljuje na svojoj web stranici.

(5) Informacija Ureda sadrži statistički obrađene lične podatke o imovini, i to:

a) ukupnu vrijednost zatečene imovine i imovinskih prava nosioca javnih funkcija, odvojeno prema nivoima vlasti;

b) uvećanu vrijednost imovine koja je nastala u izvještajnom periodu na imovini iz tačke a) stava (6) ovog člana;

c) vrijednost evidentiranih poklona u izvještajnom periodu.

(6) Pored podataka iz stava (5) ovog člana, informacija sadrži:

a) pojedinačne slučajeve nezakonitog povećanja imovine, odbijanja dostavljanja ili dostavljanja netačnih ličnih podataka, u slučaju da iste utvrde nadležni organi u izvještajnom periodu;

b) izrečene prekršajne kazne;

c) podnesene prijave nadležnom tužilaštvu.

(8) Sjednica Skupštine Kantona Sarajevo je otvorena za javnost, kada se razmatra informacija Ureda iz ovog člana.

POGLAVLJE III - PRIJAVLJIVANJE IMOVINE

Član 8

(Imovina za prijavu)

(1) Prijava sadrži detaljne informacije o imovini i prihodima, kao što su:

a) pravo vlasništva na nepokretnim stvarima u zemlji i inostranstvu;

b) pravo vlasništva na pokretnim stvarima koje podliježu registraciji kod nadležnih organa u zemlji i inostranstvu;

c) pravo vlasništva na pokretnim stvarima u vrijednosti većoj od 5.000 KM u zemlji i inostranstvu;

d) dionice, akcije i obveznice i udjeli u pravnim licima i drugi vrijednosni papiri u zemlji i inostranstvu;

e) depoziti, dividende i kamate u bankama i drugim finansijskim organizacijama, u zemlji i inostranstvu;

f) prava po osnovu autorskih, patentnih i sličnih prava intelektualne svojine u zemlji i inostranstvu;

g) finansijske obaveze prema fizičkim i pravnim licima u zemlji i inostranstvu u iznosu višem od 5.000 KM, i

h) izvor i visina godišnjih novčanih prihoda u zemlji i inostranstvu.

(2) Kada je imovina bliskih srodnika odvojena, prijavljivanje se obavlja posebno za svakog člana sa registrovanom imovinom na njegovo ime i prilaže se prijavi lica koje ima obavezu za prijavljivanje.

(3) U prijavi prihoda i finansijskih obaveza, nosilac javne funkcije navodi iznos, vrstu izvora svakog prihoda, iznos i vrstu finansijskih obaveza.

Član 9

(Prijavljivanje imovine prilikom preuzimanja dužnosti)

Nosilac javne funkcije je obavezan da prijavi imovinu iz člana 8. ovog zakona, u roku od 30 dana od dana preuzimanja javne funkcije.

Član 10

(Godišnje prijavljivanje imovine)

Godišnje prijavljivanje imovine iz člana 8. ovog zakona obavezno se vrši tokom vremena obavljanja funkcije u periodu od 1. do 31. januara svake kalendarske godine.

Član 11

(Prijavljivanje imovine poslije završetka dužnosti ili razrješenja)

(1) Nosilac javne funkcije je obavezan da podnese prijavu imovine iz člana 8. ovog zakona, najkasnije 30 dana nakon završetka javne funkcije, po bilo kojem osnovu.

(2) Pored obaveze iz stava (1) ovog člana, nosilac javne funkcije dužan je dati izjavu da nisu pokrenute nikakve aktivnosti sticanja imovine iz člana 8. ovog zakona, po završetku javne funkcije po bilo kojem osnovu.

Član 12

(Prijavljivanje na zahtjev Ureda)

Ured u svako vrijeme može da traži od nosioca javnih funkcija da dostave traženu informaciju o imovini iz člana 8. ovog zakona.

Član 13

(Pravo uvida u Registar, ispravku, brisanje i blokiranje podataka)

Nosilac javne funkcije ima pravo uvida u svoje lične podatke o imovini koji se vode u Registru i pravo da zahtijeva da se njegovi lični podaci o imovini, za koje se utvrdi da su netačni ili da su pogrešno navedeni ili obrađeni na drugi način koji je suprotan zakonu i pravilima koji se odnose na obradu podataka, isprave, izbrišu ili blokiraju.

Član 14

(Primanje poklona)

(1) Nosilac javne funkcije ne može tražiti, niti primiti poklone ili druge pogodnosti za sebe, niti za svoje srodnike, za obavljanje svojih dužnosti, kao ni poklone koji utiču ili mogu uticati u obavljanje njegovih dužnosti, osim protokolarnih poklona.

(2) Poklonom u smislu ovog zakona smatra se lična korist u vezi sa vršenjem javne dužnosti, a podrazumijeva: stvari, prava, usluge bez naknade, te neku drugu ličnu korist datu ili obećanu nosiocu javne funkcije.

(3) Poklon u vrijednosti do 200,00 KM nosioci javne funkcije mogu zadržati i ne trebaju ga prijaviti.

(4) Poklonom u smislu stava (3) ovog člana smatra se i više poklona poklonjenih od istog lica u periodu od jedne godine.

(5) Poklone iznad vrijednosti iz stava (3) ovog člana nosioci javne funkcije ne smiju zadržati, već su ih obavezni prijaviti i predati organu vlasti u čije ime vrše povjerenu javnu dužnost.

(6) Nosilac javne funkcije ne smije primiti novac, ček ili drugi vrijednosni papir bez obzira na iznos.

(7) U slučaju sumnje o vrijednosti poklona nosilac javne funkcije dužan je zatražiti račun od davaoca poklona.

(8) Vrijednost poklona je njegova tržišna vrijednost.

(9) Primanje poklona prema st. od (1) do (8) ovog člana odnosi se i na lica koja prime poklon u korist nosioca javne funkcije.

Član 15

(Protokolarni pokloni)

(1) Protokolarnim poklonima smatraju se pokloni darovani od predstavnika stranih zemalja i međunarodnih organizacija prilikom službenih posjeta.

(2) Odmah po prijemu, ili nakon povratka u zemlju, nosilac javne funkcije koji je primio protokolarni poklon mora da obavijesti organ ili instituciju u kojoj vrši javnu funkciju.

(3) Protokolarni pokloni postaju vlasništvo organa ili institucije u kojoj nosilac javne funkcije obavlja dužnost.

(4) Protokolarni pokloni i to: državni simboli, medalje i protokolarne oznake mogu se upotrijebiti tokom obavljanja službene dužnosti.

Član 16

(Registracija poklona)

(1) Svi primljeni pokloni i njihova odgovarajuća vrijednost, kao i imena lica koja su dala i primila poklon, obavezno se unose u Registar iz člana 6. stav (3) ovog zakona.

(2) Odredbe ovog zakona koje se odnose na proceduru i prijavu imovine kao i rokovi za prijavu imovine, odnose se i na poklone.

POGLAVLJE IV - REGISTRACIJA I VOĐENJE PRIJAVA IMOVINE

Član 17

(Sadržaj prijave)

(1) Obrazac prijave obavezno sadrži:

a) ime i prezime nosioca javne funkcije koji podnosi prijavu i njegovu funkciju,

b) ime i prezime bliskih srodnika koji podnose prijavu,

c) matični broj, koji se ne objavljuje javno,

d) naziv organa ili institucije u kojoj je lice zaposleno/ imenovano, adresu institucije, datum imenovanja na funkciju,

e) datum predaje prijave,

f) nepokretnu imovinu i njenu vrstu, opštinu odnosno grad i državu ukoliko se nalazi u inostranstvu, površinu, porijeklo, njenu nabavnu vrijednost i u čijem je vlasništvu, da li se radi o suvlasništvu i u kolikom procentu, vrstu i izvor sredstava kojima je kupljena ta imovina,

g) pokretnu imovinu i njenu vrstu, godinu proizvodnje ili kupnje, njenu nabavnu vrijednost, i u čijem je vlasništvu, potpune podatke o dionicama u privrednim društvima ili nekoj drugoj instituciji, vrijednosnim papirima, finansijskim obavezama, koje lice podnosi prijavu ima prema fizičkim i pravnim licima,

h) podake o učešću u nadzornim odborima, upravnim odborima i slično, bez obzira da li se vrše uz naknadu ili bez naknade,

i) ukupne godišnje prihode podijeljene s obzirom na izvor prihoda,

j) ličnu izjavu kojom se pod punom moralnom, krivičnom i građanskom odgovornošću potvrđuje istinitost podataka u prijavi,

k) ličnu izjavu kojom se pod punom moralnom, krivičnom i građanskom odgovornošću potvrđuje da ni jedan dio imovine nije izostavljen iz prijave,

l) potpis podnosioca prijave.

(2) Obrazac prijave iz stava (1) ovog člana sastavni je dio i prilog ovog zakona.

(3) Svaka obrada ličnih podataka iz Registra vrši se u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 49/06, 76/11 i 89/11 - Ispravka).

POGLAVLJE V - KONTROLA PRIJAVLJENIH PODATAKA

Član 18

(Kontrola prijavljivanja)

(1) Ured vrši kontrolu prijavljivanja imovine i poklona nosioca javne funkcije.

(2) Svaka prijava se provjerava u cilju utvrđivanja postojanja ili nepostojanja materijalnih grešaka ili pogrešno popunjenih prijava.

(3) Ukoliko se utvrde materijalne greške ili greške u popunjavanju ili je prijava nepotpuna Ured obavještava podnosioca prijave koji je u roku od 15 dana od primanja obavještenja, obavezan da prijavu ispravi ili dopuni.

(4) Ured je nadležan da vrši kontrolu podataka o imovini i izvore i vrstu prihoda kojima je imovina kupljena.

(5) U slučaju nesrazmjera između prihoda i imovine, kao i u slučaju osnova sumnje u istinitost podataka i zakonitosti načina na koji je imovina stečena, Ured je dužan o tome obavijestiti nadležno tužilaštvo, odnosno druge nadležne organe uključujući, ali ne ograničavajući se na porezne organe i Finansijsko obavještajnu jedinicu SIPA-e.

Član 19

(Obaveza davanja podataka)

(1) Ured ima pravo da vrši provjeru podataka koji su u javnoj vlasti.

(2) Ured ima ovlaštenje pribavljati i obrađivati lične podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine, isključivo u svrhu provjere tačnosti, odnosno istinitosti navoda sadržanih u prijavi imovine.

(3) Ured ima ovlaštenje obratiti se sa zahtjevom za dostavu podataka svim nadležnim institucijama, kao i pravnim i fizičkim licima koji raspolažu podacima relevantnim za provjere utvrđene odredbama ovog zakona.

(4) Smatra se da su obaveznici prijave imovine saglasni sa ovlaštenjima Ureda navedenim u odredbama st. (1), (2) i (3) ovog člana, što se izričito navodi u obrascu prijave.

Član 20

(Javnost)

(1) Organi nadležni za provođenje ovog zakona, dužni su sve svoje aktivnosti (izvještaje, informacije i dr.) učiniti dostupnim i javnim, putem svoje službene web stranice.

(2) Radi obezbjeđivanja transparentnosti, informacije o odbijanju dostavljanja ličnih podataka o imovini i drugi podaci iz evidencija će biti dostupni javnosti.

(3) Javna dostupnost ličnih podataka o cjelokupnoj imovini nosioca javne funkcije vrši se navođenjem podataka o tome gdje se imovina nalazi, shodno čl. 8. i 17. ovog zakona.

(4) Podaci iz člana 8. i 17. ovog zakona će biti dostupni i objavljeni na web stranici.

POGLAVLJE VI - KAZNENE ODREDBE

Član 21

(Neprijavljivanje imovine ili davanje lažnih podataka o imovini)

(1) Nosilac javne funkcije koji ne prijavi imovinu ili poklon Uredu ili daje lažne podatke o imovini ili poklonu, u namjeri da prikrije podatke o imovini i poklonu, ima rok od 15 dana da koriguje svoju prijavu ukoliko je došlo do greške slučajno, u suprotnom krši obaveze utvrđene ovim zakonom, a koja kršenja ne predstavljaju obilježja krivičnog djela, kaznit će se:

a) novčanom kaznom od 1.000 do 2.500 KM, za kašnjenje u godišnjem prijavljivanju imovine (član 10. stav (1));

b) novčanom kaznom od 10.000 do 20.000 KM, za neprijavljivanje imovine prilikom preuzimanja dužnosti (član 9.);

c) novčanom kaznom od 10.000 do 20.000 KM, za neprijavljivanje imovine na zahtjev Ureda (član 12.);

d) novčanom kaznom od 10.000 do 20.000 KM, za neprijavljivanje imovine poslije udaljavanja sa funkcije (član 11.);

(2) Za ponovljeni prekršaj iz stava (1) tačka a) ovog člana, nosilac javne funkcije kaznit će se novčanom kaznom od 3.000 do 6.000 KM.

(3) Ured pokreće prekršajni postupak za prekršaje iz ovog člana, u skladu sa Zakonom o prekršajima ("Službene novine Federacije BiH", broj 63/14).

(4) Ukoliko prekršaj propisanih obaveza iz ovog zakona sadrži obilježja krivičnog djela, Ured podnosi krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu s obzirom na to da obrazac prijave imovine, stupanjem ovog zakona na snagu, ima status službene isprave u skladu sa Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14, 46/16 i 75/17).

Član 22

(Zastarijevanje)

(1) Postupak za primjenu sankcija koji se odnosi na kršenje ovog zakona obavezno se pokreće u roku od 30 dana od dana saznanja o slučajevima kršenja ovog zakona, a najkasnije u roku od pet godina od dana kršenja ovog zakona.

(2) Djela koja imaju obilježja krivičnih djela propisanih Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine zastarijevaju u skladu sa odredbama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 23

(Disciplinska odgovornost zasposlenika Ureda)

Rukovodilac i zaposlenici Ureda, u svom djelokrugu rada i obavezama utvrđenim u ovom zakonu, podliježe disciplinskoj odgovornosti shodno posebnim propisima.

POGLAVLJE VII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 24

(Donošenje podzakonskih propisa)

Vlada će u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog zakona, na prijedlog Ureda, donijeti Uredbu o uspostavljanju i vođenju Registra ličnih podataka o imovini i postupku provjere imovine iz člana 1. ovog zakona, kao zbirke ličnih podataka, kojim će se urediti oblik, sadržaj i način vođenja Registra, kao i druga pitanja od značaja za vođenje Registra.

Član 25

(Saradnja Ureda sa nadležnim organima)

Ured će ostvariti saradnju sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, dostavljajući sve potrebne podatke i infomacije po zahtjevu Agencije, a u cilju sprječavanja korupcije, izrade i provođenja strategije za borbu protiv korupcije i akcionim planovima.

Član 26

(Važenje zakona)

U slučaju da se drugi propisi viših nivoa vlasti, koji se odnose na materiju regulisanu ovim zakonom, promijene ili donesu novi nakon stupanja na snagu ovog zakona, ovaj zakon će se uskladiti sa odredbama tih zakona.

Član 27

(Prijava imovine i poklona nosioca javnih funkcija)

Zatečeni nosioci javne funkcije u trenutku stupanja na snagu ovog zakona obavezni su da prijave imovinu i poklone iz člana 8. ovog zakona, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 28

(Rodna neutralnost izraza)

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom zakonu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Član 29

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum