Vaš pravni kompas 

  • Zakon o premjeru i katastru Republike Srpske

  • Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
 #322  by admin
 
ZAKON O PREMJERU I KATASTRU REPUBLIKE SRPSKE
("Sl. glasnik RS", br. 6/2012, 110/2016, 22/2018 - odluka US i 62/2018)I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuju se upravni i stručni poslovi koji se odnose na premjer Republike Srpske, katastar nepokretnosti, katastar vodova, osnovne geodetske radove, adresni registar, registar cijena nepokretnosti, digitalni arhiv, topografsko-kartografsku djelatnost, Geoinformacioni sistem Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske, infrastrukturu geoprostornih podataka Republike Srpske i geodetski radovi u inžinjersko-tehničkim oblastima.

Član 2

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

a) "bonitiranje zemljišta" je klasifikacija plodnog zemljišta na osnovu njegovih prirodnih osobina, bez obzira na način njegovog korišćenja,

b) "geografska imena" su imena naseljenih mjesta i fizičko-geografskih objekata (planina, rijeka, jezera i drugih sličnih objekata),

v) "geodetska biljega" je biljega za podzemno, odnosno nadzemno obilježavanje tačaka referentne mreže i granica katastarske opštine,

g) "geodetska metrologija" je izraz koji se odnosi na fizičke veličine dužine, ugla, vremena i ubrzanja sile zemljine teže, njihove jedinice, sredstva, metode, način i rezultate mjerenja, greške mjerenja i drugo,

d) "geodetska organizacija" je privredno društvo, drugo pravno lice i radnja koji su registrovani kod nadležnog organa za izvođenje geodetskih radova i ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom,

đ) "geodetski instrumenti" su mjerila kojima se obavljaju geodetski radovi propisani ovim zakonom i koriste se za mjerenje dužine, ugla, vremena i ubrzanja sile zemljine teže,

e) "geopodaci (geoprostorni podaci)" su podaci sa direktnom ili indirektnom vezom sa određenom lokacijom ili geografskom oblasti,

ž) "daljinska detekcija" je metod prikupljanja informacija putem sistema koji nisu u direktnom fizičkom kontaktu sa ispitivanom pojavom ili objektom,

z) "digitalni model terena" je trodimenzionalni prikaz matematički definisanog modela reljefa Republike Srpske,

i) "digitalni ortofoto" je digitalna slika teritorije Republike Srpske u ortogonalnoj projekciji, dobijena iz digitalnog aerofotogrametrijskog snimka, satelitskog snimka ili snimka dobijenog ostalim metodama snimanja iz daljinske detekcije,

j) "referentni sistem Republike Srpske" je koordinatni sistem koji čini skup numeričkih vrijednosti konstanti, neophodnih da se definišu položaji i druga svojstva tačaka u prostoru Republike Srpske,

k) "katastarski plan" je dvodimenzionalni prikaz parcela i objekata u ravni projekcije Republike Srpske,

l) "katastarski plan vodova" je prikaz vodova u ravni projekcije Republike Srpske sa upisanim kotama,

lj) "katastarsko klasiranje zemljišta" je utvrđivanje katastarske kulture i klase za parcele poljoprivrednog i šumskog zemljišta u okviru jedne katastarske opštine u odnosu na katastarski srez,

m) "list vodova" je osnovni dokument o vodovima i stvarnim pravima na njima,

n) "nepokretnosti", upotreba ovog izraza podrazumijeva: zemljišta (poljoprivredno, građevinsko, šumsko i ostala slična zemljišta), objekti (poslovni, stambeni, stambeno-poslovni, ekonomski, infrastrukturni i drugi slični objekti), posebni dijelovi objekata (stanovi, poslovne prostorije, garaže, garažna mjesta i podrumi), drugi nadzemni objekti (putni, objekti elektroprivrede, željeznički objekti, objekti vazduhoplovnog saobraćaja, industrijski objekti, objekti telekomunikacija, objekti za sport i fizičku kulturu i drugi slični objekti), podzemni objekti (garaže, rezervoari, pješački prolazi, tuneli, skloništa, metroi i drugi slični objekti),

nj) "imalac prava" je pravno ili fizičko lice koje ima pravo svojine ili pravo raspolaganja na stvarima u državnoj svojini ili uže stvarno ili obligaciono pravo na određenoj nepokretnosti,

o) "pravni kontinuitet" je izvođenje prava na nepokretnosti pravnog sljedbenika iz prava pravnog prethodnika,

p) "clausula intabulandi" je izričita izjava, odnosno saglasnost pravnog prethodnika o dozvoli upisa koja nije uslovljena niti ograničena,

(Izuzetno izjava može biti data i u posebnoj ispravi, sačinjena u skladu sa zakonom kojim je to regulisano),

r) "list nepokretnosti" je osnovni dokument o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima,

s) "IGPRS - infrastruktura geoprostornih podataka Republike Srpske" predstavlja strategiju, tehnologiju, pravila, standarde i ljudske resurse koji su potrebni za prikupljanje, obradu, čuvanje, pristup, razmjenu i optimalno korišćenje geoprostornih podataka Republike Srpske,

t) "osnovni topografski model" predstavlja apstrakciju prostora Republike Srpske i čine ga definisani topografski objekti sa pripadajućim opisom svojstava i međusobnih odnosa (atributi i relacije), obuhvatom prikupljanja, pravilima kreiranja i načinom prikaza, a izrađuje se na osnovama i principima geografskog informacionog sistema,

ć) "REFRS" čine materijalizovane tačke referentne mreže na teritoriji Republike Srpske,

u) "SRPOS" predstavlja mrežu permanentnih stanica globalnog pozicionog sistema za teritoriju Republike Srpske,

f) "tehnička dokumentacija" je skup projekata koji se izrađuju radi utvrđivanja koncepcije geodetskih radova, razrade uslova i načina izvođenja radova,

h) "topografski objekti" su prirodni i izgrađeni objekti na zemljinoj površini, klasifikovani u odgovarajuće teme, prostorno geometrijski određeni u državnom referentnom sistemu i opisani atributima,

c) "veb servisi" su programske komponente koje omogućavaju izgradnju proširivih, slabo povezanih i platformski nezavisnih aplikacija, koji podržavaju međuoperativnost različitih sistema i omogućavaju aplikacijama da razmjenjuju poruke korišćenjem standardnih protokola i

č) "Geoinformacioni sistem Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske" je centralni i osnovni segment geoinformacionog sistema Republike Srpske (infrastrukture geoprostornih podataka Republike Srpske).

Član 3

Premjer Republike Srpske su stručni poslovi u oblastima:

a) katastarskog premjera,

b) premjera u postupku uređenja zemljišne teritorije komasacijom (u daljem tekstu: komasacioni premjer),

v) premjera vodova i

g) topografskog premjera.

Član 4

(1) Katastar nepokretnosti je osnovni i javni registar o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima.

(2) Nepokretnosti koje se, u smislu ovog zakona, upisuju u katastar nepokretnosti su:

a) zemljište (katastarske parcele poljoprivrednog, šumskog, građevinskog i drugog zemljišta),

b) nadzemni i podzemni građevinski objekti (u daljem tekstu: objekti) i

v) posebni dijelovi objekata koji čine građevinsku cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i drugi objekti).

(3) Objekti u smislu ovog zakona su: zgrade svih vrsta, privredni objekti, objekti kulture, sporta i rekreacije, skloništa i drugi građevinski objekti.

Član 5

(1) Poslovi premjera Republike Srpske, osnivanja i obnove katastra nepokretnosti, praćenja i obezbjeđivanja ažurnosti katastra nepokretnosti, osnovnih geodetskih radova, Centralnog adresnog registra, registra cijena nepokretnosti, digitalnog arhiva, registra prostornih jedinica, osnivanja katastra vodova, topografsko-kartografske djelatnosti, Geoinformacionog sistema Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske (u daljem tekstu: GIS Uprave) i infrastrukture geoprostornih podataka Republike Srpske (u daljem tekstu: IGPRS) iz nadležnosti Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (u daljem tekstu: Uprava), obavljaju se na osnovu srednjoročnog programa i godišnjeg plana radova.

(2) Srednjoročni program radova donosi Narodna skupština Republike Srpske na prijedlog Vlade Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada), a godišnji plan radova donosi Vlada na prijedlog Uprave.

(3) Programom i planom iz stava 1. ovog člana utvrđuju se vrsta i obim radova, kao i izvori i obim sredstava za njihovu realizaciju.

(4) Realizacija programa i plana radova finansira se u skladu sa posebnim zakonom.

(5) Srednjoročni program radova i godišnji plan radova objavljuju se u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Član 6

Premjer Republike Srpske, katastar nepokretnosti, katastar vodova, osnovni geodetski radovi, Centralni adresni registar, registar cijena nepokretnosti, digitalni arhiv, registar prostornih jedinica, topografsko-kartografska djelatnost, GIS Uprave i IGPRS su od opšteg interesa za Republiku Srpsku.

Član 7

Za rješavanje pojedinih pitanja upisa stvarnih prava koja nisu uređena ovim zakonom primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju svojina i druga stvarna prava, a za rješavanje pitanja postupka koja nisu uređena ovim zakonom primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje parnični, vanparnički postupak, opšti upravni postupak i upravni spor.

II - UPRAVNI I STRUČNI POSLOVI

Član 8

(1) Za stručne poslove (u daljem tekstu: geodetski radovi) i upravne poslove iz člana 1. ovog zakona nadležna je Uprava.

(2) Geodetske radove iz stava 1. ovog člana može obavljati i geodetska organizacija, na način i pod uslovima propisanim ovim zakonom.

(3) Geodetske radove, izradu topografskih karata, kao i vođenje posebnih evidencija o nepokretnostima, koji se obavljaju, izrađuju i služe za potrebe civilne zaštite i ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove vrši Uprava, u skladu sa posebnim propisima.

1. Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Član 9

(1) Poslove iz svog djelokruga Uprava obavlja u sjedištu i van sjedišta.

(2) Sjedište Uprave je u Banjoj Luci.

Član 10

(1) Pored poslova određenih Zakonom o republičkoj upravi, djelokrug Uprave su i geodetski radovi i poslovi republičke uprave koji se odnose na:

a) osnovne geodetske radove,

b) katastarski i komasacioni premjer,

v) osnivanje, obnovu i održavanje katastra nepokretnosti,

g) premjer vodova, osnivanje i održavanje katastra vodova,

d) stručni nadzor nad geodetskim radovima,

đ) izdavanje i oduzimanje licence za rad geodetske organizacije,

e) izdavanje i oduzimanje geodetske licence,

ž) izdavanje i oduzimanje ovlašćenja za snimanje iz vazdušnog prostora teritorije Republike Srpske za potrebe premjera Republike Srpske,

z) Centralni adresni registar, i registar cijena nepokretnosti,

i) uspostavu i održavanje registra prostornih jedinica,

j) katastarsko klasiranje i bonitiranje zemljišta,

k) daljinsku detekciju, topografski premjer i topografsko-kartografsku djelatnost,

l) izdavanje kartografskih i drugih publikacija i davanje saglasnosti za izdavanje kartografskih publikacija,

lj) vođenje evidencije o geografskim imenima,

m) osnivanje, održavanje i raspolaganje geodetskim informacionim sistemom,

n) vođenje arhiva dokumentacije u analognom i digitalnom obliku osnovnih geodetskih radova, katastarskog i komasacionog premjera, premjera Republike Srpske, katastra nepokretnosti, katastra vodova, topografsko-kartografske djelatnosti i druge dokumentacije,

nj) učešće u osnivanju i održavanju IGPRS,

o) stručni nadzor nad radom geodetske organizacije,

p) ovjeru geodetskih podloga u inžinjersko-tehničkim oblastima,

r) organizuje polaganje stručnog ispita za lica geodetske struke i lica poljoprivredne i šumarske struke za poslove katastarskog klasiranja, bonitiranja i komasacionu procjenu zemljišta i

r) pružanje usluga iz djelokruga Uprave u okviru međunarodne saradnje.

(2) Direktor Uprave donosi pravilnik o polaganju stručnog ispita za lica geodetske struke i lica poljoprivredne i šumarske struke za poslove katastarskog klasiranja, bonitiranja i komasacionu procjenu zemljišta, sa programom o polaganju stručnog ispita.

Član 11

(1) U upravnim poslovima osnivanja katastra nepokretnosti koji se odnose na tehničke podatke o nepokretnostima, rješava:

a) u prvom stepenu - komisija iz člana 71. stav 6. ovog zakona,

b) u drugom stepenu - Uprava i

v) u upravnom sporu - nadležni okružni sud.

(2) U slučaju spornih imovinskih prava u postupku osnivanja katastra nepokretnosti iz stvarne nadležnosti organa uprave rješava organ uprave, a u slučaju stvarne nadležnosti sudova rješava nadležni sud u parničnom ili vanparničnom postupku.

(3) U upravnim poslovima održavanja katastra nepokretnosti i katastra vodova, kao i u drugim upravnim poslovima, osim poslova koji su navedeni u st. 1. i 2. ovog člana, rješava:

a) u prvom stepenu - područna jedinica Uprave,

b) u drugom stepenu - Uprava i

v) u upravnom sporu - nadležni okružni sud.

2. Geodetska organizacija

Član 12

Geodetski radovi koje obavlja geodetska organizacija su:

a) izrada tehničke dokumentacije i tehnička kontrola nad izvođenjem geodetskih radova za koje je predviđena izrada glavnog projekta,

b) izvođenje geodetskih radova za koje je predviđena izrada glavnog projekta i

v) izvođenje geodetskih radova u održavanju katastra nepokretnosti i održavanju katastra vodova.

Član 13

(1) Geodetska organizacija može izvoditi geodetske radove iz člana 12. ovog zakona na cjelokupnoj teritoriji Republike Srpske, ako joj je izdata licenca za rad.

(2) Licencu iz stava 1. ovog člana, za pojedine vrste geodetskih radova, Uprava izdaje rješenjem u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

(3) Licenca se izdaje geodetskoj organizaciji ako:

a) je registrovana kod nadležnog organa Republike Srpske za izvođenje geodetskih radova,

b) ima ovim zakonom propisani broj zaposlenih radnika geodetske struke sa odgovarajućim geodetskim licencama, koji su u geodetskoj organizaciji zaposleni sa punim radnim vremenom i

v) ima radne prostorije i posjeduje odgovarajuće mjerne instrumente i opremu.

(4) Javnom preduzeću i drugom pravnom licu može se izdati licenca za rad samo za radove iz člana 12. tačka v) ovog zakona koji su u funkciji obavljanja djelatnosti za koju je osnovano.

(5) Naučnoobrazovnoj geodetskoj ustanovi može se izdati licenca za rad samo za radove iz člana 12. tačka a) ovog zakona.

(6) Geodetska organizacija registrovana u inostranstvu može u Republici Srpskoj izvoditi samo geodetske radove iz člana 12. tačka b) ovog zakona, ako je na međunarodnom tenderu izabrana za izvođača radova i ispunjava uslove propisane odredbama ovog zakona.

Član 14

(1) Geodetska licenca prvog reda omogućava obavljanje poslova odgovornog projektanta, rukovođenja i tehničke kontrole nad izvođenjem geodetskih radova za koje je ovim zakonom predviđena izrada glavnog projekta, izvođenja tih radova, kao i izrade projekta geodetskog obilježavanja u oblasti urbanističkog planiranja.

(2) Geodetska licenca drugog reda omogućava obavljanje geodetskih radova u postupku održavanja katastra nepokretnosti i katastra vodova, realizacije projekta geodetskog obilježavanja u oblasti urbanističkog planiranja i izradu geodetskih podloga u inžinjersko-tehničkim oblastima za koje se ne izrađuje glavni projekat.

(3) Lice sa geodetskom licencom prvog reda može obavljati i poslove za koje je ovim zakonom predviđena geodetska licenca drugog reda.

(4) Geodetsku licencu prvog i drugog reda Uprava izdaje rješenjem u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

(5) Licu kome je izdata geodetska licenca izdaje se pečat.

(6) Lice sa geodetskom licencom može koristiti pečat ako je sa punim radnim vremenom zaposleno u geodetskoj organizaciji, s tim da ne može koristiti i licencu i pečat u dvije ili više geodetskih organizacija.

(7) Lice geodetske struke bez geodetske licence zaposleno u geodetskoj organizaciji učestvuje u obavljanju poslova za koje geodetska organizacija ima licencu za rad.

Član 15

(1) Geodetsku licencu prvog reda stiče lice geodetske struke sa završenim akademskim studijima, i to prvim ciklusom studija sa 240 ECTS bodova ili ekvivalentom (najmanje četiri godine osnovnih studija) i položenim stručnim ispitom u Upravi, položenim stručnim ispitom za rad u organima državne uprave i radnim iskustvom na geodetskim poslovima u trajanju od najmanje tri godine.

(2) Geodetsku licencu drugog reda stiče lice geodetske struke sa akademskim studijima, i to prvim ciklusom studija sa 240 ECTS bodova ili ekvivalentom (najmanje četiri godine osnovnih studija) i položenim stručnim ispitom u Upravi, položenim stručnim ispitom za rad u organima državne uprave i radnim iskustvom na geodetskim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine.

(3) Geodetsku licencu drugog reda stiče i lice geodetske struke sa završenim studijama u trajanju od najmanje dvije godine, ili završenim prvim ciklusom studija od 180 ECTS bodova (tri godine studija) i položenim stručnim ispitom u Upravi položenim stručnim ispitom za rad u organima državne uprave i radnim iskustvom na geodetskim poslovima u trajanju od najmanje dvije godine.

Član 16

(1) Licu geodetske struke i licu poljoprivredne struke iz člana 17. stav 4. ovog zakona, zaposlenom u geodetskoj organizaciji, Uprava izdaje legitimaciju za identifikaciju (u daljem tekstu: legitimacija).

(2) Lice kome je izdata legitimacija koristi je prilikom:

a) obavljanja geodetskih radova na terenu i

b) predstavljanja ovlašćenom licu koje vrši pregled i kontrolu u skladu sa zakonom.

(3) Zaposleno lice u geodetskoj organizaciji kojem je prestao radni odnos u toj organizaciji dužno je Upravi vratiti legitimaciju.

Član 17

(1) Za izradu tehničke dokumentacije za izvođenje geodetskih radova i tehničku kontrolu nad izvođenjem geodetskih radova, za koje je ovim zakonom predviđena izrada glavnog projekta, kao i izradu projekta geodetskog obilježavanja u oblasti urbanističkog planiranja, geodetska organizacija mora imati najmanje dva zaposlena lica sa punim radnim vremenom koja posjeduju geodetsku licencu prvog reda.

(2) Za izvođenje geodetskih radova za koje je ovim zakonom predviđena izrada glavnog projekta, geodetska organizacija mora imati najmanje pet zaposlenih lica geodetske struke sa punim radnim vremenom, od kojih najmanje dva posjeduju geodetsku licencu prvog reda.

(3) Za izvođenje geodetskih radova u postupku održavanja katastra nepokretnosti i katastra vodova, realizacije projekta geodetskog obilježavanja u oblasti urbanističkog planiranja i izradu geodetskih podloga u inžinjersko-tehničkim oblastima za koje se ne izrađuje glavni projekat, geodetska organizacija mora imati najmanje dva zaposlena lica geodetske struke sa punim radnim vremenom, od kojih najmanje jedan posjeduje geodetsku licencu drugog reda.

(4) Za izvođenje radova katastarskog klasiranja, bonitiranja i komasacione procjene zemljišta, geodetska organizacija mora imati najmanje jednog zaposlenog radnika poljoprivredne struke sa punim radnim vremenom, sa završenim studijama poljoprivredne struke u trajanju od najmanje dvije godine, sa položenim stručnim ispitom za rad u organima državne uprave, odgovarajućom licencom izdatom od strane nadležnog organa i radnim iskustvom u poljoprivrednoj struci od najmanje tri godine.

(5) Za snimanje teritorije Republike Srpske iz vazdušnog prostora za potrebe premjera Republike Srpske, geodetska organizacija mora ispunjavati uslove iz stava 2. ovog člana i posjedovati ovlašćenje Uprave za snimanje iz vazdušnog prostora, koje se izdaje rješenjem.

Član 18

(1) Geodetska organizacija kojoj je izdata licenca za rad dužna je da:

a) izvodi geodetske radove na osnovu podataka preuzetih iz GIS Uprave,

b) izvodi geodetske radove u skladu sa ovim zakonom, drugim propisima, standardima i tehničkim normativima,

v) prije početka izvođenja radova prijavi Upravi radove predviđene ovim zakonom,

g) otkloni nepravilnosti utvrđene u postupku pregleda i prijema radova i u postupku vršenja stručnog nadzora,

d) prijavi Upravi promjenu sjedišta, naziva i svaku drugu promjenu koja je od značaja za njen rad, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene,

đ) dostavi Upravi elaborat geodetskih radova i zapisnik o izvršenom uviđaju, u roku utvrđenom ovim zakonom, odnosno u ugovorenom roku,

e) istakne raspored radnog vremena i vremena predviđenog za rad sa strankama, koji su usaglašeni sa zakonom i da se pridržava radnog vremena,

ž) naknadu za pružanje usluga naplaćuje u skladu sa važećim propisom,

z) obezbijedi odgovarajući dokument o ispravnosti geodetskog instrumenta kojim izvodi geodetske radove i

i) licu koje vrši kontrolu nad radom geodetske organizacije i Upravi kada vrši pregled i prijem radova, stavi na uvid tehničku i drugu dokumentaciju i omogući nesmetano vršenje kontrole i pregleda radova.

(2) Pored dužnosti iz stava 1. ovog člana, geodetska organizacija kojoj je izdata licenca za izvođenje geodetskih radova u održavanju katastra nepokretnosti i održavanju katastra vodova dužna je da:

a) vodi evidenciju primljenih zahtjeva stranaka,

b) u postupku održavanja katastra nepokretnosti prihvati zahtjev stranke za obavljanje geodetskih radova na teritoriji jedinice lokalne samouprave gdje ima sjedište, odnosno ne smije da odbije zahtjev bez opravdanog razloga,

v) obavijesti Upravu o spriječenosti za izvođenje radova koja traje duže od jednog mjeseca, u roku od tri dana od dana nastanka razloga spriječenosti za izvođenje radova i

g) o svom trošku, ponovo izvrši na terenu radnje na čije preduzimanje je ovlašćen, u slučaju kad se u postupku po pravnom lijeku od strane organa koji odlučuje o tom lijeku utvrdi da je zbog greške pri preduzimanju navedenih radnji od strane geodetske organizacije činjenično stanje nepotpuno ili pogrešno utvrđeno.

(3) U slučaju promjene iz stava 1. tačka d) ovog člana ili promjene za koju je Uprava saznala na drugi način, a koja utiče na ispunjavanje uslova za rad geodetske organizacije, odnosno na izvođenje određene vrste geodetskih radova, Uprava donosi rješenje o promjeni.

(4) Opravdanim razlogom, u smislu stava 2. tačka b) ovog člana, smatra se bolest ili druga spriječenost za rad zaposlenog u geodetskoj organizaciji i odsustvovanje sa posla zaposlenog lica u geodetskoj organizaciji u skladu sa zakonom.

(5) Za štetu koju zaposleno lice u geodetskoj organizaciji prouzrokuje trećem licu prilikom obavljanja geodetskih radova odgovara geodetska organizacija, u skladu sa zakonom.

Član 19

(1) Za geodetske radove koje izvodi geodetska organizacija odgovorno je lice sa geodetskom licencom.

(2) Lice sa geodetskom licencom dužno je da:

a) geodetske radove izvodi u skladu sa ovim zakonom, drugim propisima, standardima i tehničkim normativima i

b) ovjeri svojim pečatom elaborat o izvršenim geodetskim radovima i zapisnik o izvršenom uviđaju.

(3) Ako lice sa geodetskom licencom ne izvodi geodetske radove u skladu sa ovim zakonom, drugim propisima, standardima i tehničkim normativima ili ovjeri svojim pečatom elaborat o izvršenim geodetskim radovima i zapisnik o izvršenom uviđaju o nepostojećim promjenama ili sa neistinitim podacima, Uprava će tom licu rješenjem oduzeti geodetsku licencu, pečat i legitimaciju na period od jedne do tri godine.

(4) Protiv rješenja iz stava 3. ovog člana ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.

(5) Izuzetno od stava 1. ovog člana, za izvođenje radova katastarskog klasiranja, bonitiranja i komasacione procjene zemljišta odgovorno je lice iz člana 17. stav 4. ovog zakona.

Član 20

(1) Licenca za rad prestaje da važi na zahtjev geodetske organizacije i oduzimanjem.

(2) O prestanku važenja licence iz stava 1. ovog člana odlučuje Uprava rješenjem.

(3) Uprava će oduzeti licencu geodetskoj organizaciji, ako geodetska organizacija:

a) bude brisana iz registra nadležnog organa,

b) ne ispunjava propisane uslove za rad u skladu sa ovim zakonom,

v) bez opravdanog razloga ne obavlja geodetske radove na održavanju katastra nepokretnosti i katastra vodova duže od 60 dana na teritoriji jedinice lokalne samouprave gdje ima sjedište,

g) ne otkloni nedostatke ili nepravilnosti, čije otklanjanje je naloženo u vršenju kontrole i

d) poslije zabrane izvođenja radova, nastavi sa radom.

(4) Svim zaposlenim licima u geodetskoj organizaciji kojoj je licenca prestala da važi ili je oduzeta prestaju da važe legitimacije danom prestanka važenja licence, odnosno danom konačnosti rješenja o oduzimanju licence.

Član 21

Protiv rješenja o licencama donesenim u skladu sa odredbama ovog zakona ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.

Član 22

(1) O licencama izdatim za rad geodetskih organizacija i geodetskim licencama Uprava vodi registar koji je javan.

(2) Registar iz stava 1. ovog člana objavljuje se i na internet stranici Uprave.

III - TEHNIČKA DOKUMENTACIJA (PROJEKTOVANjE), IZVOĐENjE, PREGLED I KONTROLA NAD IZVOĐENjEM GEODETSKIH RADOVA I NAD RADOM GEODETSKIH ORGANIZACIJA

Član 23

Tehnička dokumentacija obuhvata idejni projekat i glavni projekat.

Član 24

(1) Idejni projekat je projekat kojim se određuje lokacija geodetskih radova, tehničko-tehnološka koncepcija izvođenja radova, obim, dinamika i orijentaciona vrijednost radova.

(2) Idejni projekat izrađuje Uprava ili geodetska organizacija po zahtjevu investitora, na osnovu projektnog zadatka, u oblastima za koje se izrađuje glavni projekat.

Član 25

(1) Glavni projekat se izrađuje za potrebe izvođenja geodetskih radova, naročito u sljedećim oblastima:

a) osnovnih geodetskih radova,

b) katastarskog premjera, osnivanja i obnove katastra nepokretnosti,

v) premjera vodova i osnivanja katastra vodova,

g) topografskog premjera i topografsko-kartografske djelatnosti,

d) komasacionog premjera i uređenja zemljišne teritorije komasacijom i

đ) izrade geodetskih podloga za potrebe raznih vrsta projekata u inžinjersko-tehničkim oblastima.

(2) Glavni projekat izrađuje Uprava ili geodetska organizacija na osnovu projektnog zadatka, koji obezbjeđuje i ovjerava investitor.

(3) Izuzetno, za poslove iz stava 1. tačka đ) ovog člana geodetske podloge za radove manjeg obima i složenosti izrađuju se na osnovu projektnog zadatka, koji obezbjeđuje i ovjerava investitor.

Član 26

Glavni projekat za izvođenje geodetskih radova sadrži:

a) opšte podatke o predmetu projekta i pratećoj dokumentaciji,

b) projektni zadatak za izradu glavnog projekta,

v) osnove za izradu projekta,

g) tehnički izvještaj o izvršenim prethodnim radovima,

d) projektno rješenje geodetskih radova,

đ) organizaciju radova,

e) predmjer i predračun radova i

ž) grafičke priloge i tabele.

Član 27

(1) Idejni projekat podliježe stručnoj kontroli revizione komisije koju obrazuje Uprava.

(2) Glavni projekat podliježe tehničkoj kontroli.

(3) Tehničku kontrolu glavnog projekta za izvođenje geodetskih radova iz člana 25. ovog zakona vrši Uprava ili geodetska organizacija koju odredi investitor i koja ispunjava uslove iz člana 17. stav 1. ovog zakona.

(4) Tehničku kontrolu glavnog projekta ne može vršiti geodetska organizacija koja je izradila ili učestvovala u izradi glavnog projekta.

(5) Troškove stručne i tehničke kontrole snosi investitor.

Član 28

(1) Geodetske radove za koje je ovim zakonom predviđena izrada glavnog projekta izvodi Uprava ili geodetska organizacija.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, premjer vodova i izradu geodetskih podloga za potrebe raznih vrsta projekata u inžinjersko-tehničkim oblastima izvodi geodetska organizacija.

(3) Izvođač radova dužan je da:

a) radove izvodi prema tehničkoj dokumentaciji i u skladu sa propisima, standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta koji važe za pojedine vrste radova,

b) vodi dnevnik radova,

v) obavijesti Upravu putem nadležne organizacione jedinice o eventualnim nedostacima uočenim u tehničkoj dokumentaciji i o drugim okolnostima koje su od uticaja na izvođenje radova i primjenu tehničke dokumentacije i

g) otkloni nepravilnosti utvrđene u postupku vršenja kontrole.

Član 29

(1) Pregled i kontrolu nad izvođenjem radova vrši Uprava putem nadležne organizacione jedinice, a obuhvata:

a) pregled i kontrolu nad izvođenjem geodetskih radova u osnovnim geodetskim radovima,

b) pregled i kontrolu katastarskog premjera,

v) pregled i kontrolu osnivanje i obnovu katastra nepokretnosti,

g) pregled i kontrolu premjera vodova i osnivanja katastra vodova,

d) pregled i kontrolu topografskog premjera i topografsko-kartografske djelatnosti i

đ) pregled i kontrolu nad radovima u oblasti uređenja zemljišne teritorije komasacijom.

(2) Kontrola iz stava 1. ovog člana odnosi se i na:

a) izvođenje radova prema tehničkoj dokumentaciji,

b) provjeru kvaliteta izvođenja svih vrsta radova i

v) primjenu propisa, standarda i tehničkih normativa.

Član 29a

(1) Pregled i kontrolu nad radom geodetskih organizacija vrši Uprava putem nadležne organizacione jedinice, prilikom kojih utvrđuje da li:

a) geodetska organizacija koja izvodi geodetske radove, odnosno izrađuje tehničku dokumentaciju ispunjava propisane uslove,

b) lice koje izvodi geodetske radove ispunjava propisane uslove,

v) su geodetski radovi izvršeni u skladu sa zakonom, propisanim standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta,

g) geodetska organizacija vodi dnevnik radova na propisani način i

d) je geodetska organizacija otklonila utvrđene nedostatke u određenom roku.

(2) Pregled i kontrola se obavlja u prostorijama geodetske organizacije, na terenu u toku izvođenja geodetskih radova, u prostorijama Uprave ili investitora.

Član 29b

(1) U vršenju pregleda i kontrole ovlašćeno lice dužno je da:

a) zapisnikom konstatuje da li su geodetski radovi izvršeni u skladu sa propisima i pravilima struke,

b) zapisnikom odredi rok za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti ako utvrdi da geodetska organizacija ne ispunjava propisane uslove za izvođenje geodetskih radova ili izvođenje tehničke dokumentacije,

v) zapisnikom utvrdi da nepravilnost nije otklonjena u ostavljenom roku i predloži Upravi donošenje rješenja o zabrani geodetskoj organizaciji dalje izvođenje geodetskih radova,

g) zapisnikom utvrdi da lice koje izvodi geodetske radove ne ispunjava propisane uslove za obavljanje tih radova i predloži Upravi donošenje rješenja o zabrani tom licu dalje izvođenje geodetskih radova,

d) zapisnikom naloži preduzimanje mjera za otklanjanje uočenih nedostataka, ako utvrdi da izvršeni geodetski radovi ne odgovaraju propisima, standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta, a ako se ove mjere u određenom roku ne preduzmu, predloži Upravi donošenje rješenja o obustavljanju geodetskih radova i

đ) preduzima druge mjere utvrđene zakonom.

(2) O zabrani izvođenja i obustavljanju geodetskih radova iz stava 1. ovog člana Uprava donosi rješenje.

(3) Protiv rješenja Uprave ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.

(4) Pokretanje upravnog spora protiv rješenja Uprave ne odlaže izvršenje rješenja.

Član 29v

(1) Ako u postupku vršenja pregleda i kontrole ovlašćeno lice utvrdi da su se stekli uslovi za oduzimanje licence geodetskoj organizaciji, o tome sačinjava zapisnik koji sadrži i prijedlog Upravi da donese rješenje o oduzimanju licence za rad geodetske organizacije, odnosno rješenje o oduzimanju geodetske licence odgovornom licu u geodetskoj organizaciji, u skladu sa čl. 19. i 20. ovog zakona.

(2) Ako u vršenju kontrole utvrdi da je učinjen prekršaj, lice ovlašćeno za vršenje kontrole, u skladu sa Zakonom o prekršajima, izdaje prekršajni nalog, odnosno podnosi nadležnom sudu zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

IV - OSNOVNI GEODETSKI RADOVI

Član 30

Osnovni geodetski radovi su radovi koji obuhvataju geodetski datum, projekciju i referentne mreže Republike Srpske kojima se realizuje osnovni geodetski referentni sistem stalnih geodetskih tačaka.

Član 31

(1) U referentnom sistemu Republike Srpske vrši se horizontalno i vertikalno pozicioniranje parcela, objekata, vodova, terena, topografskih objekata i objektnih cjelina, kao i određivanje zemljinog spoljašnjeg gravitacionog polja i geodinamička istraživanja.

(2) U okviru referentnog sistema Republike Srpske određuju se:

a) prostorni (trodimenzionalni) referentni sistem,

b) horizontalni (dvodimenzionalni) referentni sistem,

v) vertikalni (jednodimenzionalni) referentni sistem,

g) gravimetrijski referentni sistem i

d) astronomski referentni sistem.

(3) Parametre geodetskih datuma referentnih geodetskih sistema propisuje Vlada na prijedlog Uprave.

Član 32

Projekciju Republike Srpske propisuje Vlada na prijedlog Uprave.

Član 33

(1) Prostorni referentni, horizontalni referentni, vertikalni referentni sistem, referentni sistem gravimetrijskih određivanja i astronomski referentni sistem materijalizuju se odgovarajućim: referentnim okvirima Republike Srpske, odnosno skupom materijalizovanih tačaka i trodimenzionalnim, odnosno dvodimenzionalnim pravolinijskim ili krivolinijskim koordinatama, odnosno njihovim visinama, vrijednostima apsolutnog ubrzanja sile zemljine teže, odnosno skupom ekstraterestričkih objekata i njihovih ekvatorskih koordinata koje se odnose na određenu vremensku epohu.

(2) Prostorni i horizontalni referentni sistemi iz stava 1. ovog člana definisani su referentnom mrežom Republike Srpske - REFRS i mrežom permanentnih stanica Republike Srpske - SRPOS.

Član 34

Podaci dobijeni u osnovnim geodetskim radovima vode se u bazi podataka osnovnih geodetskih radova, a sadržaj baze podataka osnovnih geodetskih radova propisuje Uprava.

V- PREMJER REPUBLIKE SRPSKE

1. Katastarski premjer

Član 35

(1) Katastarski premjer je geodetsko mjerenje i prikupljanje podataka o nepokretnostima i imaocima prava na nepokretnostima.

(2) Geodetsko mjerenje vrši se geodetskim metodama za horizontalno i vertikalno pozicioniranje nepokretnosti u referentnom sistemu Republike Srpske.

(3) Podaci dobijeni geodetskim mjerenjem i prikupljanjem podataka iz stava 1. ovog člana čine elaborat premjera.

(4) Katastarski premjer vrši se u cilju osnivanja ili obnove katastra nepokretnosti.

Član 36

Katastarske teritorijalne jedinice su: katastarska parcela, katastarska opština i katastarski srez.

Član 37

(1) Katastarska parcela (u daljem tekstu: parcela) je osnovna katastarska teritorijalna jedinica i predstavlja dio zemljišta u katastarskoj opštini određen granicom (međom) i označen jedinstvenim brojem, na kome postoji pravo svojine.

(2) Granica parcele se definiše graničnim tačkama koje su određene koordinatama propisane tačnosti i označene međnim biljegama na terenu.

Član 38

(1) Katastarska opština je teritorijalna jedinica koja obuhvata područje jednog naseljenog mjesta, za koju se zakonom utvrđuje naziv i koja predstavlja osnovnu jedinicu za koju se vrši katastarski premjer i osniva, obnavlja i održava katastar nepokretnosti.

(2) O formiranju i promjeni granice katastarske opštine odlučuje Uprava, po prethodno pribavljenom mišljenju jedinice lokalne samouprave na čijoj se teritoriji nalazi ta katastarska opština, odnosno susjednih jedinica lokalne samouprave, kada promjena granice katastarske opštine mijenja granicu jedinice lokalne samouprave.

(3) U slučaju spora o granicama katastarskih opština odlučuje Vlada na prijedlog Uprave uz pribavljeno mišljenje jedinice lokalne samouprave.

(4) U slučaju kad se promjenom granice katastarske opštine istovremeno mijenja i granica jedinice lokalne samouprave, promjena granice katastarske opštine vrši se u skladu sa zakonom.

(5) Odluka o promjeni granice katastarske opštine objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srpske".

(6) Obilježavanje granica katastarske opštine vrši se postavljanjem geodetskih biljega.

(7) Granica katastarske opštine koja se poklapa sa entitetskom linijom neće se obilježavati postavljanjem geodetskih biljega dok se ne utvrdi entitetska linija u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom.

Član 39

(1) Katastarski srez je teritorijalna jedinica za katastarsko klasiranje zemljišta.

(2) Katastarski srez osniva, ukida, mijenja i njegov naziv utvrđuje Uprava.

(3) Odluka o osnivanju, ukidanju, promjeni granice i naziva katastarskog sreza objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Član 40

(1) Katastarski premjer vrši se u katastarskoj opštini ili njenom dijelu, i sadrži:

a) postavljanje dopunskih geodetskih referentnih tačaka za horizontalno i vertikalno pozicioniranje nepokretnosti i određivanje njihovih koordinata,

b) identifikaciju i obilježavanje granice katastarske opštine,

v) obilježavanje granica katastarske parcele,

g) geodetsko mjerenje i prikupljanje podataka o nepokretnostima,

d) prikupljanje podataka o imaocu prava na nepokretnosti i

đ) katastarsko klasiranje zemljišta.

(2) U postupku katastarskog premjera može se vršiti i bonitiranje zemljišta.

(3) Prije početka katastarskog premjera Uprava je dužna da:

a) u najmanje jednom mediju dostupnom na čitavoj teritoriji Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i na internet stranici Uprave obavijesti javnost o vršenju katastarskog premjera i objavi poziv imaocima prava da učestvuju u postupku katastarskog premjera i

b) javnim oglašavanjem pozove sve imaoce prava na zemljištu upisane u popisni katastar, katastar zemljišta, zemljišnu knjigu, katastar nepokretnosti, odnosno imaoce prava koji nisu upisani ni u jednu evidenciju da izvrše obilježavanje graničnih tačaka parcela.

Član 41

(1) Imalac prava na nepokretnosti dužan je licima koja rade na poslovima premjera i katastra nepokretnosti dozvoliti pristup nepokretnosti, postavljanje geodetske biljege i prikupljanje podataka o nepokretnosti.

(2) Geodetske biljege ne smiju se uništavati, oštećivati, niti neovlašćeno pomjerati ili izmiještati.

Član 42

(1) Geodetske referentne tačke za horizontalno i vertikalno pozicioniranje nepokretnosti su tačke mreže permanentnih stanica i referentne mreže.

(2) U postupku katastarskog premjera može se vršiti dopuna referentne mreže.

Član 43

U postupku katastarskog premjera vrši se identifikacija i obilježavanje granice katastarske opštine.

Član 44

(1) Imalac prava na području na kome se vrši katastarski premjer dužan je da prije početka premjera, na propisan način i o svom trošku, obilježi međnim biljegama granične tačke parcele.

(2) Ako imalac prava na parceli ne obilježi granične tačke parcele ili je granica sporna, obilježavanje se vrši o trošku imaoca prava na parceli, na osnovu podataka zemljišne knjige, katastra zemljišta, odnosno katastra nepokretnosti ili raspoloživih isprava.

(3) U postupku obilježavanja parcele sačinjava se zapisnik.

Član 45

(1) Geodetsko mjerenje granice katastarske opštine i nepokretnosti vrši se u skladu sa propisanim klasama tačnosti.

(2) U postupku katastarskog premjera prikupljaju se, odnosno preuzimaju podaci o:

a) prostornim jedinicama,

b) parcelama,

v) objektima i

g) posebnim dijelovima objekta.

(3) Podaci o objektu i posebnom dijelu objekta prikupljaju se prema raspoloživoj dokumentaciji ili preuzimaju iz postojećih evidencija i tehničke dokumentacije.

Član 46

U postupku katastarskog premjera prikupljaju se podaci o imaocu prava na nepokretnosti u skladu sa raspoloživom dokumentacijom (postojeći katastar zemljišta, zemljišna knjiga ili katastar nepokretnosti).

Član 47

(1) Katastarsko klasiranje zemljišta vrši se na osnovu prirodnih i ekonomskih uslova proizvodnje postojeće kulture na zemljištu i služi za utvrđivanje naknade za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, kao i za druge naknade koje su utvrđene posebnim zakonima.

(2) Parcele poljoprivrednog i šumskog zemljišta svrstavaju se u sljedeće katastarske kulture: njiva, vrt, voćnjak, vinograd, livada, pašnjak, šuma, trstik i močvara.

(3) Teritorijalna jedinica za bonitiranje zemljišta je teritorija Republike Srpske.

(4) Poslove katastarskog klasiranja i bonitiranja zemljišta obavljaju lica poljoprivredne i šumarske struke sa položenim stručnim ispitom u Upravi i položenim stručnim ispitom za rad u organima uprave.

2. Komasacioni premjer

Član 48

(1) Komasacioni premjer su geodetski radovi koji se izvode u postupku uređenja zemljišne teritorije komasacijom.

(2) Geodetski radovi iz stava 1. ovog člana izvode se u skladu sa odredbama ovog zakona koje se odnose na katastarski premjer i zakona kojim se uređuje poljoprivredno zemljište.

(3) Podaci komasacionog premjera čine elaborat premjera i koriste se za osnivanje, odnosno obnovu katastra nepokretnosti.

3. Premjer vodova

Član 49

(1) Premjer vodova, nadzemnih i podzemnih, jeste geodetsko mjerenje i prikupljanje podataka o vodovima i stvarnim pravima na njima.

(2) Vodovi, u smislu ovog zakona, jesu: vodovod, kanalizacija, drenaža, toplovod, naftovod, gasovod, elektrovodovi, telekomunikacije i drugi vodovi, sa pripadajućim uređajima i postrojenjima.

(3) U pripadajuće uređaje i postrojenja spadaju uređaji koji su izgrađeni na vodovima i koji omogućavaju funkcionisanje i cjelishodno korišćenje vodova.

(4) Premjer vodova je obavezan i finansiraju ga imaoci prava na vodovima, lokalna samouprava ili druga zainteresovana pravna i fizička lica.

(5) Podaci prikupljeni u postupku premjera čine elaborat premjera vodova i služe za osnivanje katastra vodova.

4. Topografski premjer

Član 50

(1) Topografski premjer je geodetsko mjerenje topografskih objekata i terena propisanom klasom tačnosti, prikupljanje podataka o njihovim kvalitativnim i kvantitativnim osobinama i podataka o geografskim i drugim nazivima.

(2) Elaborat topografskog premjera je skup dokumenata i podataka nastalih u postupku projektovanja i realizacije topografskog premjera.

(3) Na osnovu elaborata topografskog premjera i podataka iz drugih izvora formira se osnovni topografski model i izrađuje osnovna karta Republike Srpske i ostale karte, digitalni ortofoto i digitalni model terena prostora Republike Srpske.

5. Metrološko obezbjeđenje geodetskih radova i standardizacija

Član 51

(1) U cilju metrološkog obezbjeđenja geodetskih radova, saglasno zakonu kojim je uređena oblast metrologije, a na osnovu primarnih etalona jedinica dužine, ugla, vremena i ubrzanja sile zemljine teže, uspostavljaju se sekundarni i radni etaloni.

(2) Prije upotrebe geodetskih instrumenata u premjeru Republike Srpske i održavanju katastra nepokretnosti i vodova, obavezno se utvrđuju njihova metrološka svojstva.

(3) Geodetski instrumenti podliježu prvom pregledu mjerila, periodičnim i vanrednim pregledima mjerila, u skladu sa propisima kojima se uređuje metrologija, što se dokazuje potvrdom ovlašćene laboratorije ili ispitivanjem na posebnim test poligonima Uprave.

Član 52

Radi obezbjeđenja jedinstvene tehničko-tehnološke osnove za tipizaciju i unifikaciju geodetskih radova, koriste se standardi Republike Srpske i usvojeni međunarodni geodetski standardi, kojima se postiže potreban nivo kvaliteta geodetskih radova.

VI - KATASTAR NEPOKRETNOSTI

1. Načela katastra nepokretnosti

Član 53

Osnovna načela katastra nepokretnosti su: načelo upisa, načelo javnosti, načelo prvenstva, načelo pouzdanja, načelo legaliteta, načelo formalnosti, načelo obaveznosti i načelo određenosti.

Član 54

(1) Upisom u katastar nepokretnosti stiču se, prenose, ograničavaju i prestaju prava na nepokretnostima, osim ako zakonom nije drugačije određeno.

(2) U slučaju da se na osnovu odluke suda, odluke drugog državnog organa, nasljeđivanjem ili na osnovu zakona steklo neko pravo bez upisa u katastar nepokretnosti, sticalac može da zahtijeva upis toga prava u katastar nepokretnosti, ako uz zahtjev za upis priloži ispravu podobnu za upis.

Član 55

Svako ima pravo da izvrši uvid u podatke koje sadrži katastar nepokretnosti, da mu se izda list nepokretnosti ili potvrda da je određena nepokretnost ili pravo upisano u katastar nepokretnosti.

Član 56

(1) Smatra se da su podaci o nepokretnostima istiniti i da potpuno odražavaju činjenično i pravno stanje nepokretnosti.

(2) Sticalac koji je u dobroj vjeri postupio s povjerenjem u podatke o nepokretnostima pravno je zaštićen ako nije znao niti je, s obzirom na okolnosti, imao dovoljno razloga posumnjati u ono što je upisano.

Član 57

Organ Uprave ispituje po službenoj dužnosti da li su ispunjeni zakonom propisani uslovi za upis.

Član 58

(1) Upis prava u katastar nepokretnosti vrši se prema vremenskom redoslijedu podnošenja zahtjeva za upis.

(2) Pravno dejstvo upisa prema trećim licima počinje od trenutka podnošenja zahtjeva za upis organu Uprave.

(3) Organ Uprave upisuje broj zahtjeva i vrijeme podnošenja zahtjeva u list nepokretnosti odmah nakon prijema zahtjeva za upis.

(4) Ustupanjem prvenstvenog reda zahtjeva za uknjižbu ili predbilježbu mogu se zamijeniti mjesta koja prvenstveno imaju ti zahtjevi.

Član 59

U postupku upisa u katastar nepokretnosti organ Uprave odlučuje o upisu na osnovu isprava podobnih za upis i upisanog stanja u katastar nepokretnosti.

Član 60

Sadržaj svakog upisa u katastar nepokretnosti mora biti potpuno određen u pogledu nepokretnosti na koju se upis odnosi, vrste upisa, prava i drugih činjenica koje se upisuju, kao i u pogledu subjekta upisa, redoslijeda prvenstva upisa i isprava na osnovu kojih je upis izvršen.

Član 61

Katastar nepokretnosti, u smislu ovog zakona, jeste zbirna dokumentacija podataka o katastru, zemljišta, zgrada i drugih objekata sa evidentiranim pravima na nepokretnostima.

Član 62

(1) Svojina i druga stvarna prava na nepokretnostima stiču se, prenose i ograničavaju upisom u katastar nepokretnosti (konstitutivnost upisa), a prestaju brisanjem upisa.

(2) U slučajevima određenim zakonom, svojina i druga stvarna prava na nepokretnostima mogu se steći i prije upisa u katastar nepokretnosti, a upisom proizvode pravno dejstvo prema trećim licima (deklarativnost upisa).

(3) U katastar nepokretnosti mogu se upisati i određena obligaciona prava koja se od trenutka upisa mogu suprotstaviti trećim licima.

Član 63

(1) Imalac prava na nepokretnosti obavezan je da podnese zahtjev za upis nepokretnosti i prava svojine u katastar nepokretnosti.

(2) Upis nepokretnosti i prava svojine vrši se u katastru nepokretnosti i po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom.

Član 64

Upis u katastar nepokretnosti vrši se na osnovu ovog zakona i drugih propisa.

2. Sastav i sadržaj katastra nepokretnosti

Član 65

Katastar nepokretnosti sastoji se od:

a) elaborata premjera,

b) zbirke isprava i

v) baze podataka katastra nepokretnosti.

Član 66

(1) Elaborat premjera je skup dokumenata i podataka nastalih u postupku projektovanja i realizacije katastarskog, komasacionog premjera ili postojećeg premjera, na osnovu kojih se osniva ili obnavlja katastar nepokretnosti.

(2) Elaborat premjera čuva se trajno.

Član 67

(1) Zbirka isprava je skup isprava na osnovu kojih je izvršen upis ili brisanje upisa prava na nepokretnostima.

(2) Zbirka isprava čuva se trajno.

Član 68

(1) Baza podataka katastra nepokretnosti (u daljem tekstu: BPKN) je skup geoprostornih i drugih podataka o nepokretnostima i stvarnim pravima na njima i sadrži podatke o:

a) parcelama,

b) objektima,

v) posebnim dijelovima objekata i

g) imaocima stvarnih prava na nepokretnostima.

(2) U bazi podataka katastra nepokretnosti vode se podaci Centralnog adresnog registra i registra prostornih jedinica.

(3) Sadržaj, način izrade, održavanja, čuvanja, distribucije, razmjene i zaštite sadržaja BPKN kao dijela GIS Uprave, propisuje direktor Uprave.

Član 69

(1) Iz baze podataka katastra nepokretnosti izdaje se kopija katastarskog plana u digitalnom ili analognom obliku, za jednu ili više parcela.

(2) Kopija katastarskog plana iz stava 1. ovog člana izdaje se u propisanom formatu, obliku i razmjeri.

Član 70

(1) Iz baze podataka katastra nepokretnosti izdaje se list nepokretnosti u propisanom obliku i sadržaju, za:

a) nepokretnost i

b) imaoca prava.

(2) List nepokretnosti iz stava 1. tačka a) ovog člana sadrži podatke koji se odnose na jednu nepokretnost.

(3) List nepokretnosti iz stava 1. tačka b) sadrži podatke koji se odnose na sve nepokretnosti koje pripadaju istom imaocu prava.

3. Osnivanje katastra nepokretnosti

Član 71

(1) Katastar nepokretnosti osniva se u katastarskim opštinama u kojima je na snazi popisni katastar, katastar zemljišta uspostavljen na osnovu premjera u stereografskoj projekciji, katastar zemljišta i katastar nepokretnosti sa utvrđenim korisnikom uspostavljeni na osnovu premjera u Gaus-Krigerovoj projekciji (u daljem tekstu: katastarska evidencija) i zemljišna knjiga.

(2) Katastar nepokretnosti osniva se za cijelu katastarsku opštinu.

(3) Katastar nepokretnosti osniva se prema podacima:

a) katastarske evidencije, zemljišne knjige, knjige uloženih ugovora o otkupu stambenih zgrada i stanova i knjige uloženih ugovora o prodaji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža (u daljem testu: knjiga uloženih ugovora) i

b) katastarskog ili komasacionog premjera.

(4) Katastar nepokretnosti osniva se u postupku izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima.

(5) Postupak iz stava 5. ovog člana provodi komisija za izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima (u daljem tekstu: komisija za izlaganje).

(6) Na osnovu podataka iz stava 4. ovog člana formira se baza podataka katastra nepokretnosti.

Član 72

(1) Osnivanje katastra nepokretnosti prema podacima katastarskog premjera može se vršiti:

a) ako nije izvršen premjer i ako je postojeći premjer u stereografskoj projekciji,

b) radi unapređenja tačnosti ili ažurnosti postojećeg premjera u Gaus-Krigerovoj projekciji.

(2) Odluku o katastarskom premjeru i osnivanju katastra nepokretnosti donosi Uprava.

4. Osnivanje katastra nepokretnosti prema podacima katastarske evidencije, knjige uloženih ugovora i zemljišne knjige

Član 73

(1) U katastar nepokretnosti upisuju se podaci o nepokretnostima prema podacima katastarske evidencije, zemljišnih knjiga i drugih isprava kojima se dokazuje pravo na nepokretnostima (ugovori, sudske odluke, kao i odluke drugih nadležnih organa) i na bazi knjiga uloženih ugovora.

(2) Tehnički podaci o nepokretnostima upisuju se u katastar nepokretnosti isključivo prema podacima premjera izvršenog u Gaus-Krigerovoj projekciji.

(3) Na osnovu podataka iz st. 1. i 2. ovog člana formira se baza podataka katastra nepokretnosti sa privremenim upisima.

Član 74

(1) Od dana početka osnivanja katastra nepokretnosti sprovode se promjene u katastarskoj evidenciji, zemljišnoj knjizi i knjigama uloženih ugovora do isteka roka za osnivanje katastra nepokretnosti određenog u javnom oglasu.

(2) Rješenja o promjenama u evidencijama iz stava 1. ovog člana donesena u tom roku organ uprave dužan je da dostavi komisiji na dalje postupanje.

(3) U postupku osnivanja katastra nepokretnosti imaoci prava na nepokretnostima, fizička i pravna lica, republički i drugi organi i organizacije dužni su da, na zahtjev Uprave, dostave podatke o nepokretnostima koje imaju u svojim evidencijama.

5. Izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima

Član 75

(1) Podaci premjera i katastarskog klasiranja zemljišta o površinama, kulturama, klasama, zgradama i posebnim dijelovima zgrada, drugim objektima, prikupljeni podaci o pravima na nepokretnostima, kao i o posjednicima nepokretnosti, izlažu se na javni uvid putem privremenog lista nepokretnosti.

(2) Izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima (u daljem tekstu: izlaganje podataka) vrši se po katastarskim opštinama.

Član 76

(1) Izlaganje podataka u cilju osnivanja katastra nepokretnosti prema podacima katastra zemljišta i katastra nepokretnosti, zemljišne knjige i knjige uloženih ugovora obavlja komisija za izlaganje, koju formira Uprava za jednu ili više katastarskih opština.

(2) Komisija se sastoji od predsjednika, njegovog zamjenika, dva člana i njihovih zamjenika, tako što se:

a) predsjednik i njegov zamjenik imenuju iz reda diplomiranih pravnika,

b) član i njegov zamjenik imenuju iz reda diplomiranih inženjera geodezije, geodetskih inženjera ili geometara i

v) drugi član i njegov zamjenik imenuju iz reda građana sa područja katastarske opštine u kojoj se izlažu podaci o nepokretnostima i utvrđuju prava na nepokretnostima na prijedlog načelnika, odnosno gradonačelnika jedinice lokalne samouprave.

(3) Predsjednik, njegov zamjenik, član i njegov zamjenik moraju imati položen stručni ispit za rad u organima uprave.

Član 77

(1) Prije izlaganja podataka, komisija je dužna da pribavi kopije katastarskih planova i elaborat novog premjera, kao i podatke o licima za koje se, po prikupljenim podacima, pretpostavlja da su nosioci prava na nepokretnostima u katastarskoj opštini za koju se izlažu podaci.

(2) Komisija je obavezna da koristi:

a) podatke iz zemljišne knjige,

b) stare katastarske planove i katastarske operate,

v) odluke sudova i organa uprave, kojima je odlučeno o pravima na nepokretnostima, a koje nisu ranije provedene u zemljišnim knjigama,

g) neprovedene odluke agrarnih i drugih komisija koje se odnose na nepokretnosti,

d) podatke o pravima utvrđenim u postupku komasacije i

đ) druge isprave i dokaze koji mogu poslužiti kao osnov za upis prava u katastru nepokretnosti.

(3) Sudovi, organi uprave i drugi organi i preduzeća dužni su bez odlaganja dostaviti komisiji, na njen zahtjev, podatke i isprave koje će poslužiti za upis prava na nepokretnostima.

Član 78

(1) Komisija u postupku izlaganja, a u svrhu osnivanja katastra nepokretnosti, objavljuje to osnivanje u javnom oglasu u katastarskoj opštini u kojoj se osniva katastar nepokretnosti i na internet stranici Uprave, najkasnije 30 dana prije početka izlaganja podataka i utvrđivanje prava na nepokretnostima, a u svrhu osnivanja katastra nepokretnosti.

(2) Javni oglas iz stava 1. ovog člana sadrži:

a) naziv jedinice lokalne samouprave i katastarske opštine,

b) opis granica područja katastarske opštine ili njenog dijela za koju se vrši osnivanje katastra nepokretnosti,

v) javni poziv licima koja smatraju da imaju pravni interes da učestvuju u postupku osnivanja katastra nepokretnosti i

g) datum početka i završetka (rok) osnivanja katastra nepokretnosti.

Član 79

(1) Komisija svakom pravnom ili fizičkom licu, za koja su prikupljeni podaci i adrese i za čije se nepokretnosti vrši izlaganje, najkasnije osam dana prije dana izlaganja podataka, upućuje poziv da u označeno vrijeme dođe u radnu prostoriju komisije i da donese sve isprave koje služe kao dokaz o pravima na nepokretnostima.

(2) Uz poziv se prilaže privremeni list nepokretnosti ili kopija posjedovnog lista.

Član 80

(1) Licu čije je prebivalište, odnosno boravište nepoznato, komisija će postaviti privremenog zastupnika.

(2) Privremeni zastupnik može se postaviti i licu koje je pojedinačno pozvano radi učešća u postupku izlaganja podataka ali se nije odazvalo pozivu, niti je svoj izostanak opravdalo.

Član 81

U postupku izlaganja podataka komisija strankama stavlja na uvid:

a) katastarsko-knjižne cjeline nepokretnosti (zemljišta i zgrade),

b) podatke o vlasniku, nosiocu prava raspolaganja i prava korišćenja, kao i ograničenja koja se odnose na nosioce prava u pogledu raspolaganja nepokretnostima,

v) podatke o zemljišnim i kućnim služnostima, stvarnim teretima i hipotekama kojima su nepokretnosti opterećene i

g) podatke o posjedniku nepokretnosti.

Član 82

(1) U postupku izlaganja podataka sastavlja se zapisnik u koji se unosi tok postupka.

(2) Zapisnik potpisuju stranke, drugi učesnici u postupku i članovi komisije.

Član 83

(1) U postupku izlaganja podataka stranke mogu stavljati primjedbe na podatke utvrđene premjerom i katastarskim klasiranjem zemljišta.

(2) Komisija je dužna da razmotri stavljene primjedbe i, ako utvrdi da su osnovani - vrši odgovarajuće promjene podataka utvrđenih premjerom i katastarskim klasiranjem zemljišta, a za primjedbe koje nije usvojila - iznosi razloge u rješenju koje donosi u ovom postupku.

(3) Ako se primjedba odnosi na podatke o kulturi i klasi, komisija će zatražiti mišljenje poljoprivrednog stručnjaka, a za primjedbe koje se odnose na zgrade - zatražiće mišljenje građevinskog stručnjaka.

Član 84

(1) Utvrđivanje prava na nepokretnostima vrši se na osnovu:

a) stanja upisanog prava u zemljišnoj knjizi ako se ustanovi da taj upis odgovara stvarnom stanju,

b) pravosnažnih odluka nadležnih organa i sudova, zaključenih ugovora i drugih isprava koje su osnov za upis prava na nepokretnostima i

v) podataka iz katastarskog operata koji odgovara stvarnom stanju.

(2) Smatra se da ne odgovara stvarnom stanju i neće se upisati u katastar nepokretnosti hipoteka čiji je upis u zemljišnoj knjizi stariji od 30 godina, računajući unazad od dana izlaganja podataka.

(3) Ako ne postoje dokazi o pravu na nepokretnostima iz stava 1. t. a) do v) ovog člana, upis prava na nepokretnostima može se odrediti na osnovu drugih provedenih dokaza (saslušanje svjedoka, posljednje stanje posjeda, izjave stranaka i drugih sličnih dokaza).

Član 85

(1) Ako se u postupku izlaganja ustanovi da je sporno pravo svojine ili drugo pravo na nepokretnostima čije je rješavanje u stvarnoj nadležnosti sudova, Komisija stranku sa manje vjerovatnim pravom upućuje da u roku od 30 dana od dana izlaganja kod nadležnog suda pokrene parnični, odnosno vanparnični postupak, o čemu se vrši zabilježba, i da Komisiji u daljem roku od osam dana podnese dokaz o pokretanju tog postupka, kada se vrši zabilježba spora.

(2) Ako stranka iz stava 1. ovog člana u određenom roku ne podnese Komisiji dokaz da je kod nadležnog suda pokrenula parnični, odnosno vanparnični postupak, brišu se zabilježbe iz stava 1. ovog člana.

(3) Ako je stranka već pokrenula spor kod nadležnog suda u cilju utvrđivanja prava na nepokretnostima, Komisija osniva katastar nepokretnosti i u privremeni list nepokretnosti upisuje pravo u korist lica koje je upisano u javnim evidencijama u kojima se upisuju stvarna prava na nepokretnostima, o čemu se vrši zabilježba u V listu privremenog lista nepokretnosti.

Član 85a

(1) Ukoliko se u postupku izlaganja ustanovi da je sporno pravo svojine čije je rješavanje u stvarnoj nadležnosti organa uprave, Komisija stranku sa manje vjerovatnim pravom upućuje da u roku od 30 dana od dana izlaganja kod nadležnog organa uprave za imovinsko-pravne poslove pokrene upravni postupak za rješavanje tih odnosa, o čemu vrši zabilježbu, i da Komisiji u daljem roku od osam dana podnese dokaz o pokretanju postupka, a Komisija u V listu privremenog lista nepokretnosti upisuje zabilježbu o pokrenutom upravnom postupku i zabilježbu zabrane otuđenja i opterećenja na tim nepokretnostima.

(2) Ako stranka iz stava 1. ovog člana u određenom roku ne podnese Komisiji dokaz da je kod nadležnog organa uprave pokrenula upravni postupak, brišu se zabilježbe iz stava 1. ovog člana.

(3) Ako je stranka već pokrenula postupak pred nadležnim organom uprave u cilju rješavanja spornih imovinsko-pravnih odnosa, komisija u privremenom listu nepokretnosti upisuje pravo na toj nepokretnosti u korist lica čije je pravo vjerovatnije i u V listu privremenog lista nepokretnosti upisuje zabilježbu o pokrenutom upravnom postupku i zabilježbu zabrane otuđenja i opterećenja na toj nepokretnosti.

Član 85b

(1) Kada se u postupku izlaganja podataka za neku nepokretnost utvrdi da predstavlja uzurpaciju društvene, odnosno državne svojine, Komisija izlaže podatke o nepokretnosti i utvrđuje pravo na toj nepokretnosti na sljedeći način:

a) zemljište koje je u skladu sa važećim propisima proglašeno šumskim, a snimljeno je kao posebna parcela, upisuje se u privremeni list nepokretnosti kao svojina Republike Srpske, s tim da se u privremenom listu nepokretnosti za tu parcelu upisuje zabilježba o uzurpantu tog zemljišta i pokrenutom upravnom postupku za rješavanje spornih imovinsko-pravnih odnosa na uzurpiranom zemljištu,

b) poljoprivredno zemljište, ako je na terenu označeno i snimljeno kao parcela, upisuje se u privremeni list nepokretnosti kao svojina Republike Srpske, s tim da se u privremenom listu nepokretnosti upisuje zabilježba o uzurpantu tog zemljišta i pokrenutom upravnom postupku za rješavanje spornih imovinsko-pravnih odnosa na uzurpiranom zemljištu.

v) (brisano)

(2) U slučaju iz stava 1. ovog člana, Komisija bez odgađanja, a najkasnije u roku od sedam dana, obavješatava nadležni organ za imovinsko-pravne poslove o uzurpaciji koja se rješava po službenoj dužnosti po hitnom postupku.

(3) (brisano)

(4) Zabilježba iz stava 1. ovog člana briše se po službenoj dužnosti nakon donošenja pravosnažnog rješenja o uzurpaciji.

Član 86

(1) Na osnovu činjenica utvrđenih u postupku izlaganja podataka, komisija donosi rješenje koje sadrži podatke o nepokretnostima, označenje prava na nepokretnosti i nosilaca tih prava, ograničenje vezano za raspolaganje nepokretnostima, nalog za upis podataka o nepokretnostima i nosiocima prava na nepokretnostima.

(2) Privremeni list nepokretnosti sa podacima o nepokretnostima i pravima na nepokretnostima sastavni je dio rješenja iz stava 1. ovog člana.

Član 87

(1) Protiv rješenja komisije iz člana 86. ovog zakona može se izjaviti žalba Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

(2) Žalbom se može pobijati rješenje samo u pogledu utvrđenih podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta.

(3) U pogledu utvrđivanja prava na nepokretnostima može se u roku od 30 dana od dana prijema rješenja pokrenuti parnični ili vanparnični postupak kod nadležnog suda.

(4) U slučaju iz stava 3. ovog člana Komisija nastavlja postupak osnivanja katastra nepokretnosti, s tim što će se u V list privremenog lista nepokretnosti upisati zabilježba parničnog, odnosno vanparničnog postupka.

(5) Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove dužna je donijeti rješenje po žalbi prije stupanja na snagu katastra nepokretnosti.

Član 87a

Sud i organ uprave pred kojim se pokrenu postupci na osnovu čl. 85, 85a, 85b. i 87. ovog zakona rješavaju predmete po hitnom postupku.

Član 88

(brisano)

Član 89

(1) Treća lica koja smatraju da su izvršenim upisom prava na nepokretnostima u katastru nepokretnosti povrijeđena njihova prava, mogu tužbom kod nadležnog suda osporavati izvršeni upis u roku od tri godine od dana stupanja na snagu katastra nepokretnosti.

(2) Pravo iz stava 1. ovog člana pripada licu koje je propustilo rok od 30 dana iz člana 85. stav 1. ovog zakona.

Član 89a

(1) Komisija za izlaganje sprovodi i skraćeni postupak u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku, u sljedećim slučajevima:

a) kada su podaci o nepokretnostima upisani u zemljišnoj knjizi preuzeti iz katastarskog operata, a u katastarskom operatu su utvrđeni u postupku osnivanja katastra nekretnina u skladu sa odredbama Zakona o premjeru i katastru nekretnina (“Službeni glasnik Republike Srpske", br. 19/96 i 15/00) i Zakona o premjeru i katastru nekretnina (“Službeni list SRBiH", br. 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90),

b) kada su podaci u zemljišnoj knjizi i katastarskom operatu identični, i to podaci o brojevima parcela, površinama parcela i nosiocima prava svojine u zemljišnoj knjizi i posjednicima u katastarskom operatu,

v) da su podaci u zemljišnoj knjizi i katastarskom operatu identični, osim podataka o brojevima parcela u slučaju kada parcela po novom premjeru odgovara u cijelosti po površini i obliku parceli po starom premjeru, bez obzira na to što su brojevi parcela različiti,

g) da za određene nepokretnosti ne postoji zemljišna knjiga, a postoji katastar nepokretnosti uspostavljen na osnovu premjera u Gaus-Krigerovoj projekciji i gdje je posjednik upisan u skladu sa valjanim pravnim osnovom ili

d) da je nepokretnost upisana u knjigu uloženih ugovora.

(2) Rješenje doneseno na osnovu stava 1. ovog člana Komisija dostavlja licima upisanim u privremeni list nepokretnosti, koji je sastavni dio tog rješenja.

(3) U slučaju iz stava 1. tačka g) ovog člana, Komisija je obavezna da rješenje dostavi Pravobranilaštvu Republike Srpske.

(4) Protiv rješenja iz stava 2. ovog člana može se izjaviti žalba Komisiji, u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja.

(5) U slučaju iz stava 4. ovog člana, Komisija obavezno sprovodi poseban ispitni postupak u skladu sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku i ovog zakona, te na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja u tom postupku donosi novo rješenje.

6. Upis u katastar nepokretnosti

Član 90

Vrste upisa u katastar nepokretnosti su:

a) upis nepokretnosti,

b) upis stvarnih prava,

v) upis određenih obligacionih prava, u skladu sa članom 62. stav 3. ovog zakona,

g) predbilježba i

d) zabilježba.

Član 91

(1) Upis nepokretnosti je upis podataka o parceli, objektu i posebnom dijelu objekta.

(2) Podaci o parceli upisuju se na osnovu elaborata premjera, odnosno elaborata geodetskih radova i isprave za upis kada je to određeno zakonom.

(3) Podaci o objektu upisuju se na osnovu elaborata premjera, odnosno elaborata geodetskih radova.

(4) Podaci o posebnim dijelovima objekta upisuju se na osnovu tehničke dokumentacije na osnovu koje je izdata građevinska ili upotrebna dozvola ili na osnovu:

a) zemljišne knjige i knjige uloženih ugovora o otkupu stambenih zgrada i stanova u društvenoj svojini i knjige uloženih ugovora o prodaji poslovnih zgrada, poslovnih prostora i garaža,

b) akta nadležnog organa i

v) elaborata geodetskih radova.

(5) Ako za objekat, odnosno posebni dio objekta nije izdato odobrenje za građenje i upotrebna dozvola, ako je objekat izgrađen prekoračenjem ovlašćenja iz odobrenja za građenje ili ako je objekat privremen, upisuje se i odgovarajuća zabilježba o tome.

Član 92

Upis stvarnih prava je upis kojim se stiču, prenose, ograničavaju ili prestaju pravo svojine i druga stvarna prava na nepokretnostima.

Član 93

(1) Na nepokretnostima se upisuju prava:

a) svojine,

b) založno pravo,

v) stvarne služnosti,

g) plodouživanje,

d) realni tereti,

đ) pravo građenja,

e) koncesije i

ž) pravo zakupa zaključeno na period ne kraći od pet godina.

(2) Pravo svojine upisuje se u korist imaoca prava na cijeloj nepokretnosti.

(3) Pravo susvojine upisuje se u korist imalaca prava po određenim udjelima u odnosu na cjelinu nepokretnosti.

(4) Pravo zajedničke svojine na nepokretnosti upisuje se na ime svih imalaca prava svojine, kada udio u ispravi za upis nije određen.

Član 94

Prava na nepokretnostima iz člana 93. ovog zakona uspostavljaju se na način i u postupku regulisanim ovim zakonom.

Član 95

(1) Predbilježba je upis kojim se uslovno stiču, prenose, ograničavaju ili prestaju stvarna prava na nepokretnostima.

(2) Predbilježba se vrši na osnovu isprave za upis koja ne ispunjava uslove za konačan upis stvarnih prava, i to:

a) ako privatna isprava, odnosno isprava o pravnom poslu ne sadrži izjavu o dozvoli upisa, a ta izjava nije data ni u posebnoj ispravi,

b) ako je izjava o dozvoli upisa uslovna ili oročena, a uslov i rok nisu ispunjeni,

v) ako javna isprava nije postala pravosnažna i

g) ako nadležni organ u javnoj ispravi odredi upis predbilježbe.

(3) Predbilježba se upisuje i na osnovu isprave za upis u kojoj je nepokretnost na koju se predbilježba odnosi odrediva, ali nije potpuno i tačno određena.

(4) Predbilježba se upisuje na rok do 90 dana ili na rok prema ispravi iz stava 2. tačka g) ovog člana.

Član 96

(1) Predbilježba se opravdava otklanjanjem smetnji za upis stvarnih prava koje su postojale u trenutku upisa predbilježbe, odnosno naknadnim dostavljanjem dokaza o ispunjenju uslova ili roka za upis stvarnih prava.

(2) Opravdanjem predbilježba postaje upis stvarnih prava, sa dejstvom od trenutka upisa predbilježbe.

(3) Predbilježba se briše rješenjem po službenoj dužnosti ili po zahtjevu stranke, ako ne bude opravdana u roku.

Član 97

(1) Po upisu predbilježbe dozvoljeni su upisi kako protiv predbilježnog imaoca prava tako i protiv upisanog imaoca prava opterećenog predbilježbom, s tim što su ovi upisi uslovljeni opravdanjem, odnosno brisanjem predbilježbe.

(2) Opravdanjem predbilježbe osnažuju se i postaju bezuslovni svi upisi protiv predbilježnog imaoca prava, dok se svi upisi protiv upisanog imaoca prava opterećenog predbilježbom brišu po službenoj dužnosti.

(3) Brisanjem predbilježbe, svi upisi protiv predbilježnog imaoca prava brišu se po službenoj dužnosti, a osnažuju se i bezuslovni postaju svi upisi izvršeni protiv upisanog imaoca prava opterećenog predbilježbom.

Član 98

(1) Zabilježba je upis kojim se u katastar nepokretnosti upisuju činjenice koje su od značaja za zasnivanje, izmjenu, prestanak ili prenos stvarnih prava na nepokretnostima, koje se odnose na ličnost imaoca prava, na samu nepokretnost ili na pravne odnose povodom nepokretnosti.

(2) Od upisa zabilježbe koja je od značaja za zasnivanje, izmjenu, prestanak ili prenos stvarnih prava na nepokretnostima, sva raspolaganja imaoca prava i upisi u katastru nepokretnosti koji su protivni svrsi upisane zabilježbe, uslovni su i zavise od ishoda rješavanja stvarnih prava na nepokretnosti zbog kojih je zabilježba upisana.

Član 99

Zabilježbom se vrši upis činjenica koje se odnose na:

a) lična stanja imaoca prava,

b) prvenstveni red za budući upis,

v) pokretanje spora za utvrđivanje prava na nepokretnosti,

g) pokretanje upravnog spora protiv drugostepenog rješenja u osnivanju i održavanju katastra nepokretnosti i katastra vodova,

d) pokretanje postupka eksproprijacije nepokretnosti,

đ) zabranu otuđenja i opterećenja nepokretnosti,

e) zabranu upisa stvarnih prava na nepokretnosti,

ž) postupak izvršenja,

z) pobijanje dužnikovih pravnih radnji,

i) zaštitu prirodnih dobara i

j) ostale zabilježbe propisane zakonom.

7. Opšti uslovi za upis stvarnih prava, predbilježbe i zabilježbe

Član 100

(1) Opšti uslovi za upis stvarnih prava, predbilježbe i zabilježbe u katastar nepokretnosti su postojanje:

a) upisane nepokretnosti,

b) upisanog prethodnika i

v) isprave za upis.

(2) Opšti uslovi uvijek moraju biti ispunjeni, osim ako je zakonom drugačije određen uslov i osnov upisa.

Član 101

U trenutku podnošenja zahtjeva za upis, nepokretnost mora biti upisana u katastru nepokretnosti ili može biti upisana istovremeno sa upisom stvarnog prava.

Član 102

(1) Upisi u katastar nepokretnosti dozvoljeni su samo protiv lica koje je u trenutku podnošenja zahtjeva za upis već upisano u katastar nepokretnosti kao imalac prava u pogledu kojeg se upis zahtijeva ili je predbilježeno kao imalac tog prava (upisani prethodnik).

(2) Upis se dozvoljava i protiv lica koje nije upisani prethodnik ako se uz zahtjev prilože isprave kojima se dokazuje pravni kontinuitet između lica protiv kojeg se traži upis i upisanog prethodnika.

(3) Prilikom upisa stvarnih prava na novoizgrađenom objektu ne zahtijeva se postojanje upisanog prethodnika.

Član 103

(1) Upis u katastar nepokretnosti vrši se na osnovu privatne ili javne isprave, koja je po sadržaju i formi podobna za upis.

(2) Isprava je podobna za upis ako sadrži:

a) mjesto i datum sastavljanja i ovjere, odnosno datum donošenja isprave,

b) označenje nepokretnosti na koju se isprava odnosi prema podacima katastra nepokretnosti (katastarska opština, broj i površina parcele, broj i površina objekta, broj i površina posebnog dijela objekta),

v) lične podatke za lice u čiju korist se zahtijeva upis u katastar nepokretnosti (za fizička lica - prezime, ime i ime jednog roditelja, prebivalište ili boravište i jedinstveni matični broj građanina, a za pravna lica - naziv, sjedište i identifikacioni broj) i

g) lične podatke za lice koje je upisano kao pravni prethodnik.

(3) Izuzetno od stava 2. t. b) i v) ovog člana, za upis zabilježbe koja se odnosi na ličnost imaoca prava isprava za upis ne mora sadržavati podatke o označenju nepokretnosti, a za upis zabilježbe koja se odnosi na samu nepokretnost isprava ne mora sadržavati podatke o upisanom prethodniku.

(4) Upis u katastar nepokretnosti vrši se na osnovu valjane isprave koja je po sadržini i formi sačinjena u skladu sa zakonom i kao takva podobna je za upis i koja sadrži izjavu o dozvoli upisa (clausula intabu landi), koja nije uslovljena niti oročena.

Član 104

Pored uslova iz člana 103. ovog zakona, da bi bila podobna za upis, isprava mora biti notarski obrađena

Član 105

(1) Isprava na osnovu koje se vrši upis je odluka suda, sudsko poravnanje, odluka nadležnog organa ili poravnanje zaključeno pred nadležnim organom i notarska isprava.

(2) Isprava inostranog organa smatra se podobnom za upis ako je priznata u Republici Srpskoj u skladu sa zakonom.

8. Upis stvarnih prava prema podacima katastra zemljišta i katastra nepokretnosti sa utvrđenim korisnikom uspostavljenih na osnovu premjera u Gaus-Krigerovoj projekciji, zemljišne knjige i knjige uloženih ugovora

Član 106

(1) Radi utvrđivanja i upisa imalaca stvarnih prava na parcelama i objektima čiji posebni dijelovi nisu upisani u knjigu uloženih ugovora ili zemljišnu knjigu kao etažna svojina, osnovaće se katastar nepokretnosti u postupku izlaganja.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, imaoci stvarnih prava upisani u zemljišnoj knjizi na objektu čiji su posebni dijelovi upisani kao etažna svojina i zemljištu za redovnu upotrebu objekta kao zajednička svojina upisuju se u katastar nepokretnosti.

(3) Za objekte čiji posebni dijelovi su upisani u knjigu uloženih ugovora ili zemljišnu knjigu kao etažna svojina, kao imalac stvarnih prava upisuje se lice prema stanju posljednjeg upisa u knjigu uloženih ugovora ili zemljišnu knjigu.

(4) Za zemljište za redovnu upotrebu objekta, odnosno za redovnu upotrebu posebnih dijelova objekta iz stava 3. ovog člana, osnovaće se katastar nepokretnosti u postupku izlaganja.

(5) Imalac stvarnog prava koji je utvrđen u postupku izlaganja u skladu sa st. 1, 3. i 4. ovog člana upisuje se kao imalac tog stvarnog prava na posebnom dijelu objekta, te kao imalac prava zajedničke svojine na zajedničkim dijelovima objekta i zemljištu za redovnu upotrebu objekta.

9. Zabrana upisa u katastar nepokretnosti

Član 107

(1) Upis u katastar nepokretnosti nije dozvoljen ako je zakonom, odlukom suda ili drugog nadležnog organa određena zabrana upisa na nepokretnost.

(2) Upis u katastar nepokretnosti nije dozvoljen i u slučaju ako bi se takvim upisom izvršila povreda prinudnih propisa.

Član 108

Upis nepokretnosti i stvarnih prava na nepokretnostima prema podacima neprovedene komasacije vrši se na osnovu rješenja o raspodjeli komasacione mase.

10. Osnivanje katastra nepokretnosti prema podacima katastarskog premjera

Član 109

(1) Ako u postupku izlaganja nisu osporeni podaci o parceli i stvarnim pravima na parceli koji su privremeno upisani u bazu podataka katastra nepokretnosti, ti podaci utvrđuju se kao konačni rješenjem komisije za izlaganje.

(2) Ako u postupku izlaganja nisu osporeni podaci o objektu i posebnom dijelu objekta koji su privremeno upisani u bazu podataka katastra nepokretnosti, ti podaci utvrđuju se kao konačni rješenjem komisije za izlaganje.

(3) Tereti i ograničenja utvrđuju se u postupku izlaganja i upisuju u bazu podataka katastra nepokretnosti.

(4) Ako se uredno pozvano lice ne odazove pozivu, smatraće se da je saglasno sa podacima privremeno upisanim u bazu podataka katastra nepokretnosti, i ti podaci utvrđuju se kao konačni.

Član 110

(1) Za imaoca prava svojine na objektu utvrđuje se jedno od sljedećih lica:

a) graditelj koji ima pravo svojine, odnosno graditelji koji imaju pravo susvojine ili zajedničke svojine na parceli,

b) graditelj koji je imalac drugog odgovarajućeg stvarnog prava na parceli, ako je za objekat izdato odobrenje za građenje ili je objekat izgrađen u vrijeme kada odobrenje za građenje nije bilo uslov za gradnju i

v) graditelj kome je izdato odobrenje za građenje i upotrebna dozvola.

(2) Izuzetno od stava 1. tačka a) ovog člana, kao imalac prava svojine na objektu upisuje se suvlasnik ili zajedničar na parceli, koji je od svih ostalih suvlasnika ili zajedničara stekao pravo koje ga ovlašćuje da na parceli izgradi objekat.

Član 111

Za imaoca prava svojine na posebnom dijelu objekta utvrđuje se jedno od sljedećih lica:

a) lice koje je imalac prava svojine na objektu,

b) lice koje ima ispravu za upis prava svojine ako svoje pravo izvodi od imaoca prava svojine na objektu i

v) lice koje je upisano u knjigu uloženih ugovora.

Član 112

(1) Ako imaoci prava nisu saglasni sa privremeno upisanim podacima o nepokretnostima, provjeravaju se i otklanjaju eventualne greške u prikupljanju podataka o nepokretnostima, ispravljaju podaci privremeno upisani u bazu podataka katastra nepokretnosti i konačno utvrđuju podaci.

(2) Rješenje iz stava 1. ovog člana donosi komisija za izlaganje.

(3) Ako imaoci prava nisu saglasni sa privremeno upisanim podacima o stvarnim pravima na nepokretnostima, ti podaci se upoređuju sa podacima iz katastarske evidencije, knjige uloženih ugovora, zemljišne knjige i utvrđivanje stvarnih prava vrši rješenjem komisija za izlaganje.

Član 113

Na postupak osnivanja katastra nepokretnosti prema podacima katastarskog premjera primjenjuju se odredbe ovog Zakona kojima je regulisano izlaganje na javni uvid podataka i prava na nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima.

Član 114

(1) Postupak izlaganja katastra nepokretnosti smatra se završenim istekom roka za osnivanje katastra nepokretnosti određenog u javnom oglasu.

(2) Ako postupak izlaganja nije završen u određenom roku, odrediće se novi rok završetka osnivanja katastra nepokretnosti i objaviti javnim oglasom.

Član 115

(1) Kad Uprava utvrdi da je katastar nepokretnosti osnovan u skladu sa ovim zakonom, potvrđuje ga rješenjem.

(2) Katastar nepokretnosti stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja rješenja iz stava 1. ovog člana u "Službenom glasniku Republike Srpske".

(3) JU Službeni glasnik Republike Srpske dužna je u roku od 15 dana od prijema rješenja iz stava 2. ovog člana objaviti to rješenje u "Službenom glasniku Republike Srpske".

11. Obnova katastra nepokretnosti

Član 116

(1) Obnova katastra nepokretnosti je ponovno osnivanje katastra nepokretnosti prema podacima katastarskog ili komasacionog premjera u katastarskoj opštini ili dijelu katastarske opštine u kojoj postoji katastar nepokretnosti.

(2) Obnova katastra nepokretnosti vrši se u postupku izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima i pravima na njima od strane komisije za izlaganje, primjenom odredaba ovog zakona o osnivanju katastra nepokretnosti prema podacima katastarskog premjera, u pogledu nadležnosti, postupka izlaganja i utvrđivanja podataka o nepokretnostima, stvarnim pravima na njima i potvrđivanja katastra nepokretnosti.

(3) U postupku obnove katastra nepokretnosti preuzimaju se tereti i ograničenja koji su već upisani u bazu podataka katastra nepokretnosti.

Član 117

(1) Obnova katastra nepokretnosti vrši se:

a) u cilju unapređenja tačnosti postojećeg premjera i

b) ako su podaci katastra nepokretnosti uništeni ili neupotrebljivi.

(2) Odluku o katastarskom premjeru i obnovi katastra nepokretnosti donosi Uprava.

12. Centralni adresni registar, registar cijena nepokretnosti, digitalni arhiv i registar prostornih jedinica

Član 118

(1) Centralni adresni registar je centralni registar prostornih podataka o kućnim brojevima, nazivima ulica i trgova u naseljenom mjestu.

(2) Centralni adresni registar iz stava 1. ovog člana osniva, vodi i održava Uprava.

(3) Centralni adresni registar se osniva, vodi i održava na osnovu podataka adresnih registara jedinica lokalne samouprave.

(4) Jedinice lokalne samouprave su dužne staviti na raspolaganje podatke lokalnih adresnih registara za potrebe osnivanja, vođenja i ažuriranja Centralnog adresnog registra.

(5) Sadržaj lokalnih adresnih registara mora biti u skladu sa Centralnim adresnim registrom.

(6) Sadržaj, način izrade, održavanja, čuvanja, distribucije, razmjene i zaštite podataka Centralnog adresnog registra kao dijela GIS Uprave propisuje Uprava.

Član 118a

(1) Registar cijena nepokretnosti je registar koji sadrži podatke sa tržišta nepokretnosti, pri čemu je osnovni podatak ugovorena cijena izražena u kupoprodajnom ugovoru.

(2) Registar cijena nepokretnosti iz stava 1. ovog člana osniva, vodi i održava Uprava.

(3) Registar cijena nepokretnosti predstavlja osnov za istraživanje tržišta nepokretnosti i osnov za realizaciju sistema masovne procjene vrijednosti nepokretnosti Republike Srpske, na osnovu kojeg će se, kada se steknu uslovi, moći vršiti oporezivanje u skladu sa posebnim propisima.

(4) Podaci registra iz stava 1. ovog člana su podaci:

a) iz kupoprodajnih ugovora,

b) preuzeti iz baze podataka katastra nepokretnosti iz člana 68. ovog zakona korišćenjem veb-servisa,

v) upitnika koji su obavezni prilog zahtjeva za sprovođenje promjene na osnovu ugovora o kupoprodaji u katastru nepokretnosti ili drugoj evidenciji iz člana 189. ovog zakona,

g) prikupljeni izlaskom na teren i

d) drugi prostorni podaci.

(5) Uprava vrši analizu tržišta nepokretnosti na osnovu podataka registra cijena nepokretnosti i ti podaci su javni.

(6) Pristup i korišćenje podataka registra cijena nepokretnosti obezbjeđuju se za javnost i profesionalne korisnike u skladu sa članom 157. ovog zakona i propisima kojima se uređuje zaštita ličnih podataka.

(7) Direktor donosi pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra cijena nepokretnosti.

Član 118b

(1) Digitalni arhiv je kolekcija jednog ili više skupova podataka Uprave u digitalnoj formi, uspostavljen u cilju njihovog dugoročnog čuvanja, zaštite i korišćenja.

(2) Dugoročno čuvanje predstavlja beskonačno dug period i obuhvata procedure neprekidnog praćenja i primjene novih tehnologija koje se smjenjuju u budućnosti.

(3) Digitalni arhiv se organizuje kao dio geoinformacionog sistema i ima višeslojnu arhitekturu.

(4) Uspostavljanje i održavanje digitalnog arhiva je u nadležnosti Uprave.

(5) Digitalni arhiv se uspostavlja za cijelu jedinicu lokalne samouprave i sve podatke koji se odnose na tu jedinicu lokalne samouprave.

(6) Izuzetno od stava 5. ovog člana, digitalni arhiv može da se uspostavi za cijelu ili dio katastarske opštine, za jednu evidenciju, za jednu ili više godina ili za određeni tip i oblik dokumenta.

(7) Kad Uprava utvrdi da je digitalni arhiv uspostavljen u skladu sa ovim zakonom, donosi se rješenje o stupanju na snagu podataka digitalnog arhiva.

(8) Digitalni arhiv stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja rješenja iz stava 7. ovog člana u “Službenom glasniku Republike Srpske".

(9) Pristup i korišćenje podataka digitalnog arhiva obezbjeđuju se u skladu sa članom 157. ovog zakona i propisima kojima se uređuje zaštita ličnih podataka.

Član 119

(1) Registar prostornih jedinica je osnovni i javni registar o granicama, nazivima i matičnim brojevima prostornih jedinica utvrđenih u skladu sa zakonom.

(2) Registar prostornih jedinica iz stava 1. ovog člana osniva, vodi i održava Uprava.

(3) Sadržaj, način izrade, održavanja, čuvanja, distribucije, razmjene i zaštite podataka registra prostornih jedinica, kao dijela GIS Uprave, propisuje Uprava.

13. Održavanje katastra nepokretnosti

Član 120

Održavanje katastra nepokretnosti je prikupljanje, utvrđivanje i provođenje nastalih promjena na nepokretnostima, stvarnim pravima na njima i imaocima tih prava, koje su od uticaja na podatke katastra nepokretnosti nastale poslije potvrđivanja katastra nepokretnosti, u skladu sa odredbama ovog zakona.

Član 121

(1) Promjene u postupku održavanja, u smislu ovog zakona, promjene su na nepokretnostima, stvarnim pravima na njima i imaocima tih prava nastale:

a) diobom, spajanjem parcela, promjenom granica parcela ili realizacijom projekta parcelacije,

b) izgradnjom, rekonstrukcijom, dogradnjom, uklanjanjem objekta i formiranjem posebnih dijelova objekta,

v) rekonstrukcijom i dogradnjom posebnog dijela objekta, diobom ili spajanjem posebnih dijelova objekta,

g) promjenom načina korišćenja objekta i posebnog dijela objekta,

d) promjenom vrste i načina korišćenja zemljišta,

đ) utvrđivanjem i promjenom kućnog broja, kao i promjenom naziva ulice i trga,

e) promjenom granica, naziva i matičnih brojeva prostornih jedinica,

ž) promjenom koja se odnosi na sticanje, prenos, ograničenje i prestanak stvarnog prava na nepokretnostima i

z) promjenom ličnih, statusnih i drugih podataka o imaocu prava na nepokretnosti.

(2) Izgrađenim objektom, u smislu ovog zakona, smatra se objekat koji je stavljen pod krov ili je stavljen u funkciju za koju je namijenjen.

(3) Ne smatra se promjenom razlika u površini parcela i objekata nastala u postupku prevođenja postojećeg analognog katastarskog plana u digitalni oblik, ako je u propisanim granicama.

Član 122

Prikupljanje podataka o nastalim promjenama na nepokretnostima i izvođenje radova na terenu iz člana 121. t. a) do d) ovog zakona, kao i obnavljanje granica parcele i identifikaciju parcele, obavlja Uprava ili geodetska organizacija.

Član 123

(1) U postupku održavanja katastra nepokretnosti unapređuje se, na propisani način, kvalitet podataka postojećeg premjera za određenu nepokretnost.

(2) Prilikom unapređenja kvaliteta podataka može se promijeniti oblik i površina nepokretnosti u propisanim vrijednostima.

Član 124

(1) Imalac prava na nepokretnosti dužan je da u roku od 30 dana od nastanka promjene podnese Upravi zahtjev za provođenje promjene.

(2) Uz zahtjev iz stava 1. ovog člana imalac prava dužan je dostaviti ispravu za upis koja je osnov za upis promjene, odnosno isprave na osnovu kojih se mogu utvrditi nastale promjene na nepokretnostima.

(3) Za promjene za koje je potrebno prethodno izvesti radove na terenu i prikupiti podatke o nastalim promjenama, imalac prava dužan je uz zahtjev iz stava 1. ovog člana dostaviti izjavu geodetske organizacije da prihvata izvršenje radova na terenu, ako te radove izvodi geodetska organizacija.

(4) Zahtjev i izjava iz stava 3. ovog člana podnose se na obrascu koji propisuje Uprava.

(5) Troškove utvrđivanja i provođenja promjena snosi podnosilac zahtjeva.

Član 125

(1) Geodetska organizacija je dužna da, u roku od 30 dana od dana preuzimanja podataka premjera, dostavi Upravi elaborat geodetskih radova i zapisnik o izvršenom uviđaju.

(2) Ako se radovi izvode na osnovu ugovora o izvođenju geodetskih radova, geodetska organizacija je dužna da elaborat geodetskih radova dostavi u roku utvrđenom ugovorom koji se dostavlja uz prijavu radova.

(3) Uprava vrši pregled elaborata koji obuhvata kontrolu i provjeru kvaliteta izvedenih geodetskih radova i primjenu propisa, standarda i tehničkih normativa.

(4) Ako elaborat nema nedostataka, Uprava ovjerava i prima elaborat.

(5) Kad se u postupku pregleda elaborata utvrde nedostaci, zapisnikom se nalaže geodetskoj organizaciji da u ostavljenom roku otkloni nedostatke.

(6) Ako u ostavljenom roku nedostaci nisu otklonjeni, Uprava rješenjem odbija provođenje promjene.

Član 126

(1) U cilju obezbjeđenja ažurnosti katastra nepokretnosti Uprava po službenoj dužnosti prati promjene na nepokretnostima.

(2) Praćenje se vrši upoređivanjem podataka katastra nepokretnosti sa podacima dobijenim periodičnim snimanjem teritorije Republike Srpske iz vazduha ili podacima dobijenim drugim metodama i postupcima.

(3) Republički i drugi organi, preduzeća, ustanove i druge organizacije dužni su dostaviti Upravi isprave koje su od uticaja na podatke o nepokretnostima i prostornim jedinicama.

Član 127

(1) Kad se na nepokretnosti izvode građevinski ili drugi radovi koji mogu oštetiti ili uništiti geodetske biljege ili smanjiti mogućnost njihovog korišćenja, investitor, odnosno izvođač radova dužan je da, najkasnije 15 dana prije otpočinjanja radova, obavijesti o tome Upravu.

(2) Ako treba da se, usljed izvođenja radova iz stava 1. ovog člana, postojeća geodetska biljega izmjesti ili uništi ili ako se usljed tih radova smanji mogućnost njenog korišćenja, investitor snosi sve troškove postavljanja geodetske biljege i određivanja koordinate tačke.

(3) Imalac prava na nepokretnosti na čijoj se nepokretnosti nalaze geodetske biljege dužan je da o svakom oštećenju, uništenju, pomjeranju ili izmještanju biljega obavijesti Upravu u roku od 15 dana od dana saznanja o tome.

14. Postupak upisa promjena na nepokretnostima i stvarnim pravima na njima

Član 128

(1) Upis u katastar nepokretnosti vrši se po skraćenom postupku na osnovu priloženih isprava.

(2) U slučaju da se utvrdi da se na osnovu priloženih isprava ne može odlučiti o zahtjevu, može se sprovesti ispitni postupak (saslušanje stranaka, uviđaj, vještačenje i drugo).

Član 129

Stranke u postupku upisa su:

a) lice u čiju korist se odlučuje o upisu,

b) upisani prethodnik i

v) svako lice koje ima pravni interes u postupku upisa.

Član 130

(1) Zahtjev za upis podnosi se u pisanom obliku.

(2) Zahtjev može podnijeti stranka iz člana 129. ovog zakona.

(3) Upis zajedničkih prava može zahtijevati bilo koji od zajedničara u korist svih, na osnovu ovjerenog ovlašćenja ostalih zajedničara.

(4) Ako se radi o upisu prava djeljivih srazmjerno cjelini, svaki imalac prava može zahtijevati upis odgovarajućeg dijela u svoju korist, pri čemu će se izvršiti upis i u korist drugih imalaca prava.

Član 131

(1) Zahtjev za upis prava u katastar nepokretnosti mora da sadrži:

a) prezime, ime i ime jednog roditelja, adresu i jedinstveni matični broj građanina, odnosno naziv, sjedište, adresu i matični broj podnosioca zahtjeva,

b) naziv katastarske opštine i označenje nepokretnosti za koju se traži upis, prema podacima katastra nepokretnosti i

v) stvarno pravo ili promjenu za koju se zahtijeva upis.

(2) Uz zahtjev za upis u katastar nepokretnosti prilažu se isprave za upis u originalu, ovjerenom prepisu ili ovjerenoj kopiji.

(3) Ako zahtjev za upis nije uredan ili ako uz zahtjev nisu priloženi svi potrebni dokazi, podnosiocu zahtjeva zaključkom se nalaže da u određenom roku zahtjev uredi, odnosno priloži potrebne dokaze, uz upozorenje da će, ako ne postupi tako, zahtjev biti odbačen.

Član 132

(1) Za odlučivanje o osnovanosti upisa mjerodavno je stanje katastra nepokretnosti u trenutku kada je zahtjev za upis primljen.

(2) Uprava upisuje godinu, mjesec, dan, čas i minut prijema zahtjeva za upis i istovremeno na nepokretnosti na koju se odnosi zahtjev upisuje kao zabilježbu vrijeme prijema i broj zahtjeva.

(3) Ako je podneseno više zahtjeva za upis na istoj nepokretnosti, prvo se uzima u postupak zahtjev koji je prvi primljen.

(4) Po konačnom rješavanju ranijeg zahtjeva, uzimaju se u postupak ostali zahtjevi, prema redoslijedu prijema.

Član 133

(1) Zahtjev se usvaja i dozvoljava upis ako su ispunjeni uslovi propisani ovim zakonom i ako je zahtjev u skladu sa sadržajem podnesene isprave.

(2) Ako nisu ispunjeni uslovi za upis, zahtjev se odbija.

(3) Zahtjev za upis se odbacuje kao nedozvoljen, ako je po istoj stvari već donijeta konačna odluka ili ako podnosilac zahtjeva ne postupi po zaključku iz člana 131. stav 3. ovog zakona.

(4) O upisu se odlučuje rješenjem.

Član 134

(1) Rješenje o upisu u katastar nepokretnosti sadrži: vrstu upisa, vrstu stvarnog prava, označenje nepokretnosti, podatke o licu u čiju korist se vrši upis, podatke o upisanom prethodniku, podatke o visini administrativne takse, naknade za upis i druge slične podatke.

(2) Rješenje o odbijanju upisa u katastru nepokretnosti ili odbacivanju zahtjeva za upis sadrži: podatke o zahtijevanoj vrsti upisa, vrsti stvarnog prava, opisu nepokretnosti i licu čiji se zahtjev odbija, odnosno odbacuje, sa razlozima za odbijanje upisa, odnosno odbacivanje zahtjeva, podatke o visini administrativne takse, naknade za upis koja se vraća i druge slične podatke.

(3) Rješenje iz st. 1. i 2. ovog člana dostavlja se strankama u postupku upisa.

Član 135

(1) Upis u katastar nepokretnosti vrši se danom donošenja rješenja kojim je upis dozvoljen, uz upis po službenoj dužnosti zabilježbe radi činjenja vidljivim da rješenje o upisu nije pravosnažno.

(2) Upis u katastar nepokretnosti vrši se i na osnovu drugostepenog rješenja kojim se dozvoljava upis ili na osnovu sudske odluke iz upravnog spora, danom prijema drugostepenog rješenja, odnosno sudske odluke.

(3) Pod upisom u slučajevima iz st. 1. i 2. ovog člana podrazumijeva se i brisanje prava na nepokretnosti, kao i brisanje upisa izvršenog prvostepenim rješenjem koje je poništeno.

Član 136

(1) Protiv rješenja donesenog u prvom stepenu može se izjaviti žalba Upravi u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.

(2) Stranka se može odreći od prava na žalbu i povući izjavljenu žalbu izjavom pred prvostepenim organom, a izjava o odricanju od prava na žalbu i izjava o povlačenju izjavljene žalbe ne može se opozvati.

Član 137

(1) Do pravosnažnosti rješenja donesenog u prvom stepenu neće se odlučivati po novom zahtjevu za upis na istoj nepokretnosti.

(2) Zabilježba radi činjenja vidljivim da rješenje o upisu nije pravosnažno briše se po službenoj dužnosti danom pravosnažnosti tog rješenja.

Član 138

(1) Imalac prava može podnijeti zahtjev za upis izmjene prvenstvenog reda upisa.

(2) Uz zahtjev iz stava 1. ovog člana dostavlja se saglasnost svih lica na čija prava bi uticala izmjena prvenstvenog reda.

(3) Ako nema saglasnosti svih lica na čija prava bi uticala izmjena prvenstvenog reda, zahtjev za upis izmjene prvenstvenog reda upisa se odbija.

Član 139

(1) Oročeni upisi i upisi kojima je istekla važnost brišu se rješenjem na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti.

(2) Brisanje zabilježbe radi činjenja vidljivim da rješenje o upisu u katastar nepokretnosti, odnosno u katastar vodova, nije pravosnažno vrši se bez donošenja rješenja o brisanju.

15. Ispravljanje grešaka u održavanju katastra nepokretnosti

Član 140

(1) U postupku održavanja katastra nepokretnosti Uprava po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke ispravlja sve utvrđene greške, nedostatke i propuste u podacima o nepokretnostima.

(2) Greške, nedostaci i propusti o upisanim stvarnim pravima na nepokretnostima mogu se ispraviti bez vremenskog ograničenja.

(3) O ispravci iz st. 1. i 2. ovog člana područna jedinica ili područna kancelarija Uprave donosi rješenje, protiv kojeg se može izjaviti žalba Upravi u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.

VII - KATASTAR VODOVA

Član 141

(1) Katastar vodova je osnovni registar o vodovima, stvarnim pravima na njima i imaocima tih prava.

(2) U cilju osnivanja katastra vodova republički i drugi organi i organizacije, privredna društva, preduzeća, druga pravna lica, kao i fizička lica dužni su omogućiti korišćenje dokumentacije o vodovima kojom raspolažu.

Član 142

Katastar vodova sastoji se od:

a) elaborata premjera vodova,

b) zbirke isprava i

v) baze podataka katastra vodova.

Član 143

(1) Elaborat premjera vodova je skup dokumenata i podataka nastalih u postupku projektovanja i realizacije premjera vodova i dokumentacije o vodovima, kojom raspolažu republički i drugi organi i organizacije, privredna društva, preduzeća i druga pravna lica, kao i fizička lica, na osnovu kojih se osniva katastar vodova.

(2) Elaborat premjera vodova čuva se trajno.

Član 144

(1) Zbirka isprava je skup isprava na osnovu kojih su izvršeni upis ili brisanje upisa na vodovima.

(2) Zbirka isprava čuva se trajno.

Član 145

(1) Baza podataka katastra vodova je skup geoprostornih i drugih podataka o vodovima, stvarnim pravima na njima, imaocima tih prava i sadrži sljedeće tematske cjeline:

a) vodovodna mreža,

b) kanalizaciona i drenažna mreža,

v) toplovodna mreža,

g) elektroenergetska mreža,

d) telekomunikaciona mreža,

đ) naftovodna mreža,

e) gasovodna mreža i

ž) zajednički objekti vodova.

(2) Sadržaj, način izrade, održavanja, čuvanja, distribucije, razmjene i zaštite podataka katastra vodova, kao dijela GIS Uprave, propisuje Uprava.

Član 146

(1) Katastarski plan vodova je prikaz vodova u ravni projekcije Republike Srpske sa upisanim kotama i izdaje se na osnovu baze podataka katastra vodova i katastra nepokretnosti u digitalnom ili analognom obliku.

(2) Kopija katastarskog plana iz stava 1. ovog člana izdaje se u propisanom formatu, obliku i razmjeri.

Član 147

List vodova sadrži podatke o vodovima, stvarnim pravima na njima imaocima tih prava i izdaje se iz baze podataka katastra vodova i katastra nepokretnosti u propisanom obliku i sadržaju.

1. Osnivanje i održavanje katastra vodova

Član 148

(1) Osnivanje katastra vodova je upis vodova i stvarnih prava na njima na osnovu podataka elaborata premjera i zbirke isprava.

(2) Upis u katastar vodova vrši područna jedinica ili područna kancelarija Uprave rješenjem koje dostavlja imaocu prava na vodu.

(3) Protiv rješenja iz stava 2. ovog člana može se izjaviti žalba Upravi u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.

(4) U pogledu upisa stvarnih prava na vodovima primjenjuju se odredbe ovog zakona koje se odnose na upis stvarnih prava na objektu u katastru nepokretnosti.

Član 149

(1) Održavanje katastra vodova je provođenje promjena u katastru vodova nastalih izgradnjom, rekonstrukcijom i uklanjanjem postojećeg voda ili prestankom korišćenja postojećeg voda, kao i provođenje promjena koje se odnose na sticanje, prenos, ograničenje i prestanak stvarnog prava.

(2) Prikupljanje podataka o nastalim promjenama na vodovima i izvođenje geodetskih radova na terenu obavlja područna jedinica ili područna kancelarija Uprave ili geodetska organizacija.

(3) U postupku provođenja promjena u katastru vodova može se na propisani način unaprijediti kvalitet podataka postojećeg premjera za određeni vod.

Član 150

(1) Imalac prava na vodu i investitor dužni su da u roku od 15 dana od dana nastanka promjene na vodu podnesu zahtjev za provođenje promjene.

(2) Uz zahtjev iz stava 1. ovog člana, imalac prava dužan je dostaviti ispravu za upis koja je osnov za upis promjene, odnosno isprave na osnovu kojih se mogu utvrditi nastale promjene na vodovima.

(3) Za promjene za koje je potrebno prethodno izvesti radove na terenu i prikupiti podatke o nastalim promjenama imalac prava dužan je, uz zahtjev iz stava 1. ovog člana, dostaviti i izjavu geodetske organizacije da prihvata izvršenje radova na terenu, ako je geodetska organizacija izvođač tih radova.

(4) Podzemni vodovi ne smiju se zatrpati prije nego što se izvrši geodetsko mjerenje i prikupljanje podataka o vodovima.

(5) Zahtjev i izjava iz stava 3. ovog člana podnose se na propisanom obrascu.

(6) Imalac prava na vodu dužan je da u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona obezbijedi geodetsko snimanje vodova položenih i zatrpanih prije stupanja na snagu ovog zakona.

Član 151

(1) Geodetska organizacija je dužna da u roku od 30 dana od dana preuzimanja podataka premjera dostavi područnoj jedinici ili područnoj kancelariji Uprave elaborat geodetskih radova.

(2) Ako se radovi izvode na osnovu ugovora, geodetska organizacija je dužna da elaborat geodetskih radova dostavi u roku utvrđenom ugovorom koji se dostavlja uz prijavu radova.

(3) Uprava vrši pregled elaborata koji obuhvata kontrolu i provjeru kvaliteta izvođenja geodetskih radova i primjenu propisa, standarda i tehničkih normativa.

(4) Ako elaborat nema nedostataka, područna jedinica ili područna kancelarija Uprave ovjerava i prima elaborat, o čemu izdaje potvrdu geodetskoj organizaciji.

(5) U slučaju da se u postupku pregleda elaborata utvrde nedostaci, zapisnikom se nalaže geodetskoj organizaciji da u ostavljenom roku otkloni nedostatke.

(6) Ako u ostavljenom roku nedostaci nisu otklonjeni, područna jedinica ili područna kancelarija Uprave rješenjem odbija provođenje promjene.

(7) Protiv rješenja iz stava 6. ovog člana može se izjaviti žalba Upravi u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja imaocu prava na vodu.

VIII - TOPOGRAFSKO-KARTOGRAFSKA DJELATNOST

Član 152

(1) Podaci topografskog premjera i podaci iz drugih izvora vode se u topografsko- kartografskoj bazi podataka, koja sadrži sljedeće tematske cjeline:

a) objekti,

b) saobraćajna mreža,

v) hidrografija,

g) način korišćenja zemljišta,

d) geografska i druga imena,

đ) digitalni model terena i

e) digitalni ortofoto.

(2) Za potrebe ažuriranja topografsko-kartografske baze podataka iz stava 1. ovog člana vrši se periodično snimanje iz vazduha teritorije Republike Srpske i prikupljanje podataka drugim metodama i postupcima.

(3) Periodično snimanje iz vazduha teritorije Republike Srpske Uprava sprovodi najmanje jednom u pet godina.

(4) Sadržaj, način izrade, održavanja, čuvanja, distribucije, razmjene i zaštite podataka topografsko-kartografske baze podataka, kao dijela GIS Uprave, propisuje Uprava.

Član 153

(1) Na osnovu podataka topografsko-kartografske baze podataka Uprava izrađuje osnovnu kartu Republike Srpske razmjere 1 : 5000 i 1 : 10000.

(2) Pored karte iz stava 1. ovog člana, Uprava izrađuje i topografske, tematske i pregledne karte u sitnijim razmjerama i ortofoto karte kao osnovu za planiranje, tematsku obradu, grafičko prikazivanje, vođenje statistike i za druge potrebe.

(3) Karte iz st. 1. i 2. ovog člana prikazuju se u digitalnom i analognom obliku u sistemu neprekidnog niza listova karata za teritoriju Republike Srpske, odnosno za izabrano područje.

Član 154

Digitalni ortofoto i digitalni model terena izrađuju se za potrebe GIS Uprave i IGPRS, kao i za potrebe formiranja osnovnog topografskog modela i izrade osnovne karte Republike Srpske i ostalih karata.

Član 155

(1) Kartografske publikacije u smislu ovog zakona su: osnovna karta Republike Srpske; digitalni ortofoto; digitalni model terena; snimci iz vazduha; topografske, pregledne, tematske i druge karte i planovi teritorije Republike Srpske ili njenog dijela; atlasi, albumi i katalozi karata svih vrsta i izdanja; pregledni listovi karata i planova; digitalni podaci i baze podataka o prostoru.

(2) Kartografske publikacije iz stava 1. ovog člana izdaju se i mogu se staviti u promet uz prethodno pribavljenu saglasnost Uprave.

(3) U postupku izdavanja saglasnosti Uprava provjerava izvor podataka korišćenih za izradu kartografske publikacije, primjenu propisa i adekvatnost prikaza područja.

IX - GEOINFORMACIONI SISTEM REPUBLIČKE UPRAVE ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE REPUBLIKE SRPSKE

Član 156

(1) Uprava organizuje obavljanje poslova koji se odnose na izgradnju, razvoj, projektovanje i realizaciju GIS Uprave, kao podsistema integralnog Informacionog sistema Republike Srpske i elektronske Vlade.

(2) Informacioni sistem iz stava 1. ovog člana čini jedan od podsistema Informacionog sistema Republike Srpske izrađenih i povezanih na zajedničkim osnovama.

(3) GIS Uprave se sastoji od podsistema koji sadrže podatke i servise podataka: osnovnih geodetskih radova, katastra nepokretnosti i drugih evidencija o nepokretnostima, katastra vodova, Centralnog adresnog registra, registra cijena nepokretnosti, digitalnog arhiva, registra prostornih jedinica, topografsko-kartografskih podataka Republike Srpske, nadzora nad vršenjem poslova u nadležnosti Uprave, upravnih funkcija, upravljačkih i poslovnih funkcija i podrške poslovanju, IGPRS, registra geografskih imena, geoportala Uprave, kao i drugih podataka u skladu sa članom 10. ovog zakona.

(4) Uprava donosi propise kojima se bliže uređuje način funkcionisanja GIS Uprave (definicije, standarde, klasifikacije, nomenklature, kodiranje, tehnička obrada, iskazivanje podataka i slično), kao i obezbjeđivanje zaštite podataka.

Član 157

GIS Uprave obezbjeđuje prikupljanje, upravljanje, održavanje, pristup i korišćenje podsistema iz člana 160. ovog zakona na principima:

a) vođenja podataka na jednom referentnom mjestu i omogućavanja pristupa i razmjene na različitim nivoima u okviru Uprave,

b) vođenja kao metapodataka informacija o podacima i servisima koje opisuju i omogućavaju njihovo pronalaženje,

v) definisanja podataka i servisa, poštujući standarde Republike Srpske i međunarodne standarde,

g) omogućavanja korisnicima izvan Uprave pristup jasno prikazanim podacima preko veb servisa,

d) omogućavanja izdavanja dokumenata u elektronskom ili drugom obliku,

đ) obezbjeđenja usluga elektronskog poslovnog prometa za korišćenje podataka i servisa koji zahtijevaju novčanu naknadu i

e) obezbjeđivanja mjera zaštite informacionog sistema u svim fazama funkcionisanja.

X - INFRASTRUKTURA GEOPROSTORNIH PODATAKA REPUBLIKE SRPSKE

Član 158

(1) IGPRS odnosi se na digitalne geopodatke i odgovarajuće servise geopodataka za teritoriju Republike Srpske koji su u nadležnosti:

a) organa i organizacija republičke uprave,

b) organa lokalne samouprave,

v) javnih preduzeća,

g) pravnih lica kojima je povjereno upravljanje geopodacima i

d) pravnih lica koja koriste podatke i servise obuhvaćene IGPRS i koja pružaju usluge javnih servisa na osnovu tih geopodataka.

(2) Organi, javna preduzeća i pravna lica iz stava 1. ovog člana su subjekti IGPRS.

Član 159

(1) Osnivanje IGPRS obuhvata:

a) formiranje metapodataka za skupove i servise geopodataka,

b) formiranje skupova geopodataka i baze geopodataka,

v) formiranje servisa geopodataka i

g) tehnologiju umrežavanja.

(2) Održavanje IGPRS podrazumijeva ažuriranje podataka iz stava 1. t. a) i b) ovog člana i obezbjeđivanje funkcionisanja servisa i tehnologija iz stava 1. t. v) i g) ovog člana.

(3) Osnivanje i održavanje geopodataka IGPRS u nadležnosti je subjekata IGPRS.

(4) Za korišćenje geopodataka zaključuju se sporazumi o razmjeni, pristupu i korišćenju geopodataka između subjekata IGPRS, a za njegovo funkcionisanje utvrđuju se mehanizmi koordinacije i nadzora nad procesima i procedurama osnivanja i korišćenja geopodataka.

(5) IGPRS se osniva i održava u skladu sa Direktivom Evropske unije - Infrastructure for Spatial Information in the European Commu nity - INSPIRE i drugim standardima.

Član 160

(1) IGPRS sadrži metapodatke, servise i skupove geopodataka:

a) GIS Uprave,

b) o zaštiti životne sredine,

v) o prostorno-planskim dokumentima,

g) o saobraćajnim i telekomunikacionim mrežama,

d) o mineralnim sirovinama i energetskim izvorima,

đ) o režimu voda,

e) o zaštićenim nepokretnim kulturnim dobrima,

ž) o prostorima od značaja za razvoj turizma i turističkim mjestima,

z) o geologiji, geofizici, meteorologiji, poljoprivredi i pedologiji,

i) o demografiji i zdravlju i

j) o industrijskim i proizvodnim kapacitetima.

(2) Na osnovu skupova geopodataka iz stava 1. ovog člana formiraju se teme IGPRS.

Član 161

(1) Metapodaci su informacije o:

a) skupovima i servisima geopodataka,

b) usklađenosti geopodataka sa propisanim normama,

v) uslovima pristupa i korišćenja skupova i servisa geopodataka,

g) kvalitetu i ažurnosti skupova geopodataka,

d) organima, organizacijama, javnim preduzećima ili pravnim licima odgovornim za osnivanje, održavanje, pristup, razmjenu i korišćenje skupova i servisa geopodataka i

đ) skupovima geopodataka kojima je pristup ograničen i razloge ograničenja.

(2) Subjekti IGPRS dužni su da obezbijede opise skupova geopodataka i servisa u obliku metapodataka.

Član 162

(1) Skupovi i servisi geopodataka obuhvaćeni IGPRS formiraju se tako da su usklađeni sa normama i protokolima za razmjenu geopodataka.

(2) Servisi geopodataka treba da omoguće pronalaženje, pristup i preuzimanje podataka, kao i povezivanje sa drugim servisima geopodataka.

(3) Korišćenje skupova i servisa geopodataka od strane subjekata i korisnika vrši se u skladu sa pravima pristupa i propisanim naknadama.

Član 163

(1) Uprava osniva, održava i upravlja geoportalom IGPRS.

(2) Preko geoportala IGPRS Uprava održava javni servis metapodataka i obezbjeđuje subjektima i korisnicima povezivanje sa drugim servisima uključenim u IGPRS, kao i pronalaženje, pristup i korišćenje geopodataka IGPRS.

Član 164

Javni pristup skupovima i servisima geopodataka može biti ograničen ako bi takav pristup nepovoljno uticao na:

a) povjerljivost postupaka javnih institucija ako je povjerljivost propisana zakonom,

b) međunarodne odnose, javnu sigurnost i odbranu,

v) vođenje sudskih postupaka, sposobnost pojedinca da ima pravičan postupak ili sposobnost nadležnog organa da sprovode istragu krivične ili prekršajne prirode,

g) povjerljivost komercijalnih, industrijskih, statističkih i poreskih informacija, ako je takva povjerljivost propisana zakonom,

d) prava intelektualne svojine,

đ) povjerljivost ličnih podataka ili dosijea koji se odnose na fizičko lice, ako to lice nije dalo pristanak za otkrivanje informacija, a takav pristanak je propisan zakonom i

e) zaštitu životne sredine na koju se informacije odnose.

Član 165

(1) Organi IGPRS su Savjet IGPRS i radne grupe IGPRS.

(2) Savjet IGPRS čini deset članova od kojih je jedan predsjednik Savjeta, a imenuje ih i razrješava Vlada.

(3) U Savjet IGPRS Vlada imenuje po jednog predstavnika:

a) Uprave (predsjednik),

b) ministarstva nadležnog za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju,

v) ministarstva nadležnog za poslove uprave i lokalne samouprave,

g) ministarstva nadležnog za nauku i tehnologiju,

d) ministarstva nadležnog za saobraćaj i veze,

đ) ministarstva nadležnog za poslove unutrašnjih poslova,

e) ministarstva nadležnog za industriju i energetiku,

ž) ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

z) ministarstva nadležnog za finansije i

i) organa uprave nadležnog za poslove statistike.

(4) Članovi Savjeta IGPRS imenuju se na rok od pet godina.

Član 166

Savjet IGPRS:

a) predlaže Vladi Program uspostavljanja infrastrukture geoprostornih podataka Republike Srpske (IGPRS), kojim se uređuje pitanje subjekata, kriterijumi i norme za osnivanje i održavanje IGPRS, izvori i način finansiranja,
https://advokat-prnjavorac.com
b) određuje odgovornog subjekta za određenu temu IGPRS,

v) usklađuje aktivnosti subjekata IGPRS,

g) vrši kontrolu osnivanja i funkcionisanja IGPRS,

d) donosi poslovnik kojim uređuje svoj rad,

đ) formira radne grupe IGPRS za obavljanje određenih stručnih poslova i

e) izvještava Vladu, subjekte IGPRS i javnost o aktivnostima vezanim za osnivanje i funkcionisanje IGPRS.

XI - GEODETSKI RADOVI U INŽINjERSKO-TEHNIČKIM OBLASTIMA

Član 167

Inžinjersko-tehničke oblasti u smislu ovog zakona su: prostorno planiranje, urbanizam, građevinarstvo, arhitektura, saobraćaj, rudarstvo, energetika, poljoprivreda, vodoprivreda, šumarstvo, mašinstvo, geologija i druge oblasti.

Član 168

(1) Geodetski radovi u inžinjersko-tehničkim oblastima u smislu ovog zakona su izrada tehničke dokumentacije, izvođenje i tehnička kontrola nad izvođenjem geodetskih radova u inžinjersko-tehničkim oblastima za koje je predviđena izrada tehničke dokumentacije.

(2) Tehnička dokumentacija za izvođenje geodetskih radova izrađuje se saglasno vrsti tehničke dokumentacije u inžinjersko-tehničkoj oblasti.

(3) Izvođenje geodetskih radova u inžinjersko-tehničkim oblastima su:

a) izrada geodetskih podloga za potrebe raznih vrsta projekata u inžinjersko-tehničkim oblastima,

b) geodetsko mjerenje u toku realizacije projekta,

v) geodetsko mjerenje izvedenog stanja i

g) geodetsko mjerenje u cilju praćenja tla, iskolčenja i praćenja objekata u toku gradnje i upotrebe.

Član 169

(1) Geodetske podloge iz člana 168. stav 3. tačka a) ovog zakona su:

a) digitalni topografski planovi,

b) digitalni ortofoto,

v) digitalni model terena i

g) digitalne podloge zahtijevanog sadržaja.

(2) Pored geodetskih podloga iz stava 1. ovog člana, za potrebe raznih vrsta projekata u inžinjersko-tehničkim oblastima koriste se i izvodi iz baze podataka GIS Uprave (katastarski plan, katastarski plan vodova, osnovna karta Republike Srpske, ostale karte i drugi izvodi).

Član 170

(1) Izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova iz člana 168. stav 3. tačka a) ovog zakona obavlja Uprava ili geodetska organizacija.

(2) Izradu tehničke dokumentacije, izvođenje radova na osnovu tehničke dokumentacije i tehnički nadzor nad izvođenjem geodetskih radova iz člana 168. stav 3. t. b) do g) ovog zakona obavljaju pravna lica koja su registrovana kod nadležnog organa za tu vrstu radova i imaju najmanje jednog zaposlenog geodetske struke sa odgovarajućom licencom.

(3) Stručni nadzor nad izvođenjem radova iz člana 169. stav 1. t. od a) do v) ovog zakona i njihovu ovjeru vrši Uprava.

(4) Izvode iz baze podataka katastarsko-informacionog sistema izdaje i ovjerava Uprava.

XII - ČUVANjE, UVID, IZDAVANjE I NAKNADA ZA KORIŠĆENjE PODATAKA I PRUŽANjE USLUGA

Član 171

Originalne i periodične kopije baza podataka osnovnih geodetskih radova, katastra nepokretnosti, katastra vodova, topografsko-kartografske baze, kao i dokumentaciju u analognom obliku čuva Uprava.

Član 172

(1) Uvid u podatke GIS Uprave i dokumentaciju u analognom obliku može se izvršiti neposredno u prostorijama Uprave ili putem interneta.

(2) Iz GIS Uprave i dokumentacije u analognom obliku izdaju se podaci, uvjerenja, potvrde, izvještaji i isprave u propisanoj formi.

(3) List nepokretnosti iz člana 70. stav 3. ovog zakona izdaje se imaocu prava, licu koje dokaže pravni interes i republičkom i drugom organu za vođenje postupka pokrenutog po službenoj dužnosti iz njegove nadležnosti.

(4) Prepisi i kopije originalnih podataka premjera mogu se izdavati republičkim i drugim organima i organizacijama, jedinicama lokalne samouprave, geodetskim organizacijama i sudskim vještacima.

(5) O davanju podataka iz stava 4. ovog člana odlučuje Uprava.

Član 173

(1) Za korišćenje podataka i za usluge koje pruža Uprava plaća se naknada u skladu sa posebnim zakonom.

(2) Visinu naknade za korišćenje podataka i pružanja usluga iz stava 1. ovog člana utvrđuje Vlada na prijedlog Uprave.

(3) Pod uslugama Uprave smatraju se terenski i kancelarijski poslovi iz nadležnosti Uprave.

(4) Sredstva od naknada iz stava 1. ovog člana su namjenska sredstva Uprave i koriste se u skladu sa posebnim zakonom.

Član 174

(1) Obveznik naknade za korišćenje podataka je podnosilac zahtjeva.

(2) Obveznik naknade za pružanje usluga (po zahtjevu ili po službenoj dužnosti) je podnosilac zahtjeva, odnosno lice u čiju se korist provodi promjena.

XIII - STRUČNI NADZOR

Član 175

Stručni nadzor nad primjenom ovog zakona vrši Uprava.

Čl. 176 i 177

(brisano)

Član 178

(1) Poslove stručnog nadzora može obavljati lice geodetske struke sa osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, diplomskim akademskim studijama - master ili specijalističkim akademskim studijama, položenim stručnim ispitom za rad u organima državne uprave i radnim iskustvom u geodetskoj struci najmanje pet godina, računajući od završetka studija.

(2) Stručni nadzor nad upravnim poslovima može obavljati lice pravne struke sa osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, diplomskim akademskim studijama - master ili specijalističkim akademskim studijama, položenim stručnim ispitom za rad u organima državne uprave i radnim iskustvom u pravnoj struci najmanje pet godina, računajući od završetka studija.

XIV - OVLAŠĆENjE ZA DONOŠENjE PODZAKONSKIH AKATA

Član 179

Direktor Uprave propisuje:

a) sadržaj i način rada kod izrade i kontrole tehničke dokumentacije za izvođenje geodetskih radova i vršenje stručnog nadzora,

b) sadržaj i način vođenja dnevnika radova,

v) izdavanje i oduzimanje ovlašćenja za snimanje iz vazdušnog prostora teritorije Republike Srpske,

g) dobijanje i prestanak važenja licence za rad geodetske organizacije, geodetske licence, vođenje evidencije o licencama, sadržaj i oblik pečata, geodetske licence i legitimacije za identifikaciju,

d) tehničke normative, metode i način rada kod izvođenja osnovnih geodetskih radova,

đ) tehničke normative, metode i način rada koji se primjenjuju u katastarskom premjeru,

e) način i postupak katastarskog klasiranja i bonitiranja zemljišta,

ž) tehničke normative, metode i način rada kod osnivanja, obnove i održavanja katastra nepokretnosti i drugih katastarskih evidencija o nepokretnostima,

z) tehničke normative, metode i način rada kod osnivanja i održavanja Centralnog adresnog registra i registra prostornih jedinica,

i) tehničke normative, metode i način rada kod premjera, osnivanja i održavanja katastra vodova,

j) sadržaj, formiranje i održavanje GIS Uprave,

k) način čuvanja, uvida i izdavanja podataka, kao i način, uslove i kriterijume korišćenja sredstava za rad i opremanje Uprave,

l) tehničke normative, metode i način rada kod topografskog premjera, sadržaj, oblik i razmjeru topografsko-kartografskih proizvoda i postupak izdavanja kartografskih publikacija,

lj) način izrade i sadržaj geodetskih podloga u inžinjersko-tehničkim oblastima,

m) druge tehničke normative, metode i način rada u oblasti premjera Republike Srpske i katastra nepokretnosti, odnosno katastra vodova i

n) način finansiranja rada komisija za izlaganje.

Član 179a

(1) Direktor Uprave donijeće u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona:

a) Pravilnik o polaganju stručnog ispita za lica geodetske struke i lica poljoprivredne i šumarske struke za poslove katastarskog klasiranja, bonitiranja i komasacionu procjenu zemljišta, sa programom o polaganju stručnog ispita iz člana 10. stav 2. ovog zakona i

b) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra cijena nepokretnosti iz člana 118a. ovog zakona.

(2) Do usklađivanja podzakonskih akata sa ovim zakonom primjenjivaće se propisi doneseni na osnovu važećeg Zakona, ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 179b

(1) U roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona Vlada Republike Srpske donijeće Program uspostavljanja infrastrukture geoprostornih podataka Republike Srpske (IGPRS).

(2) U roku od šest mjeseci direktor Uprave donijeće Pravilnik o načinu uspostavljanja i održavanja digitalnog arhiva.

XV - KAZNENE ODREDBE

Član 180

(1) Novčanom kaznom od 2.000 KM do 20.000 KM kazniće se za prekršaj geodetska organizacija koja ima svojstvo pravnog lica ako:

a) ne obavlja geodetske radove na osnovu podataka preuzetih iz GIS Uprave (član 18. stav 1. tačka a) i

b) ne izvodi geodetske radove u skladu sa ovim zakonom, drugim propisima, standardima i tehničkim normativima (član 18. stav 1. tačka b).

(2) Novčanom kaznom od 1.000 KM do 10.000 KM kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana geodetska organizacija - radnja koja nema svojstvo pravnog lica.

(3) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u geodetskoj organizaciji novčanom kaznom od 600 KM do 3.000 KM.

Član 181

(1) Novčanom kaznom od 1.000 KM do 10.000 KM kazniće se za prekršaj geodetska organizacija koja ima svojstvo pravnog lica ako:

a) izvodi geodetske radove bez izdate licence za rad (član 13),

b) ne prijavi početak izvođenja radova (član 18. stav 1. tačka v),

v) ne otkloni u određenom roku utvrđene nepravilnosti u postupku pregleda i prijema radova i u postupku vršenja nadzora (član 18. stav 1. tačka g),

g) ne prijavi Upravi promjenu sjedišta, naziva i svaku drugu promenu koja je od značaja za njen rad, u roku od 15 dana od dana nastale promjene (član 18. stav 1. tačka d),

d) ne dostavi elaborat o izvršenim radovima, odnosno zapisnik o izvršenom uviđaju u postupku održavanja katastarskog premjera, održavanja premjera vodova i osnivanja katastra nepokretnosti u utvrđenom roku (član 18. stav 1. tačka đ),

đ) ne istakne raspored radnog vremena i vremena predviđenog za rad sa strankama i ne pridržava ga se (član 18. stav 1. tačka e),

e) naknadu za pružanje usluga ne naplaćuje u skladu sa propisanom (član 18. stav 1. tačka ž),

ž) koristi geodetski instrument za izvođenje geodetskih radova bez dokumenta o njegovoj ispravnosti (član 18. stav 1. tačka z),

z) ne vodi evidenciju primljenih zahtjeva stranaka (član 18. stav 2. tačka a),

i) odbije zahtjev stranke bez opravdanog razloga (član 18. stav 2. tačka b) i

j) ne obavijesti Upravu o spriječenosti obavljanja poslova koja traje duže od jednog mjeseca, u roku od tri dana od dana nastanka razloga spriječenosti (član 18. stav 2. tačka v).

(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u geodetskoj organizaciji koja ima svojstvo pravnog lica novčanom kaznom od 500 KM do 1.000 KM.

(3) Novčanom kaznom od 600 KM do 3.000 KM kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana geodetska organizacija - radnja koja nema svojstvo pravnog lica.

Član 182

(1) Novčanom kaznom od 1.000 KM do 5.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ako:
https://www.anwalt-bih.de
a) ne dozvoli pristup nepokretnostima licima koja rade na poslovima premjera i katastra nepokretnosti (član 41. stav 1),

b) ne obilježi na propisani način vidnim i trajnim međnim biljegama granične tačke parcele (član 44. stav 1),

v) ne prijavi u propisanom roku nastalu promjenu na nepokretnosti (član 124. stav 1),

g) ne obavijesti u propisanom roku Upravu o izvođenju građevinskih ili drugih radova koji mogu oštetiti ili uništiti geodetsku biljegu ili smanjiti mogućnost njenog korišćenja (član 127. stav 1),

d) ne obavijesti u propisanom roku Upravu o svakom oštećenju, uništenju, pomjeranju ili izmještanju geodetskih biljega (član 127. stav 3),

đ) ne omogući korišćenje dokumentacije o vodovima kojom raspolaže (član 141. stav 2),

e) ne prijavi u propisanom roku nastalu promjenu na vodu (član 150. stav 1) i

ž) podzemne vodove zatrpa prije nego što se izvrši njihovo geodetsko mjerenje (član 150. stav 4).

(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 KM do 1.000 KM.

(3) Geodetska organizacija - radnja kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM.

Član 183

Fizičko lice - imalac prava na nepokretnosti kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 200 KM do 1.000 KM ako:

a) ne dozvoli pristup nepokretnostima licima koja rade na poslovima premjera i katastra nepokretnosti (član 41. stav 1),

b) ne obilježi na propisan način vidnim i trajnim međnim biljegama granične tačke parcele (član 44. stav 1),

v) ne prijavi u propisanom roku nastalu promjenu na nepokretnosti (član 124. stav 1),

g) ne obavijesti u propisanom roku Upravu o izvođenju građevinskih ili drugih radova koji mogu oštetiti ili uništiti biljegu ili smanjiti mogućnost njenog korišćenja (član 127. stav 1),

d) ne obavijesti u propisanom roku Upravu o svakom oštećenju, uništenju, pomjeranju ili izmještanju biljega (član 127. stav 3) i

đ) ne omogući korišćenje dokumentacije o vodovima kojom raspolaže (član 141. stav 2).

Član 184

Novčanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM kazniće se za prekršaj fizičko lice ako obavlja geodetske radove za potrebe geodetske organizacije, a nije zaposleno u geodetskoj organizaciji.

XVI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 185

(1) Postupak izrade ili obrazovanja katastra nepokretnosti koji je započet za dio ili za cijelu katastarsku opštinu, a nije završen do dana stupanja na snagu ovog zakona, završiće se prema odredbama Zakona o premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 34/06, 110/08 i 15/10).

(2) Premjer izvršen u Gaus-Krigerovoj projekciji koji nije stupio na snagu i neprovedene komasacije za koje nije otpočeo postupak izrade katastra nepokretnosti na dijelu ili cijeloj katastarskoj opštini prema odredbama Zakona o premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 34/06, 110/08 i 15/10) mogu se smatrati katastarskim, odnosno komasacionim premjerom i koristiti za osnivanje katastra nepokretnosti prema odredbama ovog zakona.

Član 185a

Postupak osnivanja katastra nepokretnosti koji je počet prije stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se u postupku osnivanja katastra nepokretnosti u skladu sa ovim zakonom.

Član 186

(1) Upisi podataka o stvarnim pravima na nepokretnostima i načinu korišćenja zemljišta, utvrđeni u postupku osnivanja ili obnove katastra nepokretnosti, vršiće se nezavisno od toga da li postoji dokaz da su izmirene obaveze u pogledu naknade zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta.

(2) U slučaju iz stava 1. ovog člana komisija za izlaganje obavještava ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede.

Član 187

U katastarskoj opštini ili njenom dijelu za koju je osnovan katastar nepokretnosti, u skladu sa odredbama ovog zakona, danom početka primjene katastra nepokretnosti prestaje da važi: popisni katastar, katastar zemljišta uspostavljen na osnovu premjera u stereografskoj projekciji, katastar zemljišta i katastar nepokretnosti sa utvrđenim korisnikom uspostavljeni na osnovu premjera u Gaus-Krigerovoj projekciji, zemljišna knjiga, knjiga uloženih ugovora o otkupu stambenih zgrada i stanova i knjiga uloženih ugovora o prodaji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža, ako ove knjige postoje u vrijeme osnivanja katastra nepokretnosti u toj katastarskoj opštini.

Član 188

Usklađivanje ovlašćenja za projektovanje, rukovođenje i stručni nadzor, koja je izdala Uprava po propisima koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovog zakona, izvršiće Uprava i izdati odgovarajuću licencu i pečat prema odredbama ovog zakona.

Član 189

Do dana osnivanja katastra nepokretnosti koristiće se i održavati: popisni katastar, katastar zemljišta uspostavljen na osnovu premjera u stereografskoj projekciji, katastar zemljišta uspostavljen na osnovu premjera u Gaus-Krigerovoj projekciji u skladu sa odredbama Zakona o održavanju premjera i katastra zemljišta ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 19/96 i 15/10), katastar nepokretnosti sa utvrđenim korisnikom uspostavljeni na osnovu premjera u Gaus-Krigerovoj projekciji u skladu sa odredbama Zakona o premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 34/06, 110/08 i 15/10), zemljišna knjiga u skladu sa odredbama Zakona o zemljišnim knjigama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08), knjiga uloženih ugovora o otkupu stambenih zgrada i stanova u skladu sa odredbama Pravilnika o vođenju knjige uloženih ugovora o otkupu stambenih zgrada i stanova ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 45/01 i 6/02) i knjiga uloženih ugovora o prodaji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža u skladu sa odredbama Pravilnika o uspostavljanju i vođenju knjige uloženih ugovora o prodaji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 60/05).

Član 190

(1) Najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona područne organizacione jedinice Uprave preuzeće sve zemljišne knjige i ostalu prateću dokumentaciju od nadležnih sudova u Republici Srpskoj.

(2) Službena lica u nadležnim sudovima nastavljaju korišćenje i održavanje evidencije u zemljišnim knjigama do isteka roka iz stava 1. ovog člana.

(3) Preuzimanje zemljišnih knjiga i ostale prateće dokumentacije vrši se prema mjesnoj nadležnosti područnih organizacionih jedinica Uprave u odnosu na odgovarajuću katastarsku opštinu za koju se vodi zemljišna knjiga.

(4) Primopredaju zemljišnih knjiga i ostale prateće dokumentacije obavljaju šefovi područnih organizacionih jedinica Uprave i predsjednici osnovnih sudova, o čemu sačinjavaju poseban zapisnik, koji potpisuju i ovjeravaju službenim pečatima.

(5) U zapisnik iz stava 4. ovog člana unose se podaci neophodni da se što preciznije odrede sve knjige i prateća dokumentacija čija primopredaja je izvršena.

Član 191

(1) Po preuzimanju zemljišnih knjiga, područne organizacione jedinice Uprave nastavljaju korišćenje i održavanje evidencije u zemljišnim knjigama do uspostavljanja katastra nepokretnosti za odgovarajuću katastarsku opštinu, odnosno dio katastarske opštine ili jednu parcelu u skladu sa članom 71. stav 3. ovog zakona.

(2) Korišćenje i održavanje evidencije u preuzetim zemljišnim knjigama vrše službena lica područnih organizacionih jedinica Uprave primjenom odredaba Zakona o zemljišnim knjigama koje se odnose na korišćenje i održavanje evidencije u zemljišnim knjigama.

Član 192

Po uspostavljanju katastra nepokretnosti za odgovarajuću katastarsku opštinu, odnosno dio katastarske opštine ili jednu parcelu u skladu sa članom 76. stav 3. ovog zakona, ne mogu se vršiti promjene niti održavanje evidencije u zemljišnim knjigama za područje za koje je uspostavljen katastar nepokretnosti. Zemljišne knjige, tehnička dokumentacija, sudska rješenja i ugovore i na osnovu kojih se uspostavlja katastar nepokretnosti treba trajno da se čuva i adekvatno da se arhivira zbog eventualnih sporova predviđenih zakonom.

Član 193

U roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona Uprava će preuzeti svu opremu i službena lica koja su bila u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u zemljišnoknjižnim kancelarijama osnovnih sudova.

Član 194

(1) Do dana osnivanja GIS Uprave način prikupljanja, obrada i korišćenje podataka o nepokretnostima i pravima na njima, podataka o vodovima, uređenju zemljišta, dokumentacionim fondovima (geodetske mreže, planovi, karte i slično) i drugih podataka iz oblasti geodetske djelatnosti od interesa za Republiku Srpsku, obezbijediće se u postojećem geodetskom informacionom sistemu, a čuvanje, korišćenje i izdavanje geodetsko-katastarskih podataka u analognom obliku vršiće se u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu čuvanja, zaštiti i korišćenju podataka geodetskog informacionog sistema Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 14/09).

(2) Katastarski planovi, katastarski planovi vodova i karte u analognom obliku koristiće se do dana formiranja baza podataka za to područje.

Član 195

Geodetska organizacija koja je registrovana do dana stupanja na snagu ovog zakona dužna je da uskladi svoje poslovanje sa uslovima propisanim ovim zakonom u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona, a u protivnom Uprava poništava rješenje o ispunjenosti uslova za rad i briše je iz evidencije geodetskih organizacija.

Član 196

(1) Članove Savjeta IGPRS Vlada imenuje najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Osnivanje IGPRS počeće najkasnije u roku od šest mjeseci od dana imenovanja članova Savjeta IGPRS.

Član 197

(1) Podzakonske akte iz člana 179. t. v), g), ž), z), j) i k) ovog zakona direktor Uprave donijeće u roku od godinu dana, a ostale podzakonske akte iz t. a), b), d), đ), e), i), l), lj), m) i n) direktor Uprave donijeće u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Uprava će uskladiti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove sa odredbama ovog zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(3) Do donošenja podzakonskih akata iz stava 1. ovog člana primjenjivaće se podzakonski akti koji su važili na dan stupanja na snagu ovog zakona, ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 198

Stupanjem na snagu ovog zakona odredbe Zakona o održavanju premjera i katastra zemljišta ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 19/96 i 15/10), Zakona o premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 34/06, 110/08 i 15/10) i Zakona o zemljišnim knjigama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08) prestaju da važe, osim odredaba tih zakona koje se odnose na korišćenje i održavanje evidencija iz člana 189. ovog zakona.

Član 199

(1) Radnici preuzeti iz zemljišno-knjižnih kancelarija pri osnovnim sudovima u Upravu u skladu sa Zakonom o katastru Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 60/11), ostaju u radnom odnosu u Upravi.

(2) Oprema i zemljišne knjige preuzete u skladu sa Zakonom iz stava 1. ovog člana ostaju u nadležnosti Uprave.

Član 200

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o katastru Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 60/11).

Član 201

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum