Vaš pravni kompas 

  • Zakon o prekrsajima protiv javnog reda i mira Kantona Sarajevo

  • Zakoni Kantona Sarajevo
Zakoni Kantona Sarajevo
 #480  by comodore
 
ZAKON O PREKRŠAJIMA PROTIV JAVNOG REDA I MIRA KANTONA SARAJEVO

("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 18/2007 i 7/2008)POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE

Član 1

(Predmet)

Ovim zakonom uređuje se javni red i mir na području Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Kanton), utvrđuju prekršaji protiv javnog reda i mira i prekršajne sankcije koje se izriču počiniocima prekršaja, postupak za priređivanje bakljade, vatrometa i sličnih priredbi i postupak za prikupljanje dobrovoljnih priloga od građana, državnih organa, preduzeća i drugih pravnih lica.

Član 2

(Prekršaji protiv javnog reda i mira)

Prekršaji protiv javnog reda i mira su djela kojima se na nedozvoljen način remeti mir, rad i normalan način života građana, stvara neraspoloženje, uznemirenost ili ometa kretanje građana na ulicama i drugim javnim mjestima ili ometa ostvarivanje njihovih prava i dužnosti, vrijeđa moral, ometa vršenje zakonitih mjera državnih organa i službenih lica ili se omalovažavaju takve mjere, ugrožava opća sigurnost ljudi i imovine, vrijeđaju državni organi, preduzeća i druga pravna lica ili se na drugi način narušava javni red i mir građana utvrđen ovim zakonom.

Član 3

(Prekršajne sankcije)

Za prekršaje protiv javnog reda i mira, u skladu sa ovim zakonom, mogu se izreći:

a) novčana kazna,

b) zaštitna mjera.

Član 4

(Javno mjesto)

(1) Pod javnim mjestom u smislu ovog zakona smatra se mjesto na kojem je slobodan pristup neodređenom broju lica bez ikakvih uvjeta (ulice, trgovi, javni putevi, parkovi, izletišta, čekaonice, ugostiteljske, trgovinske i zanatske radnje, sredstva i objekti javnog prevoza i sl.) ili pod određenim uvjetima (sportski stadioni i igrališta, bioskopske, pozorišne i koncertne sale, izložbene prostorije i sl.), kao i druga mjesta koja u određenom vremenskom periodu služe za ovakve svrhe (zemljišta ili prostorije u kojima se održavaju javni skupovi, takmičenja i sl.).

(2) Smatraće se da je prekršaj iz ovog zakona izvršen na javnom mjestu i kad je radnja izvršena na mjestu koje se u smislu stava (1) ovog člana ne smatra javnim mjestom, ako je to mjesto dostupno vidiku sa javnog mjesta (balkoni, terase, hodnici, dvorišta i sl.) ili ako je posljedica nastupila na javnom mjestu.

Član 5

(Značenje izraza)

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju slijedeće značenje:

a) "Skitnja" je pojava u kojoj lice, po pravilu bez sredstava za život, luta od mjesta do mjesta ili tako postupa u jednom mjestu i na taj način provodi život u besposličenju,

b) "Prosjačenje" je traženje milostinje od drugog u novcu ili kakvoj drugoj koristi,

c) "Oružje" je vatreno oružje, vazdušno oružje, rasprskavajuće i gasno oružje i hladno oružje,

d) "Neovlašćena upotreba oružja" je ispaljivanje hitaca iz oružja, prijetnja oružjem, pokazivanje oružja na javnom mjestu ili rukovanje oružjem na način kojim se može izazvati zastrašivanje ili ugrožavanje sigurnosti ljudi i imovine,

e) "Lice kojem je povjereno vođenje radnje" je lice koje je, u trenutku vršenja prekršaja, zatečeno u ugostiteljskom ili drugom objektu da pruža usluge u skladu sa namjenom objekta i

f) "Ovlašteni organ" u smislu ovog zakona je nadležni policijski organ u Kantonu, odnosno Uprava policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Član 6

(Bakljade i vatrometi)

(1) Bakljade, vatrometi i slične priredbe (u daljnjem tekstu: priredbe) mogu se priređivati, a pirotehnička sredstva koristiti na javnim mjestima u skladu sa odredbama ovog i drugih zakona.

(2) Priređivanje priredbe mora se prijaviti policijskoj upravi Ministarstva (u daljnjem tekstu: policijska uprava) na čijem području će se priredba održati najkasnije u roku od 72 sata prije održavanja priredbe.

(3) Ako se priredba namjerava održati na području koje obuhvata dvije ili više općina u Kantonu, prijava se, u roku iz stava (2) ovog člana, podnosi Ministarstvu.

(4) O prijavljenoj priredbi iz stava (3) ovog člana Ministarstvo obavještava policijske uprave na čijem području će se održati priredba.

(5) U prijavi se, pored ostalog, mora navesti mjesto, vrijeme i svrha održavanja priredbe, broj baklji, odnosno količina pirotehničkih sredstava koja će se upotrijebiti, podaci o licu koje će rukovati pirotehničkim sredstvima, kao i mjere osiguranja koje će se preduzeti.

(6) Priređivač je dužan da sprovodi mjere osiguranja koje mu u rješenju odredi policijska uprava, odnosno Ministarstvo.

(7) Policijska uprava, odnosno Ministarstvo, može zabraniti održavanje priredbe ako to zahtijevaju razlozi javne sigurnosti. U tom slučaju, policijska uprava, odnosno Ministarstvo, donosi rješenje o zabrani i dostavlja ga priređivaču najkasnije 24 sata prije održavanja priredbe.

(8) Žalba izjavljena protiv rješenja iz st. (6) i (7) ovog člana ne odlaže izvršenje rješenja.

Član 7

(Dobrovoljni prilozi)

(1) Dobrovoljni prilozi (u daljnjem tekstu: prilozi) građana mogu se prikupljati u skladu sa odredbama ovog zakona.

(2) Priloge mogu prikupljati preduzeća i druga pravna lica, humanitarne i druge organizacije i građani i njihova udruženja ako za to imaju odobrenje načelnika općine na čijem području se prilozi prikupljaju.

(3) U zahtjevu za odobrenje prikupljanja priloga, pored ostalog, mora se navesti cilj, svrha i način prikupljanja, mjere koje će se preduzeti radi osiguranja od eventualnih zloupotreba u vezi sa prikupljanjem, vrijeme za koje se traži odobrenje i područje na kojem će se ono vršiti.

(4) Preduzeće, odnosno drugo pravno lice kojem je odobreno prikupljanje priloga, dužno je sprovoditi mjere osiguranja od zloupotreba koje su određene odobrenjem za prikupljanje.

(5) Zahtjev iz stava (3) ovog člana može se rješenjem odbiti ako prikupljanje priloga može izazvati uznemirenje građana ili narušiti javni red i mir ili ako nije opravdan cilj ili svrha prikupljanja priloga.

(6) Daljnje prikupljanje priloga može se rješenjem zabraniti iz razloga utvrđenih u stavu (5) ovog člana ili ako se ustanovi da se ne sprovode mjere osiguranja od zloupotreba ili da su u zahtjevu navedeni netačni podaci o cilju ili svrsi prikupljanja.

(7) Žalba izjavljena protiv rješenja iz st. (5) i (6) ovog člana ne odlaže izvršenje rješenja.

(8) Odobrenje iz st. (2) i (3) ovog člana nije potrebno u slučaju kada:

a) se prilozi prikupljaju u okviru preduzeća ili drugog pravnog lica za zajedničke potrebe ili potrebe pojedinih radnika tog preduzeća ili drugog pravnog lica,

b) prikupljanje priloga organizuje mjesna zajednica na svom području ili kućni savjet u zgradi kojom upravlja, radi određenih ciljeva u okviru djelatnosti mjesne zajednice, odnosno kućnog savjeta i

c) se prilozi prikupljaju umjesto ulaznica za priredbe koje organizuju politička udruženja, sindikati, udruženja građana i drugi oblici udruživanja i organizovanja, a u skladu sa programom svojih aktivnosti.

POGLAVLJE II. PREKRŠAJI PROTIV JAVNOG REDA I MIRA I PREKRŠAJNE SANKCIJE

Član 8

(Prekršaji i novčane kazne za fizička lica)

(1) Novčanom kaznom od 100,00 KM će se kazniti za prekršaj:

a) ko na javnom mjestu narušava javni red i mir svađom, vikom, nepristojnim ili drskim ponašanjem,

b) čija životinja svojim glasanjem narušava javi red i mir

(2) Novčanom kaznom od 200,00 do 600,00 KM će se kazniti za prekršaj:

a) ko na javnom mjestu narušava javni red i mir naročito drskim ponašanjem, grubim vrijeđanjem drugog lica ili drugim bezobzirnim ponašanjem ugrožava sigurnost ljudi ili izaziva osjećanje fizičke ugroženosti, uznemirenosti ili negodovanja lica,

b) ko se odaje skitnji,

c) ko se odaje prostituciji i ko koristi usluge prostitucije,

d) ko neopravdano zalazi ili se neopravdano zadržava u zajedničkim prostorijama (stubište, tavan, podrum, šupa, ograđeno dvorište i sl.) stambene zgrade u kojoj ne stanuje, kao i zajedničkim prostorijama obrazovne ili druge javne ustanove i

e) ko na javnom mjestu vrši fiziološku potrebu ili izloži intimne dijelove tijela pogledu drugih,

f) roditelj, usvojilac, odnosno staralac starijeg maloljetnika (od 16 do 18 godina starosti) koji je od strane policijskog službenika zatečen na javnom mjestu u periodu od 23,00 do 05,00 sati bez nadzora roditelja, usvojioca odnosno staraoca.

(3) Novčanom kaznom od 300,00 do 900,00 KM će se kazniti za prekršaj:

a) ko ugrožava sigurnost ili izaziva osjećanje ugroženosti drugog lica prijetnjom da će napasti na njegov život ili tijelo,

b) ko prosjači,

c) ko neovlašteno na javnom mjestu prodaje, kupuje ili nudi domaći ili strani novac ili papire od vrijednosti ili karte za prijevoz,

d) ko na javnom mjestu, bez odobrenja nadležnog organa, prodaje ili nudi na prodaju ulaznice za sportske i druge priredbe u većoj količini ili po cijenama višim od označenih,

e) ko pod vidom zastave ili grba Bosne i Hercegovine ili Federacije Bosne i Hercegovine ili Kantona ističe zastavu ili grb koji ne sadrže obilježja propisana Ustavom i zakonom Bosne i Hercegovine ili Federacije Bosne i Hercegovine ili Kantona,

f) ko na javnom mjestu pocijepa ili na drugi način uništi ili ošteti novac Bosne i Hercegovine,

g) ko neovlašteno ukloni, pocijepa ili na drugi način ošteti javno istaknute objave, oglase ili predmete koje su postavili državni organi, preduzeća i druga pravna lica ili izborne oglase istaknute u skladu sa propisima ili ko spriječi njihovo isticanje ili ih ističe suprotno propisima,

h) ko igra hazardnu ili drugu sličnu igru za novac ili drugu korist tako da igra gubi društveno-zabavni karakter ili ko ustupi ili iznajmi u tu svrhu prostorije, osim u slučajevima igranja hazardne ili druge slične igre koja se odvija u za to namijenjenim prostorijama koje su registrovane za tu vrstu djelatnosti, ili ko omogućava licu mlađem od 18 godina da igra hazardnu ili drugu sličnu igru ili da se kladi u objektima koji su registrovani za tu vrstu djelatnosti,

i) ko na javnom mjestu posjeduje, pali, ustupa, prodaje, kupuje ili nudi petarde i druga pirotehnička sredstva bez odobrenja nadležnog organa,

j) ko priredi bakljadu, vatromet ili sličnu priredbu bez propisane najave ili mimo zabrane nadležnog organa ili ko ne preduzme mjere osiguranja koje je dužan preduzeti i

k) ko stavi ili drži ispred zgrade ili ograde, odnosno na zgradu ili ogradu, uređaj ili predmet koji može ugroziti prolaznika ili mu nanijeti štetu ili ko takve predmete stavi ili izbaci na ulicu.

l) roditelj, usvojilac, odnosno staralac maloljetnika mla|eg od 16 godina starosti koji je od strane policijskog službenika zatečen na javnom mjestu u periodu od 23,00 do 05,00 sati bez nadzora roditelja, usvojioca odnosno staraoca.

(4) Novčanom kaznom od 400,00 do 1.200,00 KM će se kazniti za prekršaj:

a) ko prodaje ili daje alkoholna pića pijanom licu, maloljetniku, duševno oboljelom licu ili licu zaostalog duševnog razvoja,

b) ko drugog navodi na prosjačenje,

c) ko na javnom mjestu narušava javni red i mir stvaranjem nepotrebne buke izvođenjem ili reprodukcijom muzičkih i drugih sadržaja, korišćenjem muzičkih instrumenata, radio i televizijskih prijemnika i drugih zvučnih uređaja, kao i radom motornog vozila, prevozom, utovarom, istovarom, upotrebom sirene, rukovanjem predmetima ili na drugi način,

d) ko neovlašteno vrši fotografisanje ili skiciranje objekata i mjesta koja su označena kao zabranjena za fotografisanje i skiciranje,

e) ko neovlašteno prikuplja dobrovoljne priloge protivno odredbama člana 7. ovog Zakona i

f) roditelj, usvojilac, odnosno staralac maloljetnika koji je učinio prekršaj protiv javnog reda i mira propisan ovim zakonom, ako je izvršenje prekršaja posljedica njegovog propuštanja dužnog staranja o maloljetniku, a u mogućnosti je da takav nadzor vrši.

(5) Novčanom kaznom od 500,00 do 1.500,00 će se kazniti za prekršaj:

a) ko na javnom mjestu narušava javni red i mir učestvovanjem u tuči, fizičkim napadom ili zlostavljanjem drugog ili ko izazove tuču, odnosno zlostavljanje ili fizički napad na drugog,

b) ko organizuje prosjačenje ili ko navodi na prosjačenje maloljetno lice ili duševno bolesno lice ili lice zaostalog duševnog razvoja,

c) ko drugog navodi na prostituciju ili ko iznajmi, odnosno ustupi prostorije za vršenje prostitucije,

d) ko ne postupi po naredbi ili rješenju državnog organa kojim se ograničava ili zabranjuje pristup, kretanje ili zadržavanje lica na određenom mjestu ili ko se ne udalji iz grupe koju je policijski službenik pozvao da se raziđe,

e) ko ometa ili omalovažava državne organe, preduzeća odnosno druga pravna lica koja vrše javna ovlaštenja ili njihova službena lica, odnosno odgovorna lica prilikom vršenja ili u vezi sa vršenjem službenih poslova i zadataka ili ko ne postupi na licu mjesta po određenom zakonitom zahtjevu ili naređenju službenog lica,

f) ko se lažno predstavlja u pogledu svoje službene ili društvene funkcije, odnosno položaja ili ko upotrijebi lažne lične podatke kao svoje ili ko potvrdi tuđe lažne lične podatke ili ko neovlašteno nosi službene oznake,

g) ko neovlašteno upotrijebi oružje rukovanjem ili pokazivanjem na javnom mjestu,

h) ko neovlašteno upotrijebi oružje i time ugrozi sigurnost ljudi ili imovine ili izazove osjećanje uznemirenosti građana,

i) ko na javnom mjestu uživa opojnu drogu, psihotropne supstance,

j) ko na javnom mjestu vrijeđa vjerska, nacionalna i rasna osjećanja građana,

k) ko bez nadzora ili zaštitnih sredstava drži i vodi opasne životinje koje drugog mogu prestrašiti ili povrijediti ili ko na javnom mjestu zlostavlja životinje, odnosno na drugi način sa njima surovo postupa i

l) roditelj, usvojilac i staralac maloljetnika, mlađeg od 16 godina, koji je u periodu od 23,00 do 06,00 sati učinio prekršaj protiv javnog reda i mira propisan ovim zakonom, ako je izvršenje prekršaja posljedica njegovog propuštanja dužnog staranja o maloljetniku, a u mogućnosti je da takav nadzor vrši.

Član 9

(Prekršaji i novčane kazne za pravna i odgovorna lica)

(1) Novčanom kaznom od 2.000,00 do 6.000,00 KM će se kazniti pravno lice, odnosno novčanom kaznom od 300,00 do 900,00 KM će se kazniti odgovorno lice u pravnom licu, za prekršaje iz člana 8. stav (3) tač. d), e), h), i), j) i k) ovog zakona.

(2) Novčanom kaznom od 3.000,00 do 9.000,00 KM će se kazniti pravno lice, odnosno novčanom kaznom od 400,00 do 1.200,00 KM će se kazniti odgovorno lice u pravnom licu, za prekršaje iz člana 8. stav (4) tač. a), c), d) i e) ovog zakona.

(3) Novčanom kaznom od 4.000,00 do 12.000,00 KM će se kazniti pravno lice, odnosno novčanom kaznom od 500,00 do 1.500,00 KM će se kazniti odgovorno lice u pravnom licu, za prekršaj iz člana 8. stav (5) tačka c) ovog zakona.

(4) Preduzeće ili drugo pravno lice i odgovorno lice u tom preduzeću ili drugom pravnom licu, imalac radnje ili lice kome je povjereno vođenje radnje, dužni su preduzimati mjere za održavanje javnog reda i mira u njihovim poslovnim prostorijama kada je to moguće, bez opasnosti za sebe ili druge, i slučajeve narušavanja javnog reda i mira odmah prijaviti policijskoj upravi ili policijskom službeniku.

(5) Novčanom kaznom od 2.000,00 do 6.000,00 KM će se kazniti za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice ili imalac radnje, odnosno novčanom kaznom od 300,00 do 900,00 KM će se kazniti za prekršaj odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu ili lice kome je povjereno vođenje radnje, ako ne postupe po odredbama iz stava (4) ovog člana.

Član 10

(Zaštitne mjere)

(1) Licu koje, pod odlučujućim djelovanjem zavisnosti od alkohola ili opojnih droga, učini prekršaj iz člana 8. ovog zakona može se se izreći zaštitna mjera vanbolničko liječenje od zavisnosti.

(2) Preduzeću ili drugom pravnom licu ili imaocu radnje koja se bavi ugostiteljskom djelatnošću, njihovom odgovornom licu ili licu kome je povjereno vođenje radnje, za prekršaje iz člana 8. stav (3) tačka h), stav (4) tač. a) i c), stav (5) tač. a), d) i i) i člana 9. stav (4) ovog zakona može se izreći zaštitna mjera zabrane vršenja ugostiteljske djelatnosti u periodu do šest mjeseci.

(3) Ako se prilikom izricanja kazni za prekršaje iz čl. 8. stav (3) tačka h), stav (4) tač. a) i c), stav (5) tačka d) i i) i člana 9. stav (4) ovog zakona utvrdi da je lice iz stava (2) ovog člana u toku posljednje dvije godine bilo kažnjeno pravosnažnom odlukom za neki od prekršaja predviđen u navedenim članovima, tom licu će se obavezno izreći zaštitna mjera iz stava (2) ovog člana.

(4) Za prekršaje iz člana 8. stav (3) tač. a), b), c), d), e), f), h), i), j) i k), stav (4) tač. a), c), d), e), i f) i stav (5) tač. a), g), i) i j) ovog zakona može se izreći i zaštitna mjera oduzimanja predmeta koji su upotrijebljeni ili su bili namijenjeni za izvršenje prekršaja ili su nastali izvršenjem prekršaja.

(5) Zaštitne mjere po odredbama st. (1), (2), (3) i (4) ovog člana mogu se izreći i ako kazna za prekršaj nije izrečena.

Član 11

(Postupak sa oduzetim predmetima)

(1) U skladu sa odlukom nadležnog suda ili nadležnog ovlaštenog organa uništenje oduzetih predmeta kao i prodaju neposrednom pogodbom vrši posebna komisija koju obrazuje Vlada Kantona Sarajevo.

(2) O uništenju oduzetih predmeta, njihovoj prodaji, komisija sačinjava zapisnik, koji se ulaže u odnosni spis nadležnog suda ili nadležnog ovlaštenog organa.

Član 12

(Privremeno oduzimanje predmeta)

(1) Kada u vršenju službenih poslova i zadataka saznaju za prekršaj propisan ovim zakonom, policijski službenici mogu privremeno oduzeti predmete koji su upotrijebljeni ili su bili namijenjeni za izvršenje prekršaja ili koji su nastali izvršenjem prekršaja, kao i predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u prekršajnom postupku.

(2) O privremenom oduzimanju predmeta policijski službenici licu od koga su oduzeti predmeti izdaju potvrdu koja sadrži: naziv i sjedište organa čiji je policijski službenik oduzeo predmete, naziv, vrstu i količinu oduzetih predmeta, ime i prezime lica od koga su oduzeti predmeti i njegovu adresu, razlog oduzimanja, datum, vrijeme i mjesto oduzimanja, pečat i potpis policijskog službenika.

POGLAVLJE III. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13

(Ovlašćenje i obaveza drugih organa za donošenje podzakonskih propisa)

(1) Gradsko, odnosno općinsko vijeće može, u skladu sa ovim zakonom, svojom odlukom propisati i druge prekršaje protiv javnog reda i mira.

(2) Vijeća iz stava (1) ovog člana dužna su, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, uskladiti svoje odluke kojima se propisuju prekršaji protiv javnog reda i mira sa odredbama ovog zakona.

Član 14

(Ravnopravnost spolova)

Gramatička terminologija u ovom zakonu podrazumijeva uključivanje oba spola.

Član 15

(Prestanak primjene važećeg zakona)

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o javnom redu i miru ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 9/99 i 16/02).

Član 16

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum