Vaš pravni kompas 

  • Zakon o praznicima Republike Srpske

  • Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
Zakoni entiteta Republike Srpske i propisi entiteta Republike Srpske
 #319  by admin
 
ZAKON O PRAZNICIMA REPUBLIKE SRPSKE
("Sl. glasnik RS", br. 43/2007 i "Sl. glasnik BiH", br. 77/2016 - rješenje US BiH)

Član 1

Zakonom o praznicima Republike Srpske (u daljem tekstu: Zakon) određuju se dani praznika Republike Srpske (u daljem tekstu: Republika), način njihovog obilježavanja i praznovanja od strane građana, republičkih organa i organizacija, organa jedinica lokalne samouprave, preduzeća, ustanova i drugih organizacija i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

Član 2

Praznici u Republici kao republički praznici su:

a) Nova godina,

b) Dan Republike,

v) Međunarodni praznik rada,

g) Dan pobjede nad fašizmom,

d) Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

Član 3*

Praznici iz člana 2. ovog zakona praznuju se:

a) Nova godina 1. i 2. januara,

b) prestalo da važi,

v) Međunarodni praznik rada 1. i 2. maja,

g) Dan pobjede nad fašizmom 9. maja,

d) Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini 21. novembra.

Član 4

Ako drugi dan republičkog praznika koji se na osnovu člana 3. ovog zakona praznuje dva dana pada u nedjelju, prenosi se u ponedjeljak.

Član 5

(1) U dane praznika Republike ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

(2) Vlada Republike će odrediti koji republički organi i organizacije su dužni da rade i u dane praznika Republike i u kom obimu.

(3) Načelnik opštine, odnosno gradonačelnik će odrediti koja su preduzeća, ustanove i druge organizacije sa područja jedinice lokalne samouprave, radi zadovoljenja neophodnih potreba građana, dužni da rade i u dane praznika Republike i u kom obimu.

Član 6

Statutom jedinice lokalne samouprave može se odrediti i jedan dan - praznik, kao radni dan, koji se slavi na području jedinice lokalne samouprave.

Član 7

Praznici u Republici kao vjerski praznici su:

a) pravoslavni Božić,

b) katolički Božić,

v) Kurban-bajram,

g) pravoslavni Veliki petak,

d) pravoslavni Vaskrs,

đ) katolički Veliki petak,

ž) katolički Uskrs,

z) Ramazanski bajram.

Član 8

(1) Vjerski praznici iz člana 7. ovog zakona praznuju se po dva dana, prvi i drugi dan praznika, s tim da se pravoslavni Božić i katolički Božić praznuju na Badnji dan i dan Božića.

(2) Pravoslavni Veliki petak i katolički Veliki petak praznuju se po jedan dan.

(3) Vjernici pravoslavne, katoličke i islamske vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeni izostanak s radnog mjesta u te dane.

(4) Građani imaju pravo na plaćeno odsustvo s posla, po vlastitom izboru, do dva dana u toku kalendarske godine, na dane svojih ostalih vjerskih praznika.

Član 9

(1) Vlada može svojom odlukom odrediti obilježavanje i drugih datuma, uvažavajući istorijsko, kulturološko i tradicionalno nasljeđe konstitutivnih naroda Republike Srpske.

(2) Datumi iz stava 1. ovog člana su radni dani.

Član 10

Pravna lica, odgovorna lica u pravnom licu i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti čine prekršaj ukoliko rade u dane republičkih praznika.

Član 11

Za prekršaj iz člana 10. ovog zakona kazniće se:

- pravno lice - novčanom kaznom od 2.000 KM do 15.000 KM,

- odgovorno lice u pravnom licu - novčanom kaznom od 150 KM do 2.000 KM i

- lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti - novčanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM.

Član 12

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o slavama i svetkovinama (“Službeni glasnik Republike Srpske", broj 19/92).

Član 13

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske".

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum